Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0167(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0101/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0101/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2010 - 13.32
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0122

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες

13.32. Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση [COM(2009)0482 - C7-0161/2009- 2009/0131(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Brian Simpson (A7-0101/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 32)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0122)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0122)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου