Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Trešdiena, 2010. gada 5. maijs - Brisele
 1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Sēdes vadītāja paziņojums
 4.Komiteju sastāvs
 5.Dokumentu iesniegšana
 6.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 7.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 8.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 9.Darba kārtība
 10.SWIFT (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 11.Pasažieru datu reģistrs (PDR) (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 12.Aizliegums izmantot uz cianīdu balstītas izrakteņu ieguves tehnoloģijas (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 13.Balsošanas laiks
  
13.1.Administratīvā sadarbība un krāpšanas apkarošana pievienotās vērtības nodokļa jomā (pārstrādāta redakcija) * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.2.Pievienotās vērtības nodokļa kopējā sistēma attiecībā uz rēķinu sagatavošanas noteikumiem * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.3.Pieprasījums atcelt Miloslav Ransdorf deputāta imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.4.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Tiesa (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.5.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Revīzijas palāta (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.6.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Ombuds (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.7.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.8.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.9.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.10.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.11.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.12.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.13.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.14.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.15.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.16.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.17.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.18.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.19.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.20.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.21.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.22.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.23.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.24.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom apgādes aģentūra (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.25.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.26.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — EUROJUST (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.27.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.28.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.29.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS uzraudzības iestāde (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.30.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģijas attīstības vajadzībām (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.31.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.32.Pārvietojamas spiediena iekārtas ***I (balsošana)
  
13.33.Aviācijas drošības nodevas ***I (balsošana)
  
13.34.Kopienas pamatnostādnes Eiropas transporta tīkla attīstībai (pārstrādāta versija) ***I (balsošana)
  
13.35.Vispārīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību ***I (balsošana)
  
13.36.Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām (balsošana)
  
13.37.Likumdošanas deleģēšanas pilnvaras (balsošana)
  
13.38.Stratēģiskie mērķi un ieteikumi ES jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvā (balsošana)
  
13.39.Europeana — nākamie soļi (balsošana)
  
13.40.Dzīvnieku labturības rīcības plāna laikposmam no 2006. līdz 2010. gadam izvērtēšana (balsošana)
  
13.41.Eiropas Savienības lauksaimniecība un klimata pārmaiņas (balsošana)
  
13.42.Lauksaimniecība apgabalos, kuros ir nelabvēlīgi dabas apstākļi — īpaša pārbaude (balsošana)
  
13.43.Jauna Eiropas digitālā programma — 2015.eu (balsošana)
  
13.44.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets, III iedaļa — Komisija (balsošana)
  
13.45.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — 7., 8., 9. un 10. Eiropas attīstības fonds (EAF) (balsošana)
  
13.46.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Parlaments (balsošana)
  
13.47.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)
  
13.48.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Reģionu komiteja (balsošana)
  
13.49.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole (balsošana)
  
13.50.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) (balsošana)
  
13.51.ES stratēģija attiecībām ar Latīņameriku (balsošana)
  
13.52.ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksme (balsošana)
  
13.53.SWIFT (balsošana)
  
13.54.Pasažieru datu reģistrs (PDR) (balsošana)
  
13.55.Aizliegums izmantot uz cianīdu balstītas izrakteņu ieguves tehnoloģijas (balsošana)
 14.Balsojuma skaidrojumi
 15.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 16.Priekšsēdētāja paziņojumi
 17.Līgumu grozīšana — pārejas pasākumi attiecībā uz Eiropas Parlamenta sastāvu - Lēmums nesasaukt Konventu, lai grozītu Līgumus saistībā ar pārejas pasākumiem attiecībā uz Eiropas Parlamenta sastāvu (debates)
 18.Gatavošanās euro zonas valstu un valdību vadītāju augstākā līmeņa sanāksmei, kura notiks 2010. gada 7. maijā (debates)
 19.„Europe 2020” — jauna Eiropas stratēģija nodarbinātībai un izaugsmei (debates)
 20.Nolīgums par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai (debates)
 21.Elektriskie automobiļi (debates)
 22.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 23.Mehānisko transportlīdzekļu grupālā atbrīvojuma regula (debates)
 24.Komisijas paziņojums par vēža apkarošanu — Eiropas partnerība (debates)
 25.Informācijas un sakaru tehnoloģiju intensīvāka izmantošana, lai sekmētu pāreju uz energoefektīvu ekonomiku, kas rada zemas oglekļa emisijas (īss izklāsts)
 26.Kopienu finanšu interešu aizsardzība — krāpšanas apkarošana — 2008. gada pārskats (īss izklāsts)
 27.Nākamās sēdes darba kārtība
 28.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums - Cīņa pret krūts vēzi Eiropas Savienībā (rakstiska deklarācija)
Protokols (266 kb) Apmeklējumu reģistrs (57 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (4334 kb) 1 Pielikums (7 kb) 
 
Protokols (217 kb) Apmeklējumu reģistrs (23 kb) Balsošanas rezultāti (811 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (3179 kb)    
 
Protokols (287 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) Balsošanas rezultāti (874 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (2486 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika