Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 212kWORD 141k
Torstai 6. toukokuuta 2010 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Kirgisia (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Euroopan investointipankki (EIP) - Vuosikertomus 2008 (keskustelu)
 4.Laajat julmuudet Nigerian Josissa (keskustelu)
 5.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 6.Euroopan unionin korruption vastaiset pyrkimykset (kirjallinen kannanotto)
 7.Äänestykset
  
7.1.Päätös olla kutsumatta koolle valmistelukuntaa perussopimusten tarkistamiseksi Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevien siirtymämääräysten osalta *** (äänestys)
  
7.2.Perussopimusten tarkistaminen – Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet * (äänestys)
  
7.3.Kirgisia (äänestys)
  
7.4.Sähköajoneuvot (äänestys)
  
7.5.Moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetus (äänestys)
  
7.6.Syöväntorjunta: eurooppalainen kumppanuusohjelma (äänestys)
  
7.7.Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntäminen siirtymisessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen (äänestys)
  
7.8.Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti eurooppalaista toimintakehystä (äänestys)
  
7.9.Euroopan yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta – vuosikertomus 2008 (äänestys)
  
7.10.Euroopan investointipankki (EIP) - Vuosikertomus 2008 (äänestys)
  
7.11.Laajat julmuudet Nigerian Josissa (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Tervetulotoivotukset
 10.Äänestysselitykset (jatkoa)
 11.Juhlaistunto - Yhdysvallat
 12.Äänestysselitykset (jatkoa)
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 16.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 18.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu
 20.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


PÖYTÄKIRJA

TORSTAI 6. TOUKOKUUTA 2010

Puhetta johti Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
varapuhemies

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Kirgisia (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kirgisia

Keskustelu käytiin 20.4.2010 (istunnon pöytäkirja 20.4.2010, kohta 10).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Heidi Hautala, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta Kirgisian tilanteesta (B7-0246/2010)

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà ja Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Kirgisiasta (B7-0250/2010)

- Niccolò Rinaldi ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta Kirgisian tilanteesta (B7-0251/2010)

- Damien Abad, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański ja Zbigniew Ziobro ECR-ryhmän puolesta Kirgisiasta (B7-0255/2010)

- Hannes Swoboda, Katarína Neveďalová, Justas Vincas Paleckis, Marc Tarabella ja Henri Weber S&D-ryhmän puolesta Kirgisian tilanteesta (B7-0256/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Filip Kaczmarek ja Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta Kirgisiasta (B7-0257/2010)

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Kirgisian tilanteesta (B7-0258/2010).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.5.2010, kohta 7.3.


3. Euroopan investointipankki (EIP) - Vuosikertomus 2008 (keskustelu)

Mietintö Euroopan investointipankin (EIP) vuosikertomuksesta 2008 [(2009/2166(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

Tamás Deutsch esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Philippe Maystadt ( Euroopan investointipankin pääjohtaja) ja Olli Rehn (komission jäsen).

Puheenvuorot: Enikő Győri (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karin Kadenbach (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jean-Pierre Audy PPE-ryhmän puolesta, Cătălin Sorin Ivan S&D-ryhmän puolesta, Olle Schmidt ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Seán Kelly, Jens Geier, Charles Goerens, Malika Benarab-Attou, Paweł Robert Kowal, Nikolaos Salavrakos, Hans-Peter Martin, Sophie Auconie, Thijs Berman, Georgios Stavrakakis, Zigmantas Balčytis, Proinsias De Rossa, Corina Creţu ja Andreas Mölzer Hans-Peter Martinin puheenvuorosta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Petru Constantin Luhan, George Sabin Cutaş, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb ja Paul Rübig.

Puheenvuorot: Philippe Maystadt, Olli Rehn, Tamás Deutsch ja Hans-Peter Martin, joka antoi henkilökohtaisen lausuman Andreas Mölzerin puheenvuoron johdosta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.5.2010, kohta 7.11.


4. Laajat julmuudet Nigerian Josissa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Laajat julmuudet Nigerian Josissa

Olli Rehn (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Gay Mitchell PPE-ryhmän puolesta, Thijs Berman S&D-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Corina Creţu, Charles Tannock, Joe Higgins ja Filip Kaczmarek.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda ja Andrzej Grzyb.

Olli Rehn käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean Lambert ja Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta laajoista julmuuksista Nigerian Josissa (B7-0247/2010)

- Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta laajoista julmuuksista Nigerian Josissa (B7-0248/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta laajoista julmuuksista Nigeriassa (B7-0249/2010)

- Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro ja Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta laajoista julmuuksista Nigerian Josissa (B7-0252/2010)

- Charles Goerens ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta laajoista julmuuksista Nigerian Josissa (B7-0253/2010)

- Mara Bizzotto ja Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta tammi- ja maaliskuussa Nigerian Josissa tapahtuneista laajoista julmuuksista (B7-0254/2010)

- Marie-Christine Vergiat ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta laajoista julmuuksista Nigeriassa (B7-0259/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.5.2010, kohta 7.11.

(Istunto keskeytettiin klo 11.00 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 11.10.)


Puhetta johti Libor ROUČEK
varapuhemies

5. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


6. Euroopan unionin korruption vastaiset pyrkimykset (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0002/2010 Euroopan unionin korruption vastaisiin pyrkimyksiin, jonka Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes ja Bart Staes ovat jättäneet käsiteltäväksi, on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 123 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille, ja se julkaistaan 18. toukokuuta 2010 pidettävän istunnon hyväksytyissä teksteissä. Allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa (ks. 18. toukokuuta 2010 pidetyn istunnon pöytäkirjan liite 1).

Monica Luisa Macovei käytti puheenvuoron.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Päätös olla kutsumatta koolle valmistelukuntaa perussopimusten tarkistamiseksi Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevien siirtymämääräysten osalta *** (äänestys)

Suositus Eurooppa-neuvoston ehdotuksesta olla kutsumatta koolle valmistelukuntaa tarkistamaan sopimuksia Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevien siirtymämääräysten osalta [17196/2009 - C7-0002/2010- 2009/0814(NLE)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0147)


7.2. Perussopimusten tarkistaminen – Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta pöytäkirjaksi siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan N:o 36 muuttamisesta Euroopan parlamentin kokoonpanon osalta vaalikauden 2009–2014 loppuun asti: Euroopan parlamentin lausunto (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 3 kohta) [17196/2009 - C7-0001/2010- 2009/0813(NLE)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0148)


7.3. Kirgisia (äänestys)

Keskustelu käytiin 20. huhtikuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 20.4.2010, kohta 10).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 6. toukokuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 6.5.2010, kohta 3).

Päätöslauselmaesitykset B7-0246/2010, B7-0250/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-0256/2010, B7-0257/2010 ja B7-0258/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0246/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0246/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-0256/2010 ja B7-0257/2010)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides ja Paolo Bartolozzi PPE-ryhmän puolesta
Gilles Pargneaux S&D-ryhmän puolesta
Niccolò Rinaldi ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta
Bart Staes, Heidi Hautala ja Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jacek Olgierd Kurski, Zbigniew Ziobro, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0149)

(Päätöslauselmaesitykset B7-0250/2010 ja B7-0258/2010 raukesivat.)

Puheenvuorot:

-José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra esitti PPE-ryhmän puolesta 5 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

- Paolo Bartolozzi esitti PPE-ryhmän puolesta 13 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


7.4. Sähköajoneuvot (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0261/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0150)


7.5. Moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0245/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0151)


7.6. Syöväntorjunta: eurooppalainen kumppanuusohjelma (äänestys)

Mietintö komission tiedonannosta: Syöväntorjunta: eurooppalainen kumppanuusohjelma [2009/2103(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0152)


7.7. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntäminen siirtymisessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen (äänestys)

Mietintö tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntämisestä siirtymisessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen [2009/2228(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0153)


7.8. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti eurooppalaista toimintakehystä (äänestys)

Mietintö komission valkoisesta kirjasta ”Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti eurooppalaista toimintakehystä” [2009/2152(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

Vittorio Prodi käytti työjärjestyksen 138 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0154)


7.9. Euroopan yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta – vuosikertomus 2008 (äänestys)

Mietintö Euroopan yhteisön taloudellisten etujen suojaamisesta ja petostentorjunnasta – vuosikertomus 2008 [2009/2167(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0155)


7.10. Euroopan investointipankki (EIP) - Vuosikertomus 2008 (äänestys)

Mietintö Euroopan investointipankin (EIP) vuosikertomuksesta 2008 [(2009/2166(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0156)


7.11. Laajat julmuudet Nigerian Josissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0247/2010, B7-248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010, B7-0253/2010, B7-0254/2010 ja B7-0259/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0247/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0247/2010, B7-0248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010 ja B7-0253/2010)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro ja Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolestaThijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta
Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells ja Fiona Hall ALDE-ryhmän puolestaBart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta
Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0157)

(Päätöslauselmaesitykset B7-0254/2010 ja B7-0259/2010 raukesivat.)

Puheenvuorot:

Nicole Kiil-Nielsen esitti Verts/ALE-ryhmän puolesta suullisen tarkistuksen, jolla lisätään uusi kohta 5 kohdan jälkeen. Suullinen tarkistus hyväksyttiin.

Filip Kaczmarek esitti PPE-ryhmän puolesta 7 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Jörg Leichtfried - A7-0035/2010:

Äänestys toimitettiin 5. toukokuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 5.5.2010, kohta 13.33).

Siiri Oviir, Jaroslav Paška, Bogusław Liberadzki

Mietintö Brian Simpson - A7-0030/2010:

Äänestys toimitettiin 5. toukokuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 5.5.2010, kohta 13.34).

Antonio Cancian

Mietintö Evgeni Kirilov - A7-0055/2010:

Äänestys toimitettiin 5. toukokuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 5.5.2010, kohta 13.35).

Siiri Oviir, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alfredo Antoniozzi

Mietintö József Szájer - A7-0110/2010

Äänestys toimitettiin 5. toukokuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 5.5.2010, kohta 13.37).

Alfredo Antoniozzi

Mietintö Marit Paulsen - A7-0053/2010:

Äänestys toimitettiin 5. toukokuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 5.5.2010, kohta 13.40).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Mietintö Stéphane Le Foll - A7-0060/2010:

Äänestys toimitettiin 5. toukokuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 5.5.2010, kohta 13.41).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Mietintö Herbert Dorfmann - A7-0056/2010:

Äänestys toimitettiin 5. toukokuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 5.5.2010, kohta 13.42).

Mairead McGuinness

Mietintö Pilar del Castillo Vera - A7-0066/2010:

Äänestys toimitettiin 5. toukokuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 5.5.2010, kohta 13.43).

Sonia Alfano

Mietintö José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0111/2010:

Äänestys toimitettiin 5. toukokuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 5.5.2010, kohta 13.51).

Mairead McGuinness

EU:n ja Kanadan huippukokous - RC-B7-0233/2010:

Äänestys toimitettiin 5. toukokuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 5.5.2010, kohta 13.52).

Giommaria Uggias


9. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Marokon parlamentin valtuuskunnan, jota johtivat edustajainhuoneen puhemies Abdelwahed Radi ja ylähuoneen puhemies Mohamed Cheikh Biadillah.


10. Äänestysselitykset (jatkoa)

Suulliset äänestysselitykset:

Syanidia käyttävän kaivostekniikan kieltäminen - RC-B7-0238/2010:

Äänestys toimitettiin 5. toukokuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 5.5.2010, kohta 13.55).

Alajos Mészáros, Giommaria Uggias, Corneliu Vadim Tudor, Cristian Dan Preda

Kirgisia RC-B7-0246/2010:

Joe Higgins

Mietintö Alojz Peterle - A7-0121/2010:

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jaroslav Paška, Vito Bonsignore

Mietintö Patrizia Toia - A7-0120/2010:

Alajos Mészáros

Mietintö Vittorio Prodi - A7-0057/2010

Barbara Matera, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach


Puhetta johti Jerzy BUZEK
puhemies

11. Juhlaistunto - Yhdysvallat

Parlamentti kokoontui klo 12.25 - 13.00 juhlaistuntoon Yhdysvaltain varapresidentin Joe Bidenin vierailun johdosta.


PRÉSIDENCE: Libor ROUČEK
Vice-président

12. Äänestysselitykset (jatkoa)

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Andrea Cozzolino - A7-0100/2010:

Laima Liucija Andrikienė

Mietintö Tamás Deutsch - A7-0062/2010:

Laima Liucija Andrikienė

Laajat julmuudet Nigerian Josissa - RC-B7-0247/2010:

Laima Liucija Andrikienė, Bastiaan Belder, Seán Kelly


13. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus neuvoston asetukseksi Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomien Kyproksen tasavallan alueiden kanssa käytävän kaupan erityisedellytyksistä (KOM(2004)0466 - C7-0047/2010 - 2004/0148(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

FEMM, DEVE, ENVI, BUDG, JURI, CONT, LIBE, INTA, AFCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (kodifikaatio) (KOM(2010)0179 - C7-0098/2010 - 2010/0095(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (EGF/2010/000 TA 2010 – tekninen apu komission aloitteesta) (KOM(2010)0182 - C7-0099/2010 - 2010/2060(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan välisen sopimuksen tekemisestä (06645/2010 - C7-0100/2010 - 2009/0156(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi vuosiksi 2007–2013 perustetun ulkorajarahaston täydentäviä sääntöjä koskevan Euroopan yhteisön ja Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07853/2010 - C7-0101/2010 - 2009/0148(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus neuvoston asetukseksi tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla (KOM(2010)0105 - C7-0102/2010 - 2010/0067(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

FEMM, LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (06646/2010 - C7-0103/2010 - 2008/0145(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan yhteisön edun vuoksi, kalastusalan työtä koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimus (yleissopimus nro 188) (16923/2009 - C7-0104/2010 - 2008/0107(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

PECH

- Ehdotus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta jäsenvaltioille liittyä Pariisissa 22 päivänä marraskuuta 1928 allekirjoitettuun sekä 10 päivänä toukokuuta 1948, 16 päivänä marraskuuta 1966 ja 30 päivänä marraskuuta 1972 tehdyillä pöytäkirjoilla ja 24 päivänä kesäkuuta 1982 ja 31 päivänä toukokuuta 1988 tehdyillä yleissopimuksen muutoksilla muutettuun kansainvälisiä näyttelyitä koskevaan yleissopimukseen (08100/2010 - C7-0105/2010 - 2010/0015(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevista yhteisön rahoitustoimenpiteistä 22 päivänä toukokuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 muuttamisesta (KOM(2010)0145 - C7-0107/2010 - 2010/0080(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

BUDG

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti aloittavansa talous- ja sosiaalikomitean kuulemismenettelyn tästä ehdotuksesta.

- Määrärahasiirtoesitys DEC 10/2010 - Pääluokka III – Komissio (N7-0020/2010 - C7-0108/2010 - 2010/2062(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön tekemisestä Euroopan unionin puolesta (08612/2010 - C7-0109/2010 - 2009/0085(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (KOM(2010)0193 - C7-0111/2010 - 2010/0115(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

FEMM, ITRE, ECON


15. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Luonnos komission asetukseksi otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 muuttamisesta halonien kriittisten käyttötarkoitusten osalta (D004897/02 - 2010/2672(RPS) - määräaika: 21/07/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen torjunta-aineiden jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D008402/02 - 2010/2677(RPS) - määräaika: 22/06/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission direktiiviksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (D008941/02 - 2010/2670(RPS) - määräaika: 20/07/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI.


16. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntien yhteistyömenettely

AFET-valiokunta

- Euroopan ulkosuhdehallinto (2010/0816(NLE))
(lausuntoa varten: FEMM, DEVE, ENVI, BUDG, JURI, CONT, LIBE, INTA)
Valiokuntien yhteistyömenettely AFET, AFCO
(puheenjohtajakokouksen päätös 22.4.2010)


17. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


18. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 123 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

1/2010

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

168

2/2010

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

397

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

272

4/2010

Morten Messerschmidt, Timo Soini

33

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

71

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

110

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

70

9/2010

Andreas Mölzer

17

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

99

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

40

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

185

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

31

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

89

16/2010

Morten Messerschmidt

12

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

43

18/2010

Zigmantas Balčytis

15

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

10

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

83

21/2010

Andreas Mölzer

13

22/2010

Andreas Mölzer

14

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

44

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

65

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

47

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

28

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

32

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

70

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

90

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

29

31/2010

Franz Obermayr

2

32/2010

Franz Obermayr

12

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

5

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

12

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

39

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

21

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

5

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

17

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

18


19. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 17.toukokuuta 2010 - 20. toukokuuta 2010.


20. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 13.05.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

pääsihteeri

Euroopan parlamentin puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö