Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2104(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0103/2010

Разисквания :

PV 18/05/2010 - 12
CRE 18/05/2010 - 12

Гласувания :

PV 19/05/2010 - 6.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0183

Протокол
Вторник, 18 май 2010 г. - Страсбург

12. Норми за качество и безопасност на човешките органи за трансплантация ***I - План за действие относно донорството и трансплантацията на органи (2009-2015 г.) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация [COM(2008)0818 - C6-0480/2008- 2008/0238(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

Доклад относно Съобщението на Комисията „ План за действие относно донорството и трансплантацията на органи (2009-2015 г.): активизирано сътрудничество между държавите-членки“ [COM(2008)0819 - 2009/2104(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

Miroslav Mikolášik и Andres Perello Rodriguez представиха докладите.

Изказаха се: Trinidad Jiménez García-Herrera (действащ председател на Съвета) и John Dalli (член на Комисията).

Изказаха се: Cecilia Wikström (докладчик по становището на комисията JURI), Eva Lichtenberger (докладчик по становището на комисията JURI), Peter Liese, от името на групата PPE, Karin Kadenbach, от името на групата S&D, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Anna Rosbach, от името на групата EFD, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Miroslav Ouzký, от името на групата ECR, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Кристиан Вигенин, Marina Yannakoudakis, Horst Schnellhardt, António Fernando Correia De Campos, James Nicholson, Theodoros Skylakakis, Zbigniew Ziobro и Françoise Grossetête.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): David Casa, Daciana Octavia Sârbu, Izaskun Bilbao Barandica, Frieda Brepoels, Krisztina Morvai, Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ricardo Cortés Lastra, Salvatore Iacolino и Karin Kadenbach.

Изказаха се: Trinidad Jiménez García-Herrera, John Dalli, Miroslav Mikolášik и Andres Perello Rodriguez.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 19.5.2010.

(Заседанието, прекъснато в 16.25 ч., бе възобновено в 16.30 ч.)

Правна информация - Политика за поверителност