Kazalo 
Zapisnik
PDF 277kWORD 208k
Sreda, 5. maj 2010 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Sporočilo predsedujočega
 4.Sestava odborov
 5.Predložitev dokumentov
 6.Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)
 7.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 8.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 9.Razpored dela
 10.SWIFT (vloženi predlogi resolucij)
 11.Evidenca imen letalskih potnikov (vloženi predlogi resolucij)
 12.Prepoved uporabe tehnologij na cianidni osnovi v rudarstvu (vloženi predlogi resolucij)
 13.Čas glasovanja
  13.1.Upravno sodelovanje in boj proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (Prenovitev) * (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.2.Skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi s pravili glede izdajanja računov * (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.3.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Miloslavu Ransdorfu (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.4.Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Sodišče (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.5.Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Računsko sodišče (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.6.Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski varuh človekovih pravic (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.7.Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski nadzornik za varstvo podatkov (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.8.Razrešnica za leto 2008: Prevajalski center za organe Evropske unije (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.9.Razrešnica za leto 2008: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.10.Razrešnica za leto 2008: Agencija Skupnosti za nadzor ribištva (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.11.Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za obnovo (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.12.Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za varnost v letalstvu (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.13.Razrešnica za leto 2008: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.14.Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za kemikalije (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.15.Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za okolje (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.16.Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za varnost hrane (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.17.Razrešnica za leto 2008: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.18.Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za zdravila (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.19.Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za pomorsko varnost (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.20.Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.21.Razrešnica za leto 2008: Evropska železniška agencija (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.22.Razrešnica za leto 2008: Evropska fundacija za usposabljanje (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.23.Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.24.Razrešnica za leto 2008: Agencija za oskrbo Euratom (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.25.Razrešnica za leto 2008: Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.26.Razrešnica za leto 2008: Eurojust (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.27.Razrešnica za leto 2008: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.28.Razrešnica za leto 2008: FRONTEX (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.29.Razrešnica za leto 2008: Evropski nadzorni organ za GNSS (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.30.Razrešnica za leto 2008: Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.31.Razrešnica za leto 2008: Skupno podjetje SESAR (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  13.32.Premična tlačna oprema ***I (glasovanje)
  13.33.Pristojbine za varovanje v letalstvu ***I (glasovanje)
  13.34.Smernice Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (prenovitev) ***I (glasovanje)
  13.35.Splošne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in glede nekaterih določb, povezanih s finančnim poslovodenjem ***I (glasovanje)
  13.36.Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja (glasovanje)
  13.37.Pristojnost zakonodajnega pooblastila (glasovanje)
  13.38.Strateški cilji in priporočila za pomorsko prometno politiko EU do leta 2018 (glasovanje)
  13.39.Europeana – naslednji koraki (glasovanje)
  13.40.Vrednotenje in ocena akcijskega načrta za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010 (glasovanje)
  13.41.Kmetijstvo EU in podnebne spremembe (glasovanje)
  13.42.Kmetijstvo na območjih z naravnimi omejitvami: poseben pregled (glasovanje)
  13.43.Nova digitalna agenda za Evropo: 2015.eu (glasovanje)
  13.44.Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, oddelek III, Komisija (glasovanje)
  13.45.Razrešnica za leto 2008: sedmi, osmi, deveti in deseti Evropski razvojni sklad (ERS) (glasovanje)
  13.46.Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski parlament (glasovanje)
  13.47.Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski ekonomsko socialni odbor (glasovanje)
  13.48.Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Odbor regij (glasovanje)
  13.49.Razrešnica za leto 2008: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij (glasovanje)
  13.50.Razrešnica za leto 2008: Evropska policijska akademija (glasovanje)
  13.51.Strategija EU za odnose z Latinsko Ameriko (glasovanje)
  13.52.Srečanje na vrhu med EU in Kanado (glasovanje)
  13.53.SWIFT (glasovanje)
  13.54.Evidenca imen letalskih potnikov (glasovanje)
  13.55.Prepoved uporabe tehnologij na cianidni osnovi v rudarstvu (glasovanje)
 14.Obrazložitve glasovanja
 15.Popravki in namere glasovanja
 16.Izjave predsedujočega
 17.Sprememba pogodb – prehodni ukrepi glede sestave Evropskega parlamenta - Sklep o nesklicu konvencije o spremembi pogodb zaradi prehodnih ukrepov glede sestave Evropskega parlamenta (razprava)
 18.Priprava vrhunskega srečanja voditeljev držav in vlad euroobmočja 7. maja 2010 (razprava)
 19.Evropa 2020 - nova evropska strategija za rast in delovna mesta (razprava)
 20.Pristopni sporazum Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (razprava)
 21.Električna vozila (razprava)
 22.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 23.Uredba o skupinskih izjemah za motorna vozila (razprava)
 24.Sporočilo Komisije o boju proti raku: evropsko partnerstvo (razprava)
 25.Uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij za olajšanje prehoda na energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika (kratka predstavitev)
 26.Zaščita finančnih interesov Skupnosti - Boj proti goljufijam - Letno poročilo 2008 (kratka predstavitev)
 27.Dnevni red naslednje seje
 28.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Boj proti raku dojk v Evropski uniji (pisna izjava)


EVROPSKI PARLAMENT

ZASEDANJE 2010 - 2011

Seji: 5. maj in 6. maj 2010

BRUSELJ

ZAPISNIK

SREDA, 5. MAJ 2010

PREDSEDSTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 13.35.


2. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


3. Sporočilo predsedujočega

Predsedujoči je opozoril, da je v sejni dvorani izjemoma navzoča skupina tehnikov, in sicer zaradi snemanja filma, ki bo del razstave o delu Parlamenta, ki bi morala biti kmalu odprta v novem centru za obiskovalce v Bruslju.


4. Sestava odborov

Predsednik je od skupine PPE prejel sledeče zahteve za imenovanje:

odbor BUDG: Giovanni La Via namesto Sergia Paola Francesca Silvestrisa

odbor AGRI: Sergio Paolo Francesco Silvestris namesto Giovannija La Vie

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


5. Predložitev dokumentov

Od parlamentarnih odborov smo prejeli naslednja poročila:

- ***I Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Ukrajini (COM(2009)0580 - C7-0277/2009 - 2009/0162(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Vital Moreira (A7-0058/2010)

- Poročilo o letnem poročilu Evropske investicijske banke za leto 2008 (2009/2166(INI)) - Odbor CONT - Poročevalec: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

- Poročilo o osnutku protokola, ki spreminja Protokol št. 36 o prehodni ureditvi glede sestave Evropskega parlamenta do konca parlamentarnega mandata 2009–2014: mnenje Evropskega parlamenta (člen 48(3) Pogodbe o Evropski uniji) (17196/2009 - C7-0001/2010 - 2009/0813(NLE)) - Odbor AFCO - Poročevalec: Íñigo Méndez De Vigo (A7-0115/2010)

- Priporočilo o predlogu Evropskega sveta o nesklicu konvencije o spremembi pogodb zaradi prehodnih ukrepov glede sestave Evropskega parlamenta (17196/2009 - C7-0002/2010 - 2009/0814(NLE)) - Odbor AFCO - Poročevalec: Íñigo Méndez De Vigo (A7-0116/2010)

- Poročilo o uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij za olajšanje prehoda na energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika (2009/2228(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

- Poročilo o sporočilu Komisije o boju proti raku: evropsko partnerstvo (2009/2103(INI)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Alojz Peterle (A7-0121/2010)


6. Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente:

1) vprašanja za ustni odgovor (člen 115 poslovnika):

- (O-0044/2010), ki so ga postavili Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Heide Rühle in Kyriacos Triantaphyllides, v imenu odbora IMCO, Komisiji: Zagotavljanje interesov potrošnikov v predpisih o konkurenci za sektor motornih vozil na notranjem trgu (B7-0209/2010)

- (O-0047/2010), ki ga je postavila Sharon Bowles, v imenu odbora ECON, Komisiji: Uredba o skupinskih izjemah za motorna vozila (B7-0210/2010)

2) pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 123 poslovnika):

- Thomas Ulmer, Markus Pieper in Herbert Reul, o „Google Street View” (0033/2010),

- Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen in Jill Evans, o razglasitvi 22. maja za evropski dan debelosti (0034/2010),

- Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms in Alejo Vidal-Quadras, o oblikovanju standardiziranih in razumljivih evropskih računov za energijo (0035/2010),

- Vilija Blinkevičiūtė, o nasilju nad otroki (0036/2010),

- Jiří Maštálka in Alfreds Rubiks, o potrebi po preprečevanju etnopolitičnih konfliktov v Evropi (0037/2010),

- Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer in Philippe Juvin, o pravicah žensk v Iranu (0038/2010),

- Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu in Graham Watson, o pomoči mladim in starejšim Evropejcem pridobiti zaposlitev (0039/2010).


7. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

- Sporazum med Evropsko skupnostjo ter Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o dopolnilnih pravilih v zvezi s Skladom za zunanje meje za obdobje 2007–2013,

- Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo.


8. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Na spletnih straneh Séance en direct je na voljo sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel na prvem in drugem februarskem delnem zasedanju 2010.


9. Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za prvo majsko delno zasedanje (PE 440.571/PDOJ), h kateremu je predsedujoči v soglasju s političnimi skupinami predlagal naslednje spremembe (člen 140 poslovnika):

Sreda, 5. maja 2010

1. Skupna razprava o dveh poročilih Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010 in A7-0116/2010) glede sestave Parlamenta (točki 18 in 19 PDOJ) je uvrščena na dnevni red kot prva točka po času za glasovanje.

2. Izjavi Sveta in Komisije o pripravi vrhunskega srečanja voditeljev držav in vlad euroobmočja 7. maja 2010 (brez vložitve predlogov resolucij) sta uvrščeni na dnevni red kot druga točka z enim govornikom iz vsake politične skupine (brez postopka "catch-the-eye").

3. Naslov izjav Sveta in Komisije o standardizaciji električnih vozil se spremeni, kot sledi:

"Izjavi Sveta in Komisije o električnih vozilih".

4. Za poročilo Vittorio Prodi (A7-0057/2010) ne bo kratke predstavitve (točka 45 PDOJ), temveč je neposredno uvrščeno v čas za glasovanje v četrtek.

Četrtek, 6. maj 2010

1. Glasovanje o poročilu Vital Moreira o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Ukrajini (A7-0058/2010) (točka 24 PDOJ) se preloži na drugo majsko delno zasedanje.

2. Glasovanje o predlogu resolucije o osnutku uredbe Komisije o smernicah za ustanovitev mehanizma nadomestil med upravljavci prometnih omrežij ter o skupnem ureditvenem pristopu za določitev cen prevoza (točka 51 PDOJ) je umaknjeno z dnevnega reda.

S tem je bil določen razpored dela.


10. SWIFT (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: SWIFT

Razprava je potekala 21.4.2010 (točka 5 zapisnika z dne 21.4.2010).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Jeanine Hennis-Plasschaert v imenu skupine ALDE, Birgit Sippel in Stavros Lambrinidis v imenu skupine S&D, Ernst Strasser in Simon Busuttil v imenu skupine PPE ter Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, o priporočilu Komisije Svetu, naj odobri začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o posredovanju podatkov o finančnih transakcijah ministrstvu za finance Združenih držav za preprečevanje terorizma oziroma njegovega financiranja in boj proti njemu (B7-0243/2010/rev.2),

- Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Rui Tavares in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, o SWIFT-u (B7-0260/2010).

Glasovanje: točka 13.53 zapisnika z dne 5.5.2010.


11. Evidenca imen letalskih potnikov (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Evidenca imen letalskih potnikov

Razprava je potekala 21.4.2010 (točka 6 zapisnika z dne 21.4.2010).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Axel Voss in Simon Busuttil v imenu skupine PPE, Jan Philipp Albrecht in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Rui Tavares, Eva-Britt Svensson, Marie-Christine Vergiat in Cornelis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, o začetku pogajanj o sporazumih o evidencah imen letalskih potnikov z Združenimi državami Amerike, Avstralijo in Kanado (B7-0244/2010/rev.2).

Glasovanje: točka 13.54 zapisnika z dne 5.5.2010.


12. Prepoved uporabe tehnologij na cianidni osnovi v rudarstvu (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0035/2010), ki sta ga postavila János Áder in László Tőkés v imenu skupine PPE, Komisiji: Prepoved tehnologij rudarjenja s cianidom v Evropski uniji (B7-0206/2010)

Razprava je potekala 21.4.2010 (točka 7 zapisnika z dne 21.4.2010).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 115(5) poslovnika zaključi razprava:

- János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis in Zuzana Roithová v imenu skupine PPE, o splošni prepovedi tehnologij rudarjenja s cianidom v EU (B7-0238/2010),

- Daciana Octavia Sârbu in Csaba Sándor Tabajdi v imenu skupine S&D, o splošni prepovedi tehnologij rudarjenja s cianidom v Evropski uniji (B7-0239/2010),

- Chris Davies v imenu skupine ALDE, o prepovedi tehnologij rudarjenja s cianidom v Evropski uniji (B7-0240/2010),

- Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira in Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, o splošni prepovedi tehnologij rudarjenja s cianidom v EU (B7-0241/2010).

Glasovanje: točka 13.55 zapisnika z dne 5.5.2010.


13. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

Razprave so potekale na drugem aprilskem delnem zasedanju 2010 (zapisnik z dne 19.04.2010, zapisnik z dne 20.04.2010, zapisnik z dne 21.04.2010).

°
° ° °

Predsedujoči je sporočil, da je bil na včerajšnjem sestanku med predsednikom Evropskega parlamenta Jerzyjem Buzkom in predsedujočim Svetu Joséjem Luisom Zapaterom dosežen dogovor, da je treba temeljiteje analizirati odločitev o razrešnici za Svet. Predsedujoči je zato predlagal, da se glasovanje o tej točki preloži na naslednje delno zasedanje.

Govorili so Martin Schulz v imenu skupine S&D v podporo temu predlogu, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE proti temu predlogu in Ryszard Czarnecki (poročevalec).

Parlament je sprejel predlog.


13.1. Upravno sodelovanje in boj proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (Prenovitev) * (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (Prenovitev) [COM(2009)0427 - C7-0165/2009- 2009/0118(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0061/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0091)


13.2. Skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi s pravili glede izdajanja računov * (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi s pravili glede izdajanja računov [COM(2009)0021 - C6-0078/2009- 2009/0009(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: David Casa (A7-0065/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0092)


13.3. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Miloslavu Ransdorfu (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Miloslavu Ransdorfu - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0093)


13.4. Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Sodišče (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, oddelek IV – Sodišče Evropskih skupnosti [SEC(2009)1089 - C7-0175/2009- 2009/2071(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0094)

Zaključek poslovnih knjig je bil sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.5. Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Računsko sodišče (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, Oddelek V – Računsko sodišče [SEC(2009)1089 - C7-0176/2009- 2009/2072(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0095)

Zaključek poslovnih knjig je bil sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.6. Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski varuh človekovih pravic (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic [SEC(2009)1089 - C7-0179/2009- 2009/2075(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0096)

Zaključek poslovnih knjig je bil sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.7. Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski nadzornik za varstvo podatkov (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov [SEC(2009)1089 - C7-0180/2009- 2009/2076(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0097)

Zaključek poslovnih knjig je bil sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.8. Razrešnica za leto 2008: Prevajalski center za organe Evropske unije (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0188/2009- 2009/2117(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0098)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.9. Razrešnica za leto 2008: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0181/2009- 2009/2110(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0099)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.10. Razrešnica za leto 2008: Agencija Skupnosti za nadzor ribištva (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0201/2009- 2009/2130(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0100)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.11. Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za obnovo (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0183/2009- 2009/2112(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0101)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.12. Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za varnost v letalstvu (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0193/2009- 2009/2122(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0102)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.13. Razrešnica za leto 2008: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0195/2009- 2009/2124(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0103)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.14. Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za kemikalije (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0202/2009- 2009/2131(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0104)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.15. Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za okolje (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0186/2009- 2009/2115(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0105)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.16. Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za varnost hrane (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0194/2009- 2009/2123(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0106)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.17. Razrešnica za leto 2008: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0185/2009- 2009/2114(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0107)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.18. Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za zdravila (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0189/2009- 2009/2118(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0108)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.19. Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za pomorsko varnost (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0192/2009- 2009/2121(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0109)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.20. Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0196/2009- 2009/2125(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0110)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.21. Razrešnica za leto 2008: Evropska železniška agencija (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za železniški promet za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0197/2009- 2009/2126(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0111)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.22. Razrešnica za leto 2008: Evropska fundacija za usposabljanje (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0191/2009- 2009/2120(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0112)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.23. Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0187/2009- 2009/2116(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0113)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.24. Razrešnica za leto 2008: Agencija za oskrbo Euratom (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0203/2009- 2009/2132(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0114)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.25. Razrešnica za leto 2008: Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0182/2009- 2009/2111(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0115)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.26. Razrešnica za leto 2008: Eurojust (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0190/2009- 2009/2119(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0116)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.27. Razrešnica za leto 2008: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0184/2009- 2009/2113(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0117)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.28. Razrešnica za leto 2008: FRONTEX (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0199/2009- 2009/2128(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0118)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.29. Razrešnica za leto 2008: Evropski nadzorni organ za GNSS (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega nadzornega organa za GNSS za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0200/2009- 2009/2129(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 29)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0119)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.30. Razrešnica za leto 2008: Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0261/2009- 2009/2187(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 30)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0120)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.31. Razrešnica za leto 2008: Skupno podjetje SESAR (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0262/2009- 2009/2188(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 31)

PREDLOG SKLEPA IN PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0121)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.32. Premična tlačna oprema ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o premični tlačni opremi [COM(2009)0482 - C7-0161/2009- 2009/0131(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Brian Simpson (A7-0101/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 32)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2010)0122)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0122)


13.33. Pristojbine za varovanje v letalstvu ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pristojbinah za varovanje v letalstvu [COM(2009)0217 - C7-0038/2009- 2009/0063(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 33)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2010)0123)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0123)


13.34. Smernice Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (prenovitev) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (prenovitev) [COM(2009)0391 - C7-0111/2009- 2009/0110(COD)] - . Poročevalec: Brian Simpson (A7-0030/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 34)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2010)0124)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0124)


13.35. Splošne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in glede nekaterih določb, povezanih s finančnim poslovodenjem ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in glede nekaterih določb, povezanih s finančnim poslovodenjem [COM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 35)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2010)0125)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0125)


13.36. Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja (glasovanje)

Predlog konference predsednikov o posledicah začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja (B7-0221/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 36)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0126)

Govorili so

- Takis Hadjigeorgiou, ki je obrazložil umik predloga spremembe 1.


13.37. Pristojnost zakonodajnega pooblastila (glasovanje)

Poročilo o pristojnost zakonodajnega pooblastila [2010/2021(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: József Szájer (A7-0110/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 37)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0127)


13.38. Strateški cilji in priporočila za pomorsko prometno politiko EU do leta 2018 (glasovanje)

Poročilo o strateških ciljih in priporočilih za pomorsko prometno politiko EU do leta 2018 [2009/2095(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 38)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0128)


13.39. Europeana – naslednji koraki (glasovanje)

Poročilo o „Europeani – naslednji koraki“ [2009/2158(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 39)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki so ga vložile skupine PPE, S&D, ALDE in Verts/ALE)

Sprejeto (P7_TA(2010)0129)


13.40. Vrednotenje in ocena akcijskega načrta za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010 (glasovanje)

Poročilo o vrednotenju in oceni akcijskega načrta za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010 [(2009/2202(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 40)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0130)


13.41. Kmetijstvo EU in podnebne spremembe (glasovanje)

Poročilo o kmetijstvu EU in podnebnih spremembah [2009/2157(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 41)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0131)


13.42. Kmetijstvo na območjih z naravnimi omejitvami: poseben pregled (glasovanje)

Poročilo o kmetijstvu na območjih z naravnimi omejitvami: poseben pregled [2009/2156(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 42)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0132)


13.43. Nova digitalna agenda za Evropo: 2015.eu (glasovanje)

Poročilo o novi digitalni agendi za Evropo: 2015.eu [2009/2225(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Pilar del Castillo Vera (A7-0066/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 43)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0133)


13.44. Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, oddelek III, Komisija (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, Oddelek III – Komisija in izvajalske agencije [SEC(2009)1089 - C7-0172/2009- 2009/2068(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 44)

PREDLOG SKLEPA št. 1

Sprejeto (P7_TA(2010)0134)

PREDLOG SKLEPA št. 2

Sprejeto (P7_TA(2010)0134)

PREDLOG SKLEPA N° 3

Sprejeto (P7_TA(2010)0134)

PREDLOG SKLEPA št. 4

Sprejeto (P7_TA(2010)0134)

PREDLOG SKLEPA št. 5

Sprejeto (P7_TA(2010)0134)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0134)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).

Govorili so

- Ingeborg Gräßle, pred glasovanjem, ki je podala izjavo tehnične narave, in Bogusław Liberadzki (poročevalec).


13.45. Razrešnica za leto 2008: sedmi, osmi, deveti in deseti Evropski razvojni sklad (ERS) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna sedmega, osmega, devetega in desetega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2008 [COM(2009)0397 - C7-0171/2009- 2009/2077(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 45)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2010)0135)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0135)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.46. Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski parlament (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, Oddelek I – Evropski parlament [SEC(2009)1089 - C7-0173/2009- 2009/2069(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bart Staes (A7-0095/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 46)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2010)0136)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0136)

Zaključek poslovnih knjig je bil sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).

Govorili so

- Edit Herczog v imenu skupine S&D, ki je podala ustni predlog spremembe k prvemu delu predloga spremembe 6, in Alexander Graf Lambsdorff o glasovanju o tem ustnem predlogu spremembe (predsedujoči je potrdil, da je bil na glasovanje dan predlog spremembe 6, kakor je bil ustno spremenjen).


13.47. Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski ekonomsko socialni odbor (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [SEC(2009)1089 - C7-0177/2009- 2009/2073(DEC)] – Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 47)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2010)0137)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0137)

Zaključek poslovnih knjig je bil sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.48. Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Odbor regij (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, oddelek VII – Odbor regij [SEC(2009)1089 - C7-0178/2009- 2009/2074(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 48)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2010)0138)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0138)

Zaključek poslovnih knjig je bil sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.49. Razrešnica za leto 2008: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij (glasovanje)

Poročilo o razrešnici za leto 2008: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 49)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0139)

Zaključek poslovnih knjig je bil odložen (glej člen 5(1)(b) priloge VI k poslovniku).


13.50. Razrešnica za leto 2008: Evropska policijska akademija (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0198/2009- 2009/2127(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 50)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2010)0140)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0140)

Zaključek poslovnih knjig je bil tako sprejet (glej člen 5(1) priloge VI k poslovniku).


13.51. Strategija EU za odnose z Latinsko Ameriko (glasovanje)

Poročilo o strategiji EU za odnose z Latinsko Ameriko [2009/2213(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 51)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0141)


13.52. Srečanje na vrhu med EU in Kanado (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0233/2010, B7-0234/2010 in B7-0235/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 52)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0233/2010

(ki nadomešča B7-0233/2010, B7-0234/2010 in B7-0235/2010):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Elisabeth Jeggle v imenu skupine PPE
Ioan Enciu v imenu skupine S&D
Wolf Klinz v imenu skupine ALDE
Philip Bradbourn v imenu skupine ECR

Sprejeto (P7_TA(2010)0142)


13.53. SWIFT (glasovanje)

Predlogi resolucij so bili objavljeni 5. maja 2010 (točka 10 zapisnika z dne 5.5.2010).

Predlogi resolucij B7-0243/2010 in B7-0260/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 53)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0143)

(Predlog resolucije B7-0260/2010 je brezpredmeten.)

Govorili so

- Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE o vsebini predloga spremembe 8 in Jeanine Hennis-Plasschaert, avtorica, o isti zadevi ter Rui Tavares.


13.54. Evidenca imen letalskih potnikov (glasovanje)

Predlog resolucije je bil objavljen 5. maja 2010 (točka 11 zapisnika z dne 5.5.2010).

Predlog resolucije B7-0244/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 54)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0144)


13.55. Prepoved uporabe tehnologij na cianidni osnovi v rudarstvu (glasovanje)

Predlogi resolucij so bili objavljeni 5. maja 2010 (točka 12 zapisnika z dne 5.5.2010).

Predlogi resolucij B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 in B7-0241/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 55)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0238/2010

(ki nadomešča B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 in B7-0241/2010):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithová in Alajos Mészáros v imenu skupine PPE
Daciana Octavia Sârbu, Kriton Arsenis in Csaba Sándor Tabajdi v imenu skupine S&D
Chris Davies in Renate Weber v imenu skupine ALDE
Michail Tremopoulos v imenu skupine Verts/ALE,
Edvard Kožušník v imenu skupine ECR
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira, Jiří Maštálka in Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL

Sprejeto (P7_TA(2010)0145)


14. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.


15. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

16. Izjave predsedujočega

Predsednik je podal izjavo, v kateri je obsodil umor članov mednarodne skupine opazovalcev za človekove pravice v Mehiki Betty Cariño Trujillo in Jyrija Antera Jaakkole 27. aprila letos.

Med drugim je omenil svoj obisk v Združenih državah Amerike, kjer je slovesno odprl Urad Evropskega parlamenta za zvezo s Kongresom ZDA.

Opozoril je, da bosta ob šestdeseti obletnici Schumanove deklaracije 8. in 9. maja v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu potekala dneva odprtih vrat.


17. Sprememba pogodb – prehodni ukrepi glede sestave Evropskega parlamenta - Sklep o nesklicu konvencije o spremembi pogodb zaradi prehodnih ukrepov glede sestave Evropskega parlamenta (razprava)

Poročilo o osnutku protokola, ki spreminja Protokol št. 36 o prehodni ureditvi glede sestave Evropskega parlamenta do konca parlamentarnega mandata 2009–2014: mnenje Evropskega parlamenta (člen 48(3) Pogodbe o Evropski uniji) [17196/2009 - C7-0001/2010- 2009/0813(NLE)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010)

Priporočilo o predlogu Evropskega sveta o nesklicu konvencije o spremembi pogodb zaradi prehodnih ukrepov glede sestave Evropskega parlamenta [17196/2009 - C7-0002/2010- 2009/0814(NLE)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010)

Íñigo Méndez de Vigo je predstavil poročilo in priporočilo.

Govorila sta Diego López Garrido (predsedujoči Svetu) in Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Govorili so Carlo Casini v imenu skupine PPE, Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D, Andrew Duff v imenu skupine ALDE, Gerald Häfner v imenu skupine Verts/ALE, Ashley Fox v imenu skupine ECR, Søren Bo Søndergaard v imenu skupine GUE/NGL, Morten Messerschmidt v imenu skupine EFD, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, in Mario Mauro.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Govorili so Matthias Groote, Sandrine Bélier, Trevor Colman, Rafał Trzaskowski, Sylvie Guillaume in Zita Gurmai.

Po postopku "catch the eye" so govorili Constance Le Grip, Karin Kadenbach, Franz Obermayr, Czesław Adam Siekierski, Milan Zver in Seán Kelly.

Govorili so Diego López Garrido, Maroš Šefčovič in Íñigo Méndez de Vigo.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 6.5.2010 in točka 7.2 zapisnika z dne 6.5.2010.


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

18. Priprava vrhunskega srečanja voditeljev držav in vlad euroobmočja 7. maja 2010 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprava vrhunskega srečanja voditeljev držav in vlad euroobmočja 7. maja 2010

Diego López Garrido (predsedujoči Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Maria Badia i Cutchet v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Derk Jan Eppink v imenu skupine ECR, Lothar Bisky v imenu skupine GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v imenu skupine EFD, Barry Madlener samostojni poslanec, in Stavros Lambrinidis, ki je govoril o izjavi Nikolaosa Salavrakosa.

Predsednik je izrazil solidarnost grškim narodom.

Točka je bila zaključena.


PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

19. Evropa 2020 - nova evropska strategija za rast in delovna mesta (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Evropa 2020 - nova evropska strategija za rast in delovna mesta

Diego López Garrido (predsedujoči Svetu), José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Corien Wortmann-Kool v imenu skupine PPE, Pervenche Berès v imenu skupine S&D, Lena Ek v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński v imenu skupine ECR, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Godfrey Bloom v imenu skupine EFD, Franz Obermayr samostojni poslanec, Gunnar Hökmark in Marita Ulvskog.

PREDSEDSTVO: Libor ROUČEK
podpredsednik

Govorili so Wolf Klinz, Emilie Turunen, Malcolm Harbour, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Csanád Szegedi, Herbert Reul, Alejandro Cercas, Olle Schmidt, Lajos Bokros, Cornelis de Jong, Mara Bizzotto, Marian-Jean Marinescu, Anni Podimata, Ramona Nicole Mănescu, Oldřich Vlasák, Joe Higgins, Jaroslav Paška, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Pilar del Castillo Vera, Jo Leinen, Mirosław Piotrowski, Danuta Maria Hübner, Kader Arif, Richard Seeber, Silvia-Adriana Ţicău, Enikő Győri in Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Po postopku "catch the eye" so govorili Petru Constantin Luhan, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, John Bufton, Piotr Borys, Monika Flašíková Beňová in Krisztina Morvai.

Govoril je Diego López Garrido.

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

Govoril je Olli Rehn (član Komisije).

Predlogi resolucij, ki so vloženi v skladu s členom 110(2) poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.25, se je nadaljevala ob 19.30.)


20. Pristopni sporazum Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Pristopni sporazum Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Diego López Garrido (predsedujoči Svetu) in Viviane Reding (podpredsednica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Marietta Giannakou v imenu skupine PPE, Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Zbigniew Ziobro v imenu skupine ECR, Krisztina Morvai samostojna poslanka, in Kinga Gál.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Monika Flašíková Beňová, Marek Henryk Migalski, Angelika Werthmann, Rafał Trzaskowski in Csaba Sógor.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski in Georgios Papanikolaou.

Govorila sta Diego López Garrido in Viviane Reding.

Razprava se je zaključila.


21. Električna vozila (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Električna vozila

Diego López Garrido (predsedujoči Svetu) in Antonio Tajani (podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Pilar del Castillo Vera v imenu skupine PPE, Teresa Riera Madurell v imenu skupine S&D, Jorgo Chatzimarkakis v imenu skupine ALDE, Michael Cramer v imenu skupine Verts/ALE, Edvard Kožušník v imenu skupine ECR, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Laurence J.A.J. Stassen samostojna poslanka, Ivo Belet, Judith A. Merkies in Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govorili so Mario Pirillo, Maria Da Graça Carvalho, Bernd Lange, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian in Artur Zasada.

Po postopku "catch the eye" so govorili Alfredo Pallone, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira, Jaroslav Paška in Izaskun Bilbao Barandica.

Govorila sta Diego López Garrido in Antonio Tajani.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Teresa Riera Madurell in Judith A. Merkies v imenu skupine S&D, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho in Jean-Pierre Audy v imenu skupine PPE, Fiona Hall v imenu skupine ALDE, Michael Cramer, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Sandrine Bélier, Eva Lichtenberger in Michail Tremopoulos v imenu skupine Verts/ALE; Giles Chichester, Konrad Szymański in Evžen Tošenovský v imenu skupine ECR, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, o električnih vozilih (B7-0261/2010/rev.1)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 6.5.2010.


22. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 150 poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Tiziano Motti, Gabriel Mato Adrover, Daciana Octavia Sârbu, Cristian Silviu Buşoi, João Ferreira, Trevor Colman, Angelika Werthmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Jarosław Kalinowski, Charalampos Angourakis, Chrysoula Paliadeli, Ilda Figueiredo, Alan Kelly, Kristian Vigenin, Csanád Szegedi, Alexander Mirsky, Iuliu Winkler, Corina Creţu, Kriton Arsenis, Elisabeth Köstinger, Krisztina Morvai, Adam Gierek in Dimitar Stoyanov.


23. Uredba o skupinskih izjemah za motorna vozila (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0044/2010), ki so ga postavili Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Heide Rühle in Kyriacos Triantaphyllides, v imenu odbora IMCO, Komisiji: Zagotavljanje interesov potrošnikov v predpisih o konkurenci za sektor motornih vozil na notranjem trgu (B7-0209/2010)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0047/2010), ki ga je postavila Sharon Bowles, v imenu odbora ECON, Komisiji: Uredba o skupinskih izjemah za motorna vozila (B7-0210/2010)

Theodor Dumitru Stolojan (namesto vlagatelja) in Malcolm Harbour sta predstavila vprašanji za ustni odgovor.

Joaquín Almunia (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanji.

Govorili so Othmar Karas v imenu skupine PPE, Olle Ludvigsson v imenu skupine S&D, Cristian Silviu Buşoi v imenu skupine ALDE, Konrad Szymański v imenu skupine ECR, Bernd Lange, Frank Engel, Silvia-Adriana Ţicău, Sari Essayah in Othmar Karas.

Po postopku "catch the eye" so govorili Paul Rübig, Seán Kelly in Jaroslav Paška.

Govoril je Joaquín Almunia.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 115(5) poslovnika zaključi razprava:

- Sharon Bowles, v imenu odbora ECON, o uredbi o skupinski izjemi za motorna vozila (B7-0245/2010),

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 6.5.2010.


24. Sporočilo Komisije o boju proti raku: evropsko partnerstvo (razprava)

Poročilo o sporočilu Komisije o boju proti raku: evropsko partnerstvo [2009/2103(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

Alojz Peterle je predstavil poročilo.

Govoril je John Dalli (član Komisije).

Govorili so Gilles Pargneaux v imenu skupine S&D, Antonyia Parvanova v imenu skupine ALDE, Kartika Tamara Liotard v imenu skupine GUE/NGL, Anna Rosbach v imenu skupine EFD, in Claudiu Ciprian Tănăsescu samostojni poslanec, Edite Estrela in Elena Oana Antonescu.

Po postopku "catch the eye" so govorili Petru Constantin Luhan, Olga Sehnalová, Pat the Cope Gallagher, Angelika Werthmann, Seán Kelly in Krisztina Morvai.

Govorila sta John Dalli in Alojz Peterle.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika z dne 6.5.2010.


25. Uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij za olajšanje prehoda na energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika (kratka predstavitev)

Poročilo o uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij za olajšanje prehoda na energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika [2009/2228(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

Patrizia Toia je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" je govoril Silvia-Adriana Ţicău.

Govoril je John Dalli (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika z dne 6.5.2010.


26. Zaščita finančnih interesov Skupnosti - Boj proti goljufijam - Letno poročilo 2008 (kratka predstavitev)

Poročilo o zaščiti finančnih interesov Skupnosti - Boj proti goljufijam - Letno poročilo 2008 [2009/2167(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

Andrea Cozzolino je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei in Seán Kelly.

Govoril je John Dalli (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika z dne 6.5.2010.


27. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 440.571/OJJE).


28. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.55.

Klaus Welle

Libor Rouček

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McCarthy, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Priloga 1 - Boj proti raku dojk v Evropski uniji (pisna izjava)

Pisna izjava št. 0071/2009, ki so jo vložili Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka in Lidia Joanna Geringer de Oedenberg o boju proti raku dojk v Evropski uniji, ki jo je podpisalo 381 poslancev:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kriton Arsenis, Richard Ashworth, Robert Atkins, Sophie Auconie, Margrete Auken, Liam Aylward, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Milan Cabrnoch, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Rachida Dati, Mário David, Chris Davies, Bairbre de Brún, Véronique De Keyser, Karima Delli, Luigi de Magistris, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonidas Donskis, Herbert Dorfmann, Andrew Duff, Isabelle Durant, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Iratxe García Pérez, Salvador Garriga Polledo, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Julie Girling, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Enikő Győri, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Esther de Lange, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Isabella Lövin, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Vital Moreira, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Tomasz Piotr Poręba, Konstantinos Poupakis, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Heide Rühle, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Pál Schmitt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Robert Sturdy, László Surján, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov