Index 
Protokoll
PDF 281kWORD 217k
Onsdagen den 5 maj 2010 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Meddelande från talmannen
 4.Utskottens sammansättning
 5.Inkomna dokument
 6.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 7.Avtalstexter översända av rådet
 8.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 9.Arbetsplan
 10.Swift (ingivna resolutionsförslag)
 11.Passageraruppgifter (PNR-uppgifter) (ingivna resolutionsförslag)
 12.Förbud mot användning av gruvdriftsteknik som utnyttjar cyanid (ingivna resolutionsförslag)
 13.Omröstning
  13.1.Administrativt samarbete och kampen mot skatteundandragande i fråga om mervärdesskatt (omarbetning) * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.2.Gemensamt system för mervärdesskatt när det gäller regler för fakturering * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.3.Begäran om upphävande av Miloslav Ransdorfs parlamentariska immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.4.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, domstolen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.5.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, revisionsrätten (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.6.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, Europeiska ombudsmannen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.7.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, Europeiska datatillsynsmannen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.8.Ansvarsfrihet för 2008: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.9.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.10.Ansvarsfrihet för 2008: Gemenskapens kontrollorgan för fiske (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.11.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för återuppbyggnad (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.12.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.13.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.14.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska kemikaliemyndigheten (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.15.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska miljöbyrån (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.16.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.17.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.18.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska läkemedelsmyndigheten (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.19.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.20.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.21.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska järnvägsbyrån (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.22.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.23.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.24.Ansvarsfrihet för 2008: Euratoms försörjningsbyrå (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.25.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.26.Ansvarsfrihet för 2008: Eurojust (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.27.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.28.Ansvarsfrihet för 2008: Frontex (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.29.Ansvarsfrihet för 2008: Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.30.Ansvarsfrihet för 2008: det europeiska gemensamma företaget för ITER och för utveckling av fusionsenergi (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.31.Ansvarsfrihet för 2008: det gemensamma företaget Sesar (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.32.Transportabla tryckbärande anordningar ***I (omröstning)
  13.33.Avgifter för luftfartsskydd ***I (omröstning)
  13.34.Gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (omarbetning) ***I (omröstning)
  13.35.Allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden med avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen ***I (omröstning)
  13.36.Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden (omröstning)
  13.37.Befogenhet att delegera lagstiftning (omröstning)
  13.38.Strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018 (omröstning)
  13.39.Europeana – nästa steg (omröstning)
  13.40.Utvärdering och bedömning av handlingsplanen för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010 (omröstning)
  13.41.EU:s jordbruk och klimatförändringarna (omröstning)
  13.42.Jordbruk i områden med naturbetingade svårigheter: en särskild granskning (omröstning)
  13.43.En ny digital agenda för Europa: 2015.eu (omröstning)
  13.44.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, avsnitt III, kommissionen (omröstning)
  13.45.Ansvarsfrihet för 2008: 7:e, 8:e, 9:e och 10:e Europeiska utvecklingsfonderna (EUF) (omröstning)
  13.46.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, Europaparlamentet (omröstning)
  13.47.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)
  13.48.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, Regionkommittén (omröstning)
  13.49.Ansvarsfrihet för 2008: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll (omröstning)
  13.50.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska polisakademin (omröstning)
  13.51.EU-strategin för förbindelserna med Latinamerika (omröstning)
  13.52.Toppmöte EU-Kanada (omröstning)
  13.53.Swift (omröstning)
  13.54.Passageraruppgifter (PNR-uppgifter) (omröstning)
  13.55.Förbud mot användning av gruvdriftsteknik som utnyttjar cyanid (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Uttalanden av talmannen
 17.Översyn av fördragen – Övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning - Beslut att inte sammankalla något konvent för en översyn av fördragen beträffande övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning (debatt)
 18.Förberedelse av toppmötet med euroområdets stats- eller regeringschefer den 7 maj 2010 (debatt)
 19.Europa 2020 – ny EU-strategi för sysselsättning och tillväxt (debatt)
 20.Europeiska unionens avtal om anslutning till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (debatt)
 21.Eldrivna bilar (debatt)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Gruppundantagsförordning för motorfordon (debatt)
 24.Kommissionens meddelande om åtgärder mot cancer: ett europeiskt partnerskap (debatt)
 25.Utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik för att underlätta övergången till en energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp (kortfattad redogörelse)
 26.Skydd av Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning – Årsrapport 2008 (kortfattad redogörelse)
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde
 28.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Kampen mot bröstcancer i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)


EUROPAPARLAMENTET

SESSIONEN 20102011

Sammanträdena den 56 maj 2010

BRYSSEL

PROTOKOLL

ONSDAGEN DEN 5 MAJ 2010

ORDFÖRANDESKAP: Stavros LAMBRINIDIS
Vice talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 13.35.


2. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


3. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att det undantagsvis fanns en grupp tekniker i kammaren som skulle producera en film som skulle ingå i den utställning om parlamentets arbete som snart skulle öppnas i det nya besökscentrumet i Bryssel.


4. Utskottens sammansättning

PPE-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet BUDG: Giovanni La Via i stället för Sergio Paolo Francesco Silvestris

utskottet AGRI: Sergio Paolo Francesco Silvestris i stället för Giovanni La Via

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


5. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande betänkanden från utskotten:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Ukraina (KOM(2009)0580 - C7-0277/2009 - 2009/0162(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Vital Moreira (A7-0058/2010)

- Betänkande om Europeiska investeringsbankens (EIB) årsredovisning för 2008 (2009/2166(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

- Betänkande om utkastet till protokoll om ändring av protokoll (nr 36) om övergångsbestämmelser rörande Europaparlamentets sammansättning under återstoden av valperioden 2009–2014: Europaparlamentets yttrande (artikel 48.3 i EU-fördraget) (17196/2009 - C7-0001/2010 - 2009/0813(NLE)) - utskottet AFCO - Föredragande: Íñigo Méndez De Vigo (A7-0115/2010)

- Rekommendation om Europeiska rådets förslag att inte sammankalla något konvent för en översyn av fördragen när det gäller övergångsbestämmelser avseende Europaparlamentets sammansättning (17196/2009 - C7-0002/2010 - 2009/0814(NLE)) - utskottet AFCO - Föredragande: Íñigo Méndez De Vigo (A7-0116/2010)

- Betänkande om att utnyttja informations- och kommunikationsteknik för att underlätta övergången till en energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp (2009/2228(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

- Betänkande om meddelandet från kommissionen: åtgärder mot cancer: ett europeiskt partnerskap (2009/2103(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Alojz Peterle (A7-0121/2010)


6. Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna:

1) muntliga frågor (artikel 115 i arbetsordningen)::

- (O-0044/2010) från Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Heide Rühle och Kyriacos Triantaphyllides, för utskottet IMCO, till kommissionen: Tillvaratagande av konsumenternas intressen i utformningen av konkurrensregler för den inre markandens motorfordonssektor (B7-0209/2010)

- (O-0047/2010) från Sharon Bowles, för utskottet ECON, till kommissionen: Gruppundantagsförordningen för motorfordon (B7-0210/2010)

2) skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 123 i arbetsordningen):

- Thomas Ulmer, Markus Pieper och Herbert Reul, om Google Street View (0033/2010),

- Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen och Jill Evans, om att införa den 22 maj som europeisk fetmadag (0034/2010),

- Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms och Alejo Vidal-Quadras, om införande av standardiserade och lättförståeliga europeiska elräkningar (0035/2010),

- Vilija Blinkevičiūtė, om våld mot barn (0036/2010),

- Jiří Maštálka och Alfreds Rubiks, om nödvändigheten av att hindra etniska konflikter i Europa (0037/2010),

- Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer och Philippe Juvin, om kvinnors rättigheter i Iran (0038/2010),

- Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu och Graham Watson, om att hjälpa unga och äldre europeiska medborgare att få anställning (0039/2010).


7. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordaniens regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete


8. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna februari I och II 2010 finns tillgängligt på webbplatsen Séance en direct.


9. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden maj I (PE 440.571/PDOJ) hade delats ut. I överenskommelse med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändringar till föredragningslistan (artikel 140 i arbetsordningen):

Onsdagen den 5 maj 2010

1. Den gemensamma debatten om de två betänkandena av Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010 och A7-0116/2010) om parlamentets sammansättning (punkterna 18 och 19 i PDOJ) hade förts in som första punkt på föredragningslistan, efter omröstningen.

2. Uttalandena av rådet och kommissionen om förberedelsen av toppmötet med euroområdets stats- och regeringschefer den 7 maj 2010 (utan ingivande av resolutionsförslag) hade förts in som andra punkt, med anföranden av endast en talare för varje politisk grupp (utan ögonkontaktsförfarande).

3. Titeln för punkten med uttalanden av rådet och kommissionen om standardisering av eldrivna bilar hade ändrats till följande:

”Uttalanden av rådet och kommissionen om eldrivna bilar”.

4. Betänkandet av Vittorio Prodi (A7-0057/2010) skulle inte vara föremål för en kort redogörelse (punkt 45 i PDOJ) utan skulle gå till omröstning direkt under torsdagens omröstning.

Torsdagen den 6 maj 2010

1. Omröstningen om betänkandet av Vital Moreira om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Ukraina (A7-0058/2010) (punkt 24 i PDOJ) hade skjutits upp till sammanträdesperioden maj II.

2. Omröstningen om förslaget till resolution om utkastet till kommissionens förordning om fastställande av riktlinjer för inrättande av en mekanism för kompensation mellan systemansvariga för överföringssystem och gemensamma regler för avgifter avseende överföring (punkt 51 i PDOJ) hade strukits från föredragningslistan.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


10. Swift (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Swift

Debatten hölls den 21.04.2010 (punkt 5 i protokollet av den 21.4.2010).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Jeanine Hennis-Plasschaert för ALDE-gruppen, Birgit Sippel och Stavros Lambrinidis för S&D-gruppen, Ernst Strasser och Simon Busuttil för PPE-gruppen, samt Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, om rekommendationen från kommissionen till rådet om ett bemyndigande att inleda förhandlingar mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om ett internationellt avtal enligt vilket finansiella betalningsmeddelanden ska göras tillgängliga för Förenta staternas finansministerium i syfte att bekämpa terrorism och finansiering av terrorism (B7-0243/2010/rev.2),

- Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Rui Tavares och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om Swift (B7-0260/2010).

Omröstning: punkt 13.53 i protokollet av den 5.5.2010.


11. Passageraruppgifter (PNR-uppgifter) (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Passageraruppgifter (PNR-uppgifter)

Debatten hölls den 21.04.2010 (punkt 6 i protokollet av den 21.4.2010).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Axel Voss och Simon Busuttil för PPE-gruppen, Jan Philipp Albrecht och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Rui Tavares, Eva-Britt Svensson, Marie-Christine Vergiat och Cornelis de Jong för GUE/NGL-gruppen, om inledandet av förhandlingar om avtal om passageraruppgifter med Förenta staterna, Australien och Kanada (B7-0244/2010/rev.2).

Omröstning: punkt 13.54 i protokollet av den 5.5.2010.


12. Förbud mot användning av gruvdriftsteknik som utnyttjar cyanid (ingivna resolutionsförslag)

Muntlig fråga (O-0035/2010) från János Áder och László Tőkés för PPE-gruppen, till kommissionen: Förbud mot användning av cyanid i gruvdriften inom EU (B7-0206/2010)

Debatten hölls den 21.04.2010 (punkt 7 i protokollet av den 21.4.2010).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis och Zuzana Roithová för PPE-gruppen, om ett allmänt förbud mot användning av cyanid i gruvdriften inom EU (B7-0238/2010),

- Daciana Octavia Sârbu och Csaba Sándor Tabajdi för S&D-gruppen, om ett allmänt förbud mot användning av cyanidbaserad gruvdriftteknik inom EU (B7-0239/2010),

- Chris Davies för ALDE-gruppen, om förbudet mot användning av cyanidbaserad gruvdriftteknik inom EU (B7-0240/2010),

- Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira och Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, om ett allmänt förbud mot användning av cyanidbaserad gruvdriftteknik inom EU (B7-0241/2010).

Omröstning: punkt 13.55 i protokollet av den 5.5.2010.


13. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

Debatterna ägde rum under sammanträdesperioden april II 2010 (protokollen av den 19, 20 och 21 april 2010).

°
° ° °

Talmannen meddelade att Europaparlamentets talman Jerzy Buzek och rådets tjänstgörande ordförande José Luis Zapatero vid ett möte föregående dag hade enats om att det krävs en mer djupgående analys av beslutet om ansvarsfrihet för rådet. Talmannen föreslog därför att omröstningen om denna punkt skulle skjutas upp till en senare sammanträdesperiod.

Talare: Martin Schulz för S&D-gruppen, yttrade sig om detta förslag; Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, uttalade sig mot förslaget; Ryszard Czarnecki (föredragande) gjorde ett inlägg.

Parlamentet godkände förslaget.


13.1. Administrativt samarbete och kampen mot skatteundandragande i fråga om mervärdesskatt (omarbetning) * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om administrativt samarbete och kampen mot skatteundandragande i fråga om mervärdesskatt (omarbetning) [KOM(2009)0427 - C7-0165/2009- 2009/0118(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0061/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0091)


13.2. Gemensamt system för mervärdesskatt när det gäller regler för fakturering * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller regler om fakturering [KOM(2009)0021 - C6-0078/2009- 2009/0009(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: David Casa (A7-0065/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0092)


13.3. Begäran om upphävande av Miloslav Ransdorfs parlamentariska immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Miloslav Ransdorfs immunitet - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0093)


13.4. Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, domstolen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt IV – domstolen [SEK(2009)1089 - C7-0175/2009- 2009/2071(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0094)

Räkenskaperna hade avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.5. Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, revisionsrätten (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt V – revisionsrätten [SEK(2009)1089 - C7-0176/2009- 2009/2072(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0095)

Räkenskaperna hade avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.6. Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, Europeiska ombudsmannen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [SEK(2009)1089 - C7-0179/2009- 2009/2075(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0096)

Räkenskaperna hade avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.7. Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, Europeiska datatillsynsmannen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [SEK(2009)1089 - C7-0180/2009- 2009/2076(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0097)

Räkenskaperna hade avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.8. Ansvarsfrihet för 2008: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0188/2009- 2009/2117(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0098)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.9. Ansvarsfrihet för 2008: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0181/2009- 2009/2110(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0099)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.10. Ansvarsfrihet för 2008: Gemenskapens kontrollorgan för fiske (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0201/2009- 2009/2130(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0100)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.11. Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för återuppbyggnad (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0183/2009- 2009/2112(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0101)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.12. Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0193/2009- 2009/2122(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0102)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.13. Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0195/2009- 2009/2124(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0103)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.14. Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska kemikaliemyndigheten (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0202/2009- 2009/2131(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0104)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.15. Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska miljöbyrån (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0186/2009- 2009/2115(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0105)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.16. Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0194/2009- 2009/2123(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0106)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.17. Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0185/2009- 2009/2114(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0107)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.18. Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska läkemedelsmyndigheten (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0189/2009- 2009/2118(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0108)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.19. Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0192/2009- 2009/2121(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0109)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.20. Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0196/2009- 2009/2125(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0110)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.21. Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska järnvägsbyrån (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0197/2009- 2009/2126(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0111)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.22. Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0191/2009- 2009/2120(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0112)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.23. Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0187/2009- 2009/2116(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0113)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.24. Ansvarsfrihet för 2008: Euratoms försörjningsbyrå (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0203/2009- 2009/2132(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0114)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.25. Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0182/2009- 2009/2111(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0115)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.26. Ansvarsfrihet för 2008: Eurojust (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0190/2009- 2009/2119(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0116)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.27. Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0184/2009- 2009/2113(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0117)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.28. Ansvarsfrihet för 2008: Frontex (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0199/2009- 2009/2128(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0118)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.29. Ansvarsfrihet för 2008: Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0200/2009- 2009/2129(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0119)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.30. Ansvarsfrihet för 2008: det europeiska gemensamma företaget för ITER och för utveckling av fusionsenergi (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och för utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0261/2009- 2009/2187(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0120)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.31. Ansvarsfrihet för 2008: det gemensamma företaget Sesar (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0262/2009- 2009/2188(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0121)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.32. Transportabla tryckbärande anordningar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om transportabla tryckbärande anordningar [KOM(2009)0482 - C7-0161/2009- 2009/0131(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Brian Simpson (A7-0101/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0122)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0122)


13.33. Avgifter för luftfartsskydd ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avgifter för luftfartsskydd [KOM(2009)0217 - C7-0038/2009- 2009/0063(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0123)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0123)


13.34. Gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (omarbetning) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (omarbetning) [KOM(2009)0391 - C7-0111/2009- 2009/0110(COD)] - . Föredragande: Brian Simpson (A7-0030/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 34)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0124)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0124)


13.35. Allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden med avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden med avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen [KOM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 35)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0125)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0125)


13.36. Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden (omröstning)

Förslag från talmanskonferensen om uppföljningen av parlamentets ståndpunkt om kommissionens meddelande om konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden (B7-0221/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 36)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0126)

Inlägg:

- Takis Hadjigeorgiou yttrade sig för att förklara varför ändringsförslag 1 dragits tillbaka.


13.37. Befogenhet att delegera lagstiftning (omröstning)

Betänkande om befogenheter för delegering av lagstiftning [2010/2021(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: József Szájer (A7-0110/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 37)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0127)


13.38. Strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018 (omröstning)

Betänkande om strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018 [2009/2095(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 38)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0128)


13.39. Europeana – nästa steg (omröstning)

Betänkande om Europeana – nästa steg [2009/2158(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 39)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från grupperna PPE, S&D, ALDE och Verts/ALE)

Antogs (P7_TA(2010)0129)


13.40. Utvärdering och bedömning av handlingsplanen för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010 (omröstning)

Betänkande om utvärdering och bedömning av handlingsplanen för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010 [(2009/2202(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 40)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0130)


13.41. EU:s jordbruk och klimatförändringarna (omröstning)

Betänkande om EU:s jordbruk och klimatförändringarna [2009/2157(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 41)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0131)


13.42. Jordbruk i områden med naturbetingade svårigheter: en särskild granskning (omröstning)

Betänkande om jordbrukets framtidsutsikter i områden med naturbetingade svårigheter: en särskild granskning [2009/2156(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 42)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0132)


13.43. En ny digital agenda för Europa: 2015.eu (omröstning)

Betänkande om en ny digital agenda för Europa: 2015.eu [2009/2225(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Pilar del Castillo Vera (A7-0066/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 43)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0133)


13.44. Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, avsnitt III, kommissionen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [SEK(2009)1089 - C7-0172/2009- 2009/2068(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 44)

FÖRSLAG TILL BESLUT nr 1

Antogs (P7_TA(2010)0134)

FÖRSLAG TILL BESLUT nr 2

Antogs (P7_TA(2010)0134)

FÖRSLAG TILL BESLUT nr 3

Antogs (P7_TA(2010)0134)

FÖRSLAG TILL BESLUT nr 4

Antogs (P7_TA(2010)0134)

FÖRSLAG TILL BESLUT nr 5

Antogs (P7_TA(2010)0134)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0134)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).

Inlägg:

- Före omröstningen gjorde Ingeborg Gräßle en precisering i fråga om den tekniska ordningen; Bogusław Liberadzki (föredragande) yttrade sig.


13.45. Ansvarsfrihet för 2008: 7:e, 8:e, 9:e och 10:e Europeiska utvecklingsfonderna (EUF) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för sjunde, åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2008 [KOM(2009)0397 - C7-0171/2009- 2009/2077(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 45)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0135)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0135)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.46. Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, Europaparlamentet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt I – Europaparlamentet [SEK(2009)1089 - C7-0173/2009- 2009/2069(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A7-0095/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 46)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0136)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0136)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).

Inlägg:

- Edit Herczog för S&D-gruppen, lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 6, första delen; Alexander Graf Lambsdorff yttrade sig om omröstningen om detta muntliga ändringsförslag (talmannen bekräftade att ändringsförslag hade gått till omröstning såsom det ändrats muntligen).


13.47. Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [SEK(2009)1089 - C7-0177/2009- 2009/2073(DEC)] – Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 47)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0137)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0137)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.48. Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, Regionkommittén (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt VII – Regionkommittén [SEK(2009)1089 - C7-0178/2009- 2009/2074(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 48)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0138)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0138)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.49. Ansvarsfrihet för 2008: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för 2008: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 49)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0139)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


13.50. Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska polisakademin (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0198/2009- 2009/2127(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 50)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0140)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0140)

Avslutningen av räkenskaperna sköts upp (se artikel 5.1 b i bilaga VI till arbetsordningen).


13.51. EU-strategin för förbindelserna med Latinamerika (omröstning)

Betänkande om EU:s strategi för förbindelserna med Latinamerika [2009/2213(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 51)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0141)


13.52. Toppmöte EU-Kanada (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0233/2010, B7-0234/2010 och B7-0235/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 52)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0233/2010

(ersätter B7-0233/2010, B7-0234/2010 och B7-0235/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Elisabeth Jeggle för PPE-gruppen
Ioan Enciu för S&D-gruppen
Wolf Klinz för ALDE-gruppen
Philip Bradbourn för ECR-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0142)


13.53. Swift (omröstning)

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 5 maj 2010 (punkt 10 i protokollet av den 5.5.2010).

Resolutionsförslag B7-0243/2010 och B7-0260/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 53)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0143)

(Resolutionsförslag B7-0260/2010 bortföll.)

Inlägg:

- Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, yttrade sig om innehållet i ändringsförslag 8; det gjorde även Jeanine Hennis-Plasschaert, författare, och Rui Tavares.


13.54. Passageraruppgifter (PNR-uppgifter) (omröstning)

Resolutionsförslaget hade tillkännagivits den 5 maj 2010 (punkt 11 i protokollet av den 5.5.2010).

Resolutionsförslag B7-0244/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 54)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0144)


13.55. Förbud mot användning av gruvdriftsteknik som utnyttjar cyanid (omröstning)

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 5 maj 2010 (punkt 12 i protokollet av den 5.5.2010).

Resolutionsförslag B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 och B7-0241/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 55)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0238/2010

(ersätter B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 och B7-0241/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithová och Alajos Mészáros för PPE-gruppen
Daciana Octavia Sârbu, Kriton Arsenis och Csaba Sándor Tabajdi för S&D-gruppen
Chris Davies och Renate Weber för ALDE-gruppen
Michail Tremopoulos för Verts/ALE-gruppen,
Edvard Kožušník för ECR-gruppen
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira, Jiří Maštálka och Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0145)


14. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.


15. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

16. Uttalanden av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande i vilket han fördömde mordet den 27 april 2010 i Mexiko på medlemmar i en internationell grupp för övervakning av de mänskliga rättigheterna, Betty Cariño Trujillo och Jyri Antero Jaakkola.

Han meddelade sedan att han vid sitt besök i Förenta staterna hade invigt kontoret för förbindelserna mellan Europaparlamentet och Förenta staternas kongress.

Slutligen påminde talmannen om att det med anledning av 60-årsdagen av Schumandeklarationen skulle anordnas Öppet hus-dagar i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg den 8 och 9 maj 2010.


17. Översyn av fördragen – Övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning - Beslut att inte sammankalla något konvent för en översyn av fördragen beträffande övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning (debatt)

Betänkande om utkastet till protokoll om ändring av protokoll (nr 36) om övergångsbestämmelser rörande Europaparlamentets sammansättning under återstoden av valperioden 2009–2014: Europaparlamentets yttrande (artikel 48.3 i EU-fördraget) [17196/2009 - C7-0001/2010- 2009/0813(NLE)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010)

Rekommendation om Europeiska rådets förslag att inte sammankalla något konvent för en översyn av fördragen när det gäller övergångsbestämmelser avseende Europaparlamentets sammansättning [17196/2009 - C7-0002/2010- 2009/0814(NLE)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010)

Íñigo Méndez de Vigo redogjorde för sitt betänkande och sin rekommendation.

Talare: Diego López Garrido (rådets tjänstgörande ordförande) och Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande).

Talare: Carlo Casini för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Andrew Duff för ALDE-gruppen, Gerald Häfner för Verts/ALE-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, Søren Bo Søndergaard för GUE/NGL-gruppen, Morten Messerschmidt för EFD-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, och Mario Mauro.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Matthias Groote, Sandrine Bélier, Trevor Colman, Rafał Trzaskowski, Sylvie Guillaume och Zita Gurmai.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Constance Le Grip, Karin Kadenbach, Franz Obermayr, Czesław Adam Siekierski, Milan Zver och Seán Kelly.

Talare: Diego López Garrido, Maroš Šefčovič och Íñigo Méndez de Vigo.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 6.5.2010 och punkt 7.2 i protokollet av den 6.5.2010.


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

18. Förberedelse av toppmötet med euroområdets stats- eller regeringschefer den 7 maj 2010 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av toppmötet med euroområdets stats- eller regeringschefer den 7 maj 2010

Diego López Garrido (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Maria Badia i Cutchet för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Derk Jan Eppink för ECR-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Barry Madlener, grupplös, och Stavros Lambrinidis, vilken yttrade sig om inlägget av Nikolaos Salavrakos.

Talmannen uttryckte sin medkänsla med det grekiska folket.

Talmannen förklarade punkten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

19. Europa 2020 – ny EU-strategi för sysselsättning och tillväxt (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Europa 2020 – ny EU-strategi för sysselsättning och tillväxt

Diego López Garrido (rådets tjänstgörande ordförande), José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Corien Wortmann-Kool för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Lena Ek för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Michał Tomasz Kamiński för ECR-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Godfrey Bloom för EFD-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Gunnar Hökmark och Marita Ulvskog.

ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

Talare: Wolf Klinz, Emilie Turunen, Malcolm Harbour, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Csanád Szegedi, Herbert Reul, Alejandro Cercas, Olle Schmidt, Lajos Bokros, Cornelis de Jong, Mara Bizzotto, Marian-Jean Marinescu, Anni Podimata, Ramona Nicole Mănescu, Oldřich Vlasák, Joe Higgins, Jaroslav Paška, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Pilar del Castillo Vera, Jo Leinen, Mirosław Piotrowski, Danuta Maria Hübner, Kader Arif, Richard Seeber, Silvia-Adriana Ţicău, Enikő Győri och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Petru Constantin Luhan, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, John Bufton, Piotr Borys, Monika Flašíková Beňová och Krisztina Morvai.

Talare: Diego López Garrido.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Olli Rehn (ledamot av kommissionen).

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle läggas fram senare.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

(Sammanträdet avbröts kl. 19.25 och återupptogs kl. 19.30.)


20. Europeiska unionens avtal om anslutning till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Europeiska unionens avtal om anslutning till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Diego López Garrido (rådets tjänstgörande ordförande) och Viviane Reding (kommissionens vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Marietta Giannakou för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Zbigniew Ziobro för ECR-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, och Kinga Gál.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Monika Flašíková Beňová, Marek Henryk Migalski, Angelika Werthmann, Rafał Trzaskowski och Csaba Sógor.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski och Georgios Papanikolaou.

Talare: Diego López Garrido och Viviane Reding.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


21. Eldrivna bilar (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Eldrivna bilar

Diego López Garrido (rådets tjänstgörande ordförande) och Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Pilar del Castillo Vera för PPE-gruppen, Teresa Riera Madurell för S&D-gruppen, Jorgo Chatzimarkakis för ALDE-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, Edvard Kožušník för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Laurence J.A.J. Stassen, grupplös, Ivo Belet, Judith A. Merkies och Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Mario Pirillo, Maria Da Graça Carvalho, Bernd Lange, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian och Artur Zasada.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Alfredo Pallone, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira, Jaroslav Paška och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Diego López Garrido och Antonio Tajani.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Teresa Riera Madurell och Judith A. Merkies för S&D-gruppen, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho och Jean-Pierre Audy för PPE-gruppen, Fiona Hall för ALDE-gruppen, Michael Cramer, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Sandrine Bélier, Eva Lichtenberger och Michail Tremopoulos för Verts/ALE-gruppen; Giles Chichester, Konrad Szymański och Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om elbilar (B7-0261/2010/rev.1)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 6.5.2010.


22. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 150 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Tiziano Motti, Gabriel Mato Adrover, Daciana Octavia Sârbu, Cristian Silviu Buşoi, João Ferreira, Trevor Colman, Angelika Werthmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Jarosław Kalinowski, Charalampos Angourakis, Chrysoula Paliadeli, Ilda Figueiredo, Alan Kelly, Kristian Vigenin, Csanád Szegedi, Alexander Mirsky, Iuliu Winkler, Corina Creţu, Kriton Arsenis, Elisabeth Köstinger, Krisztina Morvai, Adam Gierek och Dimitar Stoyanov.


23. Gruppundantagsförordning för motorfordon (debatt)

Muntlig fråga (O-0044/2010) från Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Heide Rühle och Kyriacos Triantaphyllides, för utskottet IMCO, till kommissionen: Tillvaratagande av konsumenternas intressen i utformningen av konkurrensregler för den inre markandens motorfordonssektor (B7-0209/2010)

Muntlig fråga (O-0047/2010) från Sharon Bowles, för utskottet ECON, till kommissionen: Gruppundantagsförordningen för motorfordon (B7-0210/2010)

Theodor Dumitru Stolojan (ersättare för frågeställaren) och Malcolm Harbour utvecklade de muntliga frågorna.

Joaquín Almunia (kommissionens vice ordförande) besvarade frågorna.

Talare: Othmar Karas för PPE-gruppen, Olle Ludvigsson för S&D-gruppen, Cristian Silviu Buşoi för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för ECR-gruppen, Bernd Lange, Frank Engel, Silvia-Adriana Ţicău, Sari Essayah och Othmar Karas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Paul Rübig, Seán Kelly och Jaroslav Paška.

Talare: Joaquín Almunia.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Sharon Bowles, för utskottet ECON, om gruppundantagsförordningen för motorfordon (B7-0245/2010),

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 6.5.2010.


24. Kommissionens meddelande om åtgärder mot cancer: ett europeiskt partnerskap (debatt)

Betänkande om meddelandet från kommissionen: åtgärder mot cancer: ett europeiskt partnerskap [2009/2103(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

Alojz Peterle redogjorde för sitt betänkande.

Talare: John Dalli (ledamot av kommissionen).

Talare: Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, Antonyia Parvanova för ALDE-gruppen, Kartika Tamara Liotard för GUE/NGL-gruppen, Anna Rosbach för EFD-gruppen, och Claudiu Ciprian Tănăsescu, grupplös, Edite Estrela och Elena Oana Antonescu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Petru Constantin Luhan, Olga Sehnalová, Pat the Cope Gallagher, Angelika Werthmann, Seán Kelly och Krisztina Morvai.

Talare: John Dalli och Alojz Peterle.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 6.5.2010.


25. Utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik för att underlätta övergången till en energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp (kortfattad redogörelse)

Betänkande om att utnyttja informations- och kommunikationsteknik för att underlätta övergången till en energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp [2009/2228(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

Patrizia Toia redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: John Dalli (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 6.5.2010.


26. Skydd av Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning – Årsrapport 2008 (kortfattad redogörelse)

Betänkande om skydd av Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning – Årsrapport 2008 [2009/2167(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

Andrea Cozzolino redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei och Seán Kelly.

Talare: John Dalli (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 6.5.2010.


27. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 440.571/OJJE).


28. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.55.

Klaus Welle

Libor Rouček

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McCarthy, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Bilaga 1 - Kampen mot bröstcancer i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)

Den skriftliga förklaringen nr 0071/2009 som ingivits av Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg om kampen mot bröstcancer i Europeiska unionen hade undertecknats av följande 381 ledamöter:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kriton Arsenis, Richard Ashworth, Robert Atkins, Sophie Auconie, Margrete Auken, Liam Aylward, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Milan Cabrnoch, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Rachida Dati, Mário David, Chris Davies, Bairbre de Brún, Véronique De Keyser, Karima Delli, Luigi de Magistris, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonidas Donskis, Herbert Dorfmann, Andrew Duff, Isabelle Durant, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Iratxe García Pérez, Salvador Garriga Polledo, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Julie Girling, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Enikő Győri, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Esther de Lange, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Isabella Lövin, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Vital Moreira, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Tomasz Piotr Poręba, Konstantinos Poupakis, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Heide Rühle, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Pál Schmitt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Robert Sturdy, László Surján, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy