Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 274kWORD 211k
Kolmapäev, 5. mai 2010 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri teadaanne
 4.Parlamendikomisjonide koosseis
 5.Esitatud dokumendid
 6.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 7.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 8.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 9.Tööplaan
 10.SWIFT (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 11.Broneeringuinfo (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 12.Kaevandamisel tsüaniidi kasutamise keelustamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 13.Hääletused
  
13.1.Halduskoostöö ning maksupettuste vastane võitlus käibemaksu valdkonnas (uuesti sõnastatud) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.2.Ühine käibemaksusüsteem ja arvete esitamist käsitlevad eeskirjad * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.3.Miloslav Ransdorfi puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.4.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Kohus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.5.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, kontrollikoda (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.6.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Ombudsman (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.7.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Andmekaitseinspektor (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.8.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.9.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.10.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.11.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ülesehitusamet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.12.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.13.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.14.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.15.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaagentuur (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.16.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.17.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.18.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.19.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.20.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.21.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Raudteeagentuur (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.22.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.23.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.24.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.25.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.26.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.27.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.28.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Frontex (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.29.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Järelevalveamet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.30.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.31.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.32.Transporditavad surveseadmed ***I (hääletus)
  
13.33.Lennundusjulgestustasud ***I (hääletus)
  
13.34.Üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevad ühenduse suunised (uuesti sõnastatud) ***I (hääletus)
  
13.35.Üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta seoses teatavate nõuete lihtsustamise ja finantsjuhtimise teatavate sätetega ***I (hääletus)
  
13.36.Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele (hääletus)
  
13.37.Õigusaktide delegeerimise volitused (hääletus)
  
13.38.Strateegilised eesmärgid ja soovitused seoses ELi meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani (hääletus)
  
13.39.Europeana – järgmised sammud (hääletus)
  
13.40.Aastateks 2006–2010 koostatud loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse tegevuskava hindamine (hääletus)
  
13.41.ELi põllumajandus ja kliimamuutused (hääletus)
  
13.42.Põllumajandus ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondades: erihinnang (hääletus)
  
13.43.Euroopa uus digitaalne tegevuskava: 2015.eu (hääletus)
  
13.44.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, III jagu, komisjon (hääletus)
  
13.45.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: seitsmes, kaheksas, üheksas ja kümnes Euroopa Arengufond (EAF) (hääletus)
  
13.46.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Parlament (hääletus)
  
13.47.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (hääletus)
  
13.48.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Regioonide Komitee (hääletus)
  
13.49.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ametite tulemused, finantshaldus ja kontroll (hääletus)
  
13.50.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (hääletus)
  
13.51.ELi strateegia suhete arendamiseks Ladina-Ameerikaga (hääletus)
  
13.52.ELi ja Kanada tippkohtumine (hääletus)
  
13.53.SWIFT (hääletus)
  
13.54.Broneeringuinfo (hääletus)
  
13.55.Kaevandamisel tsüaniidi kasutamise keelustamine (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Presidentuuri avaldused
 17.Aluslepingute muutmine – Euroopa Parlamendi koosseisu käsitlevad üleminekumeetmed – Otsus mitte kutsuda kokku konventi aluslepingute muutmiseks seoses Euroopa Parlamendi koosseisu käsitlevate üleminekumeetmetega (arutelu)
 18.Euroala riigipeade ja valitsusjuhtide 7. mail 2010. aastal toimuva tippkohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 19.Euroopa 2020 - uus Euroopa tööhõive ja majanduskasvu strateegia (arutelu)
 20.Euroopa Liidu ühinemisleping Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga (arutelu)
 21.Elektriautod (arutelu)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Mootorsõidukite grupierandi määrus (arutelu)
 24.Komisjoni teatis „Vähktõve vastu võitlemise meede: Euroopa partnerlus” (arutelu)
 25.Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia aktiveerimine, et hõlbustada üleminekut energiatõhusale ja vähem süsinikdioksiidiheidet tekitavale majandusele (lühiettekanne)
 26.Ühenduste finantshuvide kaitse ja pettustevastane võitlus ning 2008. aasta aruanne (lühiettekanne)
 27.Järgmise istungi päevakord
 28.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Rinnavähivastane võitlus Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)


EUROOPA PARLAMENT

2010–2011 ISTUNGJÄRK

5.–6. mai 2010 istungid

BRÜSSEL

PROTOKOLL

KOLMAPÄEV, 5. MAI 2010

ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 13.35.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


3. Presidentuuri teadaanne

Istungi juhataja andis teada, et istungisaalis viibib erakorraliselt rühm tehnilisi töötajaid, kes teevad filmi, mis on osa peatselt Brüsseli uues külastajate keskuses avatavast parlamendi tööd kajastavast näitusest.


4. Parlamendikomisjonide koosseis

President on saanud fraktsiooni PPE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

BUDG komisjon: Sergio Paolo Francesco Silvestrise asemel Giovanni La Via

AGRI komisjon: Giovanni La Via asemel Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


5. Esitatud dokumendid

Järgmised raportid on Euroopa Parlamendile esitanud parlamendikomisjonid:

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus makromajandusliku finantsabi andmise kohta Ukrainale (KOM(2009)0580 - C7-0277/2009 - 2009/0162(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Vital Moreira (A7-0058/2010)

- Raport Euroopa Investeerimispanga 2008. aasta aruande kohta (2009/2166(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

- Raport protokolli eelnõu kohta, millega muudetakse protokolli nr 36 üleminekusätete kohta Euroopa Parlamendi koosseisu osas aastatel 2009–2014: Euroopa Parlamendi arvamus (Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõige 3) (17196/2009 - C7-0001/2010 - 2009/0813(NLE)) - AFCO komisjon - Raportöör: Íñigo Méndez De Vigo (A7-0115/2010)

- Soovitus Euroopa Ülemkogu ettepaneku kohta mitte kutsuda kokku konventi aluslepingute muutmiseks seoses Euroopa Parlamendi koosseisu käsitlevate üleminekumeetmetega (17196/2009 - C7-0002/2010 - 2009/0814(NLE)) - AFCO komisjon - Raportöör: Íñigo Méndez De Vigo (A7-0116/2010)

- Raport info- ja kommunikatsioonitehnoloogia aktiveerimise kohta, et hõlbustada üleminekut energiatõhusale ja vähem süsinikdioksiidiheidet tekitavale majandusele (2009/2228(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

- Raport komisjoni teatise „Vähktõve vastu võitlemise meede: Euroopa partnerlus” kohta (2009/2103(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Alojz Peterle (A7-0121/2010)


6. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-0044/2010), mille esitas(id) Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Heide Rühle ja Kyriacos Triantaphyllides IMCO komisjoni nimel komisjonile: Tarbijate huvide kaitsmine mootorsõidukisektori konkurentsieeskirjades siseturul (B7-0209/2010)

- (O-0047/2010), mille esitas(id) Sharon Bowles ECON komisjoni nimel komisjonile: Mootorsõidukite grupierandi määrus (B7-0210/2010)

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 123):

- Thomas Ulmer, Markus Pieper ja Herbert Reul: Google Street View (0033/2010);

- Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen ja Jill Evans: 22. mai kehtestamine üleeuroopalise rasvumisvastase võitluse päevana (0034/2010);

- Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms ja Alejo Vidal-Quadras: Standardse ja kergesti mõistetava Euroopa energiaarve kasutuselevõtmine (0035/2010);

- Vilija Blinkevičiūtė: Lastevastane vägivald (0036/2010);

- Jiří Maštálka ja Alfreds Rubiks: Vajadus vältida etnopoliitilisi konflikte Euroopas (0037/2010);

- Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer ja Philippe Juvin: Naiste õigused Iraanis (0038/2010);

- Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu ja Graham Watson: Noorte ja eakate eurooplaste aitamine töökoha leidmisel (0039/2010).


7. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- Euroopa Ühenduse ning Islandi Vabariigi, Norra Kuningriigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vaheline leping, mis käsitleb 2007.–2013. aastaks loodud välispiirifondi lisaeeskirju;

- Euroopa Ühenduse ja Jordaania Hašimiidi Kuningriigi valitsuse vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping.


8. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2010. aasta veebruari I ja II osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


9. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja mai I osaistungjärgu lõplik päevakorra projekt (PE 440.571/PDOJ). Kokkuleppel fraktsioonidega tegi istungi juhataja ettepaneku teha päevakorras järgmised muudatused (kodukorra artikkel 140):

Kolmapäev, 5. mai 2010

1. Íñigo Méndez de Vigo koostatud, parlamendi koosseisu käsitleva kahe raporti (A7-0115/2010 ja A7-0116/2010) ühine arutelu (lõpliku päevakorra projekti punktid 18 ja 19) kanti päevakorda esimese punktina pärast hääletust.

2. Nõukogu ja komisjoni avaldused euroala riigipeade ja valitsusjuhtide 7. mail 2010. aastal toimuva tippkohtumise ettevalmistamise kohta (ilma resolutsiooni ettepanekuteta) kanti päevakorda teise punktina ja kõneaeg eraldati ühele sõnavõtjale igast fraktsioonist (eelneva registreerimiseta sõnavõtte ei toimu).

3. Elektrisõidukite standardimist käsitlevate nõukogu ja komisjoni avalduste pealkirja muudeti järgmiselt:

"Nõukogu ja komisjoni avaldused elektriautode kohta".

4. Vittorio Prodi raporti (A7-0057/2010) lühitutvustust (lõpliku päevakorra projekti punkt 45) ei toimu ja see pannakse hääletusele neljapäeval.

Neljapäev, 6. mai 2010

1. Hääletus Vital Moreira raporti üle ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus makromajandusliku finantsabi andmise kohta Ukrainale (A7-0058/2010) (lõpliku päevakorra projekti punkt 24) lükati edasi mai II osaistungjärgule.

2. Hääletus resolutsiooni ettepaneku üle, mis käsitleb komisjoni määrust, millega sätestatakse põhivõrguettevõtjate vahelist hüvitamiskorda käsitlevad suunised ja ülekandetasude reguleerimise ühine lähenemisviis (lõpliku päevakorra projekti punkt 51),võeti päevakorrast maha.

Tööplaan kinnitati.


10. SWIFT (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: SWIFT

Arutelu toimus 21.04.2010 (21.4.2010protokoll punkt 5).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Jeanine Hennis-Plasschaert fraktsiooni ALDE nimel, Birgit Sippel ja Stavros Lambrinidis fraktsiooni S&D nimel, Ernst Strasser ja Simon Busuttil fraktsiooni PPE nimel ning Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel: Komisjoni soovitus nõukogule anda komisjonile volitused alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise rahvusvahelise lepingu üle, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumile kättesaadavaks tegemist terrorismi ja selle rahastamise tõkestamise ja nende vastu võitlemise eesmärgil (B7-0243/2010),

- Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Rui Tavares ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, SWIFT (B7-0260/2010).

Hääletus: 5.5.2010protokoll punkt 13.53.


11. Broneeringuinfo (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Broneeringuinfo

Arutelu toimus 21.04.2010 (21.4.2010protokoll punkt 6).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Axel Voss ja Simon Busuttil fraktsiooni PPE nimel, Jan Philipp Albrecht ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Rui Tavares, Eva-Britt Svensson, Marie-Christine Vergiat ja Cornelis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel läbirääkimiste alustamise kohta broneeringuinfot käsitlevate lepingute üle Ameerika Ühendriikide, Austraalia ja Kanadaga (B7-0244/2010/rev2).

Hääletus: 5.5.2010protokoll punkt 13.54.


12. Kaevandamisel tsüaniidi kasutamise keelustamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0035/2010), mille esitas(id) János Áder ja László Tőkés fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Kaevandamisel tsüaniidi kasutamise keelustamine ELis (B7-0206/2010)

Arutelu toimus 21.04.2010 (21.4.2010protokoll punkt 7).

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis ja Zuzana Roithová fraktsiooni PPE nimel kaevandamisel tsüaniidi kasutamise üldise keelustamise kohta ELis (B7-0238/2010),

- Daciana Octavia Sârbu ja Csaba Sándor Tabajdi fraktsiooni S&D nimel kaevandamisel tsüaniidi kasutamise üldise keelustamise kohta ELis (B7-0239/2010),

- Chris Davies fraktsiooni ALDE nimel kaevandamisel tsüaniidi kasutamise üldise keelustamise kohta ELis (B7-0240/2010),

- Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira ja Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel kaevandamisel tsüaniidi kasutamise üldise keelustamise kohta ELis (B7-0241/2010).

Hääletus: 5.5.2010protokoll punkt 13.55.


13. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

Arutelud toimusid 2010. aasta aprilli II osaistungjärgul (19.4.2010, 20.4.2010 ja 21.4.2010 protokollid).

°
° ° °

Istungi juhataja teatas, et Euroopa Parlamendi presidendi Jerzy Buzeki ja nõukogu eesistuja José Luis Zapatero vahel eelmisel päeval toimunud kohtumisel jõuti kokkuleppele vajaduses analüüsida põhjalikumalt nõukogu eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsust. Seetõttu tegi istungi juhataja ettepaneku lükata kõnealuse päevakorrapunkti hääletus edasi mõnele järgmistest osaistungjärkudest.

Sõna võtsid Martin Schulz fraktsiooni S&D nimel, kes ettepanekut toetas, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes oli ettepaneku vastu, ja Ryszard Czarnecki (raportöör).

Parlament kiitis ettepaneku heaks.


13.1. Halduskoostöö ning maksupettuste vastane võitlus käibemaksu valdkonnas (uuesti sõnastatud) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus halduskoostöö kohta ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas (uuesti sõnastatud) [KOM(2009)0427 - C7-0165/2009- 2009/0118(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0061/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0091)


13.2. Ühine käibemaksusüsteem ja arvete esitamist käsitlevad eeskirjad * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, arvete esitamist käsitlevate eeskirjade osas [KOM(2009)0021 - C6-0078/2009- 2009/0009(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: David Casa (A7-0065/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0092)


13.3. Miloslav Ransdorfi puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Miloslav Ransdorfi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta - Õiguskomisjon. Raportöör: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0093)


13.4. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Kohus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [SEK(2009)1089 - C7-0175/2009- 2009/2071(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0094)

Kontode sulgemine kiideti heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.5. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, kontrollikoda (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [SEK(2009)1089 - C7-0176/2009- 2009/2072(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0095)

Kontode sulgemine kiideti heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.6. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Ombudsman (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [SEK(2009)1089 - C7-0179/2009- 2009/2075(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0096)

Kontode sulgemine kiideti heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.7. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Andmekaitseinspektor (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [SEK(2009)1089 - C7-0180/2009- 2009/2076(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0097)

Kontode sulgemine kiideti heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.8. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0188/2009- 2009/2117(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0098)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.9. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0181/2009- 2009/2110(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0099)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.10. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0201/2009- 2009/2130(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0100)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.11. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ülesehitusamet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Ülesehitusameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0183/2009- 2009/2112(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0101)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.12. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0193/2009- 2009/2122(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0102)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.13. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0195/2009- 2009/2124(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0103)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.14. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Kemikaaliameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0202/2009- 2009/2131(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0104)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.15. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaagentuur (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Keskkonnaagentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0186/2009- 2009/2115(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0105)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.16. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Toiduohutusameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0194/2009- 2009/2123(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0106)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.17. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0185/2009- 2009/2114(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0107)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.18. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Ravimiameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0189/2009- 2009/2118(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0108)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.19. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0192/2009- 2009/2121(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0109)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.20. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0196/2009- 2009/2125(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0110)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.21. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Raudteeagentuur (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Raudteeagentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0197/2009- 2009/2126(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0111)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.22. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Koolitusfondi 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0191/2009- 2009/2120(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0112)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.23. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Tööhutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0187/2009- 2009/2116(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 23)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0113)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.24. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euratomi Tarneagentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0203/2009- 2009/2132(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 24)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0114)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.25. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0182/2009- 2009/2111(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 25)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0115)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.26. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Eurojusti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0190/2009- 2009/2119(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 26)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0116)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.27. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0184/2009- 2009/2113(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 27)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0117)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.28. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Frontex (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0199/2009- 2009/2128(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 28)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0118)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.29. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Järelevalveamet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa GNSSi Järelevalveameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0200/2009- 2009/2129(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 29)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0119)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.30. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0261/2009- 2009/2187(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 30)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0120)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.31. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ühisettevõtte SESAR 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0262/2009- 2009/2188(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 31)

OTSUSE ETTEPANEK JA RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0121)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.32. Transporditavad surveseadmed ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv transporditavate surveseadmete kohta [KOM(2009)0482 - C7-0161/2009- 2009/0131(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Brian Simpson (A7-0101/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 32)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2010)0122)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2010)0122)


13.33. Lennundusjulgestustasud ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lennundusjulgestustasude kohta [KOM(2009)0217 - C7-0038/2009- 2009/0063(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 33)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2010)0123)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2010)0123)


13.34. Üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevad ühenduse suunised (uuesti sõnastatud) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate ühenduse suuniste kohta (uuesti sõnastatud) [KOM(2009)0391 - C7-0111/2009- 2009/0110(COD)] - . Raportöör: Brian Simpson (A7-0030/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 34)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2010)0124)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2010)0124)


13.35. Üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta seoses teatavate nõuete lihtsustamise ja finantsjuhtimise teatavate sätetega ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, seoses teatavate nõuete lihtsustamise ja finantsjuhtimise teatavate sätetega [KOM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 35)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2010)0125)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2010)0125)


13.36. Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele (hääletus)

Esimeeste konverentsi ettepanek Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele (B7-0221/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 36)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0126)

Sõnavõtud

- Takis Hadjigeorgiou selgitas muudatusettepaneku 1 tagasivõtmist.


13.37. Õigusaktide delegeerimise volitused (hääletus)

Raport õigusaktide delegeerimise volituste kohta [2010/2021(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: József Szájer (A7-0110/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 37)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0127)


13.38. Strateegilised eesmärgid ja soovitused seoses ELi meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani (hääletus)

Raport strateegiliste eesmärkide ja soovituste kohta seoses ELi meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani [2009/2095(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 38)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0128)


13.39. Europeana – järgmised sammud (hääletus)

Raport teatise "Europeana – järgmised sammud" kohta [2009/2158(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 39)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitasid fraktsioonid PPE, S&D, ALDE ja Verts/ALE)

Vastu võetud (P7_TA(2010)0129)


13.40. Aastateks 2006–2010 koostatud loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse tegevuskava hindamine (hääletus)

Raport aastateks 2006–2010 koostatud loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse tegevuskava hindamise kohta [(2009/2202(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 40)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0130)


13.41. ELi põllumajandus ja kliimamuutused (hääletus)

Raport ELi põllumajanduse ja kliimamuutuse kohta [2009/2157(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 41)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0131)


13.42. Põllumajandus ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondades: erihinnang (hääletus)

Raport põllumajanduse kohta ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondades: erihinnang [2009/2156(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 42)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0132)


13.43. Euroopa uus digitaalne tegevuskava: 2015.eu (hääletus)

Raport Euroopa uue digitaalse tegevuskava kohta: 2015.eu [2009/2225(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Pilar del Castillo Vera (A7-0066/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 43)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0133)


13.44. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, III jagu, komisjon (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu - Komisjon ja rakendusametid [SEK(2009)1089 - C7-0172/2009- 2009/2068(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 44)

OTSUSE ETTEPANEK nr 1

Vastu võetud (P7_TA(2010)0134)

OTSUSE ETTEPANEK nr 2

Vastu võetud (P7_TA(2010)0134)

OTSUSE ETTEPANEK nr 3

Vastu võetud (P7_TA(2010)0134)

OTSUSE ETTEPANEK nr 4

Vastu võetud (P7_TA(2010)0134)

OTSUSE ETTEPANEK nr 5

Vastu võetud (P7_TA(2010)0134)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0134)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).

Sõnavõtud

- enne hääletust võttis sõna Ingeborg Gräßle, et täpsustada tehnilist korda, misjärel sai sõna Bogusław Liberadzki (raportöör).


13.45. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: seitsmes, kaheksas, üheksas ja kümnes Euroopa Arengufond (EAF) (hääletus)

Raport seitsmenda, kaheksanda, üheksanda ja kümnenda Euroopa Arengufondi (EAF) 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [KOM(2009)0397 - C7-0171/2009- 2009/2077(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 45)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0135)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0135)

Seega kiideti kontode sulgemine heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.46. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Parlament (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [SEK(2009)1089 - C7-0173/2009- 2009/2069(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A7-0095/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 46)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0136)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0136)

Kontode sulgemine kiideti heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).

Sõnavõtud

- Edit Herczog fraktsiooni S&D nimel, et esitada muudatusettepaneku 6 esimese osa kohta suuline muudatusettepanek, ja Alexander Graf Lambsdorff kõnealuse suulise muudatusettepaneku hääletamise kohta (istungi juhataja kinnitas talle, et muudatusettepanek 6 pandi hääletusele suuliselt muudetud kujul).


13.47. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [SEK(2009)1089 - C7-0177/2009- 2009/2073(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 47)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0137)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0137)

Kontode sulgemine kiideti heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.48. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Regioonide Komitee (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu - Regioonide Komitee [SEK(2009)1089 - C7-0178/2009- 2009/2074(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 48)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0138)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0138)

Kontode sulgemine kiideti heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.49. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ametite tulemused, finantshaldus ja kontroll (hääletus)

Raport 2008. aasta eelarve täitmise kohta: ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 49)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0139)

Kontode sulgemine kiideti heaks (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõiget 1).


13.50. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (hääletus)

Raport Euroopa Politseikolledži 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0198/2009- 2009/2127(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 50)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0140)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0140)

Seega lükkub kontode sulgemine edasi (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõike 1 punkt b).


13.51. ELi strateegia suhete arendamiseks Ladina-Ameerikaga (hääletus)

Raport ELi strateegia kohta suhete arendamiseks Ladina-Ameerikaga [2009/2213(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 51)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0141)


13.52. ELi ja Kanada tippkohtumine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0233/2010, B7-0234/2010 ja B7-0235/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 52)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0233/2010

(asendades B7-0233/2010, B7-0234/2010 ja B7-0235/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elisabeth Jeggle fraktsiooni PPE nimel
Ioan Enciu fraktsiooni S&D nimel
Wolf Klinz fraktsiooni ALDE nimel
Philip Bradbourn fraktsiooni ECR nimel

Vastu võetud (P7_TA(2010)0142)


13.53. SWIFT (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 5. mail 2010 (5.5.2010 protokolli punkt 10).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0243/2010 ja B7-0260/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 53)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0143)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0260/2010 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

- Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel muudatusettepaneku 8 sisu kohta ja autor Jeanine Hennis-Plasschaert samas küsimuses ning Rui Tavares.


13.54. Broneeringuinfo (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekust teatati 5. mail 2010 (5.5.2010 protokolli punkt 11).

Resolutsiooni ettepanek B7-0244/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 54)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0144)


13.55. Kaevandamisel tsüaniidi kasutamise keelustamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 5. mail 2010 (5.5.2010 protokolli punkt 12).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 ja B7-0241/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 55)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0238/2010

(asendades B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 ja B7-0241/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithová ja Alajos Mészáros fraktsiooni PPE nimel
Daciana Octavia Sârbu, Kriton Arsenis ja Csaba Sándor Tabajdi fraktsiooni S&D nimel
Chris Davies ja Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel
Michail Tremopoulos fraktsiooni Verts/ALE nimel
Edvard Kožušník fraktsiooni ECR nimel
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira, Jiří Maštálka ja Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P7_TA(2010)0145)


14. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.


15. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

16. Presidentuuri avaldused

Parlamendi president esines avaldusega, milles mõistis hukka inimõiguste olukorra vaatlejate rahvusvahelise rühma liikmete Betty Cariño Trujillo ja Jyri Antero Jaakkola mõrvad Mehhikos käesoleva aasta 27. aprillil.

President meenutas oma visiiti Ameerika Ühendriikidesse, kus ta avas pidulikult Euroopa Parlamendi kontaktasutuse USA Kongressi juures.

Lisaks tuletas ta meelde, et Schumani deklaratsiooni 60. aastapäeva puhul toimuvad 8. ja 9. mail avatud uste päevad Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis.


17. Aluslepingute muutmine – Euroopa Parlamendi koosseisu käsitlevad üleminekumeetmed – Otsus mitte kutsuda kokku konventi aluslepingute muutmiseks seoses Euroopa Parlamendi koosseisu käsitlevate üleminekumeetmetega (arutelu)

Raport protokolli eelnõu kohta, millega muudetakse protokolli nr 36 üleminekusätete kohta Euroopa Parlamendi koosseisu osas aastatel 2009–2014: Euroopa Parlamendi arvamus (Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõige 3) [17196/2009 - C7-0001/2010- 2009/0813(NLE)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010)

Soovitus Euroopa Ülemkogu ettepaneku kohta mitte kutsuda kokku konventi aluslepingute muutmiseks seoses Euroopa Parlamendi koosseisu käsitlevate üleminekumeetmetega [17196/2009 - C7-0002/2010- 2009/0814(NLE)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010)

Íñigo Méndez de Vigo tutvustas raportit ja oma soovitust.

Sõna võtsid Diego López Garrido (nõukogu eesistuja) ja Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Carlo Casini fraktsiooni PPE nimel, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel, Andrew Duff fraktsiooni ALDE nimel, Gerald Häfner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, Søren Bo Søndergaard fraktsiooni GUE/NGL nimel, Morten Messerschmidt fraktsiooni EFD nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Mario Mauro.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võtsid Matthias Groote, Sandrine Bélier, Trevor Colman, Rafał Trzaskowski, Sylvie Guillaume ja Zita Gurmai.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Constance Le Grip, Karin Kadenbach, Franz Obermayr, Czesław Adam Siekierski, Milan Zver ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Diego López Garrido, Maroš Šefčovič ja Íñigo Méndez de Vigo.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.5.2010protokoll punkt 7.1 ja 6.5.2010protokoll punkt 7.2.


ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

18. Euroala riigipeade ja valitsusjuhtide 7. mail 2010. aastal toimuva tippkohtumise ettevalmistamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroala riigipeade ja valitsusjuhtide 7. mail 2010. aastal toimuva tippkohtumise ettevalmistamine

Diego López Garrido (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Maria Badia i Cutchet fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Derk Jan Eppink fraktsiooni ECR nimel, Lothar Bisky fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nikolaos Salavrakos fraktsiooni EFD nimel, Barry Madlener (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Stavros Lambrinidis Nikolaos Salavrakose sõnavõtu kohta.

Parlamendi president väljendas oma solidaarsust kreeka rahvaga.

Punkti käsitlemine lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

19. Euroopa 2020 - uus Euroopa tööhõive ja majanduskasvu strateegia (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa 2020 - uus Euroopa tööhõive ja majanduskasvu strateegia

Diego López Garrido (nõukogu eesistuja), José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Corien Wortmann-Kool fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Lena Ek fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Michał Tomasz Kamiński fraktsiooni ECR nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Godfrey Bloom fraktsiooni EFD nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Gunnar Hökmark ja Marita Ulvskog.

ISTUNGI JUHATAJA: Libor ROUČEK
asepresident

Sõna võtsid Wolf Klinz, Emilie Turunen, Malcolm Harbour, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Csanád Szegedi, Herbert Reul, Alejandro Cercas, Olle Schmidt, Lajos Bokros, Cornelis de Jong, Mara Bizzotto, Marian-Jean Marinescu, Anni Podimata, Ramona Nicole Mănescu, Oldřich Vlasák, Joe Higgins, Jaroslav Paška, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Pilar del Castillo Vera, Jo Leinen, Mirosław Piotrowski, Danuta Maria Hübner, Kader Arif, Richard Seeber, Silvia-Adriana Ţicău, Enikő Győri ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Petru Constantin Luhan, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, John Bufton, Piotr Borys, Monika Flašíková Beňová ja Krisztina Morvai.

Sõna võttis Diego López Garrido.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

Sõna võttis Olli Rehn (komisjoni liige).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel esitatavate resolutsioonide ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

(Istung katkestati kell 19.25 ja jätkus kell 19.30.)


20. Euroopa Liidu ühinemisleping Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Liidu ühinemisleping Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga

Diego López Garrido (nõukogu eesistuja) ja Viviane Reding (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Marietta Giannakou fraktsiooni PPE nimel, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Zbigniew Ziobro fraktsiooni ECR nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Kinga Gál.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Monika Flašíková Beňová, Marek Henryk Migalski, Angelika Werthmann, Rafał Trzaskowski ja Csaba Sógor.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski ja Georgios Papanikolaou.

Sõna võtsid Diego López Garrido ja Viviane Reding.

Arutelu lõpetati.


21. Elektriautod (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Elektriautod

Diego López Garrido (nõukogu eesistuja) ja Antonio Tajani (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Pilar del Castillo Vera fraktsiooni PPE nimel, Teresa Riera Madurell fraktsiooni S&D nimel, Jorgo Chatzimarkakis fraktsiooni ALDE nimel, Michael Cramer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Edvard Kožušník fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laurence J.A.J. Stassen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ivo Belet, Judith A. Merkies ja Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Mario Pirillo, Maria Da Graça Carvalho, Bernd Lange, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian ja Artur Zasada.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alfredo Pallone, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira, Jaroslav Paška ja Izaskun Bilbao Barandica.

Sõna võtsid Diego López Garrido ja Antonio Tajani.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Teresa Riera Madurell ja Judith A. Merkies fraktsiooni S&D nimel, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho ja Jean-Pierre Audy fraktsiooni PPE nimel, Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel, Michael Cramer, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Sandrine Bélier, Eva Lichtenberger ja Michail Tremopoulos fraktsiooni Verts/ALE nimel; Giles Chichester, Konrad Szymański ja Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel: Elektrisõidukid (B7-0261/2010/rev.)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.5.2010protokoll punkt 7.4.


22. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 150 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Tiziano Motti, Gabriel Mato Adrover, Daciana Octavia Sârbu, Cristian Silviu Buşoi, João Ferreira, Trevor Colman, Angelika Werthmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Jarosław Kalinowski, Charalampos Angourakis, Chrysoula Paliadeli, Ilda Figueiredo, Alan Kelly, Kristian Vigenin, Csanád Szegedi, Alexander Mirsky, Iuliu Winkler, Corina Creţu, Kriton Arsenis, Elisabeth Köstinger, Krisztina Morvai, Adam Gierek ja Dimitar Stoyanov.


23. Mootorsõidukite grupierandi määrus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0044/2010), mille esitas(id) Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Heide Rühle ja Kyriacos Triantaphyllides IMCO komisjoni nimel komisjonile: Tarbijate huvide kaitsmine mootorsõidukisektori konkurentsieeskirjades siseturul (B7-0209/2010)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0047/2010), mille esitas(id) Sharon Bowles ECON komisjoni nimel komisjonile: Mootorsõidukite grupierandi määrus (B7-0210/2010)

Theodor Dumitru Stolojan (autori asendaja) ja Malcolm Harbour esitasid suuliselt vastatavad küsimused.

Joaquín Almunia (komisjoni asepresident) vastas küsimustele.

Sõna võtsid Othmar Karas fraktsiooni PPE nimel, Olle Ludvigsson fraktsiooni S&D nimel, Cristian Silviu Buşoi fraktsiooni ALDE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel, Bernd Lange, Frank Engel, Silvia-Adriana Ţicău, Sari Essayah ja Othmar Karas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Paul Rübig, Seán Kelly ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Joaquín Almunia.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Sharon Bowles ECON komisjoni nimel: Mootorsõidukite grupierandi määrus (B7-0245/2010)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.5.2010protokoll punkt 7.5.


24. Komisjoni teatis „Vähktõve vastu võitlemise meede: Euroopa partnerlus” (arutelu)

Raport komisjoni teatise „Vähktõve vastu võitlemise meede: Euroopa partnerlus” kohta [2009/2103(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

Alojz Peterle tutvustas raportit.

Sõna võttis John Dalli (komisjoni liige).

Sõna võtsid Gilles Pargneaux fraktsiooni S&D nimel, Antonyia Parvanova fraktsiooni ALDE nimel, Kartika Tamara Liotard fraktsiooni GUE/NGL nimel, Anna Rosbach fraktsiooni EFD nimel, ja Claudiu Ciprian Tănăsescu (fraktsioonilise kuuluvuseta), Edite Estrela ja Elena Oana Antonescu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Petru Constantin Luhan, Olga Sehnalová, Pat the Cope Gallagher, Angelika Werthmann, Seán Kelly ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid John Dalli ja Alojz Peterle.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.5.2010protokoll punkt 7.6.


25. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia aktiveerimine, et hõlbustada üleminekut energiatõhusale ja vähem süsinikdioksiidiheidet tekitavale majandusele (lühiettekanne)

Raport info- ja kommunikatsioonitehnoloogia aktiveerimise kohta, et hõlbustada üleminekut energiatõhusale ja vähem süsinikdioksiidiheidet tekitavale majandusele [2009/2228(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

Patrizia Toia tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Silvia-Adriana Ţicău.

Sõna võttis John Dalli (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.5.2010protokoll punkt 7.7.


26. Ühenduste finantshuvide kaitse ja pettustevastane võitlus ning 2008. aasta aruanne (lühiettekanne)

Raport ühenduste finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse ning 2008. aasta aruande kohta [2009/2167(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

Andrea Cozzolino tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei ja Seán Kelly.

Sõna võttis John Dalli (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.5.2010protokoll punkt 7.9.


27. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 440.571/OJJE).


28. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.55.

Klaus Welle

Libor Rouček

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McCarthy, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Lisa 1 - Rinnavähivastane võitlus Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)

Kirjaliku deklaratsiooni nr 0071/2009, mille esitasid Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg rinnavähivastase võitluse kohta Euroopa Liidus, allkirjastasid 381 parlamendiliiget:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kriton Arsenis, Richard Ashworth, Robert Atkins, Sophie Auconie, Margrete Auken, Liam Aylward, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Milan Cabrnoch, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Rachida Dati, Mário David, Chris Davies, Bairbre de Brún, Véronique De Keyser, Karima Delli, Luigi de Magistris, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonidas Donskis, Herbert Dorfmann, Andrew Duff, Isabelle Durant, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Iratxe García Pérez, Salvador Garriga Polledo, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Julie Girling, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Enikő Győri, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Esther de Lange, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Isabella Lövin, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Vital Moreira, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Tomasz Piotr Poręba, Konstantinos Poupakis, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Heide Rühle, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Pál Schmitt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Robert Sturdy, László Surján, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika