Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 5 maja 2010 r. - Bruksela

13. Głosowanie
Pełne sprawozdanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

Debaty odbyły się podczas drugiej sesji w kwietniu 2010 r. (protokół z 19.04.2010, protokół z 20.04.2010, protokół z 21.04.2010).

°
° ° °

Przewodniczący poinformował, że w trakcie wczorajszego spotkania między przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem a urzędującym przewodniczącym Rady José Luisem Zapatero osiągnięto porozumienie w sprawie konieczności dokonania bardziej dogłębnej analizy decyzji dotyczącej absolutorium z wykonania budżetu przez Radę. Przewodniczący zgłosił w związku z tym wniosek o przełożenie głosowania nad tym punktem na kolejną sesję.

Głos zabrali: Martin Schulz w imieniu grupy S&D, opowiadając się za rzeczonym wnioskiem, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, opowiadając się przeciwko niemu, oraz Ryszard Czarnecki (sprawozdawca).

Parlament zatwierdził wniosek.


13.1. Współpraca administracyjna oraz zwalczanie oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (przekształcenie) * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.2. Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących rachunkowości * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.3. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Miloslava Ransdorfa (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.4. Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Trybunał Sprawiedliwości (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.5. Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Trybunał Obrachunkowy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.6. Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.7. Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Europejski Inspektor Ochrony Danych (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.8. Absolutorium za rok 2008: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.9. Absolutorium za rok 2008: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.10. Absolutorium za rok 2008: Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.11. Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja Odbudowy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.12. Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.13. Absolutorium za rok 2008: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.14. Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja Chemikaliów (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.15. Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja Środowiska (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.16. Absolutorium za rok 2008: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.17. Absolutorium za rok 2008: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.18. Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja Leków (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.19. Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.20. Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.21. Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja Kolejowa (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.22. Absolutorium za rok 2008: Europejska Fundacja Kształcenia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.23. Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.24. Absolutorium za rok 2008: Agencja Dostaw Euratomu (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.25. Absolutorium za rok 2008: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.26. Absolutorium za rok 2008: EUROJUST (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.27. Absolutorium za rok 2008: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.28. Absolutorium za rok 2008: FRONTEX (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.29. Absolutorium za rok 2008: Organ Nadzoru Europejskiego GNSS (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.30. Absolutorium 2008: wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii termojądrowej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.31. Absolutorium 2008: wspólne przedsiębiorstwo SESAR (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

13.32. Ciśnieniowe urządzenia transportowe ***I (głosowanie)

13.33. Opłaty za ochronę lotnictwa ***I (głosowanie)

13.34. Wspólnotowe wytyczne dotyczące rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (przekształcenie) ***I (głosowanie)

13.35. Ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych wymogów i do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego ***I (głosowanie)

13.36. Konsekwencje wejścia w życie Traktatu z Lizbony w odniesieniu do trwających międzyinstytucjonalnych procedur podejmowania decyzji (głosowanie)

13.37. Uprawnienia do delegowania aktów (głosowanie)

13.38. Strategiczne cele i zalecenia w zakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r. (głosowanie)

13.39. Europeana – kolejne kroki (głosowanie)

13.40. Ocena i podsumowanie wspólnotowego planu działania na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006-2010 (głosowanie)

13.41. Rolnictwo UE a zmiany klimatu (głosowanie)

13.42. Rolnictwo na obszarach nacechowanych specyficznymi utrudnieniami naturalnymi – przegląd specjalny (głosowanie)

13.43. Nowa agenda cyfrowa dla Europy - 2015.eu (głosowanie)

13.44. Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, sekcja III - Komisja (głosowanie)

13.45. Absolutorium 2008: 7., 8., 9. i 10. Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) (głosowanie)

13.46. Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Parlament Europejski (głosowanie)

13.47. Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)

13.48. Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Komitet Regionów (głosowanie)

13.49. Absolutorium za rok 2008: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji (głosowanie)

13.50. Absolutorium za rok 2008: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (głosowanie)

13.51. Strategia UE w zakresie stosunków z Ameryką Łacińską (głosowanie)

13.52. Szczyt UE-Kanada (głosowanie)

13.53. SWIFT (głosowanie)

13.54. Zapis danych dotyczących nazwiska pasażera (PNR) (głosowanie)

13.55. Zakaz stosowania technologii wydobywczych z wykorzystaniem cyjanku (głosowanie)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności