Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο

17. Μέτρα ασφάλειας και πρόληψης στις υπεράκτιες πλατφόρμες πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Μέτρα ασφάλειας και πρόληψης στις υπεράκτιες πλατφόρμες πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Κρίτων Αρσένης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Corinne Lepage, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Giles Chichester, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Elie Hoarau, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Elena Oana Antonescu και Marek Józef Gróbarczyk.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Paul Rübig, Saïd El Khadraoui, Karin Kadenbach, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău και Zigmantas Balčytis.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου