Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2674(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-0062/2010

Внесени текстове :

O-0062/2010 (B7-0218/2010)

Разисквания :

PV 18/05/2010 - 16
CRE 18/05/2010 - 16

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 18 май 2010 г. - Страсбург

(Заседанието, прекъснато в 20.30 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

16. Принцип на субсидиарност и общовалидност на социалните обществени услуги в ЕС (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0062/2010) зададен от Jan Olbrycht и Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE, Heide Rühle, от името на групата Verts/ALE, Oldřich Vlasák, от името на групата ECR, Peter Simon, Françoise Castex, Evelyne Gebhardt и Proinsias De Rossa, от името на групата S&D, Ramona Nicole Mănescu и Olle Schmidt, от името на групата ALDE, към Комисията: Принципа на субсидиарност и общовалидност на социалните обществени услуги в ЕС (B7-0218/2010)

Jan Olbrycht, Heide Rühle и Françoise Castex развиха въпроса, изискващ устен отговор.

László Andor (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Isabelle Durant, от името на групата Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Frank Engel, Proinsias De Rossa, Sophie Auconie, Peter Simon, Joachim Zeller, Evelyn Regner, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, António Fernando Correia De Campos и Zigmantas Balčytis.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Rareş-Lucian Niculescu, Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo, Anna Záborská и Wojciech Michał Olejniczak.

Изказа се László Andor.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност