Kazalo 
Zapisnik
PDF 172kWORD 88k
Torek, 20. april 2010 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Dnevni red
 3.Motnje letalskega prometa v Evropi (razprava)
 4.Zakonodajni in delovni program Komisije za leto 2010 (razprava)
 5.Koordinacija humanitarne pomoči in obnove na Haitiju (razprava)
 6.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 7.Čas za vprašanja predsedniku Komisije
  
7.1.Prosta vprašanja
  
7.2.Razmere na področju zaposlovanja v EU
 8.Strategija EU za odnose z Latinsko Ameriko (razprava)
 9.Dnevni red (nadaljevanje)
 10.Kirgizija (razprava)
 11.Srečanje na vrhu med EU in Kanado (razprava)
 12.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 13.Ustanovitev Evropskega azilnega podpornega urada ***II (razprava)
 14.Splošne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in glede nekaterih določb, povezanih s finančnim poslovodenjem ***I (razprava)
 15.Posebni ukrepi za kmetijske trge (razprava)
 16.Dnevni red naslednje seje
 17.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


ZAPISNIK

TOREK, 20. APRIL 2010

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Dnevni red

Po včerajšnjih spremembah dnevnega reda tega delnega zasedanja (točka 14 zapisnika z dne 19.4.2010) je predsednik, v soglasju s političnimi skupinami, predlagal naslednje spremembe za sredo, 21. aprila 2010:

- čas za vprašanja Svetu (točka 7 dnevnega reda) je črtan;

- priporočilo za drugo obravnavo Silvie-Adriane Ţicău "Energetska učinkovitost stavb (prenovitev)" (točka 112 dnevnega reda) je umaknjeno z dnevnega reda;

- vprašanje za ustni odgovor "Prepoved uporabe tehnologij na cianidni osnovi v rudarstvu" (točka 102 dnevnega reda) je uvrščeno na popoldanski dnevni red takoj za razpravama o "SWIFTU" (točka 119 dnevnega reda) in o "Evidenci podatkov o potnikih" (točka 124 dnevnega reda);

- seja se zaključi ob 19.00, torej ne bo nočne seje.

S tem je bil spremenjen dnevni red (gl. tudi točko 9 zapisnika z dne 20. 4. 2010).

Govoril je Paul Rübig, da bi poizvedel o dejavnostih v četrtek (predsednik mu je odgovoril, da bo delo Parlamenta potekalo kot običajno, z izjemo plenarnega zasedanja in glasovanj v odborih; dodal je, da bo vsem poslancem o tem poslal izčrpnejše elektronsko sporočilo).


3. Motnje letalskega prometa v Evropi (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Motnje letalskega prometa v Evropi

Predsednik je podal kratek uvod.

Diego López Garrido (predsedujoči Svetu) je podal izjavo, predsednik pa je ponovno poudaril, da je Parlament pripravljen sodelovati s Svetom in Komisijo.

Siim Kallas (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Corien Wortmann-Kool v imenu skupine PPE, Martin Schulz v imenu skupine S&D, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Michael Cramer v imenu skupine Verts/ALE, Peter van Dalen v imenu skupine ECR, Lothar Bisky v imenu skupine GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni v imenu skupine EFD, Angelika Werthmann samostojna poslanka, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Dirk Sterckx in Isabelle Durant.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Ryszard Czarnecki, Jacky Hénin, Anna Rosbach, Danuta Maria Hübner, Hannes Swoboda, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Christine De Veyrac, Silvia-Adriana Ţicău, Pat the Cope Gallagher, Vicky Ford, Marian-Jean Marinescu, Stavros Lambrinidis, Ivo Belet, Jo Leinen, Anne Delvaux, Inés Ayala Sender, Artur Zasada in Jörg Leichtfried.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Jarosław Leszek Wałęsa, Antonio Masip Hidalgo, Czesław Adam Siekierski, Piotr Borys, Kriton Arsenis, Magdalena Alvarez, Bendt Bendtsen, Tanja Fajon, Judith A. Merkies, Gesine Meissner, Corina Creţu, Gilles Pargneaux, Elisa Ferreira in Robert Goebbels.

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

Govorili so Diego López Garrido, Gay Mitchell, ta tudi o izvedbi razprave, in Siim Kallas.

Predsednik je poudaril pomembnost te razprave.

Razprava se je zaključila.


4. Zakonodajni in delovni program Komisije za leto 2010 (razprava)

Izjava Komisije: Zakonodajni in delovni program Komisije za leto 2010

Predsednik je podal kratek uvod v razpravo.

José Manuel Barroso (predsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so József Szájer v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Miguel Portas v imenu skupine GUE/NGL, Fiorello Provera v imenu skupine EFD, in Andrew Henry William Brons samostojni poslanec.

Govorila sta José Manuel Barroso in Diego López Garrido (predsedujoči Svetu).

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Libor ROUČEK
podpredsednik


5. Koordinacija humanitarne pomoči in obnove na Haitiju (razprava)

Izjava Komisije: Koordinacija humanitarne pomoči in obnove na Haitiju

Kristalina Georgieva in Andris Piebalgs (člana Komisije) sta podala izjavo.

Govorili so Gay Mitchell v imenu skupine PPE, Corina Creţu v imenu skupine S&D, Charles Goerens v imenu skupine ALDE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Mario Mauro, Enrique Guerrero Salom, Louis Michel, Michèle Striffler, Kriton Arsenis, Ria Oomen-Ruijten, Filip Kaczmarek, Ria Oomen-Ruijten, Philippe Juvin in Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Po postopku "catch the eye" so govorile Anna Záborská, Franziska Keller in Anneli Jäätteenmäki.

Govorila sta Kristalina Georgieva in Andris Piebalgs.

Razprava se je zaključila.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13 h 10, se je nadaljevala ob 15 h 05.)

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

6. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


7. Čas za vprašanja predsedniku Komisije

7.1. Prosta vprašanja

Govorili so: Othmar Karas v imenu skupine PPE, Martin Schulz v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Lothar Bisky v imenu skupine GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v imenu skupine EFD, in Andrew Henry William Brons samostojni poslanec, da bi Joséju Manuelu Barrosu (predsedniku Komisije) zastavili vprašanja in dodatna vprašanja, on pa je na njih odgovoril.


7.2. Razmere na področju zaposlovanja v EU

Po postopku "catch the eye" so govorili: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papanikolaou, Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Graham Watson, Helga Trüpel, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Paul Rübig, Piotr Borys, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elisabeth Schroedter in Liisa Jaakonsaari, da bi Joséju Manuelu Barrosu (predsedniku Komisije) zastavili vprašanja, on pa je na njih odgovoril.

PREDSEDSTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
podpredsednica


8. Strategija EU za odnose z Latinsko Ameriko (razprava)

Poročilo o strategiji EU za odnose z Latinsko Ameriko [2009/2213(INI)]- Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra je predstavil poročilo.

Govorila je Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Catherine Greze (pripravljalka mnenja odbora DEVE), Pablo Zalba Bidegain v imenu skupine PPE, Emilio Menéndez del Valle v imenu skupine S&D, Vladko Todorov Panayotov v imenu skupine ALDE, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Elena Băsescu, Ramón Jáuregui Atondo, Gesine Meissner, Edvard Kožušník, John Bufton, Angelika Werthmann, Marietta Giannakou, Emine Bozkurt, Liam Aylward, Marek Henryk Migalski, Corina Creţu in Emma McClarkin.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Miroslav Mikolášik in Raül Romeva i Rueda.

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Andreas Mölzer, Sergio Paolo Francesco Silvestris in Peter Skinner.

Govorila sta Catherine Ashton in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


9. Dnevni red (nadaljevanje)

Predsedujoči je v soglasju s političnimi skupinami predlagal, da se razprava o poročilu Andrea Cozzolina - A7-0100/2010 "Zaščita finančnih interesov Skupnosti - Boj proti goljufijam - Letno poročilo 2008" preloži na naslednje delno zasedanje.

S tem je bil spremenjen dnevni red (gl. tudi točko 2 zapisnika z dne 20. 4. 2010).


10. Kirgizija (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Kirgizija

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Elmar Brok v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Niccolò Rinaldi v imenu skupine ALDE, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Fiorello Provera v imenu skupine EFD, Inese Vaidere in Eleni Theocharous.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Ivo Vajgl, Charles Tannock, Piotr Borys, Cristian Dan Preda, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Franz Obermayr in Malika Benarab-Attou.

Govorila je Catherine Ashton.

Predlogi resolucij, ki so vloženi v skladu s členom 110(2) poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


11. Srečanje na vrhu med EU in Kanado (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Srečanje na vrhu med EU in Kanado

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Elisabeth Jeggle v imenu skupine PPE, Ioan Enciu v imenu skupine S&D, Wolf Klinz v imenu skupine ALDE, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Philip Bradbourn v imenu skupine ECR, Joe Higgins v imenu skupine GUE/NGL, Anna Rosbach v imenu skupine EFD, Andreas Mölzer samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Kriton Arsenis, Miroslav Mikolášik, Jan Březina, Othmar Karas in Zuzana Roithová.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sergio Paolo Francesco Silvestris, Olga Sehnalová, Chris Davies, Franz Obermayr, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău in Fiona Hall.

Govorila je Catherine Ashton.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Ioan Enciu in Mario Pirillo v imenu skupine S&D, o bližnjem srečanju na vrhu med EU in Kanado, ki bo 5. maja 2010 (B7-0233/2010);

- Elisabeth Jeggle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Peter Šťastný in Daniel Caspary v imenu skupine PPE, Wolf Klinz v imenu skupine ALDE, in Philip Bradbourn v imenu skupine ECR, o bližnjem srečanju na vrhu med EU in Kanado maja 2010 (B7-0234/2010);

- Reinhard Bütikofer in Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE, o vrhunskem srečanju med EU in Kanado (B7-0235/2010).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 18 h 55 v pričakovanju začetka časa za vprašanja, se je nadaljevala ob 19 h 05.)


PREDSEDSTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredsednik

12. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B7-0207/2010).

Vprašanje 25 (Georgios Papastamkos): Ustanovitev evropskega organa za ocenjevanje kreditne sposobnosti.

Michel Barnier (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Georgios Papastamkos in Franz Obermayr.

Vprašanje 28 (Liam Aylward): Izbira potrošnika in tehnologija pametnih telefonov.

Joaquín Almunia (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Liam Aylward, Paul Rübig in Franz Obermayr.

Vprašanje 32 (Nikolaos Chountis): Delovanje bonitetnih agencij.

Karel De Gucht (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Nikolaos Chountis, Morten Messerschmidt in Georgios Papanikolaou.

Vprašanje 30 (Brian Crowley): Strategija EU za širokopasovne povezave.

Neelie Kroes (podpredsednica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Liam Aylward (namesto vlagatelja), Malcolm Harbour in Silvia-Adriana Ţicău.

Vprašanje 33 (Bernd Posselt): Združeno kraljestvo, Švedska in Euro.

Karel De Gucht je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Bernd Posselt.

Vprašanje 34 (Georgios Papanikolaou): Dodatno krčenje števila zaposlenih v zasebnem sektorju.

Karel De Gucht je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Georgios Papanikolaou in Nikolaos Chountis.

Vprašanje 35 (Ádám Kósa): Spor o pristojnosti med državami članicami in EU glede sporazumov z MDS.

Karel De Gucht je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Kinga Gál (namesto vlagatelja) in Nikolaos Chountis.

Vprašanje 36 (Eleni Theocharous): Ciprski javnofinančni primanjkljaj.

Govorila sta Karel De Gucht in Gay Mitchell o poteku časa za vprašanja.

Karel De Gucht je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavila Eleni Theocharous.

Vprašanje 37 (Morten Messerschmidt): Grčija in sedanja kriza v evroobmočju.

Karel De Gucht je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Morten Messerschmidt.

Vprašanje 38 (Gay Mitchell): Evropski denarni sklad.

Karel De Gucht je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Gay Mitchell.

Vprašanje 39 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Mehanizmi za finančni nadzor držav članic.

Karel De Gucht je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Na vprašanja 26, 27, 29 in 31 ter na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso prejela odgovora, bo odgovorjeno pisno (gl. prilogo k dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 20.25, se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

13. Ustanovitev Evropskega azilnega podpornega urada ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada [16626/2/2009 - C7-0049/2010- 2009/0027(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Jean Lambert (A7-0118/2010)

Jean Lambert je predstavila priporočilo za drugo obravnavo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Simon Busuttil v imenu skupine PPE, Sylvie Guillaume v imenu skupine S&D, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Mario Borghezio v imenu skupine EFD, Franz Obermayr samostojni poslanec, Georgios Papanikolaou in John Bufton.

Po postopku "catch the eye" je govoril Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Govorili sta Cecilia Malmström in Jean Lambert.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje


14. Splošne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in glede nekaterih določb, povezanih s finančnim poslovodenjem ***I (razprava)

Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in glede nekaterih določb, povezanih s finančnim poslovodenjem [COM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

Constanze Angela Krehl (za poročevalca) je predstavila poročilo.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Govorili so Regina Bastos (pripravljalka mnenja odbora EMPL), Sophie Auconie v imenu skupine PPE, Karin Kadenbach v imenu skupine S&D, Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák v imenu skupine ECR, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Elisabeth Schroedter, Lambert van Nistelrooij, Pat the Cope Gallagher, Kay Swinburne, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Iosif Matula, Monika Smolková in Pascale Gruny.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ioan Enciu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Othmar Karas in Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Govorila sta Johannes Hahn in Karin Kadenbach (za poročevalca).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje


15. Posebni ukrepi za kmetijske trge (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0036/2010) ki ga je postavil Paolo De Castro, v imenu odbora AGRI, Komisiji : Posebni ukrepi za kmetijske trge (B7-0208/2010)

Stéphane Le Foll (namesto vlagatelja) je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

Dacian Cioloş (član Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor

Govorili so Peter Jahr v imenu skupine PPE, Marc Tarabella v imenu skupine S&D, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, James Nicholson v imenu skupine ECR, Georgios Papastamkos, Csaba Sándor Tabajdi, Michel Dantin in Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Po postopku "catch the eye" sta govorili Sari Essayah in Ulrike Rodust.

Govoril je Dacian Cioloş.

Razprava se je zaključila.


16. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" 439.802/OJME).


17. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.25.

Klaus Welle

Gianni Pittella

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Áder, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvarez, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Antonescu, Arif, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balczó, Balz, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Böge, Bokros, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Fajon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hénin, Herczog, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Iovine, Itälä, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Joly, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Keller, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lösing, Lulling, Lunacek, Lynne, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Piotrowski, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sommer, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Steinruck, Sterckx, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremopoulos, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zimmer, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov