Index 
Jegyzőkönyv
PDF 233kWORD 131k
2010. május 17., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozatai
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.2011. évi ülésnaptár
 5.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 6.A Parlament tagjai
 7.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása
 8.Dokumentumok benyújtása
 9.Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok
 10.Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása
 11.Petíciók
 12.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 13.Ügyrend
 14.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 15.Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód ***II (vita)
 16.Az épületek energiateljesítménye (átdolgozás) ***II (vita)
 17.A textiltermékek elnevezése és ehhez kapcsolódó címkézés ***I (vita)
 18.Új fejlemények a közbeszerzésekben (rövid ismertetés)
 19.Az EU-politikák fejlesztési célú koherenciája és a „hivatalos fejlesztési támogatás plusz” koncepció (rövid ismertetés)
 20.A tagállamok jogszabályaiban a közúti szállításra vonatkozó szociális szabályok súlyos megsértése tekintetében megállapított szankciók (rövid ismertetés)
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2010 - 2011

2010. május 17- 20-i ülések

STRASBOURG

JEGYZŐKÖNYV

2010. MÁJUS 17., HÉTFŐ

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.05-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatot tesz a homofóbia elleni 6. nemzetközi nap kapcsán.

Az elnök megemlékezik az Európa-napról és a „nyílt napok” kezdeményezésről, melyek során az Európai Parlament több mint 33 000 látogatót fogadott Strasbourgban és Brüsszelben 2010. május 8–9-én.

Az elnök bejelenti, hogy 2010. május 13-án Aix-la-Chapelle-ben részt vett a Károly-díj átadásán, melyet Donald Tusk lengyel miniszterelnök kapott és a 2010. évi Európai Ifjúsági Károly-díj május 11-i átadásán, melyet egy német projekt nyert el.

Az elnök közli, hogy részt vett az Európai Unió parlamenti elnökeinek konferenciáján, melyre 2010. május 13. és 15. között került sor Stockholmban.

Az elnök felidézi a közelmúltbeli magyarországi és egyesült királyságbeli választásokat.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Felszólal: Mario Mauro és Gianni Pittella, akik közlik, hogy Afganisztánban, egy Herat városához közeli merényletben két olasz katona vesztette ma életét, Geoffrey Van Orden, aki a két előző felszólaláshoz kapcsolódóan emlékeztet az afganisztáni NATO-misszióban részt vevő brit katonák szerepére is, és Jacky Hénin a munkahelyi balesetek áldozatairól.

Az elnök tiszteletét fejezi ki az Afganisztánban és másutt a világon a terrorizmus és az erőszak ellen küzdő valamennyi európai katonának.


4. 2011. évi ülésnaptár

Az Elnökök Értekezlete közli az ülések 2011. évi naptárára vonatkozó javaslatait.

A javaslatban az alábbi időpontok szerepelnek:

január 17–20.

február 2–3.

február 14–17.

március 7–10.

március 23–24.

április 4–7.

május 9–12.

június 6–9.

június 22–23.

július 4–7.

szeptember 12–15.

szeptember 26–29.

október 12–13.

október 24–27.

november 14–17.

november 30. és december 1.

december 12–15.

A módosítások benyújtásának határideje: 2010. május 18., 12.00 óra.

A szavazásra 2010. május 19-én, 12.00 órakor kerül sor.


5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a PPE képviselőcsoport:

a Délkelet-Ázsia országaival és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) tagállamaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Jean-Pierre Audy helyett Véronique Mathieu

a Mercosur országokkal ápolt kapcsolatokért felelős küldöttség: Véronique Mathieu helyett Jean-Pierre Audy

az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Véronique Mathieu helyett Jean-Pierre Audy

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig nem tesznek ellenük ellenvetést.


6. A Parlament tagjai

Zoltán Balczó és Pál Schmitt írásban közölte, hogy lemond parlamenti képviselői megbízatásáról, mivel mindkettejüket megválasztották a magyar országgyűlés tagjává.

Az Európai Parlament ezt tudomásul veszi és az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (2) bekezdése, valamint eljárási szabályzata 4. cikke (4) bekezdésének második francia bekezdése alapján megállapítja, hogy képviselői helyeik 2010. május 14-ével megüresednek.


7. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá (az eljárási szabályzat 74. cikke):

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló 573/2007/EK határozatnak egyes közösségi intézkedések finanszírozásának megszüntetése, valamint a finanszírozásokra vonatkozó korlátok megváltoztatása tekintetében történő módosításáról (00011/2010 - C7-0097/2010 - 2009/0026(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról (00010/2010 - C7-0096/2010 - 2009/0027(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről (átdolgozás) (00016/2010/LEX - C7-0124/2010 - 2008/0222(COD)) (a szavazásra előreláthatólag a 2010. május 19-i szavazáson kerül sor)

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az épületek energiateljesítményéről (átdolgozás) (00015/2010/LEX - C7-0123/2010 - 2008/0223(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről szóló 998/2003/EK rendelet módosításáról (00007/2010(LEX) - C7-0122/2010 - 2009/0077(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek a marginalizált közösségeket segítő, lakásberuházási intézkedések támogathatósága tekintetében történő módosításáról (00006/2010(LEX) - C7-0121/2010 - 2009/0105(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata az egyes élő állatoknak és azok friss húsának a Közösségbe történő behozatalára feljogosított harmadik országok vagy harmadik országok részei jegyzékének megállapításáról, valamint az állat- és közegészségügyi feltételek és a szükséges állatorvosi bizonyítványok meghatározásáról szóló 79/542/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (00008/2010(LEX) - C7-0120/2010 - 2009/0146(COD))


8. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok

1.1) jelentések:

- ***I Jelentés az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0197 - C7-0101/2009 - 2009/0059(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Helmut Scholz (A7-0052/2010)

- ***I Jelentés az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 247/2006/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0510 - C7-0255/2009 - 2009/0138(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

- ***I Jelentés a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményeiről és a 2002/6/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2009)0011 - C6-0030/2009 - 2009/0005(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Dirk Sterckx (A7-0064/2010)

- ***I Jelentés az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK és a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatról (COM(2009)0491 - C7-0170/2009 - 2009/0132(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Wolf Klinz (A7-0102/2010)

- Jelentés „A szervadományozásra és a szervátültetésre vonatkozó cselekvési terv (2009–2015): Megerősített együttműködés a tagállamok között” című bizottsági közleményről (2009/2104(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

- ***I Jelentés az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0818 - C6-0480/2008 - 2008/0238(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

- ***I Jelentés a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0040 - C6-0052/2008 - 2008/0028(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Renate Sommer (A7-0109/2010)

- Jelentés az EU ifjúsági stratégiájáról – befektetés és az érvényesülés elősegítése (2009/2159(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Georgios Papanikolaou (A7-0113/2010)

- ***I Jelentés a textiltermékek elnevezéséről és ehhez kapcsolódó címkézéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0031 - C6-0048/2009 - 2009/0006(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Toine Manders (A7-0122/2010)

- Jelentés a Dél-Kaukázusra vonatkozó uniós stratégia szükségességéről (2009/2216(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

- ***I Jelentés a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2007/573 EK határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2009)0456 - C7-0123/2009 - 2009/0127(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Rui Tavares (A7-0125/2010)

- Jelentés a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő áttérésről szóló 1104/2008/EK rendelet módosítására irányuló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról (COM(2009)0508 - C7-0244/2009 - 2009/0136(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

- Jelentés a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról szóló 2008/839/IB határozat módosítására irányuló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról (COM(2010)0015 - C7-0040/2010 - 2010/0006(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

- Jelentés a kohéziós politikának a lisszaboni és az EU2020-célkitűzések eléréséhez való hozzájárulásáról (2009/2235(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

- Jelentéstervezet a közúti szállításra vonatkozó szociális szabályok súlyos megsértése tekintetében megállapított szankciókról (2009/2154(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Hella Ranner (A7-0130/2010)

- Jelentés a közös uniós letelepítési program létrehozásáról (2009/2240(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Rui Tavares (A7-0131/2010)

- Jelentés egységes piac létrehozásáról a fogyasztók és az állampolgárok számára (2010/2011(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Louis Grech (A7-0132/2010)

- Jelentés az Unió a Mediterrán Térségért elnevezésű kezdeményezésről (2009/2215(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

- Jelentés az Európai Parlament tervezett bevételeiről és kiadásairól a 2011-es pénzügyi évre (2010/2005(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

- Jelentés a vállalatirányítással kapcsolatos deontológiai kérdésekről (2009/2177(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A7-0135/2010)

- ***I Jelentés a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2009)0126 - C7-0044/2009 - 2009/0054(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Barbara Weiler (A7-0136/2010)

- Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletben szereplő, a kutatás és az innováció számára elkülönített összegek, illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram egymást erősítő hatásainak a városokban és régiókban, valamint a tagállamokban és az Unióban való megvalósulásáról (2009/2243(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Lambert Van Nistelrooij (A7-0138/2010)

- Jelentés az EU-politikák fejlesztési célú koherenciájáról és a „hivatalos fejlesztési támogatás plusz” koncepcióról (2009/2218(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Franziska Keller (A7-0140/2010)

- Jelentés a kulcskompetenciákról a változó világban: az Oktatás és képzés 2010 munkaprogram megvalósítása (2010/2013(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Maria Badia I Cutchet (A7-0141/2010)

- Jelentés a bulgáriai Kozloduj atomerőmű 1–4-es blokkjának leszerelésével kapcsolatos közösségi pénzügyi támogatásról („Kozloduj-program”) szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0581 - C7-0289/2009 - 2009/0172(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

- Jelentés az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozására irányuló megállapodás intézményi vonzatairól (2009/2241(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Ramón Jáuregui Atondo (A7-0144/2010)

- Jelentés az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságáról és a gazdaságélénkítésről (2010/2038(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

- Jelentés a közbeszerzéseket érintő új fejleményekről (2009/2175(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Heide Rühle (A7-0151/2010)

1.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról az épületek energiahatékonyságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadása tekintetében (05386/3/2010 - C7-0095/2010 - 2008/0223(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelölésére vonatkozó európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadása tekintetében (05247/1/2010 - C7-0094/2010 - 2008/0222(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Anni Podimata (A7-0128/2010)

- ***II Ajánlás második olvasatra az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelv elfogadása tekintetében a Tanács által első olvasatban elfogadott álláspontról (17279/3/2009 - C7-0075/2010 - 2008/0192(COD)) - FEMM bizottság - Előadó: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

2) a képviselők

2.1) szóbeli választ igénylő kérdések a kérdések órájára (az eljárási szabályzat 116. cikke)(B7-0211/2010)

- a Tanácshoz
Posselt Bernd, McGuinness Mairead, Papanikolaou Georgios, Harkin Marian, Kelly Alan, Higgins Jim, Chountis Nikolaos, Ţicău Silvia-Adriana, Blinkevičiūtė Vilija, Mitchell Gay, Benarab-Attou Malika, Andrikienė Laima Liucija, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Hedh Anna

- a Bizottsághoz
Ziobro Zbigniew, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Kelly Alan, Posselt Bernd, Papanikolaou Georgios, Poc Pavel, Chountis Nikolaos, Ludford Sarah, Harkin Marian, Higgins Jim, Mitchell Gay, Aylward Liam, Crowley Brian, Ţicău Silvia-Adriana, Van Brempt Kathleen, Belet Ivo, McGuinness Mairead, Papastamkos Georgios, Blinkevičiūtė Vilija, Iacolino Salvatore, Obermayr Franz, Nitras Sławomir Witold, Bennahmias Jean-Luc, Bizzotto Mara, Vanhecke Frank, Siekierski Czesław Adam, Childers Nessa, Kósa Ádám, Zwiefka Tadeusz, Hadjigeorgiou Takis, Paleckis Justas Vincas, Zanicchi Iva, Szymański Konrad, Czarnecki Ryszard, Andrikienė Laima Liucija, Toussas Georgios, Gallagher Pat the Cope, Ek Lena, Koch-Mehrin Silvana

2.2) állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Salvador Garriga Polledo. Állásfoglalásra irányuló indítvány az „univerzális pénzegység” (Universal Currency Unit) létrehozásáról (B7-0262/2010)

utalva:

illetékes :

ECON

- Salvador Garriga Polledo. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Európai Unió Büntetőbíróságáról (B7-0263/2010)

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

JURI


9. Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok

A 0001/2010, 0004/2010. sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így azok az eljárási szabályzat 123. cikke (5) bekezdésének rendelkezései értelmében tárgytalanok.


10. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentum hitelesített másolatát továbbította:

légiközlekedési megállapodás Kanada valamint az Európai Közösség és tagállamai között.


11. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 201. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2010. április 22

Mariyus Noko Ngele (0295/2010); Albert Haerter (0296/2010); Krystian Kaczmarek (0297/2010); Antje Bauer (2 aláírás) (0298/2010); Lucia Lackovičová (PRIATELIA ZEME CEPA (BRATISLAVA)) (0299/2010); Bozo Jakeljić (Kroatischen reinen Staatsrechtspartei (HCSP) für Deutschland) (0300/2010); Susanne Klopsch (0301/2010); Thomas Ramsey (0302/2010); Wolfgang Suchomel (0303/2010); Ahmet Orhan Avcil (0304/2010); Carola Twardella (0305/2010); Günther Rauch (0306/2010); Paweł Joachimiak (0307/2010); Britta Stalleicken (Frische Luft für Mülheim) (0308/2010); Hans Braband (0309/2010); Mariusz Salwinski (0310/2010); Katarina Zdravkovic (0311/2010); Marian Peka (0312/2010); Yee Wong Elly Lai (0313/2010); Winfried Bennemann (0314/2010); Gavin Scott (0315/2010); Jörg-Hermann Schmoock (0316/2010); Hans Albrecht (0317/2010); Hilde Hecht (0318/2010); Ian Lumley (An Taisce - The National Trust for Ireland) (0319/2010); Andreas Kuhn (0320/2010); Hannelore Pfifferling (0321/2010).

2010. április 27

Roberto Albanese (0322/2010); Matteo Grossi (0323/2010); Angelo Mina (Comitato Civico "Salviamo La Pardà") (2 aláírás) (0324/2010); Pietro Antonio Morsoletto (0325/2010); Adolfo Pablo Lapi (0326/2010); Maria Grazia Brunero (0327/2010); Alessandro Iorio (0328/2010); Michele Picco (0329/2010); Claudio Ghezzo (0330/2010); Ignacio Ruipérez Aguirre (0331/2010); Eloi Nolla Subirats (Ecologistas en Acción) (3 aláírás) (0332/2010); Mario Alejandro Sanzol (0333/2010); Fernando Monforte Escobar (0334/2010); Ana Miranda Paz (0335/2010); Teresa Rossignoli (0336/2010); L. F. Javier Barrio Castañón (25 aláírás) (0337/2010); (bizalmas név) (3 aláírás) (0338/2010); Samir Gad el Karim (2 aláírás) (0339/2010); (bizalmas név) (0340/2010); José Pérez Déniz (Asociación para la Defensa del Centro Comercial Anexo) (0341/2010); María Dolores Navarro Manresa (0342/2010); Ernesto Ramos Querejeta (0343/2010); José Manuel Peña Sampedro (0344/2010); (bizalmas név) (0345/2010); (bizalmas név) (0346/2010); Carmen Andonaegui Moreno (0347/2010); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (0348/2010); Ali Tanfouri (0349/2010); António Diamantino (0350/2010); Fernando Jorge Da Silva (0351/2010); Andreas Mavrantzakis (0352/2010); Apostolos Zervas (0353/2010); Petar Trojanski Penchev (Association for the freedom of speech "Anna Politkovskaia" (Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”) (0354/2010); Daniel Hegoburu (Verts Pays Basque) (4 aláírás) (0355/2010).

2010. május 3

Vasile Stoica (0356/2010); Linda Ahvenkoski (0357/2010); Hans Dietz (0358/2010); Daniela Adriana Ghenea (0359/2010); (bizalmas név) (0360/2010); Kjell Håkansson (0361/2010); (bizalmas név) (0362/2010); Sven Olav Dahl (0363/2010); Aglaia Katsigianni (0364/2010); Willem Kok (0365/2010); Salim Tas (Bund der Alawitischen Jugend) (0366/2010); Paul O'Beirne (0367/2010); Tiberiu Fischer (0368/2010); Isabelle Sandow (0369/2010); (bizalmas név) (0370/2010); Johan Dufour (0371/2010); (bizalmas név) (0372/2010); Tufairi Kawawa (0373/2010); (bizalmas név) (0374/2010); Thomas Boeckheler (0375/2010); Andreas Pfeifer (0376/2010); (bizalmas név) (0377/2010); (bizalmas név) (0378/2010); Michel Leenders (0379/2010); Sándor Polgár (0380/2010); Sándor Polgár (0381/2010); Sándor Polgár (0382/2010); Sándor Polgár (0383/2010).

2010. május 5

Schneider Hermann (0384/2010); Antonia Pons Losada (0385/2010); José De Sousa (0386/2010); (bizalmas név) (0387/2010); (bizalmas név) (0388/2010); María Dolores Ros Rosello (0389/2010); Giuseppe Claudio Vitale (0390/2010); Giuseppe Morelli (0391/2010); (bizalmas név) (0392/2010); Calogero Scimone (0393/2010); Rubén Pérez Sueiras (0394/2010); Ramona Chouza Chouza (0395/2010); Domenico Lamanna Di Salvo (0396/2010); Ludmila d'Atri (0397/2010); Jean Pierre Decool (0398/2010); Imelda Sánchez Rodríguez (0399/2010); Carlos Correia de Matos (0400/2010); Felipe Gayoso Pabon (Asociación de Navegantes y Usuarios de Marina Isla Canela (ANUMIC)) (0401/2010); Luis De la Rasilla Sánchez-Arjona (Observatorio Ecociudadano de Control de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo) (0402/2010); Joan Baptista Orquin Caselles (Foro De Participación Ciudadana De La Agenda Local 21 de Oliva) (0403/2010); Silvia Beltrán Pallares (0404/2010); Gonzalo Canales Celada (Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) (0405/2010); José Ramón Rodríguez Río (SOS COUREL - Asociación Ecolóxico Cultural) (0406/2010); Lucie Delcroix (0407/2010); Organización Impulsora de Discapacitados (OID)) (0408/2010); Francesco Tempesta (0409/2010); Roseline Gilles (23 aláírás) (0410/2010); Elvira Piera Tejedor (5 aláírás) (0411/2010); Luigi Bertinetti (2 aláírás) (0412/2010); Anna Margherita Ranieri (2406 aláírás) (0413/2010); Jürgen Richter (0414/2010); David Zaun (0415/2010); Marc Balfanz (0416/2010); Jerzy Lesniak (0417/2010); Wojciech Tomczyk (Kancelaria Adwokacka) (0418/2010); Stanislaw Makarski (0419/2010); Miroslaw Szulc (0420/2010); George Cosmopoulos (Stop Cartel - Cartels and Monopolies Victims Association) (0421/2010); Richard Knittel (0422/2010); Engel Thomas (VAFKev Deutschland) (0423/2010).


12. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a képviselők:

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az eljárási szabályzat 115. cikke):

- (O-0048/2010) felteszi: Sharon Bowles, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások és megerősített gazdasági kormányzás (beleértve az euró irányítását is) az Európa 2020 stratégia keretében (B7-0212/2010),

- (O-0052/2010) felteszi: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Mi az Európa 2020 stratégia politikai jelentősége a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság összefüggésében? (B7-0213/2010),

- (O-0053/2010) felteszi: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Mi az Európa 2020 stratégia politikai jelentősége a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság összefüggésében? (B7-0214/2010),

- (O-0054/2010) felteszi: Pervenche Berès, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: Foglalkoztatás és szociális dimenziók az Európa 2020 stratégiában (B7-0215/2010),

- (O-0055/2010) felteszi: Mary Honeyball, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az oktatási költségvetések csökkentése - Az Európa 2020 stratégia (B7-0216/2010),

- (O-0061/2010) felteszi: Brian Simpson, a TRAN bizottság nevében, a Bizottsághoz: A vulkáni hamufelhők okozta válság (B7-0217/2010),

- (O-0062/2010) felteszi: Jan Olbrycht és Lambert van Nistelrooij, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Heide Rühle, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Oldřich Vlasák, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Peter Simon, Françoise Castex, Evelyne Gebhardt, Proinsias De Rossa, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ramona Nicole Mănescu és Olle Schmidt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A szubszidiaritás elve és a szociális közszolgáltatások egyetemessége az EU-ban (B7-0218/2010),

- (O-0065/2010) felteszi: Nigel Farage és Francesco Enrico Speroni, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Mi az Európa 2020 stratégia politikai jelentősége a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság összefüggésében? (B7-0219/2010),

- (O-0066/2010) felteszi: Nigel Farage és Francesco Enrico Speroni, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az Európa 2020 stratégia politikai jelentősége a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság összefüggésében (B7-0220/2010),

- (O-0068/2010) felteszi: Rebecca Harms és Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A pénzügyi és gazdasági válság hatása az EU 2020 stratégiára és annak megvalósítására (B7-0301/2010).

2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke):

- Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella és Thomas Ulmer, az európai uniós egészségügyi dolgozókról (0040/2010),

- Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête és Gianni Pittella, az európai betegjogi nap intézményesítéséről (0041/2010),

- Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys és Nikolaos Salavrakos, a törökországi örmények elleni 95 évvel ezelőtti népirtásról (0042/2010),

- Andreas Mölzer, a Google Street View-ról (0043/2010),

- Andreas Mölzer, a videokonferencia uniós ülések céljára történő alkalmazásáról (0044/2010).


13. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a májusi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 441.628/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 140. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

Nincs javasolt változtatás.

Szerda

Carlo Casini (az AFCO bizottság elnöke) kéri, hogy az Európai Parlament az Európai Unió működéséről szóló szerződés 304. és 307. cikkének megfelelően konzultáljon az Európa Gazdasági és Szocális Bizottsággal, valamint a Régiók Bizottságával az állampolgári kezdeményezésről szóló rendeletre irányuló javaslatról.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet; a szavazásra szerdán, 12.00 órakor kerül sor.

A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a Ryszard Czarneckiaz Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Tanács” című jelentésében (A7-0096/2010) foglalt határozatra irányuló javaslatról szóló szavazást vegyék fel a szerdai szavazások órájába.

Felszólal: Ingeborg Gräßle, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a kérelem mellett, és Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a kérelem ellen.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A módosítások benyújtásának határideje: május 18., 12.00 óra.

A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy Edit Bauer - A közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezése (A7-0137/2010) című jelentéséről a szavazást halasszák a júniusi ülésre.

Felszólal: Edit Bauer (előadó), aki indokolja a kérelmet, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a kérelem ellen, és Corien Wortmann-Kool, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a kérelem mellett.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (158 mellette, 137 ellene, 7 tartózkodás).

Csütörtök

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (az eljárási szabályzat 122. cikke):

A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy az „Ernest Vardanyan újságíró letartóztatása Transznisztriában” pont (a PDOJ 152. pontja) helyett tárgyaljanak egy új, „A thaiföldi helyzet” című pontot.

Felszólal: Cristian Dan Preda, aki indokolja a kérelmet, Ioannis Kasoulides, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a kérelem mellett, és Francesco Enrico Speroni.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapították.


14. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 150. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Georgios Papastamkos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Henri Weber, Tanja Fajon, Teresa Riera Madurell, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Luigi de Magistris, Elisabeth Schroedter, Valdemar Tomaševski, Kyriacos Triantaphyllides, John Bufton, Andrew Henry William Brons, Slavi Binev, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Zoran Thaler, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Christine Vergiat, Martin Ehrenhauser, Gerard Batten, Ivo Vajgl, Sylvie Guillaume, Andrey Kovatchev, Cătălin Sorin Ivan és Metin Kazak.


ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

15. Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelv elfogadása tekintetében a Tanács által első olvasatban elfogadott álláspontról [17279/3/2009 - C7-0075/2010- 2008/0192(COD)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

Astrid Lulling előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Anna Záborská, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Rovana Plumb, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Antonyia Parvanova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marina Yannakoudakis, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Eva-Britt Svensson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Christa Klaß, Britta Thomsen, Riikka Manner, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Edite Estrela, Lena Kolarska-Bobińska, Iratxe García Pérez, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Zuzana Roithová és Antigoni Papadopoulou.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franz Obermayr, Angelika Werthmann és Paul Rübig.

Felszólal: Günther Oettinger és Astrid Lulling.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.5.18-i jegyzőkönyv 8.11. pont .


16. Az épületek energiateljesítménye (átdolgozás) ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról az épületek energiahatékonyságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadása tekintetében [05386/3/2010 - C7-0095/2010- 2008/0223(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

Silvia-Adriana Ţicău előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

ELNÖKÖL: Stavros LAMBRINIDIS
alelnök

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Paul Rübig, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Zigmantas Balčytis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Maria Da Graça Carvalho, Ivari Padar, Karima Delli és Algirdas Saudargas.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marian-Jean Marinescu, Csaba Sándor Tabajdi, Andreas Mölzer, Seán Kelly, Elena Băsescu, Zuzana Roithová és Angelika Werthmann.

Felszólal: Günther Oettinger és Silvia-Adriana Ţicău.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.5.18-i jegyzőkönyv 8.3. pont .


17. A textiltermékek elnevezése és ehhez kapcsolódó címkézés ***I (vita)

Jelentés a textiltermékek elnevezéséről és ehhez kapcsolódó címkézéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0031 - C6-0048/2009- 2009/0006(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Toine Manders (A7-0122/2010)

Toine Manders előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Libor ROUČEK
alelnök

Felszólal: Christel Schaldemose, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Niccolò Rinaldi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Heide Rühle, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Malcolm Harbour, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Eva-Britt Svensson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, William (The Earl of) Dartmouth, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Hans-Peter Martin, független, Evelyne Gebhardt, Jacky Hénin, Anna Rosbach, Zuzana Roithová, Alan Kelly, Regina Bastos, Sylvana Rapti, Daniel Caspary, Gianluca Susta, Elisabetta Gardini és Andreas Schwab.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marco Scurria, Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Seán Kelly és Ilda Figueiredo.

Felszólal: Antonio Tajani és Toine Manders.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.5.18-i jegyzőkönyv 8.12. pont .


18. Új fejlemények a közbeszerzésekben (rövid ismertetés)

Jelentés a közbeszerzéseket érintő új fejleményekről [2009/2175(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Heide Rühle (A7-0151/2010)

Heide Rühle rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Frank Engel, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Malcolm Harbour, Jaroslav Paška, Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău, Andreas Schwab, Elena Băsescu, Lara Comi és Seán Kelly.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárták.

Szavazás: 2010.5.18-i jegyzőkönyv 8.17. pont .


19. Az EU-politikák fejlesztési célú koherenciája és a „hivatalos fejlesztési támogatás plusz” koncepció (rövid ismertetés)

Jelentés az EU-politikák fejlesztési célú koherenciájáról és a „hivatalos fejlesztési támogatás plusz” koncepcióról [2009/2218(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Franziska Keller (A7-0140/2010)

Franziska Keller rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Enrique Guerrero Salom és João Ferreira.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárták.

Szavazás: 2010.5.18-i jegyzőkönyv 8.18. pont .


20. A tagállamok jogszabályaiban a közúti szállításra vonatkozó szociális szabályok súlyos megsértése tekintetében megállapított szankciók (rövid ismertetés)

Jelentés a közúti szállításra vonatkozó szociális szabályok súlyos megsértése tekintetében megállapított szankciókról [2009/2154(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Hella Ranner (A7-0130/2010)

Hella Ranner rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Georgios Papanikolaou.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárták.

Szavazás: 2010.5.18-i jegyzőkönyv 8.19. pont .


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 441.628/OJMA).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 21.35-kor berekesztik.

Klaus Welle

Silvana Koch-Mehrin

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bontes, Borys, Boştinaru, Bové, Bradbourn, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Mita, De Sarnez, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Ţicău, Tirolien, Tomaševski, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat