Показалец 
Протокол
PDF 244kWORD 146k
Четвъртък, 6 май 2010 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Киргизстан (внесени предложения за резолюция)
 3.Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - Годишен доклад за 2008 г. (разискване)
 4.Масови прояви на жестокост в Jos, Нигерия, през януари и март (разискване)
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание
 6.Усилията на Съюза за борбата с корупцията (писмена декларация)
 7.Време за гласуване
  7.1.Решение да не се свиква Конвент за преразглеждане на Договорите във връзка с преходни мерки относно състава на Европейския парламент *** (гласуване)
  7.2.Преразглеждане на Договорите - Преходни мерки относно състава на Европейския парламент * (гласуване)
  7.3.Киргизстан (гласуване)
  7.4.Електрически превозни средства (гласуване)
  7.5.Регламент за групово освобождаване на моторните превозни средства (гласуване)
  7.6.Съобщение на Комисията относно действията срещу рака: европейско партньорство (гласуване)
  7.7.Прилагане на възможностите на информационните и комуникационни технологии за улесняване на прехода към енергийно ефективна икономика с ниска въглеродна интензивност (гласуване)
  7.8.Доклад относно Бялата книга на Комисията: „Адаптиране спрямо изменението на климата — към европейска рамка за действие“ (гласуване)
  7.9.Защита на финансовите интереси на Европейските общности - Борба срещу измамите - Годишен доклад за 2008 г. (гласуване)
  7.10.Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - Годишен доклад за 2008 г. (гласуване)
  7.11.Масови прояви на жестокост в Jos, Нигерия, през януари и март (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Приветствие с добре дошли
 10.Обяснение на вот (продължение)
 11.Тържествено заседание - Съединени щати
 12.Обяснение на вот (продължение)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Внесени документи
 15.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 16.Решения относно някои документи
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 18.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 19.График на следващите заседания
 20.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПРОТОКОЛ

ЧЕТВЪРТЪК, 6 МАЙ 2010 Г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


2. Киргизстан (внесени предложения за резолюция)

Декларация на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Киргизстан

Разискването се състоя на 20.04.2010 (точка 10 от протокола от 20.4.2010).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Heidi Hautala, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Киргизстан (B7-0246/2010),

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà и Lorenzo Fontana, от името на групата EFD, относно Киргизстан (B7-0250/2010),

- Niccolò Rinaldi и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, относно положението в Киргизстан (B7-0251/2010),

- Damien Abad, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański и Zbigniew Ziobro, от името на групата ECR, относно: Киргизстан (B7-0255/2010),

- Hannes Swoboda, Katarína Neveďalová, Justas Vincas Paleckis, Marc Tarabella и Henri Weber, от името на групата S&D, относно положението в Киргизстан (B7-0256/2010),

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Filip Kaczmarek и Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, относно Киргизстан (B7-0257/2010),

- Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Киргизстан (B7-0258/2010).

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 6.5.2010.


3. Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - Годишен доклад за 2008 г. (разискване)

Доклад относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2008 г. [(2009/2166(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

Tamás Deutsch представи доклада.

Изказаха се: Philippe Maystadt (президент на ЕИБ) и Olli Rehn (член на Комисията).

Изказаха се: Enikő Győri (докладчик по становището на комисията ECON), Karin Kadenbach (докладчик по становището на комисията REGI), Jean-Pierre Audy, от името на групата PPE, Cătălin Sorin Ivan, от името на групата S&D, Olle Schmidt, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Marta Andreasen, от името на групата EFD, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Seán Kelly, Jens Geier, Charles Goerens, Malika Benarab-Attou, Paweł Robert Kowal, Nikolaos Salavrakos, Hans-Peter Martin, Sophie Auconie, Thijs Berman, Georgios Stavrakakis, Zigmantas Balčytis, Proinsias De Rossa, Corina Creţu и Andreas Mölzer, относно изказването на Hans-Peter Martin.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Petru Constantin Luhan, George Sabin Cutaş, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb и Paul Rübig.

Изказаха се: Philippe Maystadt, Olli Rehn, Tamás Deutsch и Hans-Peter Martin, които направиха лични изявления, вследствие изказването на Andreas Mölzer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 6.5.2010.


4. Масови прояви на жестокост в Jos, Нигерия, през януари и март (разискване)

Изявление на Комисията: Масови прояви на жестокост в Jos, Нигерия, през януари и март

Olli Rehn (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Gay Mitchell, от името на групата PPE, Thijs Berman, от името на групата S&D, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Fiorello Provera, от името на групата EFD, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Mario Mauro, Corina Creţu, Charles Tannock, Joe Higgins и Filip Kaczmarek.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda и Andrzej Grzyb.

Изказа се Olli Rehn.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean Lambert и Malika Benarab-Attou, от името на групата Verts/ALE, относно масовите жестокости в Jos, Нигерия (B7-0247/2010),

- Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt и Ana Gomes, от името на групата S&D, относно масовите жестокости в Jos, Нигерия (B7-0248/2010),

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно масовите жестокости в Нигерия (B7-0249/2010),

- Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro и Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, относно масовите жестокости в Jos, Нигерия (B7-0252/2010),

- Charles Goerens и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, относно масовите жестокости в Jos, Нигерия (B7-0253/2010),

- Mara Bizzotto и Fiorello Provera, от името на групата EFD, относно масовите жестокости в Jos, Нигерия, през януари и март 2010 г. (B7-0254/2010),

- Marie-Christine Vergiat и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, относно кръвопролитията в Нигерия (B7-0259/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 6.5.2010.

(Заседанието, прекъснато в 11.00 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 11.10 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

5. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


6. Усилията на Съюза за борбата с корупцията (писмена декларация)

Писмена декларация 0002/2010, внесена от членовете на Парламента Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes и Bart Staes, относно усилията на Съюза за борбата с корупцията, е подписана от мнозинството от членовете на Парламента и следователно, в съответствие с член 123, параграфи 3 и 4 от Правилника за дейността, ще бъде предадена на съответните адресати и ще бъде публикувана в Приетите текстове от заседанието на 18 май 2010 г., като имената на подписалите я ще бъдат посочени в протокола (вж. приложение 1 към протокола от 18 май 2010 г.).

Изказа се Monica Luisa Macovei.


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Решение да не се свиква Конвент за преразглеждане на Договорите във връзка с преходни мерки относно състава на Европейския парламент *** (гласуване)

Препоръка относно предложението на Европейския съвет да не се свиква Конвент за преразглеждане на договорите относно преходните мерки, касаещи състава на Европейския парламент [17196/2009 - C7-0002/2010- 2009/0814(NLE)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0147)


7.2. Преразглеждане на Договорите - Преходни мерки относно състава на Европейския парламент * (гласуване)

Доклад относно проекта за протокол за изменение на протокол № 36 относно преходните разпоредби, касаещи състава на Европейския парламент за оставащата част от настоящия парламентарен мандат 2009-2014 г. [17196/2009 - C7-0001/2010- 2009/0813(NLE)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка )

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0148)


7.3. Киргизстан (гласуване)

Разискването се състоя на 20 април 2010 (точка 10 от протокола от 20.4.2010).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 6 май 2010 (точка 3 от протокола от 6.5.2010).

Предложения за резолюция B7-0246/2010, B7-0250/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-0256/2010, B7-0257/2010 и B7-0258/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0246/2010

(за замяна на B7-0246/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-0256/2010 и B7-0257/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides и Paolo Bartolozzi, от името на групата PPE
Gilles Pargneaux, от името на групата S&D
Niccolò Rinaldi и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE
Bart Staes, Heidi Hautala и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE
Jacek Olgierd Kurski, Zbigniew Ziobro, Tomasz Piotr Poręba и Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR

приема се (P7_TA(2010)0149)

(Предложенията за резолюция B7-0250/2010 и B7-0258/2010 отпадат.)

Изказвания

-José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, представи устно предложение за изменение на параграф 5, което беше одобрено;

- Paolo Bartolozzi, от името на групата PPE, представи устно предложение за изменение на параграф 13, което беше одобрено.


7.4. Електрически превозни средства (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0261/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0150)


7.5. Регламент за групово освобождаване на моторните превозни средства (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0245/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0151)


7.6. Съобщение на Комисията относно действията срещу рака: европейско партньорство (гласуване)

Доклад относно съобщението на Комисията относно действия срещу рака: европейско партньорство [2009/2103(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0152)


7.7. Прилагане на възможностите на информационните и комуникационни технологии за улесняване на прехода към енергийно ефективна икономика с ниска въглеродна интензивност (гласуване)

Доклад относно прилагане на възможностите на информационните и комуникационни технологии за улесняване на прехода към енергийно ефективна икономика с ниска въглеродна интензивност [2009/2228(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0153)


7.8. Доклад относно Бялата книга на Комисията: „Адаптиране спрямо изменението на климата — към европейска рамка за действие“ (гласуване)

Доклад относно Бялата книга на Комисията "Адаптиране спрямо изменението на климата — към европейска рамка за действие" [2009/2152(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

Vittorio Prodi прави изказване на основание член 138, параграф 4 от Правилника за дейността.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0154)


7.9. Защита на финансовите интереси на Европейските общности - Борба срещу измамите - Годишен доклад за 2008 г. (гласуване)

Доклад относно защитата на финансовите интереси на Общността и борбата срещу измамите – Годишен доклад за 2008 г. [2009/2167(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0155)


7.10. Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - Годишен доклад за 2008 г. (гласуване)

Доклад относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2008 г. [(2009/2166(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0156)


7.11. Масови прояви на жестокост в Jos, Нигерия, през януари и март (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0247/2010, B7-248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010, B7-0253/2010, B7-0254/2010 и B7-0259/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0247/2010

(за замяна на B7-0247/2010, B7-0248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010 и B7-0253/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro и Cristian Dan Preda, от името на групата PPEThijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt и Ana Gomes, от името на групата S&D
Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells и Fiona Hall, от името на групата ALDEBart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE
Peter van Dalen, от името на групата ECR

приема се (P7_TA(2010)0157)

(Предложенията за резолюции B7-0254/2010 и B7-0259/2010 отпадат.)

Изказвания

- Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, представи устно предложение за изменение след параграф 5, което беше одобрено.

- Filip Kaczmarek, от името на групата PPE, представи устно предложение за изменение към параграф 7, което беше одобрено.


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Jörg Leichtfried - A7-0035/2010:

Гласуването се състоя на 5 май 2010 г. (точка 13.33 от протокола от 5.5.2010).

Siiri Oviir, Jaroslav Paška, Bogusław Liberadzki

Доклад Brian Simpson - A7-0030/2010:

Гласуването се състоя на 5 май 2010 г. (точка 13.34 от протокола от 5.5.2010).

Antonio Cancian

Доклад Евгени Кирилов - A7-0055/2010:

Гласуването се състоя на 5 май 2010 г. (точка 13.35 от протокола от 5.5.2010).

Siiri Oviir, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alfredo Antoniozzi

Доклад József Szájer - A7-0110/2010

Гласуването се състоя на 5 май 2010 г. (точка 13.37 от протокола от 5.5.2010).

Alfredo Antoniozzi

Доклад Marit Paulsen - A7-0053/2010:

Гласуването се състоя на 5 май 2010 г. (точка 13.40 от протокола от 5.5.2010).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Доклад Stéphane Le Foll - A7-0060/2010:

Гласуването се състоя на 5 май 2010 г. (точка 13.41 от протокола от 5.5.2010).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Доклад Herbert Dorfmann - A7-0056/2010:

Гласуването се състоя на 5 май 2010 г. (точка 13.42 от протокола от 5.5.2010).

Mairead McGuinness

Доклад Pilar del Castillo Vera - A7-0066/2010:

Гласуването се състоя на 5 май 2010 г. (точка 13.43 от протокола от 5.5.2010).

Sonia Alfano

Доклад José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0111/2010:

Гласуването се състоя на 5 май 2010 г. (точка 13.51 от протокола от 5.5.2010).

Mairead McGuinness

Среща на високо равнище между ЕС и Канада - RC-B7-0233/2010:

Гласуването се състоя на 5 май 2010 г. (точка 13.52 от протокола от 5.5.2010).

Giommaria Uggias


9. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят приветства с добре дошли членовете на делегация от Парламента на Мароко, водена от Abdelwahed Radi, председател на Камарата на представителти, и от Mohamed Cheikh Biadillah, председател на Камарата на съветниците в Парламента на Мароко, които заеха място на официалната трибуна.


10. Обяснение на вот (продължение)

Устни обяснения на вот:

Забрана за използването на цианид в минните технологии - RC-B7-0238/2010:

Гласуването се състоя на 5 май 2010 (точка 13.55 от протокола от 5.5.2010).

Alajos Mészáros, Giommaria Uggias, Corneliu Vadim Tudor, Cristian Dan Preda

Киргизстан RC-B7-0246/2010:

Joe Higgins

Доклад Alojz Peterle - A7-0121/2010:

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jaroslav Paška, Vito Bonsignore

Доклад Patrizia Toia - A7-0120/2010:

Alajos Mészáros

Доклад Vittorio Prodi - A7-0057/2010:

Barbara Matera, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

11. Тържествено заседание - Съединени щати

От 12.25 ч. до 13.00 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай посещението на Джо Байдън, вицепрезидент на Съединените щати.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

12. Обяснение на вот (продължение)

Устни обяснения на вот:

Доклад Andrea Cozzolino - A7-0100/2010:

Laima Liucija Andrikienė

Доклад Tamás Deutsch - A7-0062/2010:

Laima Liucija Andrikienė

Масови прояви на жестокост в Jos, Нигерия, през януари и март - RC-B7-0247/2010:

Laima Liucija Andrikienė, Bastiaan Belder, Seán Kelly


13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


14. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за регламент на Съвета относно специални условия за търговия в зоните на Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол (COM(2004)0466 - C7-0047/2010 - 2004/0148(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET

- Проект за решение на Съвета за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

FEMM, DEVE, ENVI, BUDG, JURI, CONT, LIBE, INTA, AFCO

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (Кодифициран текст) (COM(2010)0179 - C7-0098/2010 - 2010/0095(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (EGF/2010/000 TA 2010 — техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2010)0182 - C7-0099/2010 - 2010/2060(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумение за безопасност на гражданското въздухоплаване между Европейската общност и Канада (06645/2010 - C7-0100/2010 - 2009/0156(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейската общност и Република Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с Фонда за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. (07853/2010 - C7-0101/2010 - 2009/0148(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за Регламент (ЕС) на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла (COM(2010)0105 - C7-0102/2010 - 2010/0067(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

FEMM, LIBE

- Предложение за решение на Съвета относно сключване на споразумението между Европейската общност и Западноафриканския икономически и валутен съюз относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (06646/2010 - C7-0103/2010 - 2008/0145(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за решение на Съвета за упълномощаване на държавите-членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда (Конвенция № 188) (16923/2009 - C7-0104/2010 - 2008/0107(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

PECH

- Предложение за решение на Съвета за разрешаване на държавите-членки да се присъединяват към Конвенцията за международните изложби, подписана в Париж на 22 ноември 1928 г. и допълнена с протоколите от 10 май 1948 г., 16 ноември 1966 г., 30 ноември 1972 г. и измененията от 24 юни 1982 г. и 31 май 1988 г. (08100/2010 - C7-0105/2010 - 2010/0015(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) №861/2006 на Съвета от 22 май 2006г. за установяване на финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право (COM(2010)0145 - C7-0107/2010 - 2010/0080(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

BUDG

В съответствие с член 124, параграф 1 от Правилника за дейността, председателя инфомира, че ще се консултира с Европейския економическия и социален комитет относно това решение.

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 10/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0020/2010 - C7-0108/2010 - 2010/2062(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключването на устава на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейския съюз (08612/2010 - C7-0109/2010 - 2009/0085(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на държавите-членки (COM(2010)0193 - C7-0111/2010 - 2010/0115(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

FEMM, ITRE, ECON


15. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Проект на регламент (ЕС) № …/.. на Комисията от […] година за изменение на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно веществата, които нарушават озоновия слой, по отношение на употребата на халони за критични нужди (D004897/02 - 2010/2672(RPS) - срок: 21/07/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на регламент на Комисията от […] година за изменение на приложения ІІ и ІІІ към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от определени пестициди във или върху определени продукти (D008402/02 - 2010/2677(RPS) - срок: 22/06/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на Директива на Комисията от […] година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на Директива 98/70/EО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива (D008941/02 - 2010/2670(RPS) - срок: 20/07/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI


16. Решения относно някои документи

Асоциирани комисии

комисия AFET

- Европейска служба за външна дейност (2010/0816(NLE))
(подпомагаща: FEMM, DEVE, ENVI, BUDG, JURI, CONT, LIBE, INTA)
Асоциирани комисии AFET, AFCO
(Съгласно решение на Председателския съвет от 22.04.2010)


17. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


18. Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)

Брой подписи, събрани за писмените декларации, вписани в регистъра (член 123, параграф 3 от Правилника за дейността):

Документ №

Автор

Подписи

1/2010

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

168

2/2010

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

397

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

272

4/2010

Morten Messerschmidt, Timo Soini

33

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

71

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

110

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

70

9/2010

Andreas Mölzer

17

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

99

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

40

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

185

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

31

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

89

16/2010

Morten Messerschmidt

12

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

43

18/2010

Zigmantas Balčytis

15

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

10

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

83

21/2010

Andreas Mölzer

13

22/2010

Andreas Mölzer

14

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

44

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

65

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

47

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

28

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

32

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

70

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

90

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

29

31/2010

Franz Obermayr

2

32/2010

Franz Obermayr

12

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

5

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

12

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

39

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

21

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

5

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

17

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

18


19. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 17 май 2010 г. до 20 май 2010 г.


20. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 13.05 ч.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Генерален секретар

Председател на Европейския парламент


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Ковачев, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност