Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 180kWORD 87k
Teisipäev, 20. aprill 2010 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Päevakord
 3.Lennuliikluse katkemine Euroopas (arutelu)
 4.Komisjoni 2010. aasta õigusloome- ja töökava (arutelu)
 5.Humanitaarabi ja ülesehitustööde koordineerimine Haitis (arutelu)
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 7.Infotund komisjoni presidendi osavõtul
  7.1.Vabad küsimused
  7.2.Tööhõive olukord Euroopa Liidus
 8.ELi strateegia suheteks Ladina-Ameerikaga (arutelu)
 9.Päevakord (jätk)
 10.Kõrgõzstan (arutelu)
 11.ELi ja Kanada tippkohtumine (arutelu)
 12.Infotund (küsimused komisjonile)
 13.Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomine ***II (arutelu)
 14.Üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, seoses teatavate nõuete lihtsustamise ja finantsjuhtimise teatavate sätetega ***I (arutelu)
 15.Erimeetmed põllumajandusturgude jaoks (arutelu)
 16.Järgmise istungi päevakord
 17.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


PROTOKOLL

TEISIPÄEV, 20. APRILL 2010

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Päevakord

Käesoleva istungjärgu päevakorda eelmisel päeval tehtud muudatuste tõttu (19.4.2010protokoll punkt 14) tegi president fraktsioonide nõusolekul järgmised ettepanekud kolmapäeva, 21. aprilli. 2010. aasta istungi päevakorra muutmiseks:

- nõukogu infotund (päevakorrapunkt 7) jäetakse päevakorrast välja;

- Silvia-Adriana Ţicău soovitus teisele lugemisele: Ehitiste energiatõhusus (uuestisõnastamine)(päevakorrapunkt 112) võetakse päevakorrast maha;

- suuliselt vastatav küsimus „Tsüaniidi kasutamisega kaevandamistehnoloogiate keelustamine (päevakorrapunkt 102) paigutatakse päevakorras pärastlõunale, vahetult SWIFTi (päevakorrapunkt 119) ja broneeringuinfot (päevakorrapunkt 124) käsitlevate arutelude järele;

- istung lõpeb kell 19.00, öist istungit seega ei toimu.

Päevakoras tehti vastavad muudatused (vt ka 20.4.2010 protokolli punkti 9).

Sõna võttis Paul Rübig, kes esitas küsimuse neljapäeva töökorralduse kohta (president vastas, et parlamendi töö jätkub tavapärasel viisil, ainult et ära jäävad täiskogu istung ja hääletused komisjonides; ta lisas, et saadab selle kohta kõigile parlamendiliikmetele e-kirja täpsemate selgitustega).


3. Lennuliikluse katkemine Euroopas (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Lennuliikluse katkemine Euroopas

Parlamendi president tegi lühikese sissejuhatuse.

Diego López Garrido (nõukogu eesistuja) esines avaldusega ning president kordas, et parlament soovib teha nõukogu ja komisjoniga koostööd.

Siim Kallas (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Corien Wortmann-Kool fraktsiooni PPE nimel, Martin Schulz fraktsiooni S&D nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Michael Cramer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel, Lothar Bisky fraktsiooni GUE/NGL nimel, Francesco Enrico Speroni fraktsiooni EFD nimel, Angelika Werthmann (fraktsioonilise kuuluvuseta), Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Dirk Sterckx ja Isabelle Durant.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Ryszard Czarnecki, Jacky Hénin, Anna Rosbach, Danuta Maria Hübner, Hannes Swoboda, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Christine De Veyrac, Silvia-Adriana Ţicău, Pat the Cope Gallagher, Vicky Ford, Marian-Jean Marinescu, Stavros Lambrinidis, Ivo Belet, Jo Leinen, Anne Delvaux, Inés Ayala Sender, Artur Zasada ja Jörg Leichtfried.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Jarosław Leszek Wałęsa, Antonio Masip Hidalgo, Czesław Adam Siekierski, Piotr Borys, Kriton Arsenis, Magdalena Alvarez, Bendt Bendtsen, Tanja Fajon, Judith A. Merkies, Gesine Meissner, Corina Creţu, Gilles Pargneaux, Elisa Ferreira ja Robert Goebbels.

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

Sõna võtsid Diego López Garrido ja Gay Mitchell, kes rääkis samuti arutelu korraldamise teemal, ning Siim Kallas.

Parlamendi president rõhutas arutelu tähtsust.

Arutelu lõpetati.


4. Komisjoni 2010. aasta õigusloome- ja töökava (arutelu)

Komisjoni avaldus: Komisjoni 2010. aasta õigusloome- ja töökava

Parlamendi president tegi arutelule lühikese sissejuhatuse.

José Manuel Barroso (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võtsid József Szájer fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Marielle De Sarnez fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel, ja Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid José Manuel Barroso ja Diego López Garrido (nõukogu eesistuja).

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Libor ROUČEK
asepresident


5. Humanitaarabi ja ülesehitustööde koordineerimine Haitis (arutelu)

Komisjoni avaldus: Humanitaarabi ja ülesehitustööde koordineerimine Haitis

Kristalina Georgieva ja Andris Piebalgs (komisjoni liikmed) esinesid avaldusega.

Sõna võtsid Gay Mitchell fraktsiooni PPE nimel, Corina Creţu fraktsiooni S&D nimel, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Mario Mauro, Enrique Guerrero Salom, Louis Michel, Michèle Striffler, Kriton Arsenis, Ria Oomen-Ruijten, Filip Kaczmarek, Ria Oomen-Ruijten, Philippe Juvin ja Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Franziska Keller ja Anneli Jäätteenmäki.

Sõna võtsid Kristalina Georgieva ja Andris Piebalgs.

Arutelu lõpetati.


(Istung katkestati kell 13.10 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

6. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


7. Infotund komisjoni presidendi osavõtul

7.1. Vabad küsimused

Sõna võtsid Othmar Karas fraktsiooni PPE nimel, Martin Schulz fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Lothar Bisky fraktsiooni GUE/NGL nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFD nimel, ja Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta), et esitada küsimusi või täiendavaid küsimusi, millele vastas José Manuel Barroso (komisjoni president).


7.2. Tööhõive olukord Euroopa Liidus

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papanikolaou, Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Graham Watson, Helga Trüpel, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Paul Rübig, Piotr Borys, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elisabeth Schroedter ja Liisa Jaakonsaari, et esitada küsimusi, millele vastas José Manuel Barroso (komisjoni president).

ISTUNGI JUHATAJA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
asepresident


8. ELi strateegia suheteks Ladina-Ameerikaga (arutelu)

Raport ELi strateegia kohta suheteks Ladina-Ameerikaga – [2009/2213(INI)] – Väliskomisjon. Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra tutvustas raportit.

Sõna võttis Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Sõna võtsid Catherine Grèze (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Pablo Zalba Bidegain fraktsiooni PPE nimel, Emilio Menéndez del Valle fraktsiooni S&D nimel, Vladko Todorov Panayotov fraktsiooni ALDE nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elena Băsescu, Ramón Jáuregui Atondo, Gesine Meissner, Edvard Kožušník, John Bufton, Angelika Werthmann, Marietta Giannakou, Emine Bozkurt, Liam Aylward, Marek Henryk Migalski, Corina Creţu ja Emma McClarkin.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik ja Raül Romeva i Rueda.

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andreas Mölzer, Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Peter Skinner.

Sõna võtsid Catherine Ashton ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.


9. Päevakord (jätk)

Asepresident tegi fraktsioonide nõusolekul ettepaneku, et arutelu Andrea Cozzolino raporti A7-0100/2010Ühenduste finantshuvide kaitse - Pettustevastane võitlus - 2008. aasta aruanne” üle lükataks edasi mõnele järgmisele osaistungjärgule.

Päevakorras tehti vastavad muudatused (vt ka 20.4.2010 protokolli punkt 2).


10. Kõrgõzstan (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Kõrgõzstan

Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel, Inese Vaidere ja Eleni Theocharous.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Ivo Vajgl, Charles Tannock, Piotr Borys, Cristian Dan Preda, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Franz Obermayr ja Malika Benarab-Attou.

Sõna võttis Catherine Ashton.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel esitatavate resolutsioonide ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.


11. ELi ja Kanada tippkohtumine (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi ja Kanada tippkohtumine

Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Elisabeth Jeggle fraktsiooni PPE nimel, Ioan Enciu fraktsiooni S&D nimel, Wolf Klinz fraktsiooni ALDE nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Philip Bradbourn fraktsiooni ECR nimel, Joe Higgins fraktsiooni GUE/NGL nimel, Anna Rosbach fraktsiooni EFD nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Kriton Arsenis, Miroslav Mikolášik, Jan Březina, Othmar Karas ja Zuzana Roithová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sergio Paolo Francesco Silvestris, Olga Sehnalová, Chris Davies, Franz Obermayr, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău ja Fiona Hall.

Sõna võttis Catherine Ashton.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Ioan Enciu ja Mario Pirillo fraktsiooni S&D nimel: ELi ja Kanada eelseisev tippkohtumine 5. mail 2010 (B7-0233/2010);

- Elisabeth Jeggle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Peter Šťastný ja Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, Wolf Klinz fraktsiooni ALDE nimel ja Philip Bradbourn fraktsiooni ECR nimel: ELi ja Kanada eelseisev tippkohtumine mais 2010 (B7-0234/2010);

- Reinhard Bütikofer ja Nicole Kiil-Nielsen fraktsiooni Verts/ALE nimel: ELi ja Kanada tippkohtumine (B7-0235/2010).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungijärgul.

(Istung katkestati enne infotundi kell 18.55 ja jätkus kell 19.05.)


ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident

12. Infotund (küsimused komisjonile)

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B7-0207/2010).

Küsimus 25 (Georgios Papastamkos): Euroopa reitinguagentuuri loomine.

Michel Barnier (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Georgios Papastamkos ja Franz Obermayr.

Küsimus 28 (Liam Aylward): Tarbija valik ja nutitelefoni tehnoloogia.

Joaquín Almunia (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Liam Aylward, Paul Rübig ja Franz Obermayr.

Küsimus 32 (Nikolaos Chountis): Reitinguagentuuride tegevus.

Karel De Gucht (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Nikolaos Chountis, Morten Messerschmidt ja Georgios Papanikolaou.

Küsimus 30 (Brian Crowley): ELi lairibaühenduse strateegia.

Neelie Kroes (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Liam Aylward (autori asendaja), Malcolm Harbour ja Silvia-Adriana Ţicău.

Küsimus 33 (Bernd Posselt): Ühendkuningriik, Rootsi ja euro.

Karel De Gucht vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Bernd Posselt.

Küsimus 34 (Georgios Papanikolaou): Koondamislaine kandumine erasektorisse.

Karel De Gucht vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Georgios Papanikolaou ja Nikolaos Chountis.

Küsimus 35 (Ádám Kósa): Pädevuskonflikt liikmesriikide ja ELi vahel seoses lepingutega, mis on sõlmitud Rahvusvahelise Valuutafondiga.

Karel De Gucht vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Kinga Gál (autori asendaja) ja Nikolaos Chountis.

Küsimus 36 (Eleni Theocharous): Küprose eelarvedefitsiit.

Sõna võtsid Karel De Gucht ja Gay Mitchell infotunni korralduse teemal.

Karel De Gucht vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Eleni Theocharous.

Küsimus 37 (Morten Messerschmidt): Kreeka ja praegune kriis eurokoostöös.

Karel De Gucht vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Morten Messerschmidt.

Küsimus 38 (Gay Mitchell): Euroopa Valuutafond.

Karel De Gucht vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Gay Mitchell.

Küsimus 39 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Finantsjärelevalvemehhanismid liikmesriikides.

Karel De Gucht vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Küsimustele 26, 27, 29 ja 31 ja ka küsimustele, millele ajapuudusel ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.


(Istung katkestati kell 20.25 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

13. Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomine ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet [16626/2/2009 - C7-0049/2010- 2009/0027(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jean Lambert (A7-0118/2010)

Jean Lambert esitas soovituse teiseks lugemiseks.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Simon Busuttil fraktsiooni PPE nimel, Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mario Borghezio fraktsiooni EFD nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Georgios Papanikolaou ja John Bufton.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Jean Lambert.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.


14. Üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, seoses teatavate nõuete lihtsustamise ja finantsjuhtimise teatavate sätetega ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, seoses teatavate nõuete lihtsustamise ja finantsjuhtimise teatavate sätetega [KOM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

Constanze Angela Krehl (aseraportöör) tutvustas raportit.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Regina Bastos (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Sophie Auconie fraktsiooni PPE nimel, Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel, Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ka küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák fraktsiooni ECR nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ka küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes Elisabeth Schroedter, Lambert van Nistelrooij, Pat the Cope Gallagher, Kay Swinburne, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Iosif Matula, Monika Smolková ja Pascale Gruny.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ioan Enciu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Othmar Karas ja Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Karin Kadenbach (aseraportöör).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.


15. Erimeetmed põllumajandusturgude jaoks (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0036/2010), mille esitas(id) Paolo De Castro AGRI komisjoni nimel komisjonile: Erimeetmed põllumajandusturgude jaoks (B7-0208/2010)

Stéphane Le Foll (autori asendaja) esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Dacian Cioloş (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Peter Jahr fraktsiooni PPE nimel, Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Georgios Papastamkos, Csaba Sándor Tabajdi, Michel Dantin ja Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sari Essayah ja Ulrike Rodust.

Sõna võttis Dacian Cioloş.

Arutelu lõpetati.


16. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” 439.802/OJME).


17. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.25.

Klaus Welle

Gianni Pittella

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Áder, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvarez, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Antonescu, Arif, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balczó, Balz, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Böge, Bokros, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Fajon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hénin, Herczog, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Iovine, Itälä, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Joly, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Keller, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lösing, Lulling, Lunacek, Lynne, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Piotrowski, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sommer, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Steinruck, Sterckx, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremopoulos, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zimmer, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika