Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 5 maja 2010 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Komunikat Przewodniczącego
 4.Skład komisji
 5.Składanie dokumentów
 6.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 7.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 8.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 9.Porządek obrad
 10.SWIFT (złożone projekty rezolucji)
 11.Zapis danych dotyczących nazwiska pasażera (PNR) (złożone projekty rezolucji)
 12.Zakaz stosowania technologii wydobywczych z wykorzystaniem cyjanku (złożone projekty rezolucji)
 13.Głosowanie
  
13.1.Współpraca administracyjna oraz zwalczanie oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (przekształcenie) * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.2.Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących rachunkowości * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.3.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Miloslava Ransdorfa (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.4.Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Trybunał Sprawiedliwości (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.5.Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Trybunał Obrachunkowy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.6.Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.7.Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Europejski Inspektor Ochrony Danych (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.8.Absolutorium za rok 2008: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.9.Absolutorium za rok 2008: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.10.Absolutorium za rok 2008: Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.11.Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja Odbudowy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.12.Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.13.Absolutorium za rok 2008: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.14.Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja Chemikaliów (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.15.Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja Środowiska (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.16.Absolutorium za rok 2008: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.17.Absolutorium za rok 2008: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.18.Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja Leków (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.19.Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.20.Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.21.Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja Kolejowa (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.22.Absolutorium za rok 2008: Europejska Fundacja Kształcenia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.23.Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.24.Absolutorium za rok 2008: Agencja Dostaw Euratomu (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.25.Absolutorium za rok 2008: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.26.Absolutorium za rok 2008: EUROJUST (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.27.Absolutorium za rok 2008: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.28.Absolutorium za rok 2008: FRONTEX (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.29.Absolutorium za rok 2008: Organ Nadzoru Europejskiego GNSS (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.30.Absolutorium 2008: wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii termojądrowej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.31.Absolutorium 2008: wspólne przedsiębiorstwo SESAR (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.32.Ciśnieniowe urządzenia transportowe ***I (głosowanie)
  
13.33.Opłaty za ochronę lotnictwa ***I (głosowanie)
  
13.34.Wspólnotowe wytyczne dotyczące rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (przekształcenie) ***I (głosowanie)
  
13.35.Ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych wymogów i do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego ***I (głosowanie)
  
13.36.Konsekwencje wejścia w życie Traktatu z Lizbony w odniesieniu do trwających międzyinstytucjonalnych procedur podejmowania decyzji (głosowanie)
  
13.37.Uprawnienia do delegowania aktów (głosowanie)
  
13.38.Strategiczne cele i zalecenia w zakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r. (głosowanie)
  
13.39.Europeana – kolejne kroki (głosowanie)
  
13.40.Ocena i podsumowanie wspólnotowego planu działania na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006-2010 (głosowanie)
  
13.41.Rolnictwo UE a zmiany klimatu (głosowanie)
  
13.42.Rolnictwo na obszarach nacechowanych specyficznymi utrudnieniami naturalnymi – przegląd specjalny (głosowanie)
  
13.43.Nowa agenda cyfrowa dla Europy - 2015.eu (głosowanie)
  
13.44.Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, sekcja III - Komisja (głosowanie)
  
13.45.Absolutorium 2008: 7., 8., 9. i 10. Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) (głosowanie)
  
13.46.Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Parlament Europejski (głosowanie)
  
13.47.Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)
  
13.48.Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Komitet Regionów (głosowanie)
  
13.49.Absolutorium za rok 2008: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji (głosowanie)
  
13.50.Absolutorium za rok 2008: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (głosowanie)
  
13.51.Strategia UE w zakresie stosunków z Ameryką Łacińską (głosowanie)
  
13.52.Szczyt UE-Kanada (głosowanie)
  
13.53.SWIFT (głosowanie)
  
13.54.Zapis danych dotyczących nazwiska pasażera (PNR) (głosowanie)
  
13.55.Zakaz stosowania technologii wydobywczych z wykorzystaniem cyjanku (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 16.Oświadczenia Przewodniczącego
 17.Zmiana traktatów - Środki przejściowe dotyczące składu Parlamentu Europejskiego - Decyzja o niezwoływaniu Konwentu w celu zmiany traktatów w zakresie środków przejściowych dotyczących składu Parlamentu Europejskiego (debata)
 18.Przygotowania do szczytu szefów państw i rządów strefy euro w dniu 7 maja 2010 (debata)
 19.Europa 2020 - nowa strategia na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego (debata)
 20.Umowa o przystąpieniu Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (debata)
 21.Pojazdy elektryczne (debata)
 22.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 23.Rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze motoryzacyjnym (debata)
 24.Komunikat Komisji : Walka z rakiem: partnerstwo europejskie (debata)
 25.Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę (krótkie przedstawienie)
 26.Ochrona finansowych interesów Wspólnot - zwalczanie nadużyć - sprawozdanie roczne 2008 (krótkie przedstawienie)
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia
 28.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Walka z rakiem piersi w Unii Europejskiej (pisemne oświadczenie)
Protokół (265 kb) Lista obecności (57 kb)    Wyniki głosowań imiennych (4334 kb) Załącznik 1 (7 kb) 
 
Protokół (217 kb) Lista obecności (23 kb) Wyniki głosowania (833 kb) Wyniki głosowań imiennych (3199 kb)    
 
Protokół (290 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (874 kb) Wyniki głosowań imiennych (2426 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności