Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 18 май 2010 г. - Страсбург

17. Мерки за сигурност и превенция относно офшорните нефтени платформи в ЕС (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Мерки за сигурност и превенция относно офшорните нефтени платформи в ЕС

Günther Oettinger (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Bogusław Sonik, от името на групата PPE, Kriton Arsenis, от името на групата S&D, Corinne Lepage, от името на групата ALDE, Isabelle Durant, от името на групата Verts/ALE, Giles Chichester, от името на групата ECR, Elie Hoarau, от името на групата GUE/NGL, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Elena Oana Antonescu и Marek Józef Gróbarczyk.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Paul Rübig, Saïd El Khadraoui, Karin Kadenbach, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău и Zigmantas Balčytis.

Изказа се Günther Oettinger.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност