Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2104(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0103/2010

Debaty :

PV 18/05/2010 - 12
CRE 18/05/2010 - 12

Głosowanie :

PV 19/05/2010 - 6.10
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0183

Protokół
Wtorek, 18 maja 2010 r. - Strasburg

12. Normy jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich do przeszczepów ***I - Plan działania dotyczący dawstwa i przeszczepiania narządów (2009-20015) (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich do przeszczepów [COM(2008)0818 - C6-0480/2008- 2008/0238(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

Sprawozdanie w sprawie komunikatu Komisji zatytułowanego: Plan działania dotyczący dawstwa i przeszczepiania narządów (2009-2015): zacieśnianie współpracy między państwami członkowskimi [COM(2008)0819 - 2009/2104(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

Miroslav Mikolášik i Andres Perello Rodriguez przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Trinidad Jiménez García-Herrera (urzędująca przewodnicząca Rady) i John Dalli (członek Komisji).

Głos zabrali: Cecilia Wikström (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Eva Lichtenberger (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Peter Liese w imieniu grupy PPE, Karin Kadenbach w imieniu grupy S&D, Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Anna Rosbach w imieniu grupy EFD, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Miroslav Ouzký w imieniu grupy ECR, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Kristian Vigenin, Marina Yannakoudakis, Horst Schnellhardt, António Fernando Correia De Campos, James Nicholson, Theodoros Skylakakis, Zbigniew Ziobro i Françoise Grossetête.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: David Casa, Daciana Octavia Sârbu, Izaskun Bilbao Barandica, Frieda Brepoels, Krisztina Morvai, Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ricardo Cortés Lastra, Salvatore Iacolino i Karin Kadenbach.

Głos zabrali: Trinidad Jiménez García-Herrera, John Dalli, Miroslav Mikolášik i Andres Perello Rodriguez.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 19.5.2010.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 16.25 i wznowione o 16.30.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności