Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 18. mai 2010 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Parlamendi koosseis
 4.Fraktsioonide koosseis
 5.Paranduseelarve nr 1/2010, I jagu - Euroopa Parlament - 2011. aasta tulude ja kulude eelarvestus, I jagu - Euroopa Parlament (arutelu)
 6.Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013 (otsuse nr 573/2007/EÜ muutmine) ***I - Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (määruse (EÜ) nr 1104/2008 muutmine) - Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (otsuse 2008/839/JSK muutmine) - Euroopa Liidu ühise ümberasustamisprogrammi loomine (arutelu)
 7.Põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks (määruse (EÜ) nr 247/2006 muutmine) ***I (arutelu)
 8.Hääletused
  
8.1.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega: (kodukorra artikkel 124) - Euroopa liiklusohutusala loomine: liiklusohutuse strateegilised suunised aastani 2020 (hääletus)
  
8.2.Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomine ***II (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.Hoonete energiatõhusus (uuesti sõnastatud) ***II (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.4.Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013 (otsuse nr 573/2007/EÜ muutmine) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.5.Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (määruse (EÜ) nr 1104/2008 muutmine) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.6.Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (otsuse 2008/839/JSK muutmine) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.7.Euroopa Liidu ühise ümberasustamisprogrammi loomine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.8.Muutuva maailma võtmepädevused ning töökava „Haridus ja koolitus 2010” rakendamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.9.Äriühingute juhtimisega seotud deontoloogilised küsimused (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.10.ELi noorsoostrateegia: investeerimine ja mobiliseerimine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.11.Füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdne kohtlemine ***II (hääletus)
  
8.12.Tekstiilinimetused ja tekstiiltoodete märgistamine ***I (hääletus)
  
8.13.Makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale ***I (hääletus)
  
8.14.Põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks (määruse (EÜ) nr 247/2006 muutmine) ***I (hääletus)
  
8.15.2011. aasta tulude ja kulude eelarvestus, I jagu - Euroopa Parlament (hääletus)
  
8.16.Ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamine (hääletus)
  
8.17.Uued arengud riigihangetes (hääletus)
  
8.18.ELi poliitikavaldkondade arengusidusus ja laiendatud ametliku arenguabi kontseptsioon (hääletus)
  
8.19.Karistused autovedudega seotud sotsiaalõigusnormide tõsiste rikkumiste eest (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Siirdamiseks ettenähtud inimelundite kvaliteedi- ja ohutusstandardid ***I - Elundidoonorluse ja elundite siirdamise tegevuskava (2009-2015) (arutelu)
 13.Euroopa Liidu Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ühinemise institutsioonilised aspektid - Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi läbivaatamise konverents Kampalas (Uganda) (arutelu)
 14.Stockholmi tegevuskava (arutelu)
 15.Infotund (küsimused komisjonile)
 16.Subsidiaarsuse põhimõte ja avalike sotsiaalteenuste universaalsus ELis (arutelu)
 17.Meres asuvate naftaplatvormide julgeoleku- ja ennetusmeetmed ELis (arutelu)
 18.Vulkaanilisest tuhast põhjustatud kriis (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - ELi jõupingutused korruptsiooni vastu võitlemisel (kirjalik deklaratsioon)
Protokoll (187 kb) Kohalolijate nimekiri (61 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (618 kb) 1 lisa (8 kb) 
 
Protokoll (155 kb) Kohalolijate nimekiri (24 kb) Hääletuste tulemused (221 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (533 kb)    
 
Protokoll (247 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (503 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (577 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika