Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2678(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0061/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0061/2010 (B7-0217/2010)

Συζήτηση :

PV 18/05/2010 - 18
CRE 18/05/2010 - 18

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο

18. Η κρίση της ηφαιστιακής τέφρας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-0061/2010) που κατέθεσε Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Κρίση από την ηφαιστειακή τέφρα (B7-0217/2010)

Η Silvia-Adriana Ţicău αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Luis de Grandes Pascual, Inés Ayala Sender, Marian Harkin, Isabelle Durant, Jacqueline Foster, Jaroslav Paška, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Σπύρος Δανέλλης, Pat the Cope Gallagher και Zigmantas Balčytis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Gabriel Mato Adrover, Karin Kadenbach, João Ferreira, Angelika Werthmann, Paul Rübig, Seán Kelly και Inés Ayala Sender.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου