Indekss 
Protokols
PDF 220kWORD 139k
Ceturtdiena, 2010. gada 6. maijs - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Kirgizstāna (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 3.Eiropas Investīciju banka (EIB) — 2008. gada pārskats (debates)
 4.Janvārī un martā notikušie nežēlīgie slaktiņi Nigērijā, Džosas apkaimē (debates)
 5.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 6.Eiropas Savienības centieni korupcijas apkarošanā (rakstiska deklarācija)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Lēmums nesasaukt Konventu, lai grozītu Līgumus saistībā ar pārejas pasākumiem attiecībā uz Eiropas Parlamenta sastāvu *** (balsošana)
  7.2.Līgumu grozīšana — pārejas pasākumi attiecībā uz Eiropas Parlamenta sastāvu * (balsošana)
  7.3.Kirgizstāna (balsošana)
  7.4.Elektriskie automobiļi (balsošana)
  7.5.Mehānisko transportlīdzekļu grupālā atbrīvojuma regula (balsošana)
  7.6.Komisijas paziņojums par vēža apkarošanu — Eiropas partnerība (balsošana)
  7.7.Informācijas un sakaru tehnoloģiju intensīvāka izmantošana, lai sekmētu pāreju uz energoefektīvu ekonomiku, kas rada zemas oglekļa emisijas (balsošana)
  7.8.Komisijas Baltā grāmata „Adaptācija klimata pārmaiņām — iedibinot Eiropas rīcības pamatprincipus” (balsošana)
  7.9.Kopienu finanšu interešu aizsardzība — krāpšanas apkarošana — 2008. gada pārskats (balsošana)
  7.10.Eiropas Investīciju banka (EIB) — 2008. gada pārskats (balsošana)
  7.11.Janvārī un martā notikušie nežēlīgie slaktiņi Nigērijā, Džosas apkaimē (balsošana)
 8.Balsojuma skaidrojumi
 9.Oficiāla sveikšana
 10.Balsojuma skaidrojumi (turpinājums)
 11.Svinīgā sēde
 12.Balsojuma skaidrojumi (turpinājums)
 13.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 16.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 17.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 18.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)
 19.Nākamo sēžu datumi
 20.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


PROTOKOLS

CETURTDIENA, 2010. GADA 6. MAIJS

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Kirgizstāna (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Kirgizstāna.

Debates notika 2010. gada 20. aprīlī (2010. gada 20. aprīļa protokola 10. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Heidi Hautala, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen un Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā - par stāvokli Kirgizstānā (B7-0246/2010);

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà un Lorenzo Fontana EFD grupas vārdā - par Kirgizstānu (B7-0250/2010);

- Niccolò Rinaldi un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā - par stāvokli Kirgizstānā (B7-0251/2010);

- Damien Abad, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański un Zbigniew Ziobro ECR grupas vārdā - par Kirgizstānu (B7-0255/2010);

- Hannes Swoboda, Katarína Neveďalová, Justas Vincas Paleckis, Marc Tarabella un Henri Weber S&D grupas vārdā - par stāvokli Kirgizstānā (B7-0256/2010);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Filip Kaczmarek un Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā - par Kirgizstānu (B7-0257/2010);

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Kirgizstānā (B7-0258/2010).

Balsojums: 2010. gada 6. maija protokola 7.3. punkts.


3. Eiropas Investīciju banka (EIB) — 2008. gada pārskats (debates)

Ziņojums par Eiropas Investīciju bankas (EIB) 2008. gada pārskatu [(2009/2166(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tamás Deutsch (A7-0062/2010).

Tamás Deutsch iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Philippe Maystadt (Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētājs) un Olli Rehn (Komisijas loceklis).

Uzstājās Enikő Győri (ECON komitejas atzinuma sagatavotāja), Karin Kadenbach (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Jean-Pierre Audy PPE grupas vārdā, Cătălin Sorin Ivan S&D grupas vārdā, Olle Schmidt ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Marta Andreasen EFD grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Seán Kelly, Jens Geier, Charles Goerens, Malika Benarab-Attou, Paweł Robert Kowal, Nikolaos Salavrakos, Hans-Peter Martin, Sophie Auconie, Thijs Berman, Georgios Stavrakakis, Zigmantas Balčytis, Proinsias De Rossa, Corina Creţu un Andreas Mölzer attiecībā uz Hans-Peter Martin uzstāšanos.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Petru Constantin Luhan, George Sabin Cutaş, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb un Paul Rübig.

Uzstājās Philippe Maystadt, Olli Rehn, Tamás Deutsch un Hans-Peter Martin, kurš sniedza personisku paziņojumu, reaģējot uz Andreas Mölzer uzstāšanos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 6. maija protokola 7.11. punkts.


4. Janvārī un martā notikušie nežēlīgie slaktiņi Nigērijā, Džosas apkaimē (debates)

Komisijas paziņojums: Janvārī un martā notikušie nežēlīgie slaktiņi Nigērijā, Džosas apkaimē.

Olli Rehn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Gay Mitchell PPE grupas vārdā, Thijs Berman S&D grupas vārdā, Charles Goerens ALDE grupas vārdā, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā, Peter van Dalen ECR grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Fiorello Provera EFD grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Mario Mauro, Corina Creţu, Charles Tannock, Joe Higgins un Filip Kaczmarek.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda un Andrzej Grzyb.

Uzstājās Olli Rehn.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean Lambert un Malika Benarab-Attou Verts/ALE grupas vārdā - par nežēlīgajiem slaktiņiem Džosā, Nigērijā (B7-0247/2010);

- Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt un Ana Gomes S&D grupas vārdā - par nežēlīgajiem slaktiņiem Džosā, Nigērijā (B7-0248/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā - par nežēlīgajiem slaktiņiem Nigērijā (B7-0249/2010);

- Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro un Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā - par nežēlīgajiem slaktiņiem Džosā, Nigērijā (B7-0252/2010);

- Charles Goerens un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā - par nežēlīgajiem slaktiņiem Džosā, Nigērijā (B7-0253/2010);

- Mara Bizzotto un Fiorello Provera EFD grupas vārdā - par nežēlīgajiem slaktiņiem Džosā, Nigērijā janvārī un martā (B7-0254/2010);

- Marie-Christine Vergiat un Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā - par masu slepkavībām Nigērijā (B7-0259/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 6. maija protokola 7.11. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.00 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 11.10.)


SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


6. Eiropas Savienības centieni korupcijas apkarošanā (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju Nr. 0002/2010 par Eiropas Savienības centieniem korupcijas apkarošanā, kuru iesniedza Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes un Bart Staes, ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 123. panta 3. un 4. punktu to nosūtīs adresātiem un publicēs 2010. gada 18. maija sēdē pieņemto tekstu apkopojumā, parakstītāju vārdus norādot sēdes protokolā (sk. 2010. gada 18. maija protokola 1. pielikumu).

Uzstājās Monica Luisa Macovei.


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Lēmums nesasaukt Konventu, lai grozītu Līgumus saistībā ar pārejas pasākumiem attiecībā uz Eiropas Parlamenta sastāvu *** (balsošana)

Ieteikums par Eiropadomes priekšlikumu nesasaukt Konventu, lai grozītu Līgumu pārejas noteikumus attiecībā uz Eiropas Parlamenta sastāvu [17196/2009 - C7-0002/2010- 2009/0814(NLE)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0147).


7.2. Līgumu grozīšana — pārejas pasākumi attiecībā uz Eiropas Parlamenta sastāvu * (balsošana)

Ziņojums par projektu protokolam, ar ko groza Protokolu Nr. 36 par pārejas noteikumiem attiecībā uz Eiropas Parlamenta sastāvu līdz 2009.–2014. gada sasaukuma beigām — Eiropas Parlamenta atzinums (ES līguma 48. panta 3. punkts) [17196/2009 - C7-0001/2010- 2009/0813(NLE)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0148).


7.3. Kirgizstāna (balsošana)

Debates notika 2010. gada 20. aprīlī (2010. gada 20. aprīļa protokola 10. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumiem paziņoja 2010. gada 6. maijā (2010. gada 6. maija protokola 3. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0246/2010, B7-0250/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-0256/2010, B7-0257/2010 un B7-0258/2010.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0246/2010

(aizstāj B7-0246/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-0256/2010 un B7-0257/2010)

Iesnieguši šādi deputāti:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides un Paolo Bartolozzi PPE grupas vārdā,
Gilles Pargneaux S&D grupas vārdā,
Niccolò Rinaldi un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā,
Bart Staes, Heidi Hautala un Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā,
Jacek Olgierd Kurski, Zbigniew Ziobro, Tomasz Piotr Poręba un Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2010)0149).

(Rezolūcijas priekšlikumi B7-0250/2010 un B7-0258/2010 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

-José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā ierosināja mutisku grozījumu 5. punktam, un šo grozījumu pieņēma.

- Paolo Bartolozzi PPE grupas vārdā ierosināja mutisku grozījumu, kas iekļaujams aiz 13. punkta, un šo grozījumu pieņēma.


7.4. Elektriskie automobiļi (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0261/2010.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0150).


7.5. Mehānisko transportlīdzekļu grupālā atbrīvojuma regula (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0245/2010.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0151).


7.6. Komisijas paziņojums par vēža apkarošanu — Eiropas partnerība (balsošana)

Ziņojums par Komisijas paziņojumu par vēža apkarošanu — Eiropas partnerība [2009/2103(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Alojz Peterle (A7-0121/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0152).


7.7. Informācijas un sakaru tehnoloģiju intensīvāka izmantošana, lai sekmētu pāreju uz energoefektīvu ekonomiku, kas rada zemas oglekļa emisijas (balsošana)

Ziņojums par informācijas un sakaru tehnoloģiju intensīvāku izmantošanu, lai sekmētu pāreju uz energoefektīvu ekonomiku, kas rada zemas oglekļa emisijas [2009/2228(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Patrizia Toia (A7-0120/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0153).


7.8. Komisijas Baltā grāmata „Adaptācija klimata pārmaiņām — iedibinot Eiropas rīcības pamatprincipus” (balsošana)

Ziņojums par Komisijas Balto grāmatu „Adaptācija klimata pārmaiņām — iedibinot Eiropas rīcības pamatprincipus” [2009/2152(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Vittorio Prodi (A7-0057/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

Vittorio Prodi sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 138. panta 4. punktu.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0154).


7.9. Kopienu finanšu interešu aizsardzība — krāpšanas apkarošana — 2008. gada pārskats (balsošana)

Ziņojums par Kopienu finanšu interešu aizsardzību — krāpšanas apkarošanu — 2008. gada ziņojums [2009/2167(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0155).


7.10. Eiropas Investīciju banka (EIB) — 2008. gada pārskats (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Investīciju bankas (EIB) 2008. gada pārskatu [(2009/2166(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tamás Deutsch (A7-0062/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0156).


7.11. Janvārī un martā notikušie nežēlīgie slaktiņi Nigērijā, Džosas apkaimē (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0247/2010, B7-248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010, B7-0253/2010, B7-0254/2010 un B7-0259/2010.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0247/2010

(aizstāj B7-0247/2010, B7-0248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010 un B7-0253/2010)

Iesnieguši šādi deputāti:

Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro un Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā,
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt un Ana Gomes S&D grupas vārdā,
Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells un Fiona Hall ALDE grupas vārdā,
Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā,
Peter van Dalen ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2010)0157).

(Rezolūcijas priekšlikumi B7-0254/2010 un B7-0259/2010 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā ierosināja mutisku grozījumu, kas iekļaujams aiz 5. punkta, un šo grozījumu pieņēma.

Filip Kaczmarek PPE grupas vārdā ierosināja mutisku grozījumu 7. punktam, un šo grozījumu pieņēma.


8. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Jörg Leichtfried ziņojums - A7-0035/2010:

Balsošana notika 2010. gada 5. maijā (2010. gada 5. maija protokola 13.33. punkts).

Siiri Oviir, Jaroslav Paška, Bogusław Liberadzki.

Brian Simpson ziņojums - A7-0030/2010:

Balsošana notika 2010. gada 5. maijā (2010. gada 5. maija protokola 13.34. punkts).

Antonio Cancian.

Evgeni Kirilov ziņojums - A7-0055/2010:

Balsošana notika 2010. gada 5. maijā (2010. gada 5. maija protokola 13.35. punkts).

Siiri Oviir, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alfredo Antoniozzi.

József Szájer ziņojums - A7-0110/2010:

Balsošana notika 2010. gada 5. maijā (2010. gada 5. maija protokola 13.37. punkts).

Alfredo Antoniozzi.

Marit Paulsen ziņojums - A7-0053/2010:

Balsošana notika 2010. gada 5. maijā (2010. gada 5. maija protokola 13.40. punkts).

Mairead McGuinness, Peter Jahr.

Stéphane Le Foll ziņojums - A7-0060/2010:

Balsošana notika 2010. gada 5. maijā (2010. gada 5. maija protokola 13.41. punkts).

Mairead McGuinness, Peter Jahr.

Herbert Dorfmann ziņojums - A7-0056/2010:

Balsošana notika 2010. gada 5. maijā (2010. gada 5. maija protokola 13.42. punkts).

Mairead McGuinness.

Pilar del Castillo Vera ziņojums - A7-0066/2010:

Balsošana notika 2010. gada 5. maijā (2010. gada 5. maija protokola 13.43. punkts).

Sonia Alfano.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ziņojums - A7-0111/2010:

Balsošana notika 2010. gada 5. maijā (2010. gada 5. maija protokola 13.51. punkts).

Mairead McGuinness.

ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksme - RC-B7-0233/2010:

Balsošana notika 2010. gada 5. maijā (2010. gada 5. maija protokola 13.52. punkts).

Giommaria Uggias.


9. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Marokas parlamenta Pārstāvju palātas priekšsēdētāja Abdelwahed Radi un Padomnieku palātas priekšsēdētāja Mohamed Cheikh Biadillah vadīto Marokas parlamenta delegāciju, kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


10. Balsojuma skaidrojumi (turpinājums)

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Aizliegums izmantot uz cianīdu balstītas izrakteņu ieguves tehnoloģijas - RC-B7-0238/2010:

Balsošana notika 2010. gada 5. maijā (2010. gada 5. maija protokola 13.55. punkts).

Alajos Mészáros, Giommaria Uggias, Corneliu Vadim Tudor, Cristian Dan Preda.

Kirgizstāna RC-B7-0246/2010:

Joe Higgins.

Alojz Peterle ziņojums - A7-0121/2010:

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jaroslav Paška, Vito Bonsignore.

Patrizia Toia ziņojums - A7-0120/2010:

Alajos Mészáros.

Vittorio Prodi ziņojums - A7-0057/2010:

Barbara Matera, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach.


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

11. Svinīgā sēde

No plkst. 12.25 līdz plkst. 13.00 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Amerikas Savienoto Valstu viceprezidenta Joe Biden vizītei.


SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Balsojuma skaidrojumi (turpinājums)

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Andrea Cozzolino ziņojums - A7-0100/2010:

Laima Liucija Andrikienė.

Tamás Deutsch ziņojums - A7-0062/2010:

Laima Liucija Andrikienė.

Janvārī un martā notikušie nežēlīgie slaktiņi Nigērijā, Džosas apkaimē - RC-B7-0247/2010:

Laima Liucija Andrikienė, Bastiaan Belder, Seán Kelly.


13. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


14. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija ir iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums Padomes regulai par īpašajiem nosacījumiem tirdzniecībai ar tiem Kipras Republikas apgabaliem, kurus Kipras Republikas valdība nekontrolē (COM(2004)0466 - C7-0047/2010 – 2004/0148(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET

- Projekts Padomes Lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību (08029/2010 - C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

FEMM, DEVE, ENVI, BUDG, JURI, CONT, LIBE, INTA, AFCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu, un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā (kodificēta redakcija) (COM(2010)0179 - C7-0098/2010 – 2010/0095(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (EGF/2010/000 TA 2010 – tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (COM(2010)0182 - C7-0099/2010 – 2010/2060(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu par civilās aviācijas drošību starp Eiropas Kopienu un Kanādu (06645/2010 - C7-0100/2010 – 2009/0156(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par papildu noteikumiem attiecībā uz Ārējo robežu fondu laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam (07853/2010 - C7-0101/2010 – 2009/0148(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Padomes regulai (ES), ar kuru īsteno ciešāku sadarbību laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā (COM(2010)0105 - C7-0102/2010 – 2010/0067(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

FEMM, LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Rietumāfrikas Ekonomisko un monetāro savienību par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (06646/2010 - C7-0103/2010 – 2008/0145(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2007. gada konsolidēto Konvenciju par darbu zvejniecībā (188. konvencija) (16923/2009 - C7-0104/2010 – 2008/0107(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

PECH

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko dalībvalstīm tiek atļauts pievienoties Parīzē 1928. gada 22. novembrī parakstītajai Konvencijai par starptautiskām izstādēm, kura papildināta ar 1948. gada 10. maija, 1966. gada 16. novembra un 1972. gada 30. novembra protokoliem un ar 1982. gada 24. jūnija un 1988. gada 31. maija grozījumiem (08100/2010 - C7-0105/2010 – 2010/0015(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2006. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 861/2006, ar ko nosaka Kopienas finanšu pasākumus kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai un jūras tiesību jomā (COM(2010)0145 - C7-0107/2010 – 2010/0080(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

BUDG

Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs informēja, ka viņš apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par šo priekšlikumu.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 10/2010 - III iedaļa - Komisija (N7-0020/2010 - C7-0108/2010 – 2010/2062(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienība noslēgtu Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) Statūtus (08612/2010 - C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2010)0193 - C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

FEMM, ITRE, ECON


15. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. .../..., ar ko attiecībā uz halonu kritiskajiem lietojumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām (D004897/02 - 2010/2672(RPS) - termiņš: 21/07/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas regulai [...], ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005 saistībā ar maksimāli pieļaujamiem dažu pesticīdu atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D008402/02 - 2010/2677(RPS) - termiņš: 22/06/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas direktīvai [...], ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti (D008941/02 - 2010/2670(RPS) - termiņš: 20/07/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


16. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Iesaistītās komitejas

AFET komiteja

- Eiropas Ārējās darbības dienests (2010/0816(NLE))
(atzinums: FEMM, DEVE, ENVI, BUDG, JURI, CONT, LIBE, INTA)
Iesaistītās komitejas AFET, AFCO
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 22.04.2010.)


17. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


18. Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. panta 3. punkts):

Dokumenta numurs

Autors

Paraksti

1/2010

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

168

2/2010

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

397

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

272

4/2010

Morten Messerschmidt, Timo Soini

33

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

71

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

110

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

70

9/2010

Andreas Mölzer

17

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

99

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

40

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

185

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

31

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

89

16/2010

Morten Messerschmidt

12

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

43

18/2010

Zigmantas Balčytis

15

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

10

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

83

21/2010

Andreas Mölzer

13

22/2010

Andreas Mölzer

14

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

44

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

65

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

47

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

28

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

32

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

70

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

90

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

29

31/2010

Franz Obermayr

2

32/2010

Franz Obermayr

12

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

5

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

12

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

39

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

21

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

5

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

17

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

18


19. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2010. gada 17. maija līdz 2010. gada 20. maijam.


20. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 13.05.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Ģenerālsekretārs

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika