Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 4.Σύνθεση των επιτροπών
 5.Κατάθεση εγγράφωv
 6.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 7.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 8.Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 9.Διάταξη των εργασιών
 10.SWIFT (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 11.Καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 12.Απαγόρευση της εξόρυξης μετάλλων με χρήση κυανίου (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  
13.1.Διοικητική συνεργασία και καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (αναδιατύπωση) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.2.Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας σε ό,τι αφορά τους κανόνες τιμολόγησης * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.3.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Miloslav Ransdorf (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.4.Απαλλαγή 2008: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.5.Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.6.Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.7.Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ευρωπαίος Ελεγκτής προστασίας δεδομένων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.8.Απαλλαγή 2008: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.9.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.10.Απαλλαγή 2008: Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.11.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.12.Απαλλαγή 2008 : Eυρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.13.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (CEPCM.) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.14.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.15.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.16.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.17.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.18.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Αξιολόγηση των Φαρμακευτικών Προϊόντων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.19.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.20.Απαλλαγή 2008: - Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.21.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.22.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.23.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο της Εργασίας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.24.Απαλλαγή 2008: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.25.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.26.Απαλλαγή 2008 : EUROJUST (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.27.Απαλλαγή 2008: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.28.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.29.Απαλλαγή 2008: Εποπτική αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.30.Απαλλαγή 2008: κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.31.Απαλλαγή 2008: κοινή επιχείρηση SESAR (SJU), (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.32.Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση ***I (ψηφοφορία)
  
13.33.Τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας ***I (ψηφοφορία)
  
13.34.Κοινοτικοί προσανατολισμοί για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)
  
13.35.Γενικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων και διατάξεων σχετικών με τη δημοσιονομική διαχείριση ***I (ψηφοφορία)
  
13.36.Συνέπειες από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις εν εξελίξει διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων (ψηφοφορία)
  
13.37.Εξουσία ανάθεσης νομοθετικού έργου (ψηφοφορία)
  
13.38.Στρατηγικοί στόχοι και συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018 (ψηφοφορία)
  
13.39.Europeana - τα επόμενα βήματα (ψηφοφορία)
  
13.40.Αξιολόγηση και εκτίμηση του κοινοτικού σχεδίου δράσης για την περίοδο 2006-2010 σχετικά με την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων (ψηφοφορία)
  
13.41.Γεωργία της ΕΕ και αλλαγή του κλίματος (ψηφοφορία)
  
13.42.Η γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα: ειδικός έλεγχος υγείας (ψηφοφορία)
  
13.43.Μια νέα ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη: 2015.eu (ψηφοφορία)
  
13.44.Απαλλαγή 2008: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (ψηφοφορία)
  
13.45.Απαλλαγή 2008 : 7ο, 8ο, 9ο και 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (ψηφοφορία)
  
13.46.Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  
13.47.Απαλλαγή 2008: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ψηφοφορία)
  
13.48.Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)
  
13.49.Απαλλαγή 2008: επίδοση, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των ευρωπαϊκών οργανισμών (ψηφοφορία)
  
13.50.Απαλλαγή 2008 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) (ψηφοφορία)
  
13.51.Η στρατηγική της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική (ψηφοφορία)
  
13.52.Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά (ψηφοφορία)
  
13.53.SWIFT (ψηφοφορία)
  
13.54.Καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (ψηφοφορία)
  
13.55.Απαγόρευση της εξόρυξης μετάλλων με χρήση κυανίου (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Δηλώσεις της Προεδρίας
 17.Αναθεώρηση των Συνθηκών - Μεταβατικά μέτρα που αφορούν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Απόφαση για τη μη σύγκληση συνέλευσης για την αναθεώρηση των Συνθηκών όσον αφορά τα μεταβατικά μέτρα που αφορούν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συζήτηση)
 18.Προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής της 7ης Μαΐου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης ευρώ 2010 (συζήτηση)
 19.Ευρώπη 2020 - νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη (συζήτηση)
 20.Συμφωνία προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (συζήτηση)
 21.Ηλεκτρικά αυτοκίνητα (συζήτηση)
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 23.Κανονισμός για την κατά κατηγορία απαλλαγή των αυτοκινήτων οχημάτων (συζήτηση)
 24.Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη δράση κατά του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύμπραξη (συζήτηση)
 25.Κινητοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα (σύντομη παρουσίαση)
 26.Προστασία των χρηματοοικομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2008 (σύντομη παρουσίαση)
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση)
Συνοπτικά πρακτικά (311 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (4334 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (229 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (986 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3170 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (316 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (911 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2464 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου