Indeks 
Protokół
PDF 180kWORD 91k
Wtorek, 20 kwietnia 2010 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Porządek dnia
 3.Zakłócenia ruchu lotniczego w Europie (debata)
 4.Program działalności legislacyjnej i prac Komisji na rok 2010 (debata)
 5.Koordynacja pomocy humanitarnej i odbudowy na Haiti (debata)
 6.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 7.Tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej
  
7.1.Wolne pytania
  
7.2.Sytuacja w zakresie zatrudnienia w UE
 8.Strategia UE w zakresie stosunków z Ameryką Łacińską (debata)
 9.Porządek dnia (ciąg dalszy)
 10.Kirgistan (debata)
 11.Szczyt UE-Kanada (debata)
 12.Tura pytań (pytania do Komisji)
 13.Utworzenie Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej ***II (debata)
 14.Ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych wymogów i do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego ***I (debata)
 15.Środki szczególne stosowane w odniesieniu do rynków rolnych (debata)
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia
 17.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PROTOKÓŁ

WTOREK 20 KWIETNIA 2010

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:05.


2. Porządek dnia

W związku ze zmianami wprowadzonymi w dniu wczorajszym do porządku obrad niniejszej sesji (pkt 14 protokołu z dnia 19.4.2010) przewodniczący zaproponował, za zgodą grup politycznych, następujące zmiany w środę 21 kwietnia 2010 r.:

- tura pytań do Rady (pkt 7 porządku dnia) zostaje skreślona;

- zalecenie do drugiego czytania Silvii-Adriany Ţicău - "Wydajność energetyczna budynków (przekształcenie)" (pkt 112 porządku dnia) zostaje wycofane z porządku obrad;

- pytanie ustne w sprawie zakazu stosowania technologii wydobywczych z wykorzystaniem cyjanku (pkt 102 porządku dnia) zostaje umieszczone w porządku obrad po południu, zaraz po debatach w sprawie SWIFT (pkt 119 porządku dnia) i w sprawie zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera (PNR) (pkt 124 porządku dnia);

- posiedzenie zakończy się o godz. 19.00; nie będzie zatem posiedzenia wieczornego.

Porządek dnia został tym samym zmieniony (patrz też pkt 9 protokołu z dnia 20.4.2010).

Głos zabrał Paul Rübig, pytając o prace w czwartek (przewodniczący odpowiedział, że prace Parlamentu będą kontynuowane normalnie, z wyjątkiem posiedzenia plenarnego i głosowań w komisjach; dodał, że wyśle wszystkim posłom bardziej szczegółową wiadomość elektroniczną na ten temat).


3. Zakłócenia ruchu lotniczego w Europie (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Zakłócenia ruchu lotniczego w Europie

Przewodniczący dokonał krótkiej prezentacji.

Diego López Garrido (urzędujący przewodniczący Rady) złożył oświadczenie, a Przewodniczący w imieniu Parlamentu ponownie wyraził chęć współpracy z Radą i Komisją.

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD, Angelika Werthmann niezrzeszona, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Dirk Sterckx i Isabelle Durant.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ryszard Czarnecki, Jacky Hénin, Anna Rosbach, Danuta Maria Hübner, Hannes Swoboda, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Christine De Veyrac, Silvia-Adriana Ţicău, Pat the Cope Gallagher, Vicky Ford, Marian-Jean Marinescu, Stavros Lambrinidis, Ivo Belet, Jo Leinen, Anne Delvaux, Inés Ayala Sender, Artur Zasada i Jörg Leichtfried.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Jarosław Leszek Wałęsa, Antonio Masip Hidalgo, Czesław Adam Siekierski, Piotr Borys, Kriton Arsenis, Magdalena Alvarez, Bendt Bendtsen, Tanja Fajon, Judith A. Merkies, Gesine Meissner, Corina Creţu, Gilles Pargneaux, Elisa Ferreira i Robert Goebbels.

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

Głos zabrali: Diego López Garrido, Gay Mitchell - również w sprawie organizacji debaty, oraz Siim Kallas.

Przewodniczący podkreślił znaczenie tej debaty.

Debata została zamknięta.


4. Program działalności legislacyjnej i prac Komisji na rok 2010 (debata)

Oświadczenie Komisji: Program działalności legislacyjnej i prac Komisji na rok 2010

Przewodniczący dokonał krótkiego wprowadzenia do debaty.

José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: József Szájer w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, i Andrew Henry William Brons niezrzeszony.

Głos zabrali: José Manuel Barroso i Diego López Garrido (urzędujący przewodniczący Rady).

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący


5. Koordynacja pomocy humanitarnej i odbudowy na Haiti (debata)

Oświadczenie Komisji: Koordynacja pomocy humanitarnej i odbudowy na Haiti

Kristalina Georgieva i Andris Piebalgs (członkowie Komisji) złożyli oświadczenie.

Głos zabrali: Gay Mitchell w imieniu grupy PPE, Corina Creţu w imieniu grupy S&D, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Mario Mauro, Enrique Guerrero Salom, Louis Michel, Michèle Striffler, Kriton Arsenis, Ria Oomen-Ruijten, Filip Kaczmarek, Ria Oomen-Ruijten, Philippe Juvin i Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Franziska Keller i Anneli Jäätteenmäki.

Głos zabrali: Kristalina Georgieva i Andris Piebalgs.

Debata została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.10 i wznowione o 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

6. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


7. Tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej

7.1. Wolne pytania

Głos zabrali: w celu zadania pytań uzupełniających José Manuelowi Barroso (przewodniczącemu Komisji), który udzielił na nie odpowiedzi: Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, i Andrew Henry William Brons niezrzeszony.


7.2. Sytuacja w zakresie zatrudnienia w UE

Głos zabrali: zgodnie z procedurą pytań z sali, w celu zadania pytań José Manuelowi Barroso (przewodniczącemu Komisji), który udzielił na nie odpowiedzi: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papanikolaou, Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Graham Watson, Helga Trüpel, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Paul Rübig, Piotr Borys, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elisabeth Schroedter i Liisa Jaakonsaari.

PRZEWODNICTWO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Wiceprzewodnicząca


8. Strategia UE w zakresie stosunków z Ameryką Łacińską (debata)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE dotyczącej stosunków z Ameryką Łacińską – [2009/2213(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Catherine Greze (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Pablo Zalba Bidegain w imieniu grupy PPE, Emilio Menéndez del Valle w imieniu grupy S&D, Vladko Todorov Panayotov w imieniu grupy ALDE, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Elena Băsescu, Ramón Jáuregui Atondo, Gesine Meissner, Edvard Kožušník, John Bufton, Angelika Werthmann, Marietta Giannakou, Emine Bozkurt, Liam Aylward, Marek Henryk Migalski, Corina Creţu i Emma McClarkin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik i Raül Romeva i Rueda.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andreas Mölzer, Sergio Paolo Francesco Silvestris i Peter Skinner.

Głos zabrali: Catherine Ashton i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: podczas kolejnej sesji.


9. Porządek dnia (ciąg dalszy)

Przewodniczący zaproponował, w uzgodnieniu z grupami politycznymi, aby debata na temat sprawozdania Andrei Cozzolino - A7-0100/2010 w sprawie ochrony finansowych interesów Wspólnot - zwalczania nadużyć - sprawozdania rocznego za 2008 r. została przeniesiona na kolejną sesję.

Porządek dnia został tym samym zmieniony (patrz też pkt 2 protokołu z dnia 20.4.2010).


10. Kirgistan (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Kirgistan

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, Inese Vaidere i Eleni Theocharous.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Ivo Vajgl, Charles Tannock, Piotr Borys, Cristian Dan Preda, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Franz Obermayr i Malika Benarab-Attou.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Głosowanie: podczas kolejnej sesji.


11. Szczyt UE-Kanada (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Szczyt UE-Kanada

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Elisabeth Jeggle w imieniu grupy PPE, Ioan Enciu w imieniu grupy S&D, Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Philip Bradbourn w imieniu grupy ECR, Joe Higgins w imieniu grupy GUE/NGL, Anna Rosbach w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Kriton Arsenis, Miroslav Mikolášik, Jan Březina, Othmar Karas i Zuzana Roithová.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Olga Sehnalová, Chris Davies, Franz Obermayr, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău i Fiona Hall.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Ioan Enciu i Mario Pirillo w imieniu grupy S&D, w sprawie zbliżającego się szczytu UE-Kanada w dniu 5 maja 2010 r. (B7-0233/2010);

- Elisabeth Jeggle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Peter Šťastný i Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE i Philip Bradbourn w imieniu grupy ECR, w sprawie zbliżającego się szczytu UE-Kanada w maju 2010 r. (B7-0234/2010);

- Reinhard Bütikofer i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie szczytu UE-Kanada (B7-0235/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: podczas kolejnej sesji.

(Posiedzenie zawieszone o godzinie 18.55 w oczekiwaniu na turę pytań zostało wznowione o godzinie 19.05.)


PRZEWODNICTWO: Stavros LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

12. Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B7-0207/2010).

Pytanie 25 (Georgios Papastamkos): Utworzenie europejskiego organu oceny zdolności kredytowych.

Michel Barnier (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Georgios Papastamkos i Franz Obermayr.

Pytanie 28 (Liam Aylward): Wybór konsumenta a technologia smart phone.

Joaquín Almunia (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Liam Aylward, Paul Rübig i Franz Obermayr.

Pytanie 32 (Nikolaos Chountis): Działalność agencji ratingowych.

Karel De Gucht (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Nikolaos Chountis, Morten Messerschmidt i Georgios Papanikolaou.

Pytanie 30 (Brian Crowley): Strategia UE dotycząca łączności szerokopasmowej.

Neelie Kroes (wiceprzewodnicząca Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Liam Aylward (zastępca autora), Malcolm Harbour i Silvia-Adriana Ţicău.

Pytanie 33 (Bernd Posselt): Wielka Brytania, Szwecja i euro.

Karel De Gucht udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Bernd Posselt.

Pytanie 34 (Georgios Papanikolaou): Rozszerzenie cięć na sektor prywatny.

Karel De Gucht udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Georgios Papanikolaou i Nikolaos Chountis.

Pytanie 35 (Ádám Kósa): Konflikt kompetencyjny pomiędzy państwami członkowskimi a UE w sprawie umów z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Karel De Gucht udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Kinga Gál (zastępca autora) i Nikolaos Chountis.

Pytanie 36 (Eleni Theocharous): Deficyt publiczny na Cyprze.

Głos zabrali: Karel De Gucht i Gay Mitchell w sprawie przebiegu tury pytań.

Karel De Gucht udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Eleni Theocharous.

Pytanie 37 (Morten Messerschmidt): Grecja i aktualny kryzys współpracy w dziedzinie euro.

Karel De Gucht udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Morten Messerschmidt.

Pytanie 38 (Gay Mitchell): Europejski Fundusz Walutowy.

Karel De Gucht udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Gay Mitchell.

Pytanie 39 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Mechanizmy nadzoru finansowego państw członkowskich.

Karel De Gucht udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Na pytania 26, 27, 29 i 31 oraz na pytania, na które z braku czasu nie udzielono odpowiedzi, zostanie udzielona odpowiedź na piśmie (patrz załącznik do pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20:25 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

13. Utworzenie Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej [16626/2/2009 - C7-0049/2010- 2009/0027(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jean Lambert (A7-0118/2010)

Jean Lambert przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Mario Borghezio w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Georgios Papanikolaou i John Bufton.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Jean Lambert.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: podczas kolejnej sesji


14. Ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych wymogów i do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego [COM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

Constanze Angela Krehl (zastępca sprawozdawcy) przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Regina Bastos (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Sophie Auconie w imieniu grupy PPE, Karin Kadenbach w imieniu grupy S&D, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała też na pytanie zgłoszone poprzez podniesienie niebieskiej kartki, zadane przez Lamberta van Nistelrooija, Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała też na pytanie zgłoszone poprzez podniesienie niebieskiej kartki, zadane przez Elisabeth Schroedter, Lambert van Nistelrooij, Pat the Cope Gallagher, Kay Swinburne, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Iosif Matula, Monika Smolková i Pascale Gruny.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ioan Enciu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Othmar Karas i Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Głos zabrali: Johannes Hahn i Karin Kadenbach (zastępca sprawozdawcy).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: podczas kolejnej sesji.


15. Środki szczególne stosowane w odniesieniu do rynków rolnych (debata)

Pytanie ustne (O-0036/2010) zadane przez Paolo De Castrę, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Środki szczególne stosowane w odniesieniu do rynków rolniczych (B7-0208/2010)

Stéphane Le Foll (zastępca autora) zadał pytanie ustne.

Dacian Cioloş (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne.

Głos zabrali: Peter Jahr w imieniu grupy PPE, Marc Tarabella w imieniu grupy S&D, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, James Nicholson w imieniu grupy ECR, Georgios Papastamkos, Csaba Sándor Tabajdi, Michel Dantin i Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrały: Sari Essayah i Ulrike Rodust.

Głos zabrał Dacian Cioloş.

Debata została zamknięta.


16. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” 439.802/OJME).


17. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:25.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Áder, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvarez, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Antonescu, Arif, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balczó, Balz, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Böge, Bokros, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Fajon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hénin, Herczog, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Iovine, Itälä, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Joly, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Keller, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lösing, Lulling, Lunacek, Lynne, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Piotrowski, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sommer, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Steinruck, Sterckx, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremopoulos, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zimmer, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności