Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 316kWORD 229k
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 4.Σύνθεση των επιτροπών
 5.Κατάθεση εγγράφωv
 6.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 7.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 8.Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 9.Διάταξη των εργασιών
 10.SWIFT (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 11.Καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 12.Απαγόρευση της εξόρυξης μετάλλων με χρήση κυανίου (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  
13.1.Διοικητική συνεργασία και καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (αναδιατύπωση) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.2.Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας σε ό,τι αφορά τους κανόνες τιμολόγησης * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.3.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Miloslav Ransdorf (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.4.Απαλλαγή 2008: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.5.Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.6.Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.7.Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ευρωπαίος Ελεγκτής προστασίας δεδομένων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.8.Απαλλαγή 2008: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.9.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.10.Απαλλαγή 2008: Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.11.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.12.Απαλλαγή 2008 : Eυρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.13.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (CEPCM.) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.14.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.15.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.16.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.17.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.18.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Αξιολόγηση των Φαρμακευτικών Προϊόντων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.19.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.20.Απαλλαγή 2008: - Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.21.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.22.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.23.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο της Εργασίας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.24.Απαλλαγή 2008: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.25.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.26.Απαλλαγή 2008 : EUROJUST (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.27.Απαλλαγή 2008: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.28.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.29.Απαλλαγή 2008: Εποπτική αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.30.Απαλλαγή 2008: κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.31.Απαλλαγή 2008: κοινή επιχείρηση SESAR (SJU), (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.32.Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση ***I (ψηφοφορία)
  
13.33.Τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας ***I (ψηφοφορία)
  
13.34.Κοινοτικοί προσανατολισμοί για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)
  
13.35.Γενικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων και διατάξεων σχετικών με τη δημοσιονομική διαχείριση ***I (ψηφοφορία)
  
13.36.Συνέπειες από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις εν εξελίξει διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων (ψηφοφορία)
  
13.37.Εξουσία ανάθεσης νομοθετικού έργου (ψηφοφορία)
  
13.38.Στρατηγικοί στόχοι και συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018 (ψηφοφορία)
  
13.39.Europeana - τα επόμενα βήματα (ψηφοφορία)
  
13.40.Αξιολόγηση και εκτίμηση του κοινοτικού σχεδίου δράσης για την περίοδο 2006-2010 σχετικά με την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων (ψηφοφορία)
  
13.41.Γεωργία της ΕΕ και αλλαγή του κλίματος (ψηφοφορία)
  
13.42.Η γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα: ειδικός έλεγχος υγείας (ψηφοφορία)
  
13.43.Μια νέα ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη: 2015.eu (ψηφοφορία)
  
13.44.Απαλλαγή 2008: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (ψηφοφορία)
  
13.45.Απαλλαγή 2008 : 7ο, 8ο, 9ο και 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (ψηφοφορία)
  
13.46.Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  
13.47.Απαλλαγή 2008: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ψηφοφορία)
  
13.48.Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)
  
13.49.Απαλλαγή 2008: επίδοση, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των ευρωπαϊκών οργανισμών (ψηφοφορία)
  
13.50.Απαλλαγή 2008 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) (ψηφοφορία)
  
13.51.Η στρατηγική της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική (ψηφοφορία)
  
13.52.Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά (ψηφοφορία)
  
13.53.SWIFT (ψηφοφορία)
  
13.54.Καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (ψηφοφορία)
  
13.55.Απαγόρευση της εξόρυξης μετάλλων με χρήση κυανίου (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Δηλώσεις της Προεδρίας
 17.Αναθεώρηση των Συνθηκών - Μεταβατικά μέτρα που αφορούν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Απόφαση για τη μη σύγκληση συνέλευσης για την αναθεώρηση των Συνθηκών όσον αφορά τα μεταβατικά μέτρα που αφορούν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συζήτηση)
 18.Προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής της 7ης Μαΐου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης ευρώ 2010 (συζήτηση)
 19.Ευρώπη 2020 - νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη (συζήτηση)
 20.Συμφωνία προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (συζήτηση)
 21.Ηλεκτρικά αυτοκίνητα (συζήτηση)
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 23.Κανονισμός για την κατά κατηγορία απαλλαγή των αυτοκινήτων οχημάτων (συζήτηση)
 24.Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη δράση κατά του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύμπραξη (συζήτηση)
 25.Κινητοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα (σύντομη παρουσίαση)
 26.Προστασία των χρηματοοικομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2008 (σύντομη παρουσίαση)
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 1.35 μ.μ.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


3. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος επισημαίνει την έκτακτη παρουσία στην αίθουσα ολομέλειας ομάδας τεχνικών για την παραγωγή ταινίας που θα αποτελέσει τμήμα εκθέσεως όσον αφορά τις εργασίες του Κοινοβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί προσεχώς στο νέο Κέντρο Επισκεπτών στις Βρυξέλλες.


4. Σύνθεση των επιτροπών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα PPE τα ακόλουθα αιτήματα ορισμού:

επιτροπή BUDG: Giovanni La Via αντί Sergio Paolo Francesco Silvestris

επιτροπή AGRI: Sergio Paolo Francesco Silvestris αντί Giovanni La Via

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


5. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές :

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία (COM(2009)0580 - C7-0277/2009 - 2009/0162(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0058/2010)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση 2008 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2009/2166(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

- Έκθεση σχετικά με το σχέδιο πρωτοκόλλου που τροποποιεί το πρωτόκολλο αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις που αφορούν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το υπόλοιπο της κοινοβουλευτικής περιόδου 2009-2014: γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 48, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΕ) (17196/2009 - C7-0001/2010 - 2009/0813(NLE)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Íñigo Méndez De Vigo (A7-0115/2010)

- Σύσταση σχετικά με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μην συγκληθεί Συνέλευση για την τροποποίηση των συνθηκών όσον αφορά τα μεταβατικά μέτρα που αφορούν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (17196/2009 - C7-0002/2010 - 2009/0814(NLE)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Íñigo Méndez De Vigo (A7-0116/2010)

- Έκθεση σχετικά με την κινητοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα (2009/2228(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

- Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη δράση κατά του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύμπραξη (2009/2103(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Alojz Peterle (A7-0121/2010)


6. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 115 του Κανονισμού):

- (O-0044/2010) που κατέθεσε ο Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Heide Rühle και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO, προς την Επιτροπή: Εξασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών στους κανόνες ανταγωνισμού για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην εσωτερική αγορά (B7-0209/2010)

- (O-0047/2010) που κατέθεσε η Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Κανονισμός για την κατά κατηγορία απαλλαγή των αυτοκινήτων οχημάτων (ΚΕΚΚΑΑΟ) (B7-0210/2010)

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού):

- Thomas Ulmer, Markus Pieper και Herbert Reul, σχετικά με την υπηρεσία «Google Street View» (0033/2010),

- Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen και Jill Evans, σχετικά με την καθιέρωση της 22ας Μαΐου ως Ευρωπαϊκής Ημέρας Παχυσαρκίας (0034/2010),

- Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms και Alejo Vidal-Quadras, σχετικά με τη δημιουργία τυποποιημένων και κατανοητών ευρωπαϊκών τιμολογίων για την κατανάλωση ενέργειας (0035/2010),

- Vilija Blinkevičiūtė, σχετικά με τη βία κατά των παιδιών (0036/2010),

- Jiří Maštálka και Alfreds Rubiks, σχετικά με την ανάγκη να αποτρέπονται οι εθνοπολιτικές συγκρούσεις στην Ευρώπη (0037/2010),

- Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer και Philippe Juvin, σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στο Ιράν (0038/2010),

- Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu και Graham Watson, σχετικά με την παροχή βοήθειας στους νέους και ηλικιωμένους Ευρωπαίους για εξεύρεση εργασίας (0039/2010).


7. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

- Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το ταμείο εξωτερικών συνόρων για την περίοδο 2007 έως 2013,

- Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας περί επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας.


8. Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου του Φεβρουαρίου I και II του 2010, είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση Séance en direct.


9. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το οριστικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της συνόδου του Μαΐου I (PE 440.571/PDOJ) έχει διανεμηθεί. Ο Πρόεδρος, σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες, προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 140 του Κανονισμού):

Τετάρτη 5 Μαΐου 2010

1. Η κοινή συζήτηση επί των δύο εκθέσεων του Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010 και A7-0116/2010) σχετικά με τη σύνθεση του Κοινοβουλίου (σημεία 18 και 19 του PDOJ) εγγράφεται ως πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, μετά την ώρα των ψηφοφοριών.

2. Οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής της 7ης Μαΐου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης ευρώ (χωρίς κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος) εγγράφονται ως δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη, με παρεμβάσεις από έναν μόνο ομιλητή από κάθε πολιτική ομάδα (χωρίς τη διαδικασία ‘catch-the-eye’).

3. Ο τίτλος των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την τυποποίηση των ηλεκτρικών οχημάτων τροποποιείται ως εξής:

"Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα".

4. Η έκθεση Vittorio Prodi (A7-0057/2010) δεν θα αποτελέσει αντικείμενο συνοπτικής παρουσίασης (σημείο 45 του PDOJ) αλλά εγγράφεται απευθείας στην ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης.

Πέμπτη 6 Μαΐου 2010

1. Η ψηφοφορία επί της εκθέσεως Vital Moreira σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παροχή μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία (A7-0058/2010) (σημείο 24 του PDOJ) αναβάλλεται για την περίοδο συνόδου του Μαΐου II.

2. Η ψηφοφορία επί της προτάσεως ψηφίσματος όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής περί καθορισμού κατευθυντηρίων γραμμών για τη συγκρότηση μηχανισμού αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς καθώς και περί κοινής προσέγγισης για την τιμολόγηση της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (σημείο 51 του PDOJ) αποσύρεται από την ημερήσια διάταξη.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


10. SWIFT (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: SWIFT

Η συζήτηση έγινε στις 21.04.2010 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.4.2010).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Birgit Sippel και Σταύρος Λαμπρινίδης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ernst Strasser και Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για εξουσιοδότηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων για σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής προκειμένου να διατεθούν στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεδομένα χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (B7-0243/2010/rev.2),

- Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Rui Tavares και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη SWIFT (B7-0260/2010).

Ψηφοφορία: σημείο 13.53 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2010.


11. Καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR)

Η συζήτηση έγινε στις 21.04.2010 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.4.2010).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Axel Voss και Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jan Philipp Albrecht και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Rui Tavares, Eva-Britt Svensson, Marie-Christine Vergiat και Cornelis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων για συμφωνίες σχετικά με τις Καταστάσεις Ονομάτων Επιβατών (PNR) με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά (B7-0244/2010/rev.2).

Ψηφοφορία: σημείο 13.54 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2010.


12. Απαγόρευση της εξόρυξης μετάλλων με χρήση κυανίου (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Προφορική ερώτηση (O-0035/2010) που κατέθεσε János Áder και László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Απαγόρευση χρήσης κυανιούχων ενώσεων στις μεταλλευτικές τεχνολογίες στην ΕΕ (B7-0206/2010)

Η συζήτηση έγινε στις 21.04.2010 (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.4.2010).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- János Áder, Richard Seeber, Θεόδωρος Σκυλακάκης και Zuzana Roithová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη γενική απαγόρευση της εφαρμογής τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανιδίων στην ΕΕ (B7-0238/2010),

- Daciana Octavia Sârbu και Csaba Sándor Tabajdi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη γενική απαγόρευση της εφαρμογής τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανιδίων στην ΕΕ (B7-0239/2010),

- Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την απαγόρευση της εφαρμογής τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανιδίων στην ΕΕ (B7-0240/2010),

- Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira και Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη γενική απαγόρευση της εφαρμογής τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανιδίων στην ΕΕ (B7-0241/2010).

Ψηφοφορία: σημείο 13.55 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2010.


13. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Απριλίου II 2010 (Συνοπτικά Πρακτικά της 19.04.2010, Συνοπτικά Πρακτικά της 20.04.2010, Συνοπτικά Πρακτικά της 21.04.2010).

°
° ° °

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης που είχαν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jerzy Buzek και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου José Luis Zapatero συμφωνήθηκε ότι απαιτείται μία πιο σχολαστική ανάλυση της απόφασης απαλλαγής που αφορά το Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος προτείνει ως εκ τούτου την αναβολή της ψηφοφορίας επί του θέματος αυτού για προσεχή περίοδο συνόδου.

Παρεμβαίνουν οι Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, επί της προτάσεως αυτής, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, κατά της προτάσεως αυτής, και Ryszard Czarnecki (εισηγητής).

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση αυτή.


13.1. Διοικητική συνεργασία και καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (αναδιατύπωση) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (αναδιατύπωση) [COM(2009)0427 - C7-0165/2009- 2009/0118(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0061/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0091)


13.2. Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας σε ό,τι αφορά τους κανόνες τιμολόγησης * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιμολόγησης [COM(2009)0021 - C6-0078/2009- 2009/0009(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: David Casa (A7-0065/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0092)


13.3. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Miloslav Ransdorf (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Miloslav Ransdorf - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0093)


13.4. Απαλλαγή 2008: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Δικαστήριο: Τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - Οικονομικό Έτος 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0175/2009- 2009/2071(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0094)

Εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.5. Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο [SEC(2009)1089 - C7-0176/2009- 2009/2072(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0095)

Εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.6. Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [SEC(2009)1089 - C7-0179/2009- 2009/2075(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0096)

Εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.7. Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ευρωπαίος Ελεγκτής προστασίας δεδομένων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [SEC(2009)1089 - C7-0180/2009- 2009/2076(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0097)

Εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.8. Απαλλαγή 2008: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0188/2009- 2009/2117(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0098)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.9. Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0181/2009- 2009/2110(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0099)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.10. Απαλλαγή 2008: Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0201/2009- 2009/2130(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0100)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.11. Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης για το οικονομικό έτος 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0183/2009- 2009/2112(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0101)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.12. Απαλλαγή 2008 : Eυρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0193/2009- 2009/2122(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0102)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.13. Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (CEPCM.) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0195/2009- 2009/2124(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0103)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.14. Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0202/2009- 2009/2131(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0104)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.15. Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0186/2009- 2009/2115(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0105)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.16. Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων για το οικονομικό έτος 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0194/2009- 2009/2123(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0106)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.17. Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0185/2009- 2009/2114(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0107)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.18. Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Αξιολόγηση των Φαρμακευτικών Προϊόντων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0189/2009- 2009/2118(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0108)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.19. Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0192/2009- 2009/2121(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0109)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.20. Απαλλαγή 2008: - Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0196/2009- 2009/2125(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0110)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.21. Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0197/2009- 2009/2126(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0111)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.22. Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0191/2009- 2009/2120(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0112)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.23. Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο της Εργασίας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0187/2009- 2009/2116(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0113)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.24. Απαλλαγή 2008: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - Οικονομικό Έτος 2008 - Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ [SEC(2009)1089 - C7-0203/2009- 2009/2132(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0114)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.25. Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0182/2009- 2009/2111(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 25)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0115)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.26. Απαλλαγή 2008 : EUROJUST (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0190/2009- 2009/2119(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 26)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0116)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.27. Απαλλαγή 2008: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0184/2009- 2009/2113(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 27)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0117)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.28. Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) για το οικονομικό έτος 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0199/2009- 2009/2128(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 28)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0118)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.29. Απαλλαγή 2008: Εποπτική αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής του GNSS για το οικονομικό έτος 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0200/2009- 2009/2129(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 29)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0119)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.30. Απαλλαγή 2008: κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - Οικονομικό έτος 2008 - Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης [SEC(2009)1089 - C7-0261/2009- 2009/2187(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 30)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0120)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.31. Απαλλαγή 2008: κοινή επιχείρηση SESAR (SJU), (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - Οικονομικό έτος 2008 - Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας (SESAR) [SEC(2009)1089 - C7-0262/2009- 2009/2188(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 31)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0121)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.32. Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση [COM(2009)0482 - C7-0161/2009- 2009/0131(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Brian Simpson (A7-0101/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 32)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0122)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0122)


13.33. Τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας [COM(2009)0217 - C7-0038/2009- 2009/0063(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 33)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0123)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0123)


13.34. Κοινοτικοί προσανατολισμοί για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους κοινοτικούς προσανατολισμούς για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (αναδιατύπωση) [COM(2009)0391 - C7-0111/2009- 2009/0110(COD)] - . Εισηγητής: Brian Simpson (A7-0030/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 34)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0124)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0124)


13.35. Γενικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων και διατάξεων σχετικών με τη δημοσιονομική διαχείριση ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων, καθώς και όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση [COM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 35)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0125)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0125)


13.36. Συνέπειες από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις εν εξελίξει διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων (ψηφοφορία)

Πρόταση της Διασκέψεως των Προέδρων σχετικά με τις συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων (B7-0221/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 36)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0126)

Παρεμβάσεις:

- Τάκης Χατζηγεωργίου για να εξηγήσει σχετικά με την απόσυρση της τροπολογίας 1.


13.37. Εξουσία ανάθεσης νομοθετικού έργου (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την αρμοδιότητα νομοθετικής εξουσιοδότησης [2010/2021(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: József Szájer (A7-0110/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 37)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0127)


13.38. Στρατηγικοί στόχοι και συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018 (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους και τις συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018 [2009/2095(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 38)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0128)


13.39. Europeana - τα επόμενα βήματα (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την Europeana - τα επόμενα βήματα [2009/2158(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 39)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατέθεσαν οι Ομάδες PPE, S&D, ALDE και Verts/ALE)

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0129)


13.40. Αξιολόγηση και εκτίμηση του κοινοτικού σχεδίου δράσης για την περίοδο 2006-2010 σχετικά με την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την αξιολόγηση και αποτίμηση του σχεδίου δράσης για την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010 [(2009/2202(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 40)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0130)


13.41. Γεωργία της ΕΕ και αλλαγή του κλίματος (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την γεωργία της ΕΕ και την κλιματική αλλαγή [2009/2157(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 41)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0131)


13.42. Η γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα: ειδικός έλεγχος υγείας (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα: ειδικός έλεγχος υγείας [2009/2156(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 42)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0132)


13.43. Μια νέα ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη: 2015.eu (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με μια νέα ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη: 2015.eu [2009/2225(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Pilar del Castillo Vera (A7-0066/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 43)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0133)


13.44. Απαλλαγή 2008: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί [SEC(2009)1089 - C7-0172/2009- 2009/2068(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 44)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 1

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0134)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 2

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0134)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 3

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0134)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 4

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0134)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 5

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0134)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0134)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Παρεμβάσεις:

- Ingeborg Gräßle, πριν από την ψηφοφορία, για διευκρίνιση τεχνικής φύσεως, και Bogusław Liberadzki (εισηγητής).


13.45. Απαλλαγή 2008 : 7ο, 8ο, 9ο και 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έβδομου, όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2008 [COM(2009)0397 - C7-0171/2009- 2009/2077(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 45)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0135)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0135)

Εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.46. Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [SEC(2009)1089 - C7-0173/2009- 2009/2069(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Bart Staes (A7-0095/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 46)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0136)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0136)

Εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Παρεμβάσεις:

- Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, για να καταθέσει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 6, πρώτο μέρος, και Alexander Graf Lambsdorff σχετικά με την ψηφοφορία επ' αυτής της προφορικής τροπολογίας (Ο Πρόεδρος τον διαβεβαιώνει ότι η τροπολογία 6 είχε τεθεί σε ψηφοφορία όπως είχε τροποποιηθεί προφορικά).


13.47. Απαλλαγή 2008: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [SEC(2009)1089 - C7-0177/2009- 2009/2073(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 47)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0137)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0137)

Εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.48. Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών [SEC(2009)1089 - C7-0178/2009- 2009/2074(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 48)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0138)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0138)

Εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.49. Απαλλαγή 2008: επίδοση, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των ευρωπαϊκών οργανισμών (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή για το 2008: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 49)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0139)

Εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).


13.50. Απαλλαγή 2008 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0198/2009- 2009/2127(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 50)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0140)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0140)

Αναβάλλεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1(β), του Κανονισμού).


13.51. Η στρατηγική της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ στις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική [2009/2213(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 51)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0141)


13.52. Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0233/2010, B7-0234/2010 και B7-0235/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 52)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0233/2010

(αντικαθιστά τις B7-0233/2010, B7-0234/2010 και B7-0235/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elisabeth Jeggle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ioan Enciu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Philip Bradbourn, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0142)


13.53. SWIFT (ψηφοφορία)

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 5 Μαΐου 2010 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2010).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0243/2010 και B7-0260/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 53)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0143)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0260/2010 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις:

- Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, επί του περιεχομένου της τροπολογίας 8 και, επί του ιδίου ζητήματος, Jeanine Hennis-Plasschaert, συντάκτρια, και Rui Tavares.


13.54. Καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (ψηφοφορία)

Η πρόταση ψηφίσματος ανακοινώθηκε στις 5 Μαΐου 2010 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2010).

Πρόταση ψηφίσματος B7-0244/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 54)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0144)


13.55. Απαγόρευση της εξόρυξης μετάλλων με χρήση κυανίου (ψηφοφορία)

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 5 Μαΐου 2010 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2010).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 και B7-0241/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 55)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0238/2010

(αντικαθιστά τις B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 και B7-0241/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

János Áder, Richard Seeber, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Zuzana Roithová και Alajos Mészáros, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Daciana Octavia Sârbu, Κρίτων Αρσένης και Csaba Sándor Tabajdi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Chris Davies και Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Μιχάλης Τρεμόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Edvard Kožušník, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira, Jiří Maštálka και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0145)


14. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.


15. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

16. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση στην οποία καταδικάζει τη δολοφονία των μελών διεθνούς ομάδας παρατηρητών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μεξικό, Betty Cariño Trujillo και Jyri Antero Jaakkola, στις 27 παρελθόντος Απριλίου.

Αναφέρεται εξάλλου στο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου εγκαινίασε συγκεκριμένα το Γραφείο-σύνδεσμο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Επίσης υπενθυμίζει ότι, επ' ευκαιρία της 60ής επετείου της Διακήρυξης Schuman, θα πραγματοποιηθούν 'Ημέρες ελεύθερης επίσκεψης για το κοινό' στις 8 και 9 Μαΐου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο.


17. Αναθεώρηση των Συνθηκών - Μεταβατικά μέτρα που αφορούν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Απόφαση για τη μη σύγκληση συνέλευσης για την αναθεώρηση των Συνθηκών όσον αφορά τα μεταβατικά μέτρα που αφορούν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συζήτηση)

Εκθεση σχετικά με το σχέδιο πρωτοκόλλου που τροποποιεί το πρωτόκολλο αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις που αφορούν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το υπόλοιπο της κοινοβουλευτικής περιόδου 2009-2014: γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 48, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΕ) [17196/2009 - C7-0001/2010- 2009/0813(NLE)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010)

Συσταση σχετικά με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μην συγκληθεί Συνέλευση για την τροποποίηση των συνθηκών όσον αφορά τα μεταβατικά μέτρα που αφορούν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [17196/2009 - C7-0002/2010- 2009/0814(NLE)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010)

Ο Íñigo Méndez de Vigo παρουσιάζει την έκθεσή του και τη σύστασή του.

Παρεμβαίνουν οι Diego López Garrido (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Carlo Casini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gerald Häfner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Søren Bo Søndergaard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Morten Messerschmidt, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, και Mario Mauro.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Matthias Groote, Sandrine Bélier, Trevor Colman, Rafał Trzaskowski, Sylvie Guillaume και Zita Gurmai.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Constance Le Grip, Karin Kadenbach, Franz Obermayr, Czesław Adam Siekierski, Milan Zver και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Diego López Garrido, Maroš Šefčovič και Íñigo Méndez de Vigo.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.5.2010 και σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.5.2010.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

18. Προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής της 7ης Μαΐου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης ευρώ 2010 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής της 7ης Μαΐου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης ευρώ 2010

Οι Diego López Garrido (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Badia i Cutchet, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Derk Jan Eppink, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Barry Madlener, μη εγγεγραμμένος, και Σταύρος Λαμπρινίδης, ο τελευταίος επί της παρεμβάσεως στην οποία προέβη ο Νικόλαος Σαλαβράκος.

Ο Πρόεδρος εκφράζει την αλληλεγγύη του στον ελληνικό λαό.

Περατώνεται η εξέταση επί του σημείου αυτού.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

19. Ευρώπη 2020 - νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ευρώπη 2020 - νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Οι Diego López Garrido (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Gunnar Hökmark και Marita Ulvskog.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Wolf Klinz, Emilie Turunen, Malcolm Harbour, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Csanád Szegedi, Herbert Reul, Alejandro Cercas, Olle Schmidt, Lajos Bokros, Cornelis de Jong, Mara Bizzotto, Marian-Jean Marinescu, Άννυ Ποδηματά, Ramona Nicole Mănescu, Oldřich Vlasák, Joe Higgins, Jaroslav Paška, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Pilar del Castillo Vera, Jo Leinen, Mirosław Piotrowski, Danuta Maria Hübner, Kader Arif, Richard Seeber, Silvia-Adriana Ţicău, Enikő Győri και Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Petru Constantin Luhan, Συλβάνα Ράπτη, Elisabeth Schroedter, John Bufton, Piotr Borys, Monika Flašíková Beňová και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνει ο Diego López Garrido.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής).

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.25 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 7.30 μ.μ.)


20. Συμφωνία προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμφωνία προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών

Οι Diego López Garrido (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Μαριεττα Γιαννάκου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, και Kinga Gál.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Monika Flašíková Beňová, Marek Henryk Migalski, Angelika Werthmann, Rafał Trzaskowski και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski και Γεώργιος Παπανικολάου.

Παρεμβαίνουν οι Diego López Garrido και Viviane Reding.

Η συζήτηση περατώνεται.


21. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Οι Diego López Garrido (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Pilar del Castillo Vera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Teresa Riera Madurell, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jorgo Chatzimarkakis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Edvard Kožušník, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laurence J.A.J. Stassen, μη εγγεγραμμένη, Ivo Belet, Judith A. Merkies και Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mario Pirillo, Maria Da Graça Carvalho, Bernd Lange, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian και Artur Zasada.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alfredo Pallone, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira, Jaroslav Paška και Izaskun Bilbao Barandica.

Παρεμβαίνουν οι Diego López Garrido και Antonio Tajani.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Teresa Riera Madurell και Judith A. Merkies, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho και Jean-Pierre Audy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michael Cramer, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Sandrine Bélier, Eva Lichtenberger και Μιχάλης Τρεμόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE; Giles Chichester, Konrad Szymański και Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα B7-0261/2010/αναθ.1)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.5.2010.


22. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Tiziano Motti, Gabriel Mato Adrover, Daciana Octavia Sârbu, Cristian Silviu Buşoi, João Ferreira, Trevor Colman, Angelika Werthmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Jarosław Kalinowski, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Χρυσούλα Παλιαδέλη, Ilda Figueiredo, Alan Kelly, Kristian Vigenin, Csanád Szegedi, Alexander Mirsky, Iuliu Winkler, Corina Creţu, Κρίτων Αρσένης, Elisabeth Köstinger, Krisztina Morvai, Adam Gierek και Dimitar Stoyanov.


23. Κανονισμός για την κατά κατηγορία απαλλαγή των αυτοκινήτων οχημάτων (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0044/2010) που κατέθεσαν οι Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Heide Rühle και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO, προς την Επιτροπή: Εξασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών στους κανόνες ανταγωνισμού για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην εσωτερική αγορά (B7-0209/2010)

Προφορική ερώτηση (O-0047/2010) που κατέθεσε η Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 για την κατά κατηγορία απαλλαγή των αυτοκινήτων οχημάτων (B7-0210/2010)

Οι Theodor Dumitru Stolojan (αναπλ.) και Malcolm Harbour αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Ο Joaquín Almunia (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Olle Ludvigsson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cristian Silviu Buşoi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bernd Lange, Frank Engel, Silvia-Adriana Ţicău, Sari Essayah και Othmar Karas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Paul Rübig, Seán Kelly και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει ο Joaquín Almunia.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, σχετικά με τον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων οχημάτων (B7-0245/2010),

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.5.2010.


24. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη δράση κατά του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύμπραξη (συζήτηση)

Εκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη δράση κατά του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύμπραξη [2009/2103(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

Ο Alojz Peterle παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Gilles Pargneaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Claudiu Ciprian Tănăsescu, μη εγγεγραμμένος, Edite Estrela και Elena Oana Antonescu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Petru Constantin Luhan, Olga Sehnalová, Pat the Cope Gallagher, Angelika Werthmann, Seán Kelly και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι John Dalli και Alojz Peterle.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.5.2010.


25. Κινητοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα (σύντομη παρουσίαση)

Εκθεση σχετικά με την κινητοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα [2009/2228(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

Η Patrizia Toia προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνει ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.5.2010.


26. Προστασία των χρηματοοικομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2008 (σύντομη παρουσίαση)

Εκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων και την καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2008 [2009/2167(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

Ο Andrea Cozzolino προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.5.2010.


27. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 440.571/OJJE).


28. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.55 μ.μ.

Klaus Welle

Libor Rouček

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Λαμπρινίδης, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McCarthy, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Παράρτηµα 1 - Καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση αριθ. ° 0071/2009 που κατέθεσαν οι Elizabeth Lynne, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Lívia Járóka και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και συνυπέγραψαν 381 βουλευτές:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kriton Arsenis, Richard Ashworth, Robert Atkins, Sophie Auconie, Margrete Auken, Liam Aylward, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Milan Cabrnoch, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Rachida Dati, Mário David, Chris Davies, Bairbre de Brún, Véronique De Keyser, Karima Delli, Luigi de Magistris, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonidas Donskis, Herbert Dorfmann, Andrew Duff, Isabelle Durant, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Iratxe García Pérez, Salvador Garriga Polledo, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Julie Girling, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Enikő Győri, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Esther de Lange, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Isabella Lövin, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Vital Moreira, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Tomasz Piotr Poręba, Konstantinos Poupakis, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Heide Rühle, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Pál Schmitt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Robert Sturdy, László Surján, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου