Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2104(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0103/2010

Debatter :

PV 18/05/2010 - 12
CRE 18/05/2010 - 12

Omröstningar :

PV 19/05/2010 - 6.10
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0183

Protokoll
Tisdagen den 18 maj 2010 - Strasbourg

12. Kvalitets- och säkerhetsnormer för organ av mänskligt ursprung avsedda för transplantation ***I - Handlingsplan om donation och transplantation av organ (2009–2015) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvalitets- och säkerhetsnormer för organ av mänskligt ursprung avsedda för transplantation [KOM(2008)0818 - C6-0480/2008- 2008/0238(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

Betänkande om kommissionens meddelande om en handlingsplan om donation och transplantation av organ (2009–2015): bättre samarbete mellan medlemsstaterna [KOM(2008)0819 - 2009/2104(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

Miroslav Mikolášik och Andres Perello Rodriguez redogjorde för betänkandena.

Talare: Trinidad Jiménez García-Herrera (rådets tjänstgörande ordförande) och John Dalli (ledamot av kommissionen).

Talare: Cecilia Wikström (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Eva Lichtenberger (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Peter Liese för PPE-gruppen, Karin Kadenbach för S&D-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Anna Rosbach för EFD-gruppen, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Miroslav Ouzký för ECR-gruppen, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Kristian Vigenin, Marina Yannakoudakis, Horst Schnellhardt, António Fernando Correia De Campos, James Nicholson, Theodoros Skylakakis, Zbigniew Ziobro och Françoise Grossetête.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: David Casa, Daciana Octavia Sârbu, Izaskun Bilbao Barandica, Frieda Brepoels, Krisztina Morvai, Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ricardo Cortés Lastra, Salvatore Iacolino och Karin Kadenbach.

Talare: Trinidad Jiménez García-Herrera, John Dalli, Miroslav Mikolášik och Andres Perello Rodriguez.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 19.5.2010.

(Sammanträdet avbröts kl. 16.25 och återupptogs kl. 16.30.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy