Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 5.Διορθωτικός Προϋπολογισμός 01/2010 : Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο - Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του οικονομικού έτους 2011 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (συζήτηση)
 6.Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I - Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008) - Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (τροποποίηση της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ) - Η θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης (συζήτηση)
 7.Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006) ***I (συζήτηση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 117 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)- Προς ένα Ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας: στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την οδική ασφάλεια μέχρι το 2020
  
8.2.Ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο ***II (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ***II (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (τροποποίηση της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.7.Η θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.8.Βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει: εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.9.Ζητήματα δεοντολογίας σχετικά με τη διοίκηση των επιχειρήσεων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.10.Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία – Επένδυση και ενδυνάμωση (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.11.Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα ***II (ψηφοφορία)
  
8.12.Ονομασίες και συναφής επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ***I (ψηφοφορία)
  
8.13.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία ***I (ψηφοφορία)
  
8.14.Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006) ***I (ψηφοφορία)
  
8.15.Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του οικονομικού έτους 2011 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  
8.16.Απλοποίηση της ΚΓΠ (ψηφοφορία)
  
8.17.Νέες εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (ψηφοφορία)
  
8.18.Συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών της EE και “επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια “συν”” (ψηφοφορία)
  
8.19.Κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση ***I - Σχέδιο δράσης σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων (2009-2015) (συζήτηση)
 13.Θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών - Διάσκεψη για την αναθεώρηση του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η οποία θα διεξαχθεί στην Καμπάλα, Ουγκάντα (συζήτηση)
 14.Πρόγραμμα δράσης της Στοκχόλμης (συζήτηση)
 15.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 16.Η αρχή της επικουρικότητας και η καθολικότητα των δημοσίων κοινωνικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 17.Μέτρα ασφάλειας και πρόληψης στις υπεράκτιες πλατφόρμες πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 18.Η κρίση της ηφαιστιακής τέφρας (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Οι προσπάθειες της Ένωσης για πάταξη της διαφθοράς (γραπτή δήλωση)
Συνοπτικά πρακτικά (216 kb) Κατάσταση παρόντων (61 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (618 kb) Παράρτημα 1 (9 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (167 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (287 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (540 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (283 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (527 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (658 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου