Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 18 май 2010 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Състав на Парламента
 4.Състав на политическите групи
 5.Коригиращ бюджет № 01/2010 : Раздел I - Парламент - Бюджетна прогноза за приходите и разходите за 2011 г. - Раздел I - Парламент (разискване)
 6.Европейски фонд за бежанци за периода 2008-2013 г. (изменение на Решение №573/2007/ЕО на Съвета) ***I - Миграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (изменение на Регламент (ЕО) № 1104/2008) - Миграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (изменение на Решение 2008/839/ПВР) - Изготвяне на съвместна програма на EC за презаселване (разискване)
 7.Специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (изменение на Регламент (ЕО) № 247/2006) ***I (разискване)
 8.Време за гласуване
  8.1.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно (член 117 от Правилника за дейността) (гласуване)- Към европейско пространство на пътна безопасност: стратегически насоки за пътна безопасност до 2020 г.
  8.2.Създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището ***II (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.3.Енергийни характеристики на сградите (преработен текст) ***II (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.4.Европейски фонд за бежанци за периода 2008-2013 г. (изменение на Решение №573/2007/ЕО на Съвета) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.5.Миграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (изменение на Регламент (ЕО) № 1104/2008) * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.6.Миграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (изменение на Решение 2008/839/ПВР) * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.7.Изготвяне на съвместна програма на EC за презаселване (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.8.Ключови умения в един променящ се свят: изпълнение на работната програма за образование и обучение за 2010 г. (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.9.Деонтологични въпроси, свързани с управлението на предприятия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.10.Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния потенциал (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.11.Равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица ***II (гласуване)
  8.12.Наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране на текстилните продукти ***I (гласуване)
  8.13.Макрофинансова помощ за Украйна ***I (гласуване)
  8.14.Специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (изменение на Регламент (ЕО) № 247/2006) ***I (гласуване)
  8.15.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за 2011 г. - Раздел I - Парламент (гласуване)
  8.16.Опростяване на ОСП (гласуване)
  8.17.Развитие в областта на обществените поръчки (гласуване)
  8.18.Съгласуваност на политиките на ЕС за развитие и понятието „официална помощ за развитие плюс“ (гласуване)
  8.19.Наказания за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Норми за качество и безопасност на човешките органи за трансплантация ***I - План за действие относно донорството и трансплантацията на органи (2009-2015 г.) (разискване)
 13.Институционални аспекти на присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи - Конференция за преразглеждане на Римския статут на Международния наказателен съд - Кампала, Уганда (разискване)
 14.План за действие от Стокхолм (разискване)
 15.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 16.Принцип на субсидиарност и общовалидност на социалните обществени услуги в ЕС (разискване)
 17.Мерки за сигурност и превенция относно офшорните нефтени платформи в ЕС (разискване)
 18.Кризата с вулканичната пепел (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Усилията на Европейския съюз в борбата срещу корупцията (писмена декларация)
Протокол (216 kb) Списък на присъствалите (61 kb)    Поименни гласувания (618 kb) Приложение 1 (9 kb) 
 
Протокол (166 kb) Списък на присъствалите (24 kb) Резултати от различните гласувания (244 kb) Поименни гласувания (542 kb)    
 
Протокол (284 kb) Списък на присъствалите (71 kb) Резултати от различните гласувания (532 kb) Поименни гласувания (663 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност