Indeks 
Protokół
PDF 222kWORD 141k
Czwartek, 6 maja 2010 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Kirgistan (złożone projekty rezolucji)
 3.Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) - sprawozdanie roczne 2008 (debata)
 4.Masowe masakry w Jos, Nigerii, w styczniu i marcu (debata)
 5.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 6.Starania Unii Europejskiej na rzecz zwalczania korupcji (pisemne oświadczenie)
 7.Głosowanie
  
7.1.Decyzja o niezwoływaniu Konwentu w celu zmiany traktatów w zakresie środków przejściowych dotyczących składu Parlamentu Europejskiego *** (głosowanie)
  
7.2.Zmiana traktatów - Środki przejściowe dotyczące składu Parlamentu Europejskiego * (głosowanie)
  
7.3.Kirgistan (głosowanie)
  
7.4.Pojazdy elektryczne (głosowanie)
  
7.5.Rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze motoryzacyjnym (głosowanie)
  
7.6.Komunikat Komisji : Walka z rakiem: partnerstwo europejskie (głosowanie)
  
7.7.Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę (głosowanie)
  
7.8.Biała księga Komisji pt. “Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania” (głosowanie)
  
7.9.Ochrona finansowych interesów Wspólnot - zwalczanie nadużyć - sprawozdanie roczne 2008 (głosowanie)
  
7.10.Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) - sprawozdanie roczne 2008 (głosowanie)
  
7.11.Masowe masakry w Jos, Nigerii, w styczniu i marcu (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Oficjalne powitanie
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania (ciąg dalszy)
 11.Uroczyste posiedzenie
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania (ciąg dalszy)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 14.Składanie dokumentów
 15.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 16.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 18.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 19.Kalendarz następnych posiedzeń
 20.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PROTOKÓŁ

CZWARTEK, 6 MAJA 2010 r.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:05.


2. Kirgistan (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej i wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Kirgistan

Debata odbyła się dnia 20.04.2010 (pkt 10 protokołu z dnia 20.4.2010).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Heidi Hautala, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen i Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Kirgistanie (B7-0246/2010),

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà i Lorenzo Fontana w imieniu grupy EFD, w sprawie Kirgistanu (B7-0250/2010),

- Niccolò Rinaldi i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Kirgistanie (B7-0251/2010),

- Damien Abad, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański i Zbigniew Ziobro w imieniu grupy ECR, w sprawie Kirgistanu (B7-0255/2010),

- Hannes Swoboda, Katarína Neveďalová, Justas Vincas Paleckis, Marc Tarabella i Henri Weber w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Kirgistanie (B7-0256/2010),

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Filip Kaczmarek i Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, w sprawie Kirgistanu (B7-0257/2010),

- Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Kirgistanie (B7-0258/2010).

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 6.5.2010.


3. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) - sprawozdanie roczne 2008 (debata)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2008 [(2009/2166(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

Tamás Deutsch przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Philippe Maystadt (Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego), i Olli Rehn (członek Komisji).

Głos zabrali: Enikő Győri (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Karin Kadenbach (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Jean-Pierre Audy w imieniu grupy PPE, Cătălin Sorin Ivan w imieniu grupy S&D, Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Seán Kelly, Jens Geier, Charles Goerens, Malika Benarab-Attou, Paweł Robert Kowal, Nikolaos Salavrakos, Hans-Peter Martin, Sophie Auconie, Thijs Berman, Georgios Stavrakakis, Zigmantas Balčytis, Proinsias De Rossa, Corina Creţu i Andreas Mölzer, w sprawie wystąpienia Hansa-Petera Martina.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Petru Constantin Luhan, George Sabin Cutaş, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb i Paul Rübig.

Głos zabrali: Philippe Maystadt, Olli Rehn, Tamás Deutsch i Hans-Peter Martin, w kwestii osobistej w związku z wystąpieniem Andreasa Mölzera.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 6.5.2010.


4. Masowe masakry w Jos, Nigerii, w styczniu i marcu (debata)

Oświadczenie Komisji: Masowe masakry w Jos, Nigerii, w styczniu i marcu

Olli Rehn (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Gay Mitchell w imieniu grupy PPE, Thijs Berman w imieniu grupy S&D, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Mario Mauro, Corina Creţu, Charles Tannock, Joe Higgins i Filip Kaczmarek.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda i Andrzej Grzyb.

Głos zabrał Olli Rehn.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean Lambert i Malika Benarab-Attou w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie masowych aktów okrucieństwa w Jos w Nigerii (B7-0247/2010),

- Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt i Ana Gomes w imieniu grupy S&D, w sprawie masowych aktów okrucieństwa w Jos w Nigerii (B7-0248/2010),

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, w sprawie masowych aktów okrucieństwa w Nigerii (B7-0249/2010),

- Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro i Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, w sprawie masowych aktów okrucieństwa w Jos w Nigerii (B7-0252/2010),

- Charles Goerens i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, w sprawie masowych aktów okrucieństwa w Jos w Nigerii (B7-0253/2010),

- Mara Bizzotto i Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, w sprawie aktów okrucieństwa w Jos w Nigerii w styczniu i marcu (B7-0254/2010),

- Marie-Christine Vergiat i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie masakr w Nigerii (B7-0259/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 6.5.2010.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11:00 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.11:10.)


PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

5. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


6. Starania Unii Europejskiej na rzecz zwalczania korupcji (pisemne oświadczenie)

Oświadczenie pisemne 0002/2010 złożone przez posłów Monikę Luisę Macovei, Simona Busuttila, Luigiego de Magistrisa, Anę Gomes i Barta Staesa na temat starań Unii Europejskiej na rzecz zwalczania korupcji uzyskało podpisy większości posłów do PE, w związku z tym, zgodnie z art. 123 ust. 3 i 4 Regulaminu zostanie przekazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy, w tekstach przyjętych w protokole z obrad z 18 maja 2010 r. (patrz załącznik 1 do protokołu z 18 maja 2010).

Głos zabrała Monica Luisa Macovei.


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Decyzja o niezwoływaniu Konwentu w celu zmiany traktatów w zakresie środków przejściowych dotyczących składu Parlamentu Europejskiego *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku Rady Europejskiej dotyczącego niezwoływania konwentu w celu zmiany traktatów w zakresie postanowień przejściowych dotyczących składu Parlamentu Europejskiego [17196/2009 - C7-0002/2010- 2009/0814(NLE)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0147)


7.2. Zmiana traktatów - Środki przejściowe dotyczące składu Parlamentu Europejskiego * (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące projektu protokołu zmieniającego protokół nr 36 w sprawie przepisów przejściowych w odniesieniu do składu Parlamentu Europejskiego do końca kadencji 2009-2014: opinia Parlamentu Europejskiego (art. 48 ust. 3 traktatu UE) [17196/2009 - C7-0001/2010- 2009/0813(NLE)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0148)


7.3. Kirgistan (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 20 kwietnia 2010 (pkt 10 protokołu z dnia 20.4.2010).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 6 maja 2010 (pkt 3 protokołu z dnia 6.5.2010).

Projekty rezolucji B7-0246/2010, B7-0250/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-0256/2010, B7-0257/2010 i B7-0258/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0246/2010

(zastępujący B7-0246/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-0256/2010 i B7-0257/2010):

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides i Paolo Bartolozzi w imieniu grupy PPE
Gilles Pargneaux w imieniu grupy S&D
Niccolò Rinaldi i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE
Bart Staes, Heidi Hautala i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE
Jacek Olgierd Kurski, Zbigniew Ziobro, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR

Przyjęto (P7_TA(2010)0149)

(Projekty rezolucji B7-0250/2010 i B7-0258/2010 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

-José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, przedstawił poprawkę ustną do ust. 5, która została przyjęta;

- Paolo Bartolozzi w imieniu grupy PPE, przedstawił poprawkę ustną po ust. 13, która została przyjęta.


7.4. Pojazdy elektryczne (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0261/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0150)


7.5. Rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze motoryzacyjnym (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0245/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0151)


7.6. Komunikat Komisji : Walka z rakiem: partnerstwo europejskie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie komunikatu Komisji pt. „Walka z rakiem: Partnerstwo europejskie” [2009/2103(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0152)


7.7. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę [2009/2228(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0153)


7.8. Biała księga Komisji pt. “Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania” (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie białej księgi Komisji zatytułowanej „Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania” [2009/2152(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

Vittorio Prodi złożył oświadczenie na podstawie art. 138 ust. 4 Regulaminu.

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0154)


7.9. Ochrona finansowych interesów Wspólnot - zwalczanie nadużyć - sprawozdanie roczne 2008 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot i zwalczania nadużyć finansowych – sprawozdanie roczne za 2008 r. [2009/2167(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0155)


7.10. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) - sprawozdanie roczne 2008 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2008 [(2009/2166(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0156)


7.11. Masowe masakry w Jos, Nigerii, w styczniu i marcu (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0247/2010, B7-248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010, B7-0253/2010, B7-0254/2010 i B7-0259/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0247/2010

(zastępujący B7-0247/2010, B7-0248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010 i B7-0253/2010):

złożony przez następujących posłów:

Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro i Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt i Ana Gomes w imieniu grupy S&D
Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells i Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE
Peter van Dalen w imieniu grupy ECR

Przyjęto (P7_TA(2010)0157)

(Projekty rezolucji B7-0254/2010 i B7-0259/2010 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

- Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, przedstawiła poprawkę ustną po ust. 5, która została przyjęta.

- Filip Kaczmarek w imieniu grupy PPE, przedstawił poprawkę ustną do ust. 7, która została przyjęta.


8. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Jörg Leichtfried - A7-0035/2010:

Głosowanie odbyło się dnia 5 maja 2010 (pkt 13.33 protokołu z dnia 5.5.2010).

Siiri Oviir, Jaroslav Paška, Bogusław Liberadzki

Sprawozdanie Brian Simpson - A7-0030/2010:

Głosowanie odbyło się dnia 5 maja 2010 (pkt 13.34 protokołu z dnia 5.5.2010).

Antonio Cancian

Sprawozdanie Evgeni Kirilov - A7-0055/2010:

Głosowanie odbyło się dnia 5 maja 2010 (pkt 13.35 protokołu z dnia 5.5.2010).

Siiri Oviir, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alfredo Antoniozzi

Sprawozdanie József Szájer - A7-0110/2010

Głosowanie odbyło się dnia 5 maja 2010 (pkt 13.37 protokołu z dnia 5.5.2010).

Alfredo Antoniozzi

Sprawozdanie Marit Paulsen - A7-0053/2010:

Głosowanie odbyło się dnia 5 maja 2010 (pkt 13.40 protokołu z dnia 5.5.2010).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Sprawozdanie Stéphane Le Foll - A7-0060/2010:

Głosowanie odbyło się dnia 5 maja 2010 (pkt 13.41 protokołu z dnia 5.5.2010).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Sprawozdanie Herbert Dorfmann - A7-0056/2010:

Głosowanie odbyło się dnia 5 maja 2010 (pkt 13.42 protokołu z dnia 5.5.2010).

Mairead McGuinness

Sprawozdanie Pilar del Castillo Vera - A7-0066/2010:

Głosowanie odbyło się dnia 5 maja 2010 (pkt 13.43 protokołu z dnia 5.5.2010).

Sonia Alfano

Sprawozdanie José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0111/2010:

Głosowanie odbyło się dnia 5 maja 2010 (pkt 13.51 protokołu z dnia 5.5.2010).

Mairead McGuinness

Szczyt UE-Kanada - RC-B7-0233/2010:

Głosowanie odbyło się dnia 5 maja 2010 (pkt 13.52 protokołu z dnia 5.5.2010).

Giommaria Uggias


9. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację z parlamentu Maroka, pod przewodnictwem Abdelwaheda Radiego, przewodniczącego Izby Reprezentantów, oraz Mohameda Cheikha Biadillaha, przewodniczącego Izby Doradców marokańskiego parlamentu. Delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.


10. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania (ciąg dalszy)

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Zakaz stosowania technologii wydobywczych z wykorzystaniem cyjanku - RC-B7-0238/2010:

Głosowanie odbyło się dnia 5 maja 2010 (pkt 13.55 protokołu z dnia 5.5.2010).

Alajos Mészáros, Giommaria Uggias, Corneliu Vadim Tudor, Cristian Dan Preda

Kirgistan RC-B7-0246/2010:

Joe Higgins

Sprawozdanie Alojz Peterle - A7-0121/2010:

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jaroslav Paška, Vito Bonsignore

Sprawozdanie Patrizia Toia - A7-0120/2010:

Alajos Mészáros

Sprawozdanie Vittorio Prodi - A7-0057/2010

Barbara Matera, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

11. Uroczyste posiedzenie

W godzinach od 12:25 do 13:00, Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wizyty Joe Bidena, wiceprezydenta USA.


PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

12. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania (ciąg dalszy)

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Andrea Cozzolino - A7-0100/2010:

Laima Liucija Andrikienė

Sprawozdanie Tamás Deutsch - A7-0062/2010:

Laima Liucija Andrikienė

Masowe masakry w Jos, Nigeria, w styczniu i marcu - RC-B7-0247/2010:

Laima Liucija Andrikienė, Bastiaan Belder, Seán Kelly


13. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


14. Składanie dokumentów

Rada i Komisja złożyły następujące dokumenty:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie specjalnych warunków handlu z obszarami Republiki Cypryjskiej, nad którymi rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli (COM(2004)0466 - C7-0047/2010 - 2004/0148(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET

- Projekt decyzji Rady określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

FEMM, DEVE, ENVI, BUDG, JURI, CONT, LIBE, INTA, AFCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (tekst jednolity) (COM(2010)0179 - C7-0098/2010 - 2010/0095(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (EGF/2010/000 TA 2010 – pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) (COM(2010)0182 - C7-0099/2010 - 2010/2060(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy dotyczącej bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Wspólnotą Europejską i Kanadą (06645/2010 - C7-0100/2010 - 2009/0156(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych ustanowionego na lata 2007-2013 (07853/2010 - C7-0101/2010 - 2009/0148(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (UE) wprowadzającego w życie wzmocnioną współpracę w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji prawnej (COM(2010)0105 - C7-0102/2010 - 2010/0067(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

FEMM, LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (06646/2010 - C7-0103/2010 - 2008/0145(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188) (16923/2009 - C7-0104/2010 - 2008/0107(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

PECH

- Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do przystąpienia do Konwencji o wystawach międzynarodowych podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. i uzupełnionej protokołami z dnia 10 maja 1948 r., 16 listopada 1966 r., 30 listopada 1972 r. oraz zmianami z dnia 24 czerwca 1982 r. oraz z dnia 31 maja 1988 r. (08100/2010 - C7-0105/2010 - 2010/0015(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (COM(2010)0145 - C7-0107/2010 - 2010/0080(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

BUDG

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący poinformował, że zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 10/2010 - Sekcja 3 - Komisja (N7-0020/2010 - C7-0108/2010 - 2010/2062(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przyjęcia przez Unię Europejską Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) (08612/2010 - C7-0109/2010 - 2009/0085(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich (COM(2010)0193 - C7-0111/2010 - 2010/0115(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

FEMM, ITRE, ECON


15. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych związane z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą:

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) nr …/.. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, w zakresie zastosowań krytycznych halonów (D004897/02 - 2010/2672(RPS) - termin: 21/07/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji z dnia [...] r. zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D008402/02 - 2010/2677(RPS) - termin: 22/06/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący dyrektywy Komisji z dnia […] r. zmieniającej w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych (D008941/02 - 2010/2670(RPS) - termin: 20/07/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI


16. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zaangażowane komisje

komisja AFET

- Europejska Służba Działań Zewnętrznych (2010/0816(NLE))
(opinia: FEMM, DEVE, ENVI, BUDG, JURI, CONT, LIBE, INTA)
Zaangażowane komisje AFET, AFCO
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 22.04.2010)


17. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 179 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.


18. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 123 ust. 3 Regulaminu):

Numer dokumentu

Autor

Podpisy

1/2010

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

168

2/2010

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

397

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

272

4/2010

Morten Messerschmidt, Timo Soini

33

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

71

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

110

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

70

9/2010

Andreas Mölzer

17

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

99

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

40

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

185

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

31

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

89

16/2010

Morten Messerschmidt

12

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

43

18/2010

Zigmantas Balčytis

15

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

10

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

83

21/2010

Andreas Mölzer

13

22/2010

Andreas Mölzer

14

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

44

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

65

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

47

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

28

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

32

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

70

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

90

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

29

31/2010

Franz Obermayr

2

32/2010

Franz Obermayr

12

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

5

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

12

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

39

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

21

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

5

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

17

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

18


19. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 17 maja do 20 maja 2010 r.


20. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 13:05.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

sekretarz generalny

przewodniczący Parlamentu Europejskiego


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności