Seznam 
Zápis
PDF 218kWORD 138k
Čtvrtek, 6. května 2010 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Kyrgyzstán (předložené návrhy usnesení)
 3.Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2008 (rozprava)
 4.Masová zvěrstva, k nimž došlo v lednu a v březnu v nigerijském městě Džos (rozprava)
 5.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 6.Úsilí Evropské unie v boji proti korupci (písemné prohlášení)
 7.Hlasování
  
7.1.Rozhodnutí nesvolávat Konvent pro revizi Smluv, pokud jde o přechodná opatření týkající se složení Evropského parlamentu *** (hlasování)
  
7.2.Revize Smluv – Přechodná opatření týkající se složení Evropského parlamentu * (hlasování)
  
7.3.Kyrgyzstán (hlasování)
  
7.4.Vozidla na elektrický pohon (hlasování)
  
7.5.Nařízení o blokových výjimkách v odvětví motorových vozidel (hlasování)
  
7.6.Sdělení Komise o evropském partnerství pro boj proti rakovině (hlasování)
  
7.7.Mobilizace informačních a komunikačních technologií pro usnadnění přechodu k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodářství (hlasování)
  
7.8.Bílá kniha Komise nazvaná „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“ (hlasování)
  
7.9.Ochrana finančních zájmů Společenství a boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2008 (hlasování)
  
7.10.Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2008 (hlasování)
  
7.11.Masová zvěrstva, k nimž došlo v lednu a v březnu v nigerijském městě Džos (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Přivítání
 10.Vysvětlení hlasování (pokračování)
 11.Slavnostní zasedání – Spojené státy americké
 12.Vysvětlení hlasování (pokračování)
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Předložení dokumentů
 15.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 16.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 17.Předání textů přijatých během zasedání
 18.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)
 19.Termíny příštích zasedání
 20.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ČTVRTEK 6. KVĚTNA 2010

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Kyrgyzstán (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Kyrgyzstán

Rozprava se konala dne 20.4.2010 (bod 10 zápisu ze dne 20.4.2010).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Heidi Hautala, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE o situaci v Kyrgyzstánu (B7-0246/2010),

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà a Lorenzo Fontana za skupinu EFD o Kyrgyzstánu (B7-0250/2010),

- Niccolò Rinaldi a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE o situaci v Kyrgyzstánu (B7-0251/2010),

- Damien Abad, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański a Zbigniew Ziobro za skupinu ECR o Kyrgyzstánu (B7-0255/2010),

- Hannes Swoboda, Katarína Neveďalová, Justas Vincas Paleckis, Marc Tarabella a Henri Weber za skupinu S&D o situaci v Kyrgyzstánu (B7-0256/2010),

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Filip Kaczmarek a Cristian Dan Preda za skupinu PPE o Kyrgyzstánu (B7-0257/2010),

- Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o situaci v Kyrgyzstánu (B7-0258/2010).

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 6.5.2010.


3. Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2008 (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě Evropské investiční banky za rok 2008 [(2009/2166(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

Tamás Deutsch uvedl zprávu.

Vystoupili: Philippe Maystadt ( prezident EIB) a Olli Rehn (člen Komise).

Vystoupili: Enikő Győri (navrhovatelka výboru ECON), Karin Kadenbach (navrhovatelka výboru REGI), Jean-Pierre Audy za skupinu PPE, Cătălin Sorin Ivan za skupinu S&D, Olle Schmidt za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Marta Andreasen za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezařazený, Seán Kelly, Jens Geier, Charles Goerens, Malika Benarab-Attou, Paweł Robert Kowal, Nikolaos Salavrakos, Hans-Peter Martin, Sophie Auconie, Thijs Berman, Georgios Stavrakakis, Zigmantas Balčytis, Proinsias De Rossa, Corina Creţu a Andreas Mölzer k vystoupení, které učinil Hans-Peter Martin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Petru Constantin Luhan, George Sabin Cutaş, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb a Paul Rübig.

Vystoupili: Philippe Maystadt, Olli Rehn, Tamás Deutsch a Hans-Peter Martin s osobním prohlášeném k vystoupení, které učinil Andreas Mölzer.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.11 zápisu ze dne 6.5.2010.


4. Masová zvěrstva, k nimž došlo v lednu a v březnu v nigerijském městě Džos (rozprava)

Prohlášení Komise: Masová zvěrstva, k nimž došlo v lednu a v březnu v nigerijském městě Džos

Olli Rehn (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Gay Mitchell za skupinu PPE, Thijs Berman za skupinu S&D, Charles Goerens za skupinu ALDE, Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE, Peter van Dalen za skupinu ECR, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Fiorello Provera za skupinu EFD, Hans-Peter Martin nezařazený, Mario Mauro, Corina Creţu, Charles Tannock, Joe Higgins a Filip Kaczmarek.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda a Andrzej Grzyb.

Vystoupil Olli Rehn.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean Lambert a Malika Benarab-Attou za skupinu Verts/ALE o masových zvěrstvech v nigerijském městě Džos (B7-0247/2010),

- Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt a Ana Gomes za skupinu S&D o masových zvěrstvech v nigerijském městě Džos (B7-0248/2010),

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o masových zvěrstvech v Nigérii (B7-0249/2010),

- Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro a Cristian Dan Preda za skupinu PPE o masových zvěrstvech v nigerijském městě Džos (B7-0252/2010),

- Charles Goerens a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE o masových zvěrstvech ve městě Jos v Nigérii (B7-0253/2010),

- Mara Bizzotto a Fiorello Provera za skupinu EFD o masových zvěrstvech, k nimž došlo v lednu a v březnu v městě Jos v Nigérii (B7-0254/2010),

- Marie-Christine Vergiat a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL o krveprolitích v Nigérii (B7-0259/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.11 zápisu ze dne 6.5.2010.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:00 před hlasováním a pokračovalo v 11:10)


PŘEDSEDNICTVÍ: Libor ROUČEK
místopředseda

5. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


6. Úsilí Evropské unie v boji proti korupci (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 0002/2010 o úsilí Evropské unie v boji proti korupci, které předložili Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes a Bart Staes, podepsala většina všech poslanců Parlamentu. Prohlášení bude následně podle čl. 123 odst. 3 a 4 jednacího řádu předáno všem, kterým je určeno, a zveřejněno spolu se jmény signatářů v textech přijatých na zasedání konaném dne 18. května 2010, přičemž v zápise budou uvedena jména signatářů (viz příloha 1 zápisu ze dne 18. května 2010).

Vystoupila Monica Luisa Macovei.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Rozhodnutí nesvolávat Konvent pro revizi Smluv, pokud jde o přechodná opatření týkající se složení Evropského parlamentu *** (hlasování)

Doporučení k návrhu Evropské rady nesvolávat Konvent pro revizi Smluv, pokud jde o přechodná opatření týkající se složení Evropského parlamentu [17196/2009 - C7-0002/2010- 2009/0814(NLE)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0147)


7.2. Revize Smluv – Přechodná opatření týkající se složení Evropského parlamentu * (hlasování)

Zpráva o návrhu protokolu, kterým se mění protokol č. 36 o přechodných ustanoveních a který se týká složení Evropského parlamentu po zbývající část volebního období 2009–2014 – stanovisko Evropského parlamentu (čl. 48 odst. 3 Smlouvy o EU) [17196/2009 - C7-0001/2010- 2009/0813(NLE)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0148)


7.3. Kyrgyzstán (hlasování)

Rozprava se konala dne 20. dubna 2010 (bod 10 zápisu ze dne 20.4.2010).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 6. května 2010 (bod 3 zápisu ze dne 6.5.2010).

Návrhy usnesení B7-0246/2010, B7-0250/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-0256/2010, B7-0257/2010 a B7-0258/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0246/2010

(nahrazující B7-0246/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-0256/2010 a B7-0257/2010)

předložen těmito poslanci:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides a Paolo Bartolozzi za skupinu PPE
Gilles Pargneaux za skupinu S&D
Niccolò Rinaldi a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE
Bart Staes, Heidi Hautala a Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE
Jacek Olgierd Kurski, Zbigniew Ziobro, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR

přijat (P7_TA(2010)0149)

(Návrhy usnesení B7-0250/2010 a B7-0258/2010 se neberou v potaz.)

Vystoupení

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 5, který byl vzat v potaz;

- Paolo Bartolozzi za skupinu PPE předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 13, který byl vzat v potaz.


7.4. Vozidla na elektrický pohon (hlasování)

Návrh usnesení B7-0261/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0150)


7.5. Nařízení o blokových výjimkách v odvětví motorových vozidel (hlasování)

Návrh usnesení B7-0245/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0151)


7.6. Sdělení Komise o evropském partnerství pro boj proti rakovině (hlasování)

Zpráva o sdělení Komise o evropském partnerství pro boj proti nádorovým onemocněním [2009/2103(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0152)


7.7. Mobilizace informačních a komunikačních technologií pro usnadnění přechodu k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodářství (hlasování)

Zpráva o mobilizaci informačních a komunikačních technologií pro usnadnění přechodu k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodářství [2009/2228(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0153)


7.8. Bílá kniha Komise nazvaná „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“ (hlasování)

Zpráva o bílé knize Komise nazvané „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“ [2009/2152(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

Vittorio Prodi učinil prohlášení podle čl. 138 odst. 4 jednacího řádu.

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0154)


7.9. Ochrana finančních zájmů Společenství a boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2008 (hlasování)

Zpráva o ochraně finančních zájmů Společenství a boji proti podvodům – výroční zpráva za rok 2008 [2009/2167(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0155)


7.10. Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2008 (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě Evropské investiční banky za rok 2008 [(2009/2166(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0156)


7.11. Masová zvěrstva, k nimž došlo v lednu a v březnu v nigerijském městě Džos (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0247/2010, B7-248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010, B7-0253/2010, B7-0254/2010 a B7-0259/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0247/2010

(nahrazující B7-0247/2010, B7-0248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010 a B7-0253/2010)

předložen těmito poslanci:

Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro a Cristian Dan Preda za skupinu PPEThijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt a Ana Gomes za skupinu S&D
Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells a Fiona Hall za skupinu ALDEBart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE
Peter van Dalen za skupinu ECR

přijat (P7_TA(2010)0157)

(Návrhy usnesení B7-0254/2010 a B7-0259/2010 se neberou v potaz.)

Vystoupení

- Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE předložila ústní pozměňovací návrh, který se vkládá za bod 5; pozměňovací návrh byl vzat v potaz;

- Filip Kaczmarek za skupinu PPE předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 7, který byl vzat v potaz.


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Jörg Leichtfried - A7-0035/2010:

Hlasování se konalo dne 5. května 2010 (bod 13.33 zápisu ze dne 5.5.2010).

Siiri Oviir, Jaroslav Paška, Bogusław Liberadzki

Zpráva Brian Simpson - A7-0030/2010:

Hlasování se konalo dne 5. května 2010 (bod 13.34 zápisu ze dne 5.5.2010).

Antonio Cancian

Zpráva Evgeni Kirilov - A7-0055/2010:

Hlasování se konalo dne 5. května 2010 (bod 13.35 zápisu ze dne 5.5.2010).

Siiri Oviir, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alfredo Antoniozzi

Zpráva József Szájer - A7-0110/2010

Hlasování se konalo dne 5. května 2010 (bod 13.37 zápisu ze dne 5.5.2010).

Alfredo Antoniozzi

Zpráva Marit Paulsen - A7-0053/2010:

Hlasování se konalo dne 5. května 2010 (bod 13.40 zápisu ze dne 5.5.2010).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Zpráva Stéphane Le Foll - A7-0060/2010:

Hlasování se konalo dne 5. května 2010 (bod 13.41 zápisu ze dne 5.5.2010).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Zpráva Herbert Dorfmann - A7-0056/2010:

Hlasování se konalo dne 5. května 2010 (bod 13.42 zápisu ze dne 5.5.2010).

Mairead McGuinness

Zpráva Pilar del Castillo Vera - A7-0066/2010:

Hlasování se konalo dne 5. května 2010 (bod 13.43 zápisu ze dne 5.5.2010).

Sonia Alfano

Zpráva José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0111/2010:

Hlasování se konalo dne 5. května 2010 (bod 13.51 zápisu ze dne 5.5.2010).

Mairead McGuinness

Summit EU-Kanada - RC-B7-0233/2010:

Hlasování se konalo dne 5. května 2010 (bod 13.52 zápisu ze dne 5.5.2010).

Giommaria Uggias


9. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal členy delegace marockého parlamentu, kterou vedou předseda sněmovny zastupitelů pan Abd al-Wáhid Rádí a předseda sněmovny poradců marockého parlamentu pan Muhammad Šajch Biadulláh. Členové delegace byli usazeni na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


10. Vysvětlení hlasování (pokračování)

Ústní vysvětlení hlasování:

Zákaz těžebních technologií používajících kyanid v EU - RC-B7-0238/2010:

Hlasování se konalo dne 5. května 2010 (bod 13.55 zápisu ze dne 5.5.2010).

Alajos Mészáros, Giommaria Uggias, Corneliu Vadim Tudor, Cristian Dan Preda

Kyrgyzstán RC-B7-0246/2010:

Joe Higgins

Zpráva Alojz Peterle - A7-0121/2010:

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jaroslav Paška, Vito Bonsignore

Zpráva Patrizia Toia - A7-0120/2010:

Alajos Mészáros

Zpráva Vittorio Prodi - A7-0057/2010

Barbara Matera, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach


PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

11. Slavnostní zasedání – Spojené státy americké

U příležitosti návštěvy viceprezidenta Spojených států Joea Bidena se od 12:25 do 13:00 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.


PŘEDSEDNICTVÍ: Libor ROUČEK
místopředseda

12. Vysvětlení hlasování (pokračování)

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Andrea Cozzolino - A7-0100/2010:

Laima Liucija Andrikienė

Zpráva Tamás Deutsch - A7-0062/2010:

Laima Liucija Andrikienė

Masová zvěrstva, k nimž došlo v lednu a v březnu v nigerijském městě Džos - RC-B7-0247/2010:

Laima Liucija Andrikienė, Bastiaan Belder, Seán Kelly


13. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


14. Předložení dokumentů

Z Rady a Komise byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh nařízení Rady o zvláštních podmínkách pro obchod s oblastmi Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu (KOM(2004)0466 - C7-0047/2010 - 2004/0148(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

FEMM, DEVE, ENVI, BUDG, JURI, CONT, LIBE, INTA, AFCO

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (kodifikované znění) (KOM(2010)0179 - C7-0098/2010 - 2010/0095(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (EGF/2010/000 TA 2010 - technická pomoc z podnětu Komise) (KOM(2010)0182 - C7-0099/2010 - 2010/2060(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Kanadou o bezpečnosti civilního letectví (06645/2010 - C7-0100/2010 - 2009/0156(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou, Norským královstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových pravidlech v souvislosti s Fondem pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jménem Evropské unie (07853/2010 - C7-0101/2010 - 2009/0148(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh nařízení Rady (EU), kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (KOM(2010)0105 - C7-0102/2010 - 2010/0067(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

FEMM, LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Západoafrickou hospodářskou a měnovou unií o některých aspektech leteckých služeb (06646/2010 - C7-0103/2010 - 2008/0145(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 (úmluva č. 188) (16923/2009 - C7-0104/2010 - 2008/0107(NLE))

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

PECH

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členským státům povoluje přistoupit k Úmluvě o mezinárodních výstavách podepsané v Paříži dne 22. listopadu 1928 a doplněné protokoly ze dne 10. května 1948, ze dne 16. listopadu 1966 a ze dne 30. listopadu 1972 a dodatky ze dne 24. června 1982 a ze dne 31. května 1988 (08100/2010 - C7-0105/2010 - 2010/0015(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 861/2006 ze dne 22. května 2006, kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva (KOM(2010)0145 - C7-0107/2010 - 2010/0080(COD))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

BUDG

Předseda v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu oznámil, že bude návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

- Návrh na převod položek DEC 10/2010 - Oddíl III - Komise (N7-0020/2010 - C7-0108/2010 - 2010/2062(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření stanov Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) Evropskou unií (08612/2010 - C7-0109/2010 - 2009/0085(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Návrh rozhodnutí Rady o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států (KOM(2010)0193 - C7-0111/2010 - 2010/0115(NLE))

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM, ITRE, ECON


15. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly předloženy následující návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise (EU) č. …/…, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, s ohledem na kritická použití halonů (D004897/02 - 2010/2672(RPS) - lhůta: 21/07/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise ze dne […], kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí některých pesticidů v některých produktech nebo na jejich povrchu (D008402/02 - 2010/2677(RPS) - lhůta: 22/06/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh směrnice Komise ze dne […], kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty (D008941/02 - 2010/2670(RPS) - lhůta: 20/07/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI


16. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Postup s přidruženými výbory

výbor AFET

- Evropský útvar pro vnější činnost (2010/0816(NLE))
(stanovisko: FEMM, DEVE, ENVI, BUDG, JURI, CONT, LIBE, INTA)
Postup s přidruženými výbory AFET, AFCO
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 22.4.2010)


17. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 179 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem, kterým jsou určeny.


18. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)

Počet podpisů, které získala písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 123 odst. 3 jednacího řádu):

Dokument č.

Autor

Podpisy

1/2010

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

168

2/2010

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

397

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

272

4/2010

Morten Messerschmidt, Timo Soini

33

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

71

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

110

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

70

9/2010

Andreas Mölzer

17

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

99

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

40

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

185

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

31

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

89

16/2010

Morten Messerschmidt

12

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

43

18/2010

Zigmantas Balčytis

15

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

10

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

83

21/2010

Andreas Mölzer

13

22/2010

Andreas Mölzer

14

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

44

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

65

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

47

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

28

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

32

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

70

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

90

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

29

31/2010

Franz Obermayr

2

32/2010

Franz Obermayr

12

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

5

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

12

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

39

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

21

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

5

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

17

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

18


19. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 17. do 20. května 2010.


20. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 13:05.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generální tajemník

předseda Evropského parlamentu


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí