Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 5 maj 2010 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Meddelande från talmannen
 4.Utskottens sammansättning
 5.Inkomna dokument
 6.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 7.Avtalstexter översända av rådet
 8.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 9.Arbetsplan
 10.Swift (ingivna resolutionsförslag)
 11.Passageraruppgifter (PNR-uppgifter) (ingivna resolutionsförslag)
 12.Förbud mot användning av gruvdriftsteknik som utnyttjar cyanid (ingivna resolutionsförslag)
 13.Omröstning
  
13.1.Administrativt samarbete och kampen mot skatteundandragande i fråga om mervärdesskatt (omarbetning) * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.2.Gemensamt system för mervärdesskatt när det gäller regler för fakturering * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.3.Begäran om upphävande av Miloslav Ransdorfs parlamentariska immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.4.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, domstolen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.5.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, revisionsrätten (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.6.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, Europeiska ombudsmannen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.7.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, Europeiska datatillsynsmannen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.8.Ansvarsfrihet för 2008: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.9.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.10.Ansvarsfrihet för 2008: Gemenskapens kontrollorgan för fiske (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.11.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för återuppbyggnad (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.12.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.13.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.14.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska kemikaliemyndigheten (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.15.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska miljöbyrån (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.16.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.17.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.18.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska läkemedelsmyndigheten (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.19.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.20.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.21.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska järnvägsbyrån (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.22.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.23.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.24.Ansvarsfrihet för 2008: Euratoms försörjningsbyrå (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.25.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.26.Ansvarsfrihet för 2008: Eurojust (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.27.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.28.Ansvarsfrihet för 2008: Frontex (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.29.Ansvarsfrihet för 2008: Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.30.Ansvarsfrihet för 2008: det europeiska gemensamma företaget för ITER och för utveckling av fusionsenergi (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.31.Ansvarsfrihet för 2008: det gemensamma företaget Sesar (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.32.Transportabla tryckbärande anordningar ***I (omröstning)
  
13.33.Avgifter för luftfartsskydd ***I (omröstning)
  
13.34.Gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (omarbetning) ***I (omröstning)
  
13.35.Allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden med avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen ***I (omröstning)
  
13.36.Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden (omröstning)
  
13.37.Befogenhet att delegera lagstiftning (omröstning)
  
13.38.Strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018 (omröstning)
  
13.39.Europeana – nästa steg (omröstning)
  
13.40.Utvärdering och bedömning av handlingsplanen för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010 (omröstning)
  
13.41.EU:s jordbruk och klimatförändringarna (omröstning)
  
13.42.Jordbruk i områden med naturbetingade svårigheter: en särskild granskning (omröstning)
  
13.43.En ny digital agenda för Europa: 2015.eu (omröstning)
  
13.44.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, avsnitt III, kommissionen (omröstning)
  
13.45.Ansvarsfrihet för 2008: 7:e, 8:e, 9:e och 10:e Europeiska utvecklingsfonderna (EUF) (omröstning)
  
13.46.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, Europaparlamentet (omröstning)
  
13.47.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)
  
13.48.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, Regionkommittén (omröstning)
  
13.49.Ansvarsfrihet för 2008: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll (omröstning)
  
13.50.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska polisakademin (omröstning)
  
13.51.EU-strategin för förbindelserna med Latinamerika (omröstning)
  
13.52.Toppmöte EU-Kanada (omröstning)
  
13.53.Swift (omröstning)
  
13.54.Passageraruppgifter (PNR-uppgifter) (omröstning)
  
13.55.Förbud mot användning av gruvdriftsteknik som utnyttjar cyanid (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Uttalanden av talmannen
 17.Översyn av fördragen – Övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning - Beslut att inte sammankalla något konvent för en översyn av fördragen beträffande övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning (debatt)
 18.Förberedelse av toppmötet med euroområdets stats- eller regeringschefer den 7 maj 2010 (debatt)
 19.Europa 2020 – ny EU-strategi för sysselsättning och tillväxt (debatt)
 20.Europeiska unionens avtal om anslutning till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (debatt)
 21.Eldrivna bilar (debatt)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Gruppundantagsförordning för motorfordon (debatt)
 24.Kommissionens meddelande om åtgärder mot cancer: ett europeiskt partnerskap (debatt)
 25.Utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik för att underlätta övergången till en energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp (kortfattad redogörelse)
 26.Skydd av Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning – Årsrapport 2008 (kortfattad redogörelse)
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde
 28.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Kampen mot bröstcancer i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)
Protokoll (268 kb) Närvarolista (57 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (4334 kb) Bilaga 1 (7 kb) 
 
Protokoll (217 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (899 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (3210 kb)    
 
Protokoll (281 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (855 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2425 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy