Показалец 
Протокол
PDF 233kWORD 134k
Понеделник, 17 май 2010 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.График на месечните сесии за 2011 г.
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Състав на Парламента
 7.Подписване на приети актове в съответствие с обикновената законодателна процедура
 8.Внесени документи
 9.Отпаднали писмени декларации
 10.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 11.Петиции
 12.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 13.Ред на работа
 14.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 15.Равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица ***II (разискване)
 16.Енергийни характеристики на сградите (преработен текст) ***II (разискване)
 17.Наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране на текстилните продукти ***I (разискване)
 18.Развитие в областта на обществените поръчки (кратко представяне)
 19.Съгласуваност на политиките на ЕС за развитие и понятието „официална помощ за развитие плюс“ (кратко представяне)
 20.Наказания за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт (кратко представяне)
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

СЕСИЯ 2010 - 2011

Заседания от 17 до 20 май 2010 г.

СТРАСБУРГ

ПРОТОКОЛ

ПОНЕДЕЛНИК, 17 МАЙ 2010 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 17.05 ч.


2. Изявления на председателството

Председателят произнесе изявление по повод Международния ден срещу хомофобията, честван за шести път .

Председателят спомена Деня на европа и инициативата «Дни на отворените врати», по време на които Европейският парламент прие повече от 33 000 посетители в Страсбург и Брюксел на 8 и 9 май.

Председателят съобщи, че е присъствал на връчването на наградата «Карл Велики» на полския министър-председател Donald Tusk на 13 май в Aix-la-Chapelle, както и на връчването на наградата «Карл Велики за европейската младеж 2010» на германски проект на 11 май.

Председателят съобщи за участието си на Конференцията на председателите на парламентите на държавите-членки на Европейския съюз, състояла се в Стокхолм от 13 до 15 май.

Председателят спомена неотдавнашното избиране на правителствата на Унгария и Обединеното Кралство.


3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

°
° ° °

Изказаха се: Mario Mauro и Gianni Pittella, които съобщават, че двама италиански военни са били убити днес при атентат в близост до Herat в Афганистан, Geoffrey Van Orden, който, като се присъединява към казаното от предишните двама изказали се, припомня също така ролята на британските военни, ичастващи в мисията на НАТО в Афганистан, и Jacky Hénin, относно жертвите при трудов инциденти.

Председателят отдава почит на всички европейски войници, който се борят срещу тероризма и насилието в Афганистан и на други места по света.


4. График на месечните сесии за 2011 г.

Председателският съвет съобщи своите предложения за графика на месечните сесии за 2011 г.

Предложенията са както следва:

от 17 до 20 януари

2 и 3 февруари

от 14 до 17 февруари

от 7 до 10 март

23 и 24 март

от 4 до 7 април

от 9 до 12 май

от 6 до 9 юни

22 и 23 юни

от 4 до 7 юли

от 12 до 15 септември

от 26 до 29 септември

12 и 13 октомври

от 24 до 27 октомври

от 14 до 17 ноември

30 ноември и 1 декември

от 12 до 15 декември

Крайният срок за внасяне на измененията е вторник, 18 май 2010 г., в 12 ч.

Гласуването ще се проведе в сряда, 19 май 2010 г., в12 ч.


5. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата PPE следните искания за назначаване:

Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН): Véronique Mathieu на мястото на Jean-Pierre Audy

Делегация за връзки с държавите от Меркосур: Jean-Pierre Audy на мястото на Véronique Mathieu

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Jean-Pierre Audy на мястото на Véronique Mathieu

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


6. Състав на Парламента

Zoltán Balczó и Pál Schmitt уведомиха писмено за края на техния мандат в Европейския парламент, вследствие избирането им в Унгарския парламент.

Парламентът приема това за сведение и в съответствие с член 7, параграф 2 от Акта относно избора на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори и член 4, параграф 4, втора алинея от правилника, установява освобождаването на техните места, считано от14 май 2010 г.


7. Подписване на приети актове в съответствие с обикновената законодателна процедура

Председателят уведоми, че в сряда ще пристъпи, заедно с председателя на Съвета, към подписването на следните актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 74 от правилника):

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. относно премахване на финансирането на някои дейности на Общността и промяна на границата за финансиране на тези дейности (00011/2010 - C7-0097/2010 - 2009/0026(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (00010/2010 - C7-0096/2010 - 2009/0027(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (преработена версия) (00016/2010/LEX - C7-0124/2010 - 2008/0222(COD)) (гласуване предвидено за времето за гласуване на 19 май 2010 г.)

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите (преработена версия) (00015/2010/LEX - C7-0123/2010 - 2008/0223(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 998/2003 относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци (00007/2010(LEX) - C7-0122/2010 - 2009/0077(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие по отношение на допустимите интервенции в сектора на жилищното строителство в полза на маргинализирани общности (00006/2010(LEX) - C7-0121/2010 - 2009/0105(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Решение 79/542/ЕИО на Съвета относно съставянето на списък на трети страни или части от трети страни и относно определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и ветеринарното сертифициране за внос в Общността на някои живи животни и прясно месо от тях (00008/2010(LEX) - C7-0120/2010 - 2009/0146(COD))


8. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от парламентарни комисии

1.1) доклади

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1934/2006 относно създаването на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни и територии с висок доход (COM(2009)0197 - C7-0101/2009 - 2009/0059(COD)) - INTA - Докладчик: Helmut Scholz (A7-0052/2010)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 247/2006 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (COM(2009)0510 - C7-0255/2009 - 2009/0138(COD)) - AGRI - Докладчик: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата на държавите-членки на Общността и отменяща Директива 2002/6/ЕО (COM(2009)0011 - C6-0030/2009 - 2009/0005(COD)) - TRAN - Докладчик: Dirk Sterckx (A7-0064/2010)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2004/109/EО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (COM(2009)0491 - C7-0170/2009 - 2009/0132(COD)) - ECON - Докладчик: Wolf Klinz (A7-0102/2010)

- Доклад относно Съобщение на Комисията: План за действие относно донорството и трансплантацията на органи (2009-20015 г.): активизирано сътрудничество между държавите-членки (2009/2104(INI)) - ENVI - Докладчик: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация (COM(2008)0818 - C6-0480/2008 - 2008/0238(COD)) - ENVI - Докладчик: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите (COM(2008)0040 - C6-0052/2008 - 2008/0028(COD)) - ENVI - Докладчик: Renate Sommer (A7-0109/2010)

- Доклад относно стратегията на ЕС за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния потенциал (2009/2159(INI)) - CULT - Докладчик: Georgios Papanikolaou (A7-0113/2010)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране на текстилните продукти (COM(2009)0031 - C6-0048/2009 - 2009/0006(COD)) - IMCO - Докладчик: Toine Manders (A7-0122/2010)

- Доклад относно необходимостта от стратегия на ЕС относно Южен Кавказ (2009/2216(INI)) - AFET - Докладчик: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ и за отмяна на Решение 2004/904/ЕО на Съвета (COM(2009)0456 - C7-0123/2009 - 2009/0127(COD)) - LIBE - Докладчик: Rui Tavares (A7-0125/2010)

- Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1104/2008 относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (COM(2009)0508 - C7-0244/2009 - 2009/0136(NLE)) - LIBE - Докладчик: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

- Доклад относно предложението за Регламент на Съвета за изменение на Решение 2008/839/ПВР относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) (COM(2010)0015 - C7-0040/2010 - 2010/0006(NLE)) - LIBE - Докладчик: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

- Доклад относно приноса на политиката на сближаване към постигането на целите от Лисабон (2009/2235(INI)) - REGI - Докладчик: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

- Доклад относно наказанията за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт (2009/2154(INI)) - TRAN - Докладчик: Hella Ranner (A7-0130/2010)

- Доклад относно изготвянето на съвместна програма на ЕС за презаселване (2009/2240(INI)) - LIBE - Докладчик: Rui Tavares (A7-0131/2010)

- Доклад относно осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите (2010/2011(INI)) - IMCO - Докладчик: Louis Grech (A7-0132/2010)

- Доклад относно Съюза за Средиземноморието (2009/2215(INI)) - AFET - Докладчик: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

- Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2011 г. (2010/2005(BUD)) - BUDG - Докладчик: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

- Доклад относно деонтологични въпроси, свързани с управлението на дружества (2009/2177(INI)) - JURI - Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A7-0135/2010)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки (преработен текст) (COM(2009)0126 - C7-0044/2009 - 2009/0054(COD)) - IMCO - Докладчик: Barbara Weiler (A7-0136/2010)

- Доклад относно прилагането на взаимодействието между средствата, предназначени за изследвания и иновации, съгласно Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие и Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие в градовете и регионите, както и в държавите-членки и в Съюза (2009/2243(INI)) - REGI - Докладчик: Lambert Van Nistelrooij (A7-0138/2010)

- Доклад относно съгласуваността на политиките на ЕС за развитие и концепцията „официална помощ за развитие плюс”(ОПР+) (2009/2218(INI)) - DEVE - Докладчик: Franziska Keller (A7-0140/2010)

- Доклад относно ключови умения в променящ се свят: изпълнение на работната програма „Образование и обучение 2010 г.” (2010/2013(INI)) - CULT - Докладчик: Maria Badia I Cutchet (A7-0141/2010)

- Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно финансова помощ от Общността за извеждане от експлоатация на блокове 1–4 на АЕЦ „Козлодуй“ – Програма „Козлодуй“ (COM(2009)0581 - C7-0289/2009 - 2009/0172(NLE)) - ITRE - Докладчик: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

- Доклад относно институционалните аспекти на присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (2009/2241(INI)) - AFCO - Докладчик: Ramón Jáuregui Atondo (A7-0144/2010)

- Доклад относно дългосрочната устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се икономика (2010/2038(INI)) - ECON - Докладчик: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

- Доклад относно развитието в областта на обществените поръчки (2009/2175(INI)) - IMCO - Докладчик: Heide Rühle (A7-0151/2010)

1.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите (преработен текст) (05386/3/2010 - C7-0095/2010 - 2008/0223(COD)) - ITRE - Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, на етикети и в стандартна информация за продуктите (преработена версия) (05247/1/2010 - C7-0094/2010 - 2008/0222(COD)) - ITRE - Докладчик: Anni Podimata (A7-0128/2010)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО (17279/3/2009 - C7-0075/2010 - 2008/0192(COD)) - FEMM - Докладчик: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

2) от членове на Парламента

2.1) въпроси, изискващи устен отговор за разглеждане във времето за въпроси (член 116 от Правилника за дейността) (B7-0211/2010)

- към Съвета

Posselt Bernd, McGuinness Mairead, Papanikolaou Georgios, Harkin Marian, Kelly Alan, Higgins Jim, Chountis Nikolaos, Ţicău Silvia-Adriana, Blinkevičiūtė Vilija, Mitchell Gay, Benarab-Attou Malika, Andrikienė Laima Liucija, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Hedh Anna

- към Комисията

Ziobro Zbigniew, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Kelly Alan, Posselt Bernd, Papanikolaou Georgios, Poc Pavel, Chountis Nikolaos, Ludford Sarah, Harkin Marian, Higgins Jim, Mitchell Gay, Aylward Liam, Crowley Brian, Ţicău Silvia-Adriana, Van Brempt Kathleen, Belet Ivo, McGuinness Mairead, Papastamkos Georgios, Blinkevičiūtė Vilija, Iacolino Salvatore, Obermayr Franz, Nitras Sławomir Witold, Bennahmias Jean-Luc, Bizzotto Mara, Vanhecke Frank, Siekierski Czesław Adam, Childers Nessa, Kósa Ádám, Zwiefka Tadeusz, Hadjigeorgiou Takis, Paleckis Justas Vincas, Zanicchi Iva, Szymański Konrad, Czarnecki Ryszard, Andrikienė Laima Liucija, Toussas Georgios, Gallagher Pat the Cope, Ek Lena, Koch-Mehrin Silvana

2.2) предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Salvador Garriga Polledo. Предложение за резолюция относно създаването на „световна парична единица” (B7-0262/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Salvador Garriga Polledo. Предложение за резолюция относно наказателнен съд на Европейския съюз (B7-0263/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

JURI


9. Отпаднали писмени декларации

Писмени декларации № 0001/2010, 0004/2010 не са подписани от достатъчен брой членове на Парламента и по силата на член 123, параграф 5 от Правилника за дейността отпадат.


10. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверено копие на следния документ:

споразумение за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави-членки.


11. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 201, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

22 април 2010 г.

Mariyus Noko Ngele (№ 0295/2010); Albert Haerter (№ 0296/2010); Krystian Kaczmarek (№ 0297/2010); Antje Bauer (2 подписа) (№ 0298/2010); Lucia Lackovičová (PRIATELIA ZEME CEPA (BRATISLAVA)) (№ 0299/2010); Bozo Jakeljić (Kroatischen reinen Staatsrechtspartei (HCSP) für Deutschland) (№ 0300/2010); Susanne Klopsch (№ 0301/2010); Thomas Ramsey (№ 0302/2010); Wolfgang Suchomel (№ 0303/2010); Ahmet Orhan Avcil (№ 0304/2010); Carola Twardella (№ 0305/2010); Günther Rauch (№ 0306/2010); Paweł Joachimiak (№ 0307/2010); Britta Stalleicken (Frische Luft für Mülheim) (№ 0308/2010); Hans Braband (№ 0309/2010); Mariusz Salwinski (№ 0310/2010); Katarina Zdravkovic (№ 0311/2010); Marian Peka (№ 0312/2010); Yee Wong Elly Lai (№ 0313/2010); Winfried Bennemann (№ 0314/2010); Gavin Scott (№ 0315/2010); Jörg-Hermann Schmoock (№ 0316/2010); Hans Albrecht (№ 0317/2010); Hilde Hecht (№ 0318/2010); Ian Lumley (An Taisce - The National Trust for Ireland) (№ 0319/2010); Andreas Kuhn (№ 0320/2010); Hannelore Pfifferling (№ 0321/2010).

27 април 2010 г.

Roberto Albanese (№ 0322/2010); Matteo Grossi (№ 0323/2010); Angelo Mina (Comitato Civico "Salviamo La Pardà") (2 подписа) (№ 0324/2010); Pietro Antonio Morsoletto (№ 0325/2010); Adolfo Pablo Lapi (№ 0326/2010); Maria Grazia Brunero (№ 0327/2010); Alessandro Iorio (№ 0328/2010); Michele Picco (№ 0329/2010); Claudio Ghezzo (№ 0330/2010); Ignacio Ruipérez Aguirre (№ 0331/2010); Eloi Nolla Subirats (Ecologistas en Acción) (3 подписа) (№ 0332/2010); Mario Alejandro Sanzol (№ 0333/2010); Fernando Monforte Escobar (№ 0334/2010); Ana Miranda Paz (№ 0335/2010); Teresa Rossignoli (№ 0336/2010); L. F. Javier Barrio Castañón (25 подписа) (№ 0337/2010); (пожелал да запази анонимност) (3 подписа) (№ 0338/2010); Samir Gad el Karim (2 подписа) (№ 0339/2010); (пожелал да запази анонимност) (№ 0340/2010); José Pérez Déniz (Asociación para la Defensa del Centro Comercial Anexo) (№ 0341/2010); María Dolores Navarro Manresa (№ 0342/2010); Ernesto Ramos Querejeta (№ 0343/2010); José Manuel Peña Sampedro (№ 0344/2010); (пожелал да запази анонимност) (№ 0345/2010); (пожелал да запази анонимност) (№ 0346/2010); Carmen Andonaegui Moreno (№ 0347/2010); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (№ 0348/2010); Ali Tanfouri (№ 0349/2010); António Diamantino (№ 0350/2010); Fernando Jorge Da Silva (№ 0351/2010); Andreas Mavrantzakis (№ 0352/2010); Apostolos Zervas (№ 0353/2010); Petar Trojanski Penchev (Association for the freedom of speech "Anna Politkovskaia" (Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”) (№ 0354/2010); Daniel Hegoburu (Verts Pays Basque) (4 подписа) (№ 0355/2010).

3 май 2010 г.

Vasile Stoica (№ 0356/2010); Linda Ahvenkoski (№ 0357/2010); Hans Dietz (№ 0358/2010); Daniela Adriana Ghenea (№ 0359/2010); (пожелал да запази анонимност) (№ 0360/2010); Kjell Håkansson (№ 0361/2010); (пожелал да запази анонимност) (№ 0362/2010); Sven Olav Dahl (№ 0363/2010); Aglaia Katsigianni (№ 0364/2010); Willem Kok (№ 0365/2010); Salim Tas (Bund der Alawitischen Jugend) (№ 0366/2010); Paul O'Beirne (№ 0367/2010); Tiberiu Fischer (№ 0368/2010); Isabelle Sandow (№ 0369/2010); (пожелал да запази анонимност) (№ 0370/2010); Johan Dufour (№ 0371/2010); (пожелал да запази анонимност) (№ 0372/2010); Tufairi Kawawa (№ 0373/2010); (пожелал да запази анонимност) (№ 0374/2010); Thomas Boeckheler (№ 0375/2010); Andreas Pfeifer (№ 0376/2010); (пожелал да запази анонимност) (№ 0377/2010); (пожелал да запази анонимност) (№ 0378/2010); Michel Leenders (№ 0379/2010); Sándor Polgár (№ 0380/2010); Sándor Polgár (№ 0381/2010); Sándor Polgár (№ 0382/2010); Sándor Polgár (№ 0383/2010).

5 май 2010 г.

Schneider Hermann (№ 0384/2010); Antonia Pons Losada (№ 0385/2010); José De Sousa (№ 0386/2010); (пожелал да запази анонимност) (№ 0387/2010); (пожелал да запази анонимност) (№ 0388/2010); María Dolores Ros Rosello (№ 0389/2010); Giuseppe Claudio Vitale (№ 0390/2010); Giuseppe Morelli (№ 0391/2010); (пожелал да запази анонимност) (№ 0392/2010); Calogero Scimone (№ 0393/2010); Rubén Pérez Sueiras (№ 0394/2010); Ramona Chouza Chouza (№ 0395/2010); Domenico Lamanna Di Salvo (№ 0396/2010); Ludmila d'Atri (№ 0397/2010); Jean Pierre Decool (№ 0398/2010); Imelda Sánchez Rodríguez (№ 0399/2010); Carlos Correia de Matos (№ 0400/2010); Felipe Gayoso Pabon (Asociación de Navegantes y Usuarios de Marina Isla Canela (ANUMIC)) (№ 0401/2010); Luis De la Rasilla Sánchez-Arjona (Observatorio Ecociudadano de Control de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo) (№ 0402/2010); Joan Baptista Orquin Caselles (Foro De Participación Ciudadana De La Agenda Local 21 de Oliva) (№ 0403/2010); Silvia Beltrán Pallares (№ 0404/2010); Gonzalo Canales Celada (Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) (№ 0405/2010); José Ramón Rodríguez Río (SOS COUREL - Asociación Ecolóxico Cultural) (№ 0406/2010); Lucie Delcroix (№ 0407/2010); Organización Impulsora de Discapacitados (OID)) (№ 0408/2010); Francesco Tempesta (№ 0409/2010); Roseline Gilles (23 подписа) (№ 0410/2010); Elvira Piera Tejedor (5 подписа) (№ 0411/2010); Luigi Bertinetti (2 подписа) (№ 0412/2010); Anna Margherita Ranieri (2406 подписа) (№ 0413/2010); Jürgen Richter (№ 0414/2010); David Zaun (№ 0415/2010); Marc Balfanz (№ 0416/2010); Jerzy Lesniak (№ 0417/2010); Wojciech Tomczyk (Kancelaria Adwokacka) (№ 0418/2010); Stanislaw Makarski (№ 0419/2010); Miroslaw Szulc (№ 0420/2010); George Cosmopoulos (Stop Cartel - Cartels and Monopolies Victims Association) (№ 0421/2010); Richard Knittel (№ 0422/2010); Engel Thomas (VAFKev Deutschland) (№ 0423/2010).


12. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 115 от Правилника за дейността):

- (O-0048/2010) зададен от Sharon Bowles, от името на комисията ECON, към Комисията: Общите насоки за икономическите политики и засилено икономическо управление (включително управление на еврото) в контекста на стратегията "Европа 2020" (B7-0212/2010),

- (O-0052/2010) зададен от Joseph Daul, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, към Съвета: Каква е политическата значимост на Стратегия "ЕС 2020" в контекста на настоящата финансова и икономическа криза? (B7-0213/2010),

- (O-0053/2010) зададен от Joseph Daul, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, към Комисията: Каква е политическата значимост на Стратегия "ЕС 2020" в контекста на настоящата финансова и икономическа криза? (B7-0214/2010),

- (O-0054/2010) зададен от Pervenche Berès, от името на комисията EMPL, към Комисията: Заетост и социални измерения на "Европа 2020" (B7-0215/2010),

- (O-0055/2010) зададен от Mary Honeyball, от името на групата S&D, към Комисията: Намаляване на средствата в бюджетите за образование - "Европа 2020" (B7-0216/2010),

- (O-0061/2010) зададен от Brian Simpson, от името на комисията TRAN, към Комисията: Кризата с вулканичната пепел (B7-0217/2010),

- (O-0062/2010) зададен от Jan Olbrycht и Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE, Heide Rühle, от името на групата Verts/ALE, Oldřich Vlasák, от името на групата ECR, Peter Simon, Françoise Castex, Evelyne Gebhardt, Proinsias De Rossa, от името на групата S&D, Ramona Nicole Mănescu и Olle Schmitt, от името на групата ALDE, към Комисията: Принципа на субсидиарност и общовалидност на социалните обществени услуги в ЕС (B7-0218/2010),

- (O-0065/2010) зададен от Nigel Farage и Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, към Съвета: Политическата значимост на стратегията "ЕС 2020" в контекста на настоящата финансова и икономическа криза (B7-0219/2010),

- (O-0066/2010) зададен от Nigel Farage и Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, към Комисията: Каква е политическата значимост на стратегията "ЕС 2020" в контекста на настоящата финансова и икономическа криза? (B7-0220/2010),

- (O-0068/2010) зададен от Rebecca Harms и Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, към Съвета: Последствия от финансовата и икономическа криза за стратегията "ЕС 2020" и нейното управление (B7-0301/2010).

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 123 от Правилника за дейността):

- Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Антония Първанова, Marc Tarabella и Thomas Ulmer, sur le personnel de santé dans l'Union (0040/2010),

- Антония Първанова, Françoise Grossetête и Gianni Pittella, sur la création d'une journée européenne des droits du patient (0041/2010),

- Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys и Nikolaos Salavrakos, sur le génocide arménien en Turquie il y a 95 ans (0042/2010),

- Andreas Mölzer, sur Street View de Google (0043/2010),

- Andreas Mölzer, sur le recours à la vidéoconférence pour la tenue de réunions de l'UE (0044/2010).


13. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на май II (PE 441.628/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Няма предложения за промени.

Сряда

Искане на Carlo Casini (председател на комисията AFCO) Парламетът да се допита до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите относно предложението за регламент във връзка с гражданската инициатива, в съответствие с членове 304 и307 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Парламентът прие искането; гласуването ще се проведе в сряда в12 ч.

Искане на групата PPE за включване на гласуването относно предложението за решение, съдържащо се в доклада на Ryszard Czarnecki относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел II – Съвет (A7-0096/2010) във времето за гласуване в сряда.

Изказаха се: Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, който аргументира искането Hannes Swoboda, от името на групата S&D, в подкрепа на искането и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, срещу искането.

Парламентът одобрява искането.

Крайният срок за внасяне на измененията е 18 май в 12 ч.

Искане на групата PPE за отлагане на гласуването на доклада Edit Bauer за юнската месечна сесия- Организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (A7-0137/2010).

Изказаха се: Edit Bauer (докладчик), който аргументира искането, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, срещи искането и Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE, в подкрепа на искането.

С електронно гласуване (158 - гласа „за“ 137- гласа „против“, 7 abstentions), Парламентът одобрява искането.

Четвъртък

Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 122 от Правилника за дейността):

Искане на групата PPE за заменяне на точката «Арестуването на журналиста Ернест Варданян в Приднестровието» (точка 152 от Проекта на дневен ред) с нова точка «Положението в Тайланд».

Изказаха се: Cristian Dan Preda, който аргументира искането, Ioannis Kasoulides, от името на групата PPE, в подкрепа на искането и Francesco Enrico Speroni.

Парламентът одобрява искането.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


14. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 150 от Правилника за дейността:

Georgios Papastamkos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Henri Weber, Tanja Fajon, Teresa Riera Madurell, Филиз Хакъева Хюсменова, Luigi de Magistris, Elisabeth Schroedter, Valdemar Tomaševski, Kyriacos Triantaphyllides, John Bufton, Andrew Henry William Brons, Слави Бинев, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Zoran Thaler, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Christine Vergiat, Martin Ehrenhauser, Gerard Batten, Ivo Vajgl, Sylvie Guillaume, Андрей Ковачев, Cătălin Sorin Ivan и Метин Казак.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

15. Равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО [17279/3/2009 - C7-0075/2010- 2008/0192(COD)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

Astrid Lulling представи препоръката за второ четене.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Anna Záborská, от името на групата PPE, Rovana Plumb, от името на групата S&D, Антония Първанова, от името на групата ALDE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Mara Bizzotto, от името на групата EFD, Christa Klaß, Britta Thomsen, Riikka Manner, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Edite Estrela, Lena Kolarska-Bobińska, Iratxe García Pérez, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Zuzana Roithová и Antigoni Papadopoulou.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Franz Obermayr, Angelika Werthmann и Paul Rübig.

Изказаха се: Günther Oettinger и Astrid Lulling.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 18.5.2010.


16. Енергийни характеристики на сградите (преработен текст) ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите (преработен текст) [05386/3/2010 - C7-0095/2010- 2008/0223(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

Silvia-Adriana Ţicău представи препоръката за второ четене.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Paul Rübig, от името на групата PPE, Zigmantas Balčytis, от името на групата S&D, Fiona Hall, от името на групата ALDE, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Vicky Ford, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Maria Da Graça Carvalho, Ivari Padar, Karima Delli и Algirdas Saudargas.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Marian-Jean Marinescu, Csaba Sándor Tabajdi, Andreas Mölzer, Seán Kelly, Elena Băsescu, Zuzana Roithová и Angelika Werthmann.

Изказаха се: Günther Oettinger и Silvia-Adriana Ţicău.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 18.5.2010.


17. Наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране на текстилните продукти ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране на текстилните продукти [COM(2009)0031 - C6-0048/2009- 2009/0006(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Toine Manders (A7-0122/2010)

Toine Manders представи доклада.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказа се Lara Comi, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

Изказаха се: Christel Schaldemose, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Heide Rühle, от името на групата Verts/ALE, Malcolm Harbour, от името на групата ECR, Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Evelyne Gebhardt, Jacky Hénin, Anna Rosbach, Zuzana Roithová, Alan Kelly, Regina Bastos, Sylvana Rapti, Daniel Caspary, Gianluca Susta, Elisabetta Gardini и Andreas Schwab.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Marco Scurria, Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Seán Kelly и Ilda Figueiredo.

Изказаха се: Antonio Tajani и Toine Manders.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 18.5.2010.


18. Развитие в областта на обществените поръчки (кратко представяне)

Доклад относно развитието в областта на обществените поръчки [2009/2175(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Heide Rühle (A7-0151/2010)

Heide Rühle направи представянето.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Frank Engel, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Malcolm Harbour, Jaroslav Paška, Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău, Andreas Schwab, Elena Băsescu, Lara Comi и Seán Kelly.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 8.17 от протокола от 18.5.2010.


19. Съгласуваност на политиките на ЕС за развитие и понятието „официална помощ за развитие плюс“ (кратко представяне)

Доклад относно съгласуваността на политиките на ЕС за развитие и концепцията „официална помощ за развитие плюс”(ОПР+) [2009/2218(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Franziska Keller (A7-0140/2010)

Franziska Keller направи представянето.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Mairead McGuinness, Enrique Guerrero Salom и João Ferreira.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 8.18 от протокола от 18.5.2010.


20. Наказания за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт (кратко представяне)

Доклад относно наказанията за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт [2009/2154(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Hella Ranner (A7-0130/2010)

Hella Ranner направи представянето.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Georgios Papanikolaou.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 8.19 от протокола от 18.5.2010.


21. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 441.628/OJMA).


22. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 21.35 ч.

Klaus Welle

Silvana Koch-Mehrin

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bontes, Borys, Boştinaru, Bové, Bradbourn, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Mita, De Sarnez, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Йотова, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Казак, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Neuser, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Niebler, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Padar, Paleckis, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Ţicău, Tirolien, Tomaševski, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност