Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2636(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0044/2010 (B7-0209/2010)

Συζήτηση :

PV 05/05/2010 - 23
CRE 05/05/2010 - 23

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες

23. Κανονισμός για την κατά κατηγορία απαλλαγή των αυτοκινήτων οχημάτων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-0044/2010) που κατέθεσαν οι Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Heide Rühle και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO, προς την Επιτροπή: Εξασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών στους κανόνες ανταγωνισμού για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην εσωτερική αγορά (B7-0209/2010)

Προφορική ερώτηση (O-0047/2010) που κατέθεσε η Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 για την κατά κατηγορία απαλλαγή των αυτοκινήτων οχημάτων (B7-0210/2010)

Οι Theodor Dumitru Stolojan (αναπλ.) και Malcolm Harbour αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Ο Joaquín Almunia (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Olle Ludvigsson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cristian Silviu Buşoi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bernd Lange, Frank Engel, Silvia-Adriana Ţicău, Sari Essayah και Othmar Karas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Paul Rübig, Seán Kelly και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει ο Joaquín Almunia.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, σχετικά με τον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων οχημάτων (B7-0245/2010),

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.5.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου