Index 
Notulen
PDF 221kWORD 142k
Donderdag 6 mei 2010 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Kirgizië (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag 2008 (debat)
 4.Massale gruweldaden in Jos, Nigeria, in januari en maart (debat)
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 6.Inspanningen van de Unie ter bestrijding van corruptie (schriftelijke verklaring)
 7.Stemmingen
  7.1.Besluit om geen Conventie tot wijziging van de Verdragen bijeen te roepen voor wat betreft de overgangsmaatregelen in verband met de samenstelling van het Europees Parlement *** (stemming)
  7.2.Herziening van de Verdragen - Overgangsbepalingen in verband met de samenstelling van het Europees Parlement * (stemming)
  7.3.Kirgizië (stemming)
  7.4.Elektrische voertuigen (stemming)
  7.5.Groepsvrijstellingsverordening motorvoertuigen (stemming)
  7.6.Mededeling van de Commissie over kankerbestrijding: een Europees partnerschap (stemming)
  7.7.De inzet van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) voor het vergemakkelijken van de overgang naar een energie-efficiënte, koolstofarme economie (stemming)
  7.8.Witboek van de Commissie "Aanpassing aan de klimaatverandering: naar een Europees actiekader" (stemming)
  7.9.Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen - Strijd tegen fraude - Jaarverslag 2008 (stemming)
  7.10.Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag 2008 (stemming)
  7.11.Massale gruweldaden in Jos, Nigeria, in januari en maart (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Welkomstwoord
 10.Stemverklaringen (vervolg)
 11.Plechtige vergadering - Verenigde Staten
 12.Stemverklaringen (vervolg)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Ingekomen stukken
 15.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 19.Rooster van de volgende vergaderingen
 20.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


NOTULEN

DONDERDAG 6 MEI 2010

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Kirgizië (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Kirgizië

Het debat heeft op 20.04.2010 plaatsgevonden (punt 10 van de notulen van 20.4.2010).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Heidi Hautala, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Kirgizië (B7-0246/2010),

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà en Lorenzo Fontana, namens de EFD-Fractie, over Kirgizië (B7-0250/2010),

- Niccolò Rinaldi en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Kirgizië (B7-0251/2010),

- Damien Abad, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański en Zbigniew Ziobro, namens de ECR-Fractie, over Kirgizië (B7-0255/2010),

- Hannes Swoboda, Katarína Neveďalová, Justas Vincas Paleckis, Marc Tarabella en Henri Weber, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Kirgizië (B7-0256/2010),

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Filip Kaczmarek en Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, over Kirgizië (B7-0257/2010),

- Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over Kirgizië (B7-0258/2010).

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 6.5.2010.


3. Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag 2008 (debat)

Verslag over het jaarverslag 2008 van de Europese Investeringsbank [(2009/2166(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

Tamás Deutsch leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Philippe Maystadt ( president van de Europese Investeringsbank), en Olli Rehn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Enikő Győri (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Karin Kadenbach (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Jean-Pierre Audy, namens de PPE-Fractie, Cătălin Sorin Ivan, namens de S&D-Fractie, Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Seán Kelly, Jens Geier, Charles Goerens, Malika Benarab-Attou, Paweł Robert Kowal, Nikolaos Salavrakos, Hans-Peter Martin, Sophie Auconie, Thijs Berman, Georgios Stavrakakis, Zigmantas Balčytis, Proinsias De Rossa, Corina Creţu en Andreas Mölzer, laatstgenoemde over de woorden van Hans-Peter Martin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Petru Constantin Luhan, George Sabin Cutaş, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb en Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Philippe Maystadt, Olli Rehn, Tamás Deutsch en Hans-Peter Martin, voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Andreas Mölzer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 6.5.2010.


4. Massale gruweldaden in Jos, Nigeria, in januari en maart (debat)

Verklaring van de Commissie: Massale gruweldaden in Jos, Nigeria, in januari en maart

Olli Rehn (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Gay Mitchell, namens de PPE-Fractie, Thijs Berman, namens de S&D-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-ingeschrevene, Mario Mauro, Corina Creţu, Charles Tannock, Joe Higgins en Filip Kaczmarek.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda en Andrzej Grzyb.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean Lambert en Malika Benarab-Attou, namens de Verts/ALE-Fractie, over de massale gruweldaden in Jos, Nigeria (B7-0247/2010),

- Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, betreffende de massale gruweldaden in Jos, Nigeria (B7-0248/2010),

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over massale gruweldaden in Nigeria (B7-0249/2010),

- Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro en Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, over de massale gruweldaden in Jos, Nigeria (B7-0252/2010),

- Charles Goerens en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, over de massale gruweldaden in Jos, Nigeria (B7-0253/2010),

- Mara Bizzotto en Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie, over het massale geweld in Jos, Nigeria, in januari en maart (B7-0254/2010),

- Marie-Christine Vergiat en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, over het bloedvergieten in Nigeria (B7-0259/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 6.5.2010.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.00 uur onderbroken en om 11.10 uur hervat.)


VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

5. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


6. Inspanningen van de Unie ter bestrijding van corruptie (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring 0002/2010 ingediend door de leden Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes en Bart Staes over de inspanningen van de Unie ter bestrijding van corruptie is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 123, leden 3 en 4, van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van 18 mei 2010 met vermelding in de notulen van de namen van de ondertekenaars (zie bijlage I bij de notulen van 18 mei 2010).

Het woord wordt gevoerd door Monica Luisa Macovei.


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Besluit om geen Conventie tot wijziging van de Verdragen bijeen te roepen voor wat betreft de overgangsmaatregelen in verband met de samenstelling van het Europees Parlement *** (stemming)

Aanbeveling inzake het voorstel van de Europese Raad om geen Conventie tot wijziging van de Verdragen bijeen te roepen voor wat betreft de overgangsmaatregelen voor de samenstelling van het Europees Parlement [17196/2009 - C7-0002/2010- 2009/0814(NLE)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0147)


7.2. Herziening van de Verdragen - Overgangsbepalingen in verband met de samenstelling van het Europees Parlement * (stemming)

Verslag over het ontwerpprotocol tot wijziging van protocol nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen in verband met de samenstelling van het Europees Parlement tot het einde van de zittingsperiode 2009-2014: advies van het Europees Parlement (artikel 48, lid 3, van het EU-Verdrag) [17196/2009 - C7-0001/2010- 2009/0813(NLE)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0148)


7.3. Kirgizië (stemming)

Het debat heeft op 20 april 2010 plaatsgevonden (punt 10 van de notulen van 20.4.2010).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 6 mei 2010 (punt 3 van de notulen van 6.5.2010).

Ontwerpresoluties B7-0246/2010, B7-0250/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-0256/2010, B7-0257/2010 en B7-0258/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0246/2010

(ter vervanging van B7-0246/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-0256/2010 en B7-0257/2010):

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides en Paolo Bartolozzi, namens de PPE-Fractie
Gilles Pargneaux, namens de S&D-Fractie
Niccolò Rinaldi en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie
Bart Staes, Heidi Hautala en Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie
Jacek Olgierd Kurski, Zbigniew Ziobro, Tomasz Piotr Poręba en Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2010)0149)

(Ontwerpresoluties B7-0250/2010 en B7-0258/2010 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, om een mondeling amendement in te dienen op paragraaf 5 dat in aanmerking werd genomen;

- Paolo Bartolozzi, namens de PPE-Fractie, om een mondeling amendement in te dienen ter inlassing na paragraaf 13 dat in aanmerking werd genomen.


7.4. Elektrische voertuigen (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0261/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0150)


7.5. Groepsvrijstellingsverordening motorvoertuigen (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0245/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0151)


7.6. Mededeling van de Commissie over kankerbestrijding: een Europees partnerschap (stemming)

Verslag over de mededeling van de Commissie over kankerbestrijding: een Europees partnerschap [2009/2103(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0152)


7.7. De inzet van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) voor het vergemakkelijken van de overgang naar een energie-efficiënte, koolstofarme economie (stemming)

Verslag over de inzet van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) voor het vergemakkelijken van de overgang naar een energie-efficiënte, koolstofarme economie [2009/2228(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0153)


7.8. Witboek van de Commissie "Aanpassing aan de klimaatverandering: naar een Europees actiekader" (stemming)

Verslag over het Witboek van de Commissie "Aanpassing aan de klimaatverandering: naar een Europees actiekader" [2009/2152(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

Vittorio Prodi legt overeenkomstig artikel 138, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0154)


7.9. Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen - Strijd tegen fraude - Jaarverslag 2008 (stemming)

Verslag over de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en de strijd tegen fraude - Jaarverslag 2008 [2009/2167(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0155)


7.10. Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag 2008 (stemming)

Verslag over het jaarverslag 2008 van de Europese Investeringsbank [(2009/2166(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0156)


7.11. Massale gruweldaden in Jos, Nigeria, in januari en maart (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0247/2010, B7-248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010, B7-0253/2010, B7-0254/2010 en B7-0259/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0247/2010

(ter vervanging van B7-0247/2010, B7-0248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010 en B7-0253/2010):

ingediend door de volgende leden:

Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro en Cristian Dan Preda, namens de PPE-FractieThijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie
Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells en Fiona Hall, namens de ALDE-FractieBart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie
Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2010)0157)

(Ontwerpresoluties B7-0254/2010 en B7-0259/2010 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

- Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, om een mondeling amendement in te dienen ter inlassing na paragraaf 5 dat in aanmerking werd genomen.

- Filip Kaczmarek, namens de PPE-Fractie, om een mondeling amendement in te dienen op paragraaf 7 dat in aanmerking werd genomen.


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Jörg Leichtfried - A7-0035/2010:

De stemming vond plaats op 5 mei 2010 (punt 13.33 van de notulen van 5.5.2010).

Siiri Oviir, Jaroslav Paška, Bogusław Liberadzki

Verslag Brian Simpson - A7-0030/2010:

De stemming vond plaats op 5 mei 2010 (punt 13.34 van de notulen van 5.5.2010).

Antonio Cancian

Verslag Evgeni Kirilov - A7-0055/2010:

De stemming vond plaats op 5 mei 2010 (punt 13.35 van de notulen van 5.5.2010).

Siiri Oviir, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alfredo Antoniozzi

Verslag József Szájer - A7-0110/2010

De stemming vond plaats op 5 mei 2010 (punt 13.37 van de notulen van 5.5.2010).

Alfredo Antoniozzi

Verslag Marit Paulsen - A7-0053/2010:

De stemming vond plaats op 5 mei 2010 (punt 13.40 van de notulen van 5.5.2010).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Verslag Stéphane Le Foll - A7-0060/2010:

De stemming vond plaats op 5 mei 2010 (punt 13.41 van de notulen van 5.5.2010).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Verslag Herbert Dorfmann - A7-0056/2010:

De stemming vond plaats op 5 mei 2010 (punt 13.42 van de notulen van 5.5.2010).

Mairead McGuinness

Verslag Pilar del Castillo Vera - A7-0066/2010:

De stemming vond plaats op 5 mei 2010 (punt 13.43 van de notulen van 5.5.2010).

Sonia Alfano

Verslag José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0111/2010:

De stemming vond plaats op 5 mei 2010 (punt 13.51 van de notulen van 5.5.2010).

Mairead McGuinness

Top EU-Canada - RC-B7-0233/2010:

De stemming vond plaats op 5 mei 2010 (punt 13.52 van de notulen van 5.5.2010).

Giommaria Uggias


9. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement een delegatie van het Marokkaanse parlement onder leiding van Abdelwahed Radi, voorzitter van de kamer van volksvertegenwoordigers, en Mohamed Cheikh Biadillah, voorzitter van de kamer van adviseurs van het Marokkaans parlement, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


10. Stemverklaringen (vervolg)

Mondelinge stemverklaringen:

Verbod op het gebruik van cyanide in de mijnbouw - RC-B7-0238/2010:

De stemming vond plaats op 5 mei 2010 (punt 13.55 van de notulen van 5.5.2010).

Alajos Mészáros, Giommaria Uggias, Corneliu Vadim Tudor, Cristian Dan Preda

Kirgizië RC-B7-0246/2010:

Joe Higgins

Verslag Alojz Peterle - A7-0121/2010:

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jaroslav Paška, Vito Bonsignore

Verslag Patrizia Toia - A7-0120/2010:

Alajos Mészáros

Verslag Vittorio Prodi - A7-0057/2010

Barbara Matera, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach


VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

11. Plechtige vergadering - Verenigde Staten

Van 12.25 tot 13.00 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van het bezoek van Joe Biden, vice-president van de Verenigde Staten.


VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

12. Stemverklaringen (vervolg)

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Andrea Cozzolino - A7-0100/2010:

Laima Liucija Andrikienė

Verslag Tamás Deutsch - A7-0062/2010:

Laima Liucija Andrikienė

Massale gruweldaden in Jos, Nigeria, in januari en maart - RC-B7-0247/2010:

Laima Liucija Andrikienė, Bastiaan Belder, Seán Kelly


13. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de bijzondere voorwaarden voor de handel met de delen van de Republiek Cyprus waarover de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent (COM(2004)0466 - C7-0047/2010 - 2004/0148(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET

- Ontwerpbesluit van de Raad tot vaststelling van de inrichting en werking van de Europese dienst voor extern optreden (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

FEMM, DEVE, ENVI, BUDG, JURI, CONT, LIBE, INTA, AFCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (Codificatie) (COM(2010)0179 - C7-0098/2010 - 2010/0095(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (EGF/2010/000 TA 2010 – technische bijstand op initiatief van de Commissie) (COM(2010)0182 - C7-0099/2010 - 2010/2060(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van een overeenkomst inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart tussen de Europese Gemeenschap en Canada (06645/2010 - C7-0100/2010 - 2009/0156(NLE))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek IJsland, het Koninkrijk Noorwegen, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein over extra voorschriften in verband met het Buitengrenzenfonds voor de periode 2007–2013 (07853/2010 - C7-0101/2010 - 2009/0148(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een verordening (EU) van de Raad betreffende de totstandbrenging van nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed (COM(2010)0105 - C7-0102/2010 - 2010/0067(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

FEMM, LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de West-Afrikaanse economische en monetaire unie inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (06646/2010 - C7-0103/2010 - 2008/0145(NLE))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese Unie het verdrag inzake arbeid in de visserij van de Internationale Arbeidsorganisatie van 2007 te ratificeren (Verdrag nr. 188) (16923/2009 - C7-0104/2010 - 2008/0107(NLE))

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

PECH

- Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij lidstaten worden gemachtigd om toe te treden tot het op 22 november 1928 te Parijs ondertekende Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen, zoals aangevuld met de protocollen van 10 mei 1948, 16 november 1966, 30 november 1972 en zoals gewijzigd op 24 juni 1982 en 31 mei 1988 (08100/2010 - C7-0105/2010 - 2010/0015(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad van 22 mei 2006 houdende communautaire financieringsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerecht (COM(2010)0145 - C7-0107/2010 - 2010/0080(COD))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

BUDG

Overeenkomstig artikel 24, lid 1, van het Reglement deelt de Voorzitter mede dat hij het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel zal raadplegen.

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 10/2010 - Afdeling III – Commissie (N7-0020/2010 - C7-0108/2010 - 2010/2062(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de vaststelling van het Statuut van het Internationale Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) door de Europese Unie (08612/2010 - C7-0109/2010 - 2009/0085(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2010)0193 - C7-0111/2010 - 2010/0115(NLE))

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

FEMM, ITRE, ECON


15. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Ontwerpverordening (EU) nr. …/.. van de Commissie van [...] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, wat betreft de kritische toepassingen van halonen (D004897/02 - 2010/2672(RPS) - termijn: 21/07/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerpverordening van de Commissie van [...] tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van bepaalde bestrijdingsmiddelen in of op bepaalde producten (D008402/02 - 2010/2677(RPS) - termijn: 22/06/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerprichtlijn van de Commissie van [...] tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof, met het oog op de aanpassing ervan aan de technische vooruitgang (D008941/02 - 2010/2670(RPS) - termijn: 20/07/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI


16. Besluiten inzake bepaalde documenten

Medeverantwoordelijke commissies

Commissie AFET

- Europese dienst voor extern optreden (2010/0816(NLE))
(advies: FEMM, DEVE, ENVI, BUDG, JURI, CONT, LIBE, INTA)
Medeverantwoordelijke commissies AFET, AFCO
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 22.04.2010)


17. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


18. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 123, lid 3, van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

1/2010

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

168

2/2010

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

397

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

272

4/2010

Morten Messerschmidt, Timo Soini

33

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

71

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

110

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

70

9/2010

Andreas Mölzer

17

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

99

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

40

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

185

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

31

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

89

16/2010

Morten Messerschmidt

12

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

43

18/2010

Zigmantas Balčytis

15

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

10

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

83

21/2010

Andreas Mölzer

13

22/2010

Andreas Mölzer

14

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

44

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

65

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

47

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

28

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

32

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

70

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

90

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

29

31/2010

Franz Obermayr

2

32/2010

Franz Obermayr

12

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

5

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

12

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

39

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

21

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

5

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

17

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

18


19. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 17 mei t/m 20 mei 2010.


20. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 13.05 uur gesloten.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid