Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 6 maj 2010 - Bryssel

2. Kirgizistan (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Kirgizistan

Debatten hölls den 20.04.2010 (punkt 10 i protokollet av den 20.4.2010).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Heidi Hautala, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Kirgizistan (B7-0246/2010),

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà och Lorenzo Fontana för EFD-gruppen, om Kirgizistan (B7-0250/2010),

- Niccolò Rinaldi och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, om situationen i Kirgizistan (B7-0251/2010),

- Damien Abad, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański och Zbigniew Ziobro för ECR-gruppen, om Kirgizistan (B7-0255/2010),

- Hannes Swoboda, Katarína Neveďalová, Justas Vincas Paleckis, Marc Tarabella och Henri Weber för S&D-gruppen, om situationen i Kirgizistan (B7-0256/2010),

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Filip Kaczmarek och Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, om Kirgizistan (B7-0257/2010),

- Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Kirgizistan (B7-0258/2010).

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 6.5.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy