Zoznam 
Zápisnica
PDF 287kWORD 213k
Streda, 5. mája 2010 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Oznámenie predsedníctva
 4.Zloženie výborov
 5.Predložené dokumenty
 6.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 7.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 8.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 9.Program práce
 10.SWIFT (predložené návrhy uznesení)
 11.Osobný záznam o cestujúcom (PNR) (predložené návrhy uznesení)
 12.Zákaz používania kyanidových technológií pri ťažbe (predložené návrhy uznesení)
 13.Hlasovanie
  
13.1.Administratívna spolupráca a boj proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie) * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.2.Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o uplatňovanie predpisov o fakturácii * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.3.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Miloslava Ransdorfa (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.4.Absolutórium za rok 2008: Všeobecný rozpočet EÚ, Súdny dvor (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.5.Absolutórium za rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Dvor audítorov (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.6.Absolutórium za rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky ombudsman (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.7.Absolutórium za rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.8.Absolutórium za rok 2008: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.9.Absolutórium za rok 2008: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.10.Absolutórium za rok 2008: Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.11.Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre obnovu (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.12.Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.13.Absolutórium za rok 2008: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.14.Absolutórium za rok 2008: Európska chemická agentúra (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.15.Absolutórium za rok 2008: Európska environmentálna agentúra (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.16.Absolutórium za rok 2008: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.17.Absolutórium za rok 2008: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.18.Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre lieky (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.19.Absolutórium za rok 2008: Európska námorná bezpečnostná agentúra (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.20.Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.21.Absolutórium za rok 2008: Európska železničná agentúra (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.22.Absolutórium za rok 2008: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.23.Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.24.Absolutórium za rok 2008: Zásobovacia agentúra Euratomu (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.25.Absolutórium za rok 2008: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.26.Absolutórium za rok 2008: Eurojust (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.27.Absolutórium za rok 2008: Agentúra Európskej únie pre základné práva (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.28.Absolutórium za rok 2008: FRONTEX (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.29.Absolutórium za rok 2008: Úrad pre dohľad nad európskym GNSS (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.30.Absolutórium za rok 2008: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.31.Absolutórium za rok 2008: Spoločný podnik SESAR (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.32.Prepravovateľné tlakové zariadenia ***I (hlasovanie)
  
13.33.Poplatky za bezpečnostnú ochranu letectva ***I (hlasovanie)
  
13.34.Základné usmernenia Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (prepracované znenie) ***I (hlasovanie)
  
13.35.Všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie niektorých požiadaviek a niektorých ustanovení týkajúcich sa finančného riadenia ***I (hlasovanie)
  
13.36.Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (hlasovanie)
  
13.37.Právomoc legislatívnej delegácie (hlasovanie)
  
13.38.Strategické ciele a odporúčania pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018 (hlasovanie)
  
13.39.Europeana – ďalšie kroky (hlasovanie)
  
13.40.Hodnotenie a posúdenie akčného plánu pre dobré životné podmienky zvierat na obdobie 2006 – 2010 (hlasovanie)
  
13.41.Poľnohospodárstvo EÚ a zmena klímy (hlasovanie)
  
13.42.Poľnohospodárstvo v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami: osobitná kontrola stavu (hlasovanie)
  
13.43.Nová digitálna agenda pre Európu: 2015.eu (hlasovanie)
  
13.44.Absolutórium za rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ – oddiel III – Komisia (hlasovanie)
  
13.45.Absolutórium za rok 2008: 7., 8., 9. a 10. Európsky rozvojový fond (ERF) (hlasovanie)
  
13.46.Absolutórium za rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky parlament (hlasovanie)
  
13.47.Absolutórium za rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)
  
13.48.Absolutórium za rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Výbor regiónov (hlasovanie)
  
13.49.Absolutórium za rok 2008: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr (hlasovanie)
  
13.50.Absolutórium za rok 2008: Európska policajná akadémia (hlasovanie)
  
13.51.Stratégia EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou (hlasovanie)
  
13.52.Samit EÚ – Kanada (hlasovanie)
  
13.53.SWIFT (hlasovanie)
  
13.54.Osobný záznam o cestujúcom (PNR) (hlasovanie)
  
13.55.Zákaz používania kyanidových technológií pri ťažbe (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Vyhlásenia predsedníctva
 17.Revízia zmlúv - Prechodné opatrenia týkajúce sa zloženia Európskeho parlamentu - Rozhodnutie nezvolať konvent na revíziu zmlúv týkajúcu sa prechodných opatrení týkajúcich sa zloženia Európskeho parlamentu (rozprava)
 18.Príprava samitu hláv štátov a predsedov vlád eurozóny, ktorý sa bude konať 7. mája 2010 (rozprava)
 19.Európa 2020 – nová európska stratégia pre zamestnanosť a rast (rozprava)
 20.Dohoda o pristúpení Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (rozprava)
 21.Elektrické vozidlá (rozprava)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Nariadenie o skupinovej výnimke pre motorové vozidlá (rozprava)
 24.Oznámenie Komisie o opatreniach na boj proti rakovine: európske partnerstvo (rozprava)
 25.Mobilizácia informačných a komunikačných technológií na uľahčenie prechodu na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo (stručná prezentácia)
 26.Ochrana finančných záujmov Spoločenstva – Boj proti podvodom – Výročná správa za rok 2008 (stručná prezentácia)
 27.Program rokovania na nasledujúci deň
 28.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Boj proti rakovine prsníka v Európskej únii (písomné vyhlásenie)


EURÓPSKY PARLAMENT

ZASADANIE

2010 - 2011

Schôdza 5. mája až 6. mája 2010

BRUSEL

ZÁPISNICA

STREDA 5. MÁJA 2010

PREDSEDNÍCTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 13.35 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


3. Oznámenie predsedníctva

Predseda oznámil, že v rokovacej sále je výnimočne prítomný tím technikov s cieľom natočiť film, ktorý sa bude premietať na výstave o činnosti Parlamentu, ktorá má byť v blízkej dobe otvorená v novom návštevníckom centre v Bruseli.


4. Zloženie výborov

Predseda dostal od skupiny PPE tieto žiadosti o menovania:

výbor BUDG: Giovanni La Via, ktorým je nahradený Sergio Paolo Francesco Silvestris

výbor AGRI: Sergio Paolo Francesco Silvestris, ktorým je nahradený Giovanni La Via

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


5. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto správy parlamentných výborov:

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine (KOM(2009)0580 - C7-0277/2009 - 2009/0162(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Vital Moreira (A7-0058/2010)

- Správa o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2008 (2009/2166(INI)) - výbor CONT - Spravodajca: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

- Správa o návrhu protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa protokol č. 36 o prechodných ustanoveniach a ktorý sa týka zloženia Európskeho parlamentu počas zostávajúceho volebného obdobia 2009 – 2014: stanovisko Európskeho parlamentu (článok 48 ods. 3 Zmluvy o EÚ) (17196/2009 - C7-0001/2010 - 2009/0813(NLE)) - výbor AFCO - Spravodajca: Íñigo Méndez De Vigo (A7-0115/2010)

- Správa o návrhu Európskej rady nezvolať konvent na účel revízie zmlúv, pokiaľ ide o prechodné opatrenia týkajúce sa zloženia Európskeho parlamentu (17196/2009 - C7-0002/2010 - 2009/0814(NLE)) - výbor AFCO - Spravodajca: Íñigo Méndez De Vigo (A7-0116/2010)

- Správa o mobilizácii informačných a komunikačných technológií na uľahčenie prechodu na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo (2009/2228(INI)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

- Správa k oznámeniu Komisie s názvom Boj proti rakovine: európske partnerstvo (2009/2103(INI)) - výbor ENVI - Spravodajca: Alojz Peterle (A7-0121/2010)


6. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty:

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 115 rokovacieho poriadku):

- (O-0044/2010), ktorú položili Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Heide Rühle a Kyriacos Triantaphyllides v mene výboru IMCO pre Komisiu: Zabezpečenie záujmov spotrebiteľov v pravidlách hospodárskej súťaže pre odvetvie motorových vozidiel na vnútornom trhu (B7-0209/2010)

- (O-0047/2010), ktorú položila Sharon Bowles v mene výboru ECON pre Komisiu: Nariadenie o skupinovej výnimke pre motorové vozidlá (B7-0210/2010)

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku):

- Thomas Ulmer, Markus Pieper a Herbert Reul o službe „Google Street View“ (0033/2010),

- Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen a Jill Evans oustanovení 22. mája za Európsky deň boja proti obezite (0034/2010),

- Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms a Alejo Vidal-Quadras o vytvorení štandardizovaných a zrozumiteľných európskych faktúr zaspotrebu energie (0035/2010),

- Vilija Blinkevičiūtė o násilí páchanom na deťoch (0036/2010),

- Jiří Maštálka a Alfreds Rubiks o nutnosti brániť etnopolitickým konfliktom v Európe (0037/2010),

- Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer a Philippe Juvin oprávach žien v Iráne (0038/2010),

- Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu a Graham Watson opomoci mladým istarším Európanom pri získavaní zamestnania (0039/2010).


7. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o dodatočných pravidlách týkajúcich sa Fondu pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 až 2013,

- dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o vedeckej a technologickej spolupráci.


8. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na prvej a druhej februárovej schôdzi 2010 je k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.


9. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Konečný návrh programu prvej májovej schôdze (PE 440.571/PDOJ) bol rozdaný. Predseda k nemu so súhlasom politických skupín navrhol tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Streda 5. mája 2010

1. Spoločná rozprava o dvoch správach, ktoré vypracoval Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010 a A7-0116/2010) a ktoré sa týkajú zloženia Parlamentu (body 18 a 19 PDOJ), je zaradená za hlasovanie ako prvý bod programu schôdze.

2. Vyhlásenia Rady a Komisie o prípravách samitu hláv štátov a predsedov vlád eurozóny (bez predloženia návrhov uznesení), ktorý sa bude konať 7. mája 2010, sú zaradené ako druhý bod programu. Za jednu politickú skupinu vystúpi jeden rečník (bez postupu „catch-the-eye“).

3. Názov vyhlásení Rady a Komisie o normalizácii elektrických vozidiel sa mení takto:

„Vyhlásenia Rady a Komisie o elektrických vozidlách“.

4. Správa (A7-0057/2010), ktorú vypracoval Vittorio Prodi, nebude zaradená medzi stručné prezentácie (bod 45 PDOJ), ale je priamo zaradená do štvrtkového hlasovania.

Štvrtok 6. mája 2010

1. Hlasovanie o správe, ktorú vypracoval Vital Moreira, o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine (A7-0058/2010) (bod 24 PDOJ) sa presúva na druhú májovú schôdzu.

2. Hlasovanie o návrhu uznesenia o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa stanovujú usmernenia týkajúce sa kompenzačných mechanizmov medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav a spoločný regulačný prístup k poplatkom za prenos (bod 51 PDOJ) je stiahnuté z programu schôdze.

Týmto bol stanovený program práce.


10. SWIFT (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: SWIFT

Rozprava sa konala 21.4.2010 (bod 5 zápisnice zo dňa 21.4.2010).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Jeanine Hennis-Plasschaert v mene skupiny ALDE, Birgit Sippel a Stavros Lambrinidis v mene skupiny S&D, Ernst Strasser a Simon Busuttil v mene skupiny PPE a Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR o odporúčaní Komisie Rade, aby povolila začatie rokovaní medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o dohode o sprístupnení údajov obsiahnutých v zasielaných finančných správach Ministerstvu financií Spojených štátov v záujme predchádzania terorizmu a jeho financovaniu a boja proti nemu (B7-0243/2010/rev.2),

- Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Rui Tavares a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL o spoločnosti SWIFT (B7-0260/2010).

Hlasovanie: bod 13.53 zápisnice zo dňa 5.5.2010.


11. Osobný záznam o cestujúcom (PNR) (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Osobný záznam o cestujúcom (PNR)

Rozprava sa konala 21.4.2010 (bod 6 zápisnice zo dňa 21.4.2010).

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 110 odsek 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Axel Voss a Simon Busuttil v mene skupiny PPE, Jan Philipp Albrecht a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Rui Tavares, Eva-Britt Svensson, Marie-Christine Vergiat a Cornelis de Jong v mene skupiny GUE/NGL o začatí rokovaní o dohodách o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) so Spojenými štátmi, Austráliou a Kanadou (B7-0244/2010/rev.2).

Hlasovanie: bod 13.54 zápisnice zo dňa 5.5.2010.


12. Zákaz používania kyanidových technológií pri ťažbe (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0035/2010), ktorú položili János Áder a László Tőkés v mene skupiny PPE pre Komisiu: Zákaz používania kyanidovej metódy pri ťažbe v EÚ (B7-0206/2010)

Rozprava sa konala 21.4.2010 (bod 7 zápisnice zo dňa 21.4.2010).

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis a Zuzana Roithová v mene skupiny PPE o všeobecnom zákaze používania kyanidovej metódy pri ťažbe v EÚ (B7-0238/2010),

- Daciana Octavia Sârbu a Csaba Sándor Tabajdi v mene skupiny S&D o všeobecnom zákaze používania kyanidovej metódy pri ťažbe v EÚ (B7-0239/2010),

- Chris Davies v mene skupiny ALDE o zákaze používania kyanidovej metódy pri ťažbe v EÚ (B7-0240/2010),

- Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira a Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL o všeobecnom zákaze používania kyanidovej metódy pri ťažbe v EÚ (B7-0241/2010).

Hlasovanie: bod 13.55 zápisnice zo dňa 5.5.2010.


13. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

Rozpravy sa uskutočnili počas druhej aprílovej schôdze 2010 (zápisnica z 19. 4. 2010, zápisnica 20. 4. 2010, zápisnica z 21. 4. 2010).

°
° ° °

Predseda oznámil, že predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek a predseda Rady José Luis Zapatero sa počas včerajšieho stretnutia dohodli na nevyhnutnosti dôkladnejšieho preskúmania rozhodnutia o absolutóriu Rade. Predseda preto navrhol, aby sa hlasovanie o tomto bode presunulo na jednu z budúcich schôdzí.

Vystúpili títo poslanci: Martin Schulz v mene skupiny S&D, ktorý sa vyjadril za tento návrh, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, ktorý sa vyjadril proti tomuto návrhu, a Ryszard Czarnecki (spravodajca).

Parlament schválil tento návrh.


13.1. Administratívna spolupráca a boj proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie) * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie) [COM(2009)0427 - C7-0165/2009- 2009/0118(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0061/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0091)


13.2. Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o uplatňovanie predpisov o fakturácii * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o uplatňovanie predpisov o fakturácii [COM(2009)0021 - C6-0078/2009- 2009/0009(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca David Casa (A7-0065/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0092)


13.3. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Miloslava Ransdorfa (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Miloslava Ransdorfa - Výbor pre právne veci. Spravodajca Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0093)


13.4. Absolutórium za rok 2008: Všeobecný rozpočet EÚ, Súdny dvor (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel IV – Súdny dvor [SEC(2009)1089 - C7-0175/2009- 2009/2071(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0094)

Účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.5. Absolutórium za rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Dvor audítorov (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel V – Dvor audítorov [SEC(2009)1089 - C7-0176/2009- 2009/2072(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0095)

Účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.6. Absolutórium za rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky ombudsman (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel VIII – Európsky ombudsman [SEC(2009)1089 - C7-0179/2009- 2009/2075(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0096)

Účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.7. Absolutórium za rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [SEC(2009)1089 - C7-0180/2009- 2009/2076(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0097)

Účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.8. Absolutórium za rok 2008: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0188/2009- 2009/2117(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0098)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.9. Absolutórium za rok 2008: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0181/2009- 2009/2110(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0099)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.10. Absolutórium za rok 2008: Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0201/2009- 2009/2130(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0100)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.11. Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre obnovu (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0183/2009- 2009/2112(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0101)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.12. Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0193/2009- 2009/2122(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0102)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.13. Absolutórium za rok 2008: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0195/2009- 2009/2124(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0103)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.14. Absolutórium za rok 2008: Európska chemická agentúra (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0202/2009- 2009/2131(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0104)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.15. Absolutórium za rok 2008: Európska environmentálna agentúra (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0186/2009- 2009/2115(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0105)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.16. Absolutórium za rok 2008: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0194/2009- 2009/2123(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0106)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.17. Absolutórium za rok 2008: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0185/2009- 2009/2114(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0107)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.18. Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre lieky (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0189/2009- 2009/2118(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0108)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.19. Absolutórium za rok 2008: Európska námorná bezpečnostná agentúra (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0192/2009- 2009/2121(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0109)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.20. Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0196/2009- 2009/2125(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0110)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.21. Absolutórium za rok 2008: Európska železničná agentúra (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0197/2009- 2009/2126(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0111)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.22. Absolutórium za rok 2008: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0191/2009- 2009/2120(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0112)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.23. Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0187/2009- 2009/2116(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0113)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.24. Absolutórium za rok 2008: Zásobovacia agentúra Euratomu (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Európska komisia: Konečná ročná účtovná závierka Európskych spoločenstiev – Rozpočtový rok 2008 – Zásobovacia agentúra Euratomu [SEC(2009)1089 - C7-0203/2009- 2009/2132(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0114)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.25. Absolutórium za rok 2008: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Európska komisia: Konečná ročná účtovná závierka Európskych spoločenstiev – Rozpočtový rok 2008 – Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok [SEC(2009)1089 - C7-0182/2009- 2009/2111(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0115)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.26. Absolutórium za rok 2008: Eurojust (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0190/2009- 2009/2119(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0116)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.27. Absolutórium za rok 2008: Agentúra Európskej únie pre základné práva (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúra Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0184/2009- 2009/2113(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 27)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0117)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.28. Absolutórium za rok 2008: FRONTEX (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0199/2009- 2009/2128(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 28)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0118)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.29. Absolutórium za rok 2008: Úrad pre dohľad nad európskym GNSS (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu pre dohľad nad európskymi globálnymi navigačnými satelitnými systémami za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0200/2009- 2009/2129(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 29)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0119)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.30. Absolutórium za rok 2008: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0261/2009- 2009/2187(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 30)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0120)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.31. Absolutórium za rok 2008: Spoločný podnik SESAR (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0262/2009- 2009/2188(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 31)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0121)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.32. Prepravovateľné tlakové zariadenia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prepravovateľných tlakových zariadeniach [COM(2009)0482 - C7-0161/2009- 2009/0131(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Brian Simpson (A7-0101/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 32)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2010)0122)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0122)


13.33. Poplatky za bezpečnostnú ochranu letectva ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o poplatkoch za bezpečnostnú ochranu letectva [COM(2009)0217 - C7-0038/2009- 2009/0063(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 33)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2010)0123)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0123)


13.34. Základné usmernenia Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (prepracované znenie) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (prepracované znenie) [COM(2009)0391 - C7-0111/2009- 2009/0110(COD)] - . Spravodajca Brian Simpson (A7-0030/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 34)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2010)0124)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0124)


13.35. Všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie niektorých požiadaviek a niektorých ustanovení týkajúcich sa finančného riadenia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 týkajúce sa všeobecných ustanovení o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia [COM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 35)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2010)0125)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0125)


13.36. Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (hlasovanie)

Návrh Konferencie predsedov o dôsledkoch nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (B7-0221/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 36)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0126)

Vystúpenia:

- Takis Hadjigeorgiou s vysvetlením dôvodu stiahnutia PDN 1.


13.37. Právomoc legislatívnej delegácie (hlasovanie)

Správa o právomoci legislatívnej delegácie [2010/2021(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca József Szájer (A7-0110/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 37)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0127)


13.38. Strategické ciele a odporúčania pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018 (hlasovanie)

Správa o strategických cieľoch a odporúčaniach pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018 [2009/2095(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Peter van Dalen (A7-0114/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 38)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0128)


13.39. Europeana – ďalšie kroky (hlasovanie)

Správa o Europeane – ďalších krokoch [2009/2158(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa Helga Trüpel (A7-0028/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 39)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinami PPE, S&D, ALDE a Verts/ALE)

Prijatý (P7_TA(2010)0129)


13.40. Hodnotenie a posúdenie akčného plánu pre dobré životné podmienky zvierat na obdobie 2006 – 2010 (hlasovanie)

Správa o hodnotení a posúdení akčného plánu pre dobré životné podmienky zvierat na obdobie 2006 – 2010 [(2009/2202(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa Marit Paulsen (A7-0053/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 40)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0130)


13.41. Poľnohospodárstvo EÚ a zmena klímy (hlasovanie)

Správa o poľnohospodárstve EÚ a zmene klímy [2009/2157(INI)] – Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 41)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0131)


13.42. Poľnohospodárstvo v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami: osobitná kontrola stavu (hlasovanie)

Správa o poľnohospodárstve v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami: osobitná kontrola stavu [2009/2156(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 42)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0132)


13.43. Nová digitálna agenda pre Európu: 2015.eu (hlasovanie)

Správa o novej digitálnej agende pre Európu: 2015.eu [2009/2225(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Pilar del Castillo Vera (A7-0066/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 43)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0133)


13.44. Absolutórium za rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ – oddiel III – Komisia (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry [SEC(2009)1089 - C7-0172/2009- 2009/2068(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 44)

NÁVRH ROZHODNUTIA č. 1

Prijatý (P7_TA(2010)0134)

NÁVRH ROZHODNUTIA č. 2

Prijatý (P7_TA(2010)0134)

NÁVRH ROZHODNUTIA č. 3

Prijatý (P7_TA(2010)0134)

NÁVRH ROZHODNUTIA č. 4

Prijatý (P7_TA(2010)0134)

NÁVRH ROZHODNUTIA č. 5

Prijatý (P7_TA(2010)0134)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0134)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).

Vystúpenia:

- Ingeborg Gräßle pred hlasovaním v súvislosti so spresnením technického charakteru a Bogusław Liberadzki (spravodajca).


13.45. Absolutórium za rok 2008: 7., 8., 9. a 10. Európsky rozvojový fond (ERF) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu 7., 8., 9. a 10. Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2008 [COM(2009)0397 - C7-0171/2009- 2009/2077(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 45)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2010)0135)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0135)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.46. Absolutórium za rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky parlament (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel I – Európsky parlament [SEC(2009)1089 - C7-0173/2009- 2009/2069(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Bart Staes (A7-0095/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 46)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2010)0136)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0136)

Účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku)..

Vystúpenia:

- Edit Herczog v mene skupiny S&D, aby predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 6, prvá časť, a Alexander Graf Lambsdorff, aby sa vyjadril k hlasovaniu o tomto ústnom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu. (Predseda potvrdil, že o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 6 sa hlasovalo v znení ústnych zmien a doplnení).


13.47. Absolutórium za rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor [SEC(2009)1089 - C7-0177/2009- 2009/2073(DEC)] – Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 47)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý P7_TA(2010)0137)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0137)

Účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku)..


13.48. Absolutórium za rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Výbor regiónov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel VII – Výbor regiónov [SEC(2009)1089 - C7-0178/2009- 2009/2074(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 48)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2010)0138)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0138)

Účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.49. Absolutórium za rok 2008: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za rok 2008: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 49)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0139)

Účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


13.50. Absolutórium za rok 2008: Európska policajná akadémia (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0198/2009- 2009/2127(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 50)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2010)0140)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0140)

Účtovná závierka sa odkladá (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1 b) rokovacieho poriadku).


13.51. Stratégia EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou (hlasovanie)

Správa o stratégii EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou [2009/2213(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 51)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0141)


13.52. Samit EÚ – Kanada (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0233/2010, B7-0234/2010 a B7-0235/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 52)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0233/2010

(nahrádzajúci B7-0233/2010, B7-0234/2010 a B7-0235/2010):

podaný týmito poslancami:

Elisabeth Jeggle v mene skupiny PPE
Ioan Enciu v mene skupiny S&D
Wolf Klinz v mene skupiny ALDE
Philip Bradbourn v mene skupiny ECR

Prijatý (P7_TA(2010)0142)


13.53. SWIFT (hlasovanie)

Návrhy uznesenia boli oznámené 5. mája 2010 (bod 10 zápisnice zo dňa 5.5.2010).

Návrhy uznesenia B7-0243/2010 a B7-0260/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 53)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0143)

(Návrh uznesenia B7-0260/2010 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

- Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE o obsahu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 8, a autorka Jeanine Hennis-Plasschaert a Rui Tavares na tú istú tému.


13.54. Osobný záznam o cestujúcom (PNR) (hlasovanie)

Návrh uznesenia bol oznámený 5. mája 2010 (bod 11 zápisnice zo dňa 5.5.2010).

Návrh uznesenia B7-0244/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 54)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0144)


13.55. Zákaz používania kyanidových technológií pri ťažbe (hlasovanie)

Návrhy uznesenia boli oznámené 5. mája 2010 (bod 12 zápisnice zo dňa 5.5.2010).

Návrhy uznesenia B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 a B7-0241/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 55)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0238/2010

(nahrádzajúci B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 a B7-0241/2010):

podaný týmito poslancami:

János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithová a Alajos Mészáros v mene skupiny PPE
Daciana Octavia Sârbu, Kriton Arsenis a Csaba Sándor Tabajdi v mene skupiny S&D
Chris Davies a Renate Weber v mene skupiny ALDE
Michail Tremopoulos v mene skupiny Verts/ALE,
Edvard Kožušník v mene skupiny ECR
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira, Jiří Maštálka a Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL

Prijatý (P7_TA(2010)0145)


14. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.


15. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

16. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom odsúdil zavraždenie členov medzinárodnej skupiny pozorovateľov ľudských práv v Mexiku Bety Cariñovej Trujillovej a Jyriho Antera Jaakkola, ku ktorému došlo 27. apríla.

Okrem toho pripomenul svoju návštevu v Spojených štátoch, kde slávnostne otvoril kontaktnú kanceláriu Európskeho parlamentu pri Kongrese.

Dodal, že pri príležitosti šesťdesiateho výročia Schumanovej deklarácie sa budú 8. a 9. mája konať dni otvorených dverí v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu.


17. Revízia zmlúv - Prechodné opatrenia týkajúce sa zloženia Európskeho parlamentu - Rozhodnutie nezvolať konvent na revíziu zmlúv týkajúcu sa prechodných opatrení týkajúcich sa zloženia Európskeho parlamentu (rozprava)

Správa o návrhu protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa protokol č. 36 o prechodných ustanoveniach a ktorý sa týka zloženia Európskeho parlamentu počas zostávajúceho volebného obdobia 2009 – 2014: stanovisko Európskeho parlamentu (článok 48 ods. 3 Zmluvy o EÚ) [17196/2009 - C7-0001/2010- 2009/0813(NLE)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010)

Správa o návrhu Európskej rady nezvolať konvent na účel revízie zmlúv, pokiaľ ide o prechodné opatrenia týkajúce sa zloženia Európskeho parlamentu [17196/2009 - C7-0002/2010- 2009/0814(NLE)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010)

Íñigo Méndez de Vigo uviedol správu a odporúčanie.

Vystúpili títo rečníci: Diego López Garrido (úradujúci predseda Rady) a Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Carlo Casini v mene skupiny PPE, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Andrew Duff v mene skupiny ALDE, Gerald Häfner v mene skupiny Verts/ALE, Ashley Fox v mene skupiny ECR, Søren Bo Søndergaard v mene skupiny GUE/NGL, Morten Messerschmidt v mene skupiny EFD, nezaradený poslanec Bruno Gollnisch a Mario Mauro.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Matthias Groote, Sandrine Bélier, Trevor Colman, Rafał Trzaskowski, Sylvie Guillaume a Zita Gurmai.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Constance Le Grip, Karin Kadenbach, Franz Obermayr, Czesław Adam Siekierski, Milan Zver a Seán Kelly.

Vystúpili títo rečníci: Diego López Garrido, Maroš Šefčovič a Íñigo Méndez de Vigo.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 6.5.2010 a bod 7.2 zápisnice zo dňa 6.5.2010.


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

18. Príprava samitu hláv štátov a predsedov vlád eurozóny, ktorý sa bude konať 7. mája 2010 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava samitu hláv štátov a predsedov vlád eurozóny, ktorý sa bude konať 7. mája 2010

Diego López Garrido (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, Maria Badia i Cutchet v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, Derk Jan Eppink v mene skupiny ECR, Lothar Bisky v mene skupiny GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD, nezaradený poslanec Barry Madlener, a Stavros Lambrinidis k príspevku, s ktorým vystúpil Nikolaos Salavrakos.

Predseda vyjadril solidaritu s gréckym obyvateľstvom.

Bod je uzavretý.


PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

19. Európa 2020 – nová európska stratégia pre zamestnanosť a rast (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Európa 2020 – nová európska stratégia pre zamestnanosť a rast

Diego López Garrido (úradujúci predseda Rady), José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Corien Wortmann-Kool v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Lena Ek v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński v mene skupiny ECR, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Godfrey Bloom v mene skupiny EFD, nezaradený poslanec Franz Obermayr, Gunnar Hökmark a Marita Ulvskog.

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Wolf Klinz, Emilie Turunen, Malcolm Harbour, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Csanád Szegedi, Herbert Reul, Alejandro Cercas, Olle Schmidt, Lajos Bokros, Cornelis de Jong, Mara Bizzotto, Marian-Jean Marinescu, Anni Podimata, Ramona Nicole Mănescu, Oldřich Vlasák, Joe Higgins, Jaroslav Paška, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Pilar del Castillo Vera, Jo Leinen, Mirosław Piotrowski, Danuta Maria Hübner, Kader Arif, Richard Seeber, Silvia-Adriana Ţicău, Enikő Győri a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Petru Constantin Luhan, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, John Bufton, Piotr Borys, Monika Flašíková Beňová a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpil Diego López Garrido.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Olli Rehn (člen Komisie).

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 110 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

(Rokovanie bolo prerušené o 19.25 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 19.30 h.)


20. Dohoda o pristúpení Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Dohoda o pristúpení Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Diego López Garrido (úradujúci predseda Rady) a Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Marietta Giannakou v mene skupiny PPE, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Zbigniew Ziobro v mene skupiny ECR, nezaradená poslankyňa Krisztina Morvai a Kinga Gál.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Monika Flašíková Beňová, Marek Henryk Migalski, Angelika Werthmann, Rafał Trzaskowski a Csaba Sógor.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski a Georgios Papanikolaou.

V rozprave vystúpili Diego López Garrido a Viviane Reding.

Rozprava sa skončila.


21. Elektrické vozidlá (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Elektrické vozidlá

Diego López Garrido (úradujúci predseda Rady) a Antonio Tajani (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Pilar del Castillo Vera v mene skupiny PPE, Teresa Riera Madurell v mene skupiny S&D, Jorgo Chatzimarkakis v mene skupiny ALDE, Michael Cramer v mene skupiny Verts/ALE, Edvard Kožušník v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Laurence J.A.J. Stassen nezaradená poslankyňa, Ivo Belet, Judith A. Merkies a Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Mario Pirillo, Maria Da Graça Carvalho, Bernd Lange, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian a Artur Zasada.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Alfredo Pallone, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira, Jaroslav Paška a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystúpili títo rečníci: Diego López Garrido a Antonio Tajani.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 110 odsek 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Teresa Riera Madurell a Judith A. Merkies v mene skupiny S&D, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho a Jean-Pierre Audy v mene skupiny PPE, Fiona Hall v mene skupiny ALDE, Michael Cramer, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Sandrine Bélier, Eva Lichtenberger a Michail Tremopoulos v mene skupiny Verts/ALE, Giles Chichester, Konrad Szymański a Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, o vozidlách na elektrický pohon (B7-0261/2010/rev.1)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 6.5.2010.


22. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 150 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Tiziano Motti, Gabriel Mato Adrover, Daciana Octavia Sârbu, Cristian Silviu Buşoi, João Ferreira, Trevor Colman, Angelika Werthmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Jarosław Kalinowski, Charalampos Angourakis, Chrysoula Paliadeli, Ilda Figueiredo, Alan Kelly, Kristian Vigenin, Csanád Szegedi, Alexander Mirsky, Iuliu Winkler, Corina Creţu, Kriton Arsenis, Elisabeth Köstinger, Krisztina Morvai, Adam Gierek a Dimitar Stoyanov.


23. Nariadenie o skupinovej výnimke pre motorové vozidlá (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0044/2010), ktorú položili Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Heide Rühle a Kyriacos Triantaphyllides v mene výboru IMCO pre Komisiu: Zabezpečenie záujmov spotrebiteľov v pravidlách hospodárskej súťaže pre odvetvie motorových vozidiel na vnútornom trhu (B7-0209/2010)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0047/2010), ktorú položila Sharon Bowles v mene výboru ECON pre Komisiu: Nariadenie o skupinovej výnimke pre motorové vozidlá (B7-0210/2010)

Theodor Dumitru Stolojan (v zastúpení autora) a Malcolm Harbour rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

Joaquín Almunia (podpredseda Komisie) odpovedal na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas v mene skupiny PPE, Olle Ludvigsson v mene skupiny S&D, Cristian Silviu Buşoi v mene skupiny ALDE, Konrad Szymański v mene skupiny ECR, Bernd Lange, Frank Engel, Silvia-Adriana Ţicău, Sari Essayah a Othmar Karas.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Paul Rübig, Seán Kelly a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpil Joaquín Almunia.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Sharon Bowles v mene výboru ECON o nariadení o skupinových výnimkách v sektore motorových vozidiel (B7-0245/2010),

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 6.5.2010.


24. Oznámenie Komisie o opatreniach na boj proti rakovine: európske partnerstvo (rozprava)

Správa k oznámeniu Komisie s názvom Boj proti rakovine: európske partnerstvo [2009/2103(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Alojz Peterle (A7-0121/2010)

Alojz Peterle uviedol správu.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Gilles Pargneaux v mene skupiny S&D, Antonyia Parvanova v mene skupiny ALDE, Kartika Tamara Liotard v mene skupiny GUE/NGL, Anna Rosbach v mene skupiny EFD a Claudiu Ciprian Tănăsescu nezaradený poslanec, Edite Estrela a Elena Oana Antonescu.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Petru Constantin Luhan, Olga Sehnalová, Pat the Cope Gallagher, Angelika Werthmann, Seán Kelly a Krisztina Morvai.

Vystúpili títo rečníci: John Dalli a Alojz Peterle.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 6.5.2010.


25. Mobilizácia informačných a komunikačných technológií na uľahčenie prechodu na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo (stručná prezentácia)

Správa o mobilizácii informačných a komunikačných technológií na uľahčenie prechodu na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo [2009/2228(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Patrizia Toia (A7-0120/2010)

Patrizia Toia predložila návrh.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpila Silvia-Adriana Ţicău.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 6.5.2010.


26. Ochrana finančných záujmov Spoločenstva – Boj proti podvodom – Výročná správa za rok 2008 (stručná prezentácia)

Správa o ochrane finančných záujmov Spoločenstva a boji proti podvodom – Výročná správa za rok 2008 [2009/2167(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

Andrea Cozzolino predložil návrh.

V rozprave vystúpila Monica Luisa Macovei.

V rozprave vystúpil

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 6.5.2010.


27. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 440.571/OJJE).


28. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.55 h.

Klaus Welle

Libor Rouček

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McCarthy, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Príloha 1 – Boj proti rakovine prsníka v Európskej únii (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 0071/2009 o boji proti rakovine prsníka v Európskej únii, ktoré predložili Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, podpísalo týchto 381 poslancov:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kriton Arsenis, Richard Ashworth, Robert Atkins, Sophie Auconie, Margrete Auken, Liam Aylward, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Milan Cabrnoch, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Rachida Dati, Mário David, Chris Davies, Bairbre de Brún, Véronique De Keyser, Karima Delli, Luigi de Magistris, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonidas Donskis, Herbert Dorfmann, Andrew Duff, Isabelle Durant, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Iratxe García Pérez, Salvador Garriga Polledo, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Julie Girling, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Enikő Győri, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Esther de Lange, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Isabella Lövin, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Vital Moreira, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Tomasz Piotr Poręba, Konstantinos Poupakis, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Heide Rühle, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Pál Schmitt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Robert Sturdy, László Surján, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia