Kazalo 
Zapisnik
PDF 212kWORD 136k
Četrtek, 6. maj 2010 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Kirgizistan (vloženi predlogi resolucij)
 3.Evropska investicijska banka (EIB) - letno poročilo 2008 (razprava)
 4.Množična grozodejstva v nigerijskem mestu Jos v januarju in marcu (razprava)
 5.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 6.Prizadevanja Unije za boj proti korupciji (pisna izjava)
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Sklep o nesklicu konvencije o spremembi pogodb zaradi prehodnih ukrepov glede sestave Evropskega parlamenta *** (glasovanje)
  
7.2.Sprememba pogodb – prehodni ukrepi glede sestave Evropskega parlamenta * (glasovanje)
  
7.3.Kirgizistan (glasovanje)
  
7.4.Električna vozila (glasovanje)
  
7.5.Uredba o skupinskih izjemah za motorna vozila (glasovanje)
  
7.6.Sporočilo Komisije o boju proti raku: evropsko partnerstvo (glasovanje)
  
7.7.Uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij za olajšanje prehoda na energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika (glasovanje)
  
7.8.Bela knjiga Komisije z naslovom: "Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje naproti" (glasovanje)
  
7.9.Zaščita finančnih interesov Skupnosti - Boj proti goljufijam - Letno poročilo 2008 (glasovanje)
  
7.10.Evropska investicijska banka (EIB) - letno poročilo 2008 (glasovanje)
  
7.11.Množična grozodejstva v nigerijskem mestu Jos v januarju in marcu (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Dobrodošlica
 10.Obrazložitve glasovanja (nadaljevanje)
 11.Slavnostna seja - Združene države Amerike
 12.Obrazložitve glasovanja (nadaljevanje)
 13.Popravki in namere glasovanja
 14.Predložitev dokumentov
 15.Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)
 16.Sklepi o določenih dokumentih
 17.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 18.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika)
 19.Datum naslednjih sej
 20.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


ZAPISNIK

ČETRTEK, 6. MAJ 2010

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Kirgizistan (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Kirgizistan

Razprava je potekala 20.4.2010 (točka 10 zapisnika z dne 20.4.2010).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Heidi Hautala, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen in Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, o razmerah v Kirgizistanu (B7-0246/2010),

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà in Lorenzo Fontana v imenu skupine EFD, o Kirgizistanu (B7-0250/2010),

- Niccolò Rinaldi in Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE, o razmerah v Kirgizistanu (B7-0251/2010),

- Damien Abad, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański in Zbigniew Ziobro v imenu skupine ECR, o Kirgizistanu (B7-0255/2010),

- Hannes Swoboda, Katarína Neveďalová, Justas Vincas Paleckis, Marc Tarabella in Henri Weber v imenu skupine S&D, o razmerah v Kirgizistanu (B7-0256/2010),

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Filip Kaczmarek in Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, o Kirgizistanu (B7-0257/2010),

- Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, o razmerah v Kirgizistanu (B7-0258/2010).

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 6.5.2010.


3. Evropska investicijska banka (EIB) - letno poročilo 2008 (razprava)

Poročilo o letnem poročilu Evropske investicijske banke za leto 2008 [(2009/2166(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

Tamás Deutsch je predstavil poročilo.

Govorila sta Philippe Maystadt (presednik Evropske investicijske banke) in Olli Rehn (član Komisije).

Govorili so Enikő Győri (pripravljalka mnenja odbora ECON), Karin Kadenbach (pripravljalka mnenja odbora REGI), Jean-Pierre Audy v imenu skupine PPE, Cătălin Sorin Ivan v imenu skupine S&D, Olle Schmidt v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Marta Andreasen v imenu skupine EFD, Andreas Mölzer samostojni poslanec, Seán Kelly, Jens Geier, Charles Goerens, Malika Benarab-Attou, Paweł Robert Kowal, Nikolaos Salavrakos, Hans-Peter Martin, Sophie Auconie, Thijs Berman, Georgios Stavrakakis, Zigmantas Balčytis, Proinsias De Rossa, Corina Creţu in Andreas Mölzer o tem, kar je povedal Hans-Peter Martin.

Po postopku "catch the eye" so govorili Petru Constantin Luhan, George Sabin Cutaş, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb in Paul Rübig.

Govorili so Philippe Maystadt, Olli Rehn, Tamás Deutsch in Hans-Peter Martin, ki je podal osebno izjavo po govoru Andreasa Mölzerja.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika z dne 6.5.2010.


4. Množična grozodejstva v nigerijskem mestu Jos v januarju in marcu (razprava)

Izjava Komisije: Množična grozodejstva v nigerijskem mestu Jos v januarju in marcu

Olli Rehn (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Gay Mitchell v imenu skupine PPE, Thijs Berman v imenu skupine S&D, Charles Goerens v imenu skupine ALDE, Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE, Peter van Dalen v imenu skupine ECR, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Fiorello Provera v imenu skupine EFD, Hans-Peter Martin samostojni poslanec, Mario Mauro, Corina Creţu, Charles Tannock, Joe Higgins in Filip Kaczmarek.

Po postopku "catch the eye" so govorili Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda in Andrzej Grzyb.

Govoril je Olli Rehn.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean Lambert in Malika Benarab-Attou v imenu skupine Verts/ALE, o množičnih grozodejstvih v nigerijskem mestu Jos (B7-0247/2010),

- Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt in Ana Gomes v imenu skupine S&D, o množičnih grozodejstvih v nigerijskem mestu Jos (B7-0248/2010),

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, o množičnih grozodejstvih v Nigeriji (B7-0249/2010),

- Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro in Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, o množičnih grozodejstvih v nigerijskem mestu Jos (B7-0252/2010),

- Charles Goerens in Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE, o množičnih grozodejstvih v nigerijskem mestu Jos (B7-0253/2010),

- Mara Bizzotto in Fiorello Provera v imenu skupine EFD, o množičnih spopadih v nigerijskem mestu Jos v januarju in marcu (B7-0254/2010),

- Marie-Christine Vergiat in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, o pokolih v Nigeriji (B7-0259/2010).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika z dne 6.5.2010.

(Seja, ki je bila prekinjena ob __[A6282]__ v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob __[A6283]__.)


PREDSEDSTVO: Libor ROUČEK
podpredsednik

5. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


6. Prizadevanja Unije za boj proti korupciji (pisna izjava)

Pisno izjavo 0002/2010 o prizadevanjih Unije za boj proti korupciji, ki so jo vložili poslanci Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes in Bart Staes, je podpisala večina poslancev Parlamenta in bo zato v skladu s členom 123(3) in (4) poslovnika posredovana naslovnikom in objavljena v Sprejetih besedilih seje z dne 18. maja 2010, imena podpisnikov pa navedena v zapisniku (glej prilogo 1 zapisnika z dne 18. maja 2010).

Govorila je Monica Luisa Macovei.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Sklep o nesklicu konvencije o spremembi pogodb zaradi prehodnih ukrepov glede sestave Evropskega parlamenta *** (glasovanje)

Priporočilo o predlogu Evropskega sveta o nesklicu konvencije o spremembi pogodb zaradi prehodnih ukrepov glede sestave Evropskega parlamenta [17196/2009 - C7-0002/2010- 2009/0814(NLE)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0147)


7.2. Sprememba pogodb – prehodni ukrepi glede sestave Evropskega parlamenta * (glasovanje)

Poročilo o osnutku protokola, ki spreminja Protokol št. 36 o prehodni ureditvi glede sestave Evropskega parlamenta do konca parlamentarnega mandata 2009–2014: mnenje Evropskega parlamenta (člen 48(3) Pogodbe o Evropski uniji) [17196/2009 - C7-0001/2010- 2009/0813(NLE)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0148)


7.3. Kirgizistan (glasovanje)

Razprava je potekala 20. aprila 2010 (točka 10 zapisnika z dne 20.4.2010).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 6. maja 2010 (točka 3 zapisnika z dne 6.5.2010).

Predlogi resolucij B7-0246/2010, B7-0250/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-0256/2010, B7-0257/2010 in B7-0258/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0246/2010

(ki nadomešča B7-0246/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-0256/2010 in B7-0257/2010:

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides in Paolo Bartolozzi v imenu skupine PPE
Gilles Pargneaux v imenu skupine S&D
Niccolò Rinaldi in Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE
Bart Staes, Heidi Hautala in Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE
Jacek Olgierd Kurski, Zbigniew Ziobro, Tomasz Piotr Poręba in Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR

Sprejeto (P7_TA(2010)0149)

(Predloga resolucije B7-0250/2010 in B7-0258/2010 sta brezpredmetna.)

Govorili so

-José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE je podal ustni predlog spremembe k odstavku 5, ki je bil upoštevan;

- Paolo Bartolozzi v imenu skupine PPE je podal ustni predlog spremembe po odstavku 13, ki je bil upoštevan.


7.4. Električna vozila (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0261/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0150)


7.5. Uredba o skupinskih izjemah za motorna vozila (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0245/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0151)


7.6. Sporočilo Komisije o boju proti raku: evropsko partnerstvo (glasovanje)

Poročilo o sporočilu Komisije o boju proti raku: evropsko partnerstvo [2009/2103(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0152)


7.7. Uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij za olajšanje prehoda na energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika (glasovanje)

Poročilo o uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij za olajšanje prehoda na energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika [2009/2228(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0153)


7.8. Bela knjiga Komisije z naslovom: "Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje naproti" (glasovanje)

Poročilo o Beli knjigi Komisije: Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje naproti [2009/2152(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

Vittorio Prodi je podal izjavo v skladu s členom 138(4) Poslovnika.

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0154)


7.9. Zaščita finančnih interesov Skupnosti - Boj proti goljufijam - Letno poročilo 2008 (glasovanje)

Poročilo o zaščiti finančnih interesov Skupnosti - Boj proti goljufijam - Letno poročilo 2008 [2009/2167(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0155)


7.10. Evropska investicijska banka (EIB) - letno poročilo 2008 (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu Evropske investicijske banke za leto 2008 [(2009/2166(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0156)


7.11. Množična grozodejstva v nigerijskem mestu Jos v januarju in marcu (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0247/2010, B7-248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010, B7-0253/2010, B7-0254/2010 in B7-0259/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0247/2010

(ki nadomešča B7-0247/2010, B7-0248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010 in B7-0253/2010):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro in Cristian Dan Preda v imenu skupine PPEThijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt in Ana Gomes v imenu skupine S&D
Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells in Fiona Hall v imenu skupine ALDEBart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler in Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE
Peter van Dalen v imenu skupine ECR

Sprejeto (P7_TA(2010)0157)

(Predloga resolucij B7-0254/2010 in B7-0259/2010 sta brezpredmetna.)

Govorili so

Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE je podala ustni predlog spremembe po odstavku 5, ki je bil upoštevan.

Filip Kaczmarek v imenu skupine PPE je podal ustni predlog spremembe k odstavku 7, ki je bil upoštevan.


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Jörg Leichtfried - A7-0035/2010:

Glasovanje je bilo 5. maja 2010 (točka 13.33 zapisnika z dne 5.5.2010).

Siiri Oviir, Jaroslav Paška, Bogusław Liberadzki

Poročilo: Brian Simpson - A7-0030/2010:

Glasovanje je bilo 5. maja 2010 (točka 13.34 zapisnika z dne 5.5.2010).

Antonio Cancian

Poročilo: Evgeni Kirilov - A7-0055/2010:

Glasovanje je bilo 5. maja 2010 (točka 13.35 zapisnika z dne 5.5.2010).

Siiri Oviir, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alfredo Antoniozzi

Poročilo: József Szájer - A7-0110/2010

Glasovanje je bilo 5. maja 2010 (točka 13.37 zapisnika z dne 5.5.2010).

Alfredo Antoniozzi

Poročilo: Marit Paulsen - A7-0053/2010:

Glasovanje je bilo 5. maja 2010 (točka 13.40 zapisnika z dne 5.5.2010).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Poročilo: Stéphane Le Foll - A7-0060/2010:

Glasovanje je bilo 5. maja 2010 (točka 13.41 zapisnika z dne 5.5.2010).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Poročilo: Herbert Dorfmann - A7-0056/2010:

Glasovanje je bilo 5. maja 2010 (točka 13.42 zapisnika z dne 5.5.2010).

Mairead McGuinness

Poročilo: Pilar del Castillo Vera - A7-0066/2010:

Glasovanje je bilo 5. maja 2010 (točka 13.43 zapisnika z dne 5.5.2010).

Sonia Alfano

Poročilo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0111/2010:

Glasovanje je bilo 5. maja 2010 (točka 13.51 zapisnika z dne 5.5.2010).

Mairead McGuinness

Srečanje na vrhu med EU in Kanado - RC-B7-0233/2010:

Glasovanje je bilo 5. maja 2010 (točka 13.52 zapisnika z dne 5.5.2010).

Giommaria Uggias


9. Dobrodošlica

Predsedujoči je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji maroškega parlamenta pod vodstvom Abdelvaheda Radija, predsednika predstavniškega doma, in Mohameda Šejka Biadilaha, predsednika doma svetnikov maroškega parlamenta, ki je sejo spremljala na častni galeriji.


10. Obrazložitve glasovanja (nadaljevanje)

Ustne obrazložitve glasovanja:

Prepoved uporabe tehnologij na cianidni osnovi v rudarstvu - RC-B7-0238/2010:

Glasovanje je bilo 5. maja 2010 (točka 13.55 zapisnika z dne 5.5.2010).

Alajos Mészáros, Giommaria Uggias, Corneliu Vadim Tudor, Cristian Dan Preda

Kirgizistan RC-B7-0246/2010:

Joe Higgins

Poročilo: Alojz Peterle - A7-0121/2010:

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jaroslav Paška, Vito Bonsignore

Poročilo: Patrizia Toia - A7-0120/2010:

Alajos Mészáros

Poročilo: Vittorio Prodi - A7-0057/2010

Barbara Matera, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

11. Slavnostna seja - Združene države Amerike

Parlament se je od 12.25 do 13.00 sestal na slavnostni seji zaradi obiska Joeja Bidena, podpredsednika Združenih držav Amerike.


PREDSEDSTVO: Libor ROUČEK
podpredsednik

12. Obrazložitve glasovanja (nadaljevanje)

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Andrea Cozzolino - A7-0100/2010:

Laima Liucija Andrikienė

Poročilo: Tamás Deutsch - A7-0062/2010:

Laima Liucija Andrikienė

Množična grozodejstva v nigerijskem mestu Jos v januarju in marcu - RC-B7-0247/2010:

Laima Liucija Andrikienė, Bastiaan Belder, Seán Kelly


13. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


14. Predložitev dokumentov

Svet in Komisija sta posredovala naslednje dokumente:

- Predlog uredbe Sveta o posebnih pogojih za trgovino z območji Republike Ciper, na katerih Vlada Republike Ciper ne izvaja učinkovitega nadzora (COM(2004)0466 - C7-0047/2010 - 2004/0148(COD))

posredovano

pristojni:

INTA

mnenje:

AFET

- Osnutek sklepa Sveta o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje delovanje (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE))

posredovano

pristojni:

AFET

mnenje:

FEMM, DEVE, ENVI, BUDG, JURI, CONT, LIBE, INTA, AFCO

- Predlog direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe (kodificirano besedilo) (COM(2010)0179 - C7-0098/2010 - 2010/0095(COD))

posredovano

pristojni:

JURI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (EGF/2010/000 TA 2010 – Tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2010)0182 - C7-0099/2010 - 2010/2060(BUD))

posredovano

pristojni:

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o varnosti v civilnem letalstvu med Evropsko unijo in Kanado (06645/2010 - C7-0100/2010 - 2009/0156(NLE))

posredovano

pristojni:

TRAN

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, med Evropsko skupnostjo ter Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o dopolnilnih pravilih v zvezi s Skladom za zunanje meje za obdobje 2007–2013 (07853/2010 - C7-0101/2010 - 2009/0148(NLE))

posredovano

pristojni:

LIBE

mnenje:

AFET

- Predlog uredbe Sveta (EU) o vzpostavitvi okrepljenega sodelovanja na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti (COM(2010)0105 - C7-0102/2010 - 2010/0067(CNS))

posredovano

pristojni:

JURI

mnenje:

FEMM, LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Ekonomsko in monetarno unijo Zahodne Afrike o nekaterih vidikih zračnega prometa (06646/2010 - C7-0103/2010 - 2008/0145(NLE))

posredovano

pristojni:

TRAN

- Predlog sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Konvencijo o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007 (Konvencija 188) (16923/2009 - C7-0104/2010 - 2008/0107(NLE))

posredovano

pristojni:

EMPL

mnenje:

PECH

- Predlog sklepa Sveta o pooblastilu držav članic za pristop h Konvenciji o mednarodnih razstavah, podpisani 22. novembra 1928 v Parizu in dopolnjeni s protokoli z dne 10. maja 1948, 16. novembra 1966, 30. novembra 1972 ter spremenjeni dne 24. junija 1982 in 31. maja 1988 (08100/2010 - C7-0105/2010 - 2010/0015(NLE))

posredovano

pristojni:

INTA

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 z dne 22. maja 2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava (COM(2010)0145 - C7-0107/2010 - 2010/0080(COD))

posredovano

pristojni:

PECH

mnenje:

BUDG

Predsednik je v skladu s členom 124(1) poslovnika sporočil, da se bo o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 10/2010 - Oddelek III - Komisija (N7-0020/2010 - C7-0108/2010 - 2010/2062(GBD))

posredovano

pristojni:

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Statuta Mednarodne agencije za obnovljivo energijo (IRENA) s strani Evropske unije (08612/2010 - C7-0109/2010 - 2009/0085(NLE))

posredovano

pristojni:

ITRE

mnenje:

ENVI

- Predlog sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (COM(2010)0193 - C7-0111/2010 - 2010/0115(NLE))

posredovano

pristojni:

EMPL

mnenje:

FEMM, ITRE, ECON


15. Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Osnutek Uredbe Komisije (EU) št. …/.. o spremembi Uredbe (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, v zvezi s kritičnimi uporabami halonov (D004897/02 - 2010/2672(RPS) - rok: 21/07/2010)
posredovano pristojni: ENVI

- Osnutek uredbe Komisije z dne [...] o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za nekatere pesticide v ali na nekaterih proizvodih (D008402/02 - 2010/2677(RPS) - rok: 22/06/2010)
posredovano pristojni: ENVI

- Osnutek direktive Komisije z dne [...] o spremembi Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva zaradi njene prilagoditve tehničnemu napredku (D008941/02 - 2010/2670(RPS) - rok: 20/07/2010)
posredovano pristojni: ENVI


16. Sklepi o določenih dokumentih

Pridruženi odbori

odbor AFET

- Evropska služba za zunanje delovanje (2010/0816(NLE))
(mnenje: FEMM, DEVE, ENVI, BUDG, JURI, CONT, LIBE, INTA)
Pridruženi odbori AFET, AFCO
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22.4.2010)


17. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 179(2) poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


18. Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika)

Število podpisov, ki so jih pridobile v registru zabeležene pisne izjave (člen 123(3) poslovnika):

Št. dokumenta

Vlagatelji

Podpisi

1/2010

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

168

2/2010

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

397

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

272

4/2010

Morten Messerschmidt, Timo Soini

33

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

71

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

110

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

70

9/2010

Andreas Mölzer

17

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

99

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

40

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

185

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

31

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

89

16/2010

Morten Messerschmidt

12

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

43

18/2010

Zigmantas Balčytis

15

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

10

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

83

21/2010

Andreas Mölzer

13

22/2010

Andreas Mölzer

14

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

44

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

65

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

47

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

28

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

32

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

70

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

90

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

29

31/2010

Franz Obermayr

2

32/2010

Franz Obermayr

12

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

5

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

12

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

39

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

21

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

5

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

17

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

18


19. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 17. maja 2010 do 20. maja 2010.


20. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 13.05.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalni sekretar

predsednik Evropskega parlamenta


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov