Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 6 maja 2010 r. - Bruksela

2. Kirgistan (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej i wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Kirgistan

Debata odbyła się dnia 20.04.2010 (pkt 10 protokołu z dnia 20.4.2010).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Heidi Hautala, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen i Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Kirgistanie (B7-0246/2010),

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà i Lorenzo Fontana w imieniu grupy EFD, w sprawie Kirgistanu (B7-0250/2010),

- Niccolò Rinaldi i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Kirgistanie (B7-0251/2010),

- Damien Abad, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański i Zbigniew Ziobro w imieniu grupy ECR, w sprawie Kirgistanu (B7-0255/2010),

- Hannes Swoboda, Katarína Neveďalová, Justas Vincas Paleckis, Marc Tarabella i Henri Weber w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Kirgistanie (B7-0256/2010),

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Filip Kaczmarek i Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, w sprawie Kirgistanu (B7-0257/2010),

- Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Kirgistanie (B7-0258/2010).

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 6.5.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności