Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2593(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0238/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2010 - 13.55
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0145

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες

13.55. Απαγόρευση της εξόρυξης μετάλλων με χρήση κυανίου (ψηφοφορία)

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 5 Μαΐου 2010 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2010).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 και B7-0241/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 55)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0238/2010

(αντικαθιστά τις B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 και B7-0241/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

János Áder, Richard Seeber, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Zuzana Roithová και Alajos Mészáros, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Daciana Octavia Sârbu, Κρίτων Αρσένης και Csaba Sándor Tabajdi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Chris Davies και Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Μιχάλης Τρεμόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Edvard Kožušník, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira, Jiří Maštálka και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0145)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου