Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες

22. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
Πλήρη Πρακτικά

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Tiziano Motti, Gabriel Mato Adrover, Daciana Octavia Sârbu, Cristian Silviu Buşoi, João Ferreira, Trevor Colman, Angelika Werthmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Jarosław Kalinowski, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Χρυσούλα Παλιαδέλη, Ilda Figueiredo, Alan Kelly, Kristian Vigenin, Csanád Szegedi, Alexander Mirsky, Iuliu Winkler, Corina Creţu, Κρίτων Αρσένης, Elisabeth Köstinger, Krisztina Morvai, Adam Gierek και Dimitar Stoyanov.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου