Index 
Protokoll
PDF 215kWORD 140k
Torsdagen den 6 maj 2010 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kirgizistan (ingivna resolutionsförslag)
 3.Europeiska investeringsbanken (EIB) - Årsrapport 2008 (debatt)
 4.Omfattande grymheter i Jos, Nigeria i januari och mars (debatt)
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 6.Unionens insatser när det gäller att bekämpa korruption (skriftlig förklaring)
 7.Omröstning
  
7.1.Beslut att inte sammankalla något konvent för en översyn av fördragen beträffande övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning *** (omröstning)
  
7.2.Översyn av fördragen – Övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning * (omröstning)
  
7.3.Kirgizistan (omröstning)
  
7.4.Eldrivna bilar (omröstning)
  
7.5.Gruppundantagsförordning för motorfordon (omröstning)
  
7.6.Kommissionens meddelande om åtgärder mot cancer: ett europeiskt partnerskap (omröstning)
  
7.7.Utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik för att underlätta övergången till en energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp (omröstning)
  
7.8.Betänkande om kommissionens vitbok: Anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram (omröstning)
  
7.9.Skydd av Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning – Årsrapport 2008 (omröstning)
  
7.10.Europeiska investeringsbanken (EIB) - Årsrapport 2008 (omröstning)
  
7.11.Omfattande grymheter i Jos, Nigeria i januari och mars (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Välkomsthälsning
 10.Röstförklaringar (fortsättning)
 11.Högtidligt möte – Förenta staterna
 12.Röstförklaringar (fortsättning)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Inkomna dokument
 15.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 16.Beslut om vissa dokument
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 18.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod
 20.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


PROTOKOLL

TORSDAGEN DEN 6 MAJ 2010

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Kirgizistan (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Kirgizistan

Debatten hölls den 20.04.2010 (punkt 10 i protokollet av den 20.4.2010).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Heidi Hautala, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Kirgizistan (B7-0246/2010),

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà och Lorenzo Fontana för EFD-gruppen, om Kirgizistan (B7-0250/2010),

- Niccolò Rinaldi och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, om situationen i Kirgizistan (B7-0251/2010),

- Damien Abad, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański och Zbigniew Ziobro för ECR-gruppen, om Kirgizistan (B7-0255/2010),

- Hannes Swoboda, Katarína Neveďalová, Justas Vincas Paleckis, Marc Tarabella och Henri Weber för S&D-gruppen, om situationen i Kirgizistan (B7-0256/2010),

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Filip Kaczmarek och Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, om Kirgizistan (B7-0257/2010),

- Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Kirgizistan (B7-0258/2010).

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 6.5.2010.


3. Europeiska investeringsbanken (EIB) - Årsrapport 2008 (debatt)

Betänkande om Europeiska investeringsbankens årsrapport 2008 [(2009/2166(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

Tamás Deutsch redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Philippe Maystadt ( Europeiska investeringsbankens ordförande), och Olli Rehn (ledamot av kommissionen).

Talare: Enikő Győri (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Karin Kadenbach (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Jean-Pierre Audy för PPE-gruppen, Cătălin Sorin Ivan för S&D-gruppen, Olle Schmidt för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Seán Kelly, Jens Geier, Charles Goerens, Malika Benarab-Attou, Paweł Robert Kowal, Nikolaos Salavrakos, Hans-Peter Martin, Sophie Auconie, Thijs Berman, Georgios Stavrakakis, Zigmantas Balčytis, Proinsias De Rossa, Corina Creţu och Andreas Mölzer, vilken yttrade sig om inlägget av Hans-Peter Martin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Petru Constantin Luhan, George Sabin Cutaş, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb och Paul Rübig.

Talare: Philippe Maystadt, Olli Rehn, Tamás Deutsch och Hans-Peter Martin, vilken gjorde ett personligt uttalande till följd av inlägget av Andreas Mölzer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 6.5.2010.


4. Omfattande grymheter i Jos, Nigeria i januari och mars (debatt)

Uttalande av kommissionen: Omfattande grymheter i Jos, Nigeria i januari och mars

Olli Rehn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Gay Mitchell för PPE-gruppen, Thijs Berman för S&D-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Mario Mauro, Corina Creţu, Charles Tannock, Joe Higgins och Filip Kaczmarek.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda och Andrzej Grzyb.

Talare: Olli Rehn.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean Lambert och Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen, om de omfattande grymheterna i Jos, Nigeria (B7-0247/2010),

- Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt och Ana Gomes för S&D-gruppen, om fruktansvärda illdåd i Jos, Nigeria (B7-0248/2010),

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om fruktansvärda illdåd i Nigeria (B7-0249/2010),

- Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro och Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, om de omfattande grymheterna i Jos, Nigeria (B7-0252/2010),

- Charles Goerens och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, om de grymheter som i massiv skala förövats i Jos i Nigeria (B7-0253/2010),

- Mara Bizzotto och Fiorello Provera för EFD-gruppen, om de fruktansvärda illdåd som förövades i staden Jos i Nigeria i januari och mars (B7-0254/2010),

- Marie-Christine Vergiat och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, om massakrerna i Nigeria (B7-0259/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 6.5.2010.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.00, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 11.10.)


ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

5. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


6. Unionens insatser när det gäller att bekämpa korruption (skriftlig förklaring)

Den skriftliga förklaringen nr 0002/2010, som ingivits av Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes och Bart Staes, om unionens insatser när det gäller att bekämpa korruption hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 123.3 och 123.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras i dokumentet Antagna texter från sammanträdet den 18 maj 2010 och namnen på undertecknarna anges i protokollet (se bilaga 1 till protokollet av den 18 maj 2010).

Talare: Monica Luisa Macovei.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


7.1. Beslut att inte sammankalla något konvent för en översyn av fördragen beträffande övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning *** (omröstning)

Rekommendation om Europeiska rådets förslag att inte sammankalla något konvent för en översyn av fördragen när det gäller övergångsbestämmelser avseende Europaparlamentets sammansättning [17196/2009 - C7-0002/2010- 2009/0814(NLE)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0147)


7.2. Översyn av fördragen – Övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning * (omröstning)

Betänkande om utkastet till protokoll om ändring av protokoll (nr 36) om övergångsbestämmelser rörande Europaparlamentets sammansättning under återstoden av valperioden 2009–2014: Europaparlamentets yttrande (artikel 48.3 i EU-fördraget) [17196/2009 - C7-0001/2010- 2009/0813(NLE)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0148)


7.3. Kirgizistan (omröstning)

Debatten hölls den 20 april 2010 (punkt 10 i protokollet av den 20.4.2010).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 6 maj 2010 (punkt 3 i protokollet av den 6.5.2010).

Resolutionsförslag B7-0246/2010, B7-0250/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-0256/2010, B7-0257/2010 och B7-0258/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0246/2010

(ersätter B7-0246/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-0256/2010 och B7-0257/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides och Paolo Bartolozzi för PPE-gruppen
Gilles Pargneaux för S&D-gruppen
Niccolò Rinaldi och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen
Bart Staes, Heidi Hautala och Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen
Jacek Olgierd Kurski, Zbigniew Ziobro, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0149)

(Resolutionsförslagen B7-0258/2010 och B7-0258/2010 bortföll.)

Inlägg:

-José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 5, vilket beaktades.

- Paolo Bartolozzi för PPE-gruppen, lade fram ett muntligt ändringsförslag som skulle placeras efter punkt 13, vilket beaktades.


7.4. Eldrivna bilar (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0261/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0150)


7.5. Gruppundantagsförordning för motorfordon (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0245/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0151)


7.6. Kommissionens meddelande om åtgärder mot cancer: ett europeiskt partnerskap (omröstning)

Betänkande om meddelandet från kommissionen: åtgärder mot cancer: ett europeiskt partnerskap [2009/2103(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0152)


7.7. Utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik för att underlätta övergången till en energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp (omröstning)

Betänkande om att utnyttja informations- och kommunikationsteknik för att underlätta övergången till en energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp [2009/2228(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0153)


7.8. Betänkande om kommissionens vitbok: Anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram (omröstning)

Betänkande om kommissionens vitbok: Anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram [2009/2152(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

Vittorio Prodi gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 138.4 i arbetsordningen.

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0154)


7.9. Skydd av Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning – Årsrapport 2008 (omröstning)

Betänkande om skydd av Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning – Årsrapport 2008 [2009/2167(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0155)


7.10. Europeiska investeringsbanken (EIB) - Årsrapport 2008 (omröstning)

Betänkande om Europeiska investeringsbankens årsrapport 2008 [(2009/2166(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0156)


7.11. Omfattande grymheter i Jos, Nigeria i januari och mars (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0247/2010, B7-248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010, B7-0253/2010, B7-0254/2010 och B7-0259/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0247/2010

(ersätter B7-0247/2010, B7-0248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010 och B7-0253/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro och Cristian Dan Preda för PPE-gruppenThijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt och Ana Gomes för S&D-gruppen
Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells och Fiona Hall för ALDE-gruppenBart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen
Peter van Dalen för ECR-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0157)

(Resolutionsförslagen B7-0254/2010 och B7-0259/2010 bortföll.)

Inlägg:

Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, lade fram ett muntligt ändringsförslag som skulle placeras efter punkt 5, vilket beaktades.

Filip Kaczmarek för PPE-gruppen, lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 7, vilket beaktades.


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Jörg Leichtfried - A7-0035/2010:

Omröstningen ägde rum den 5 maj 2010 (punkt 13.33 i protokollet av den 5.5.2010).

Siiri Oviir, Jaroslav Paška, Bogusław Liberadzki

Betänkande Brian Simpson - A7-0030/2010:

Omröstningen ägde rum den 5 maj 2010 (punkt 13.34 i protokollet av den 5.5.2010).

Antonio Cancian

Betänkande Evgeni Kirilov - A7-0055/2010:

Omröstningen ägde rum den 5 maj 2010 (punkt 13.35 i protokollet av den 5.5.2010).

Siiri Oviir, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alfredo Antoniozzi

Betänkande József Szájer - A7-0110/2010

Omröstningen ägde rum den 5 maj 2010 (punkt 13.37 i protokollet av den 5.5.2010).

Alfredo Antoniozzi

Betänkande Marit Paulsen - A7-0053/2010:

Omröstningen ägde rum den 5 maj 2010 (punkt 13.40 i protokollet av den 5.5.2010).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Betänkande Stéphane Le Foll - A7-0060/2010:

Omröstningen ägde rum den 5 maj 2010 (punkt 13.41 i protokollet av den 5.5.2010).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Betänkande Herbert Dorfmann - A7-0056/2010:

Omröstningen ägde rum den 5 maj 2010 (punkt 13.42 i protokollet av den 5.5.2010).

Mairead McGuinness

Betänkande Pilar del Castillo Vera - A7-0066/2010:

Omröstningen ägde rum den 5 maj 2010 (punkt 13.43 i protokollet av den 5.5.2010).

Sonia Alfano

Betänkande José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0111/2010:

Omröstningen ägde rum den 5 maj 2010 (punkt 13.51 i protokollet av den 5.5.2010).

Mairead McGuinness

Toppmöte EU-Kanada - RC-B7-0233/2010:

Omröstningen ägde rum den 5 maj 2010 (punkt 13.52 i protokollet av den 5.5.2010).

Giommaria Uggias


9. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från det marockanska parlamentet, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av Abdelwahed Radi, ordförande för underhuset, och Mohamed Cheikh Biadillah, ordförande för överhuset i marockanska parlamentet.


10. Röstförklaringar (fortsättning)

Muntliga röstförklaringar:

Förbud mot användning av gruvdriftsteknik som utnyttjar cyanid - RC-B7-0238/2010:

Omröstningen ägde rum den 5 maj 2010 (punkt 13.55 i protokollet av den 5.5.2010).

Alajos Mészáros, Giommaria Uggias, Corneliu Vadim Tudor, Cristian Dan Preda

Kirgizistan RC-B7-0246/2010:

Joe Higgins

Betänkande Alojz Peterle - A7-0121/2010:

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jaroslav Paška, Vito Bonsignore

Betänkande Patrizia Toia - A7-0120/2010:

Alajos Mészáros

Betänkande Vittorio Prodi - A7-0057/2010

Barbara Matera, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

11. Högtidligt möte – Förenta staterna

(Kl. 12.25–13.00 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av besöket av Joe Biden, Förenta staternas vicepresident.)


ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

12. Röstförklaringar (fortsättning)

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Andrea Cozzolino - A7-0100/2010:

Laima Liucija Andrikienė

Betänkande Tamás Deutsch - A7-0062/2010:

Laima Liucija Andrikienė

Omfattande grymheter i Jos, Nigeria i januari och mars - RC-B7-0247/2010:

Laima Liucija Andrikienė, Bastiaan Belder, Seán Kelly


13. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


14. Inkomna dokument

Följande dokument hade mottagits från rådet och kommissionen:

- Förslag till rådets förordning om särskilda villkor för handel med de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar faktisk kontroll (KOM(2004)0466 - C7-0047/2010 - 2004/0148(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET

- Utkast till rådets beslut om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

FEMM, DEVE, ENVI, BUDG, JURI, CONT, LIBE, INTA, AFCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (kodifiering) (KOM(2010)0179 - C7-0098/2010 - 2010/0095(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att utnyttja Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EGF/2010/000 TA 2010 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (KOM(2010)0182 - C7-0099/2010 - 2010/2060(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om civil luftfartssäkerhet (06645/2010 - C7-0100/2010 - 2009/0156(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till rådets beslut om att på Europeiska unionens vägnar ingå ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 (07853/2010 - C7-0101/2010 - 2009/0148(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till rådets förordning om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (KOM(2010)0105 - C7-0102/2010 - 2010/0067(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

FEMM, LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Västafrikanska ekonomiska och monetära unionen om vissa luftfartsaspekter (06646/2010 - C7-0103/2010 - 2008/0145(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera ILO:s konvention om arbete i fiskenäringen från 2007 (konvention nr 188) (16923/2009 - C7-0104/2010 - 2008/0107(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

PECH

- Förslag till rådets beslut av den om bemyndigande för medlemsstaterna att ansluta sig till konventionen om internationella utställningar som undertecknades i Paris den 22 november 1928, kompletterad genom protokollen av den 10 maj 1948, den 16 november 1966 och den 30 november 1972 och genom ändringar av den 24 juni 1982 och den 31 maj 1988 (08100/2010 - C7-0105/2010 - 2010/0015(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete (KOM(2010)0145 - C7-0107/2010 - 2010/0080(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

BUDG

I enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen meddelade talmannen att Europeiska ekonomiska och sociala kommittén skulle höras om detta förslag.

- Förslag till anslagsöverföring DEC 10/2010- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0020/2010 - C7-0108/2010 - 2010/2062(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om ingående av stadgan för Internationella byrån för förnybar energi (Irena) av Europeiska unionen (08612/2010 - C7-0109/2010 - 2009/0085(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (KOM(2010)0193 - C7-0111/2010 - 2010/0115(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

FEMM, ITRE, ECON


15. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning (EG) nr …/.. om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, när det gäller användningsområden för haloner som är av avgörande betydelse (D004897/02 - 2010/2672(RPS) - tidsfrist: 21/07/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning av den […] om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för vissa bekämpningsmedelsrester i eller på vissa produkter (D008402/02 - 2010/2677(RPS) - tidsfrist: 22/06/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens direktiv av den […] om ändring, för anpassning till tekniska framsteg, av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (D008941/02 - 2010/2670(RPS) - tidsfrist: 20/07/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


16. Beslut om vissa dokument

Associerade utskott

utskottet AFET

- Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (2010/0816(NLE))
(rådgivande utskott: FEMM, DEVE, ENVI, BUDG, JURI, CONT, LIBE, INTA)
Associerade utskott AFET, AFCO
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 22.04.2010)


17. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


18. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar (artikel 123.3 i arbetsordningen):

Nr

Från

Underskrifter

1/2010

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

168

2/2010

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

397

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

272

4/2010

Morten Messerschmidt, Timo Soini

33

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

71

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

110

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

70

9/2010

Andreas Mölzer

17

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

99

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

40

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

185

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

31

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

89

16/2010

Morten Messerschmidt

12

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

43

18/2010

Zigmantas Balčytis

15

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

10

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

83

21/2010

Andreas Mölzer

13

22/2010

Andreas Mölzer

14

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

44

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

65

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

47

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

28

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

32

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

70

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

90

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

29

31/2010

Franz Obermayr

2

32/2010

Franz Obermayr

12

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

5

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

12

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

39

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

21

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

5

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

17

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

18


19. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 17–20 maj 2010.


20. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 13.05.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalsekreterare

Europaparlamentets talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy