Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 18 mei 2010 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Samenstelling Parlement
 4.Samenstelling fracties
 5.Gewijzigde begroting nr. 1/2010: Afdeling I - Europees Parlement - Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2011 - Afdeling I - Europees Parlement (debat)
 6.Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 (wijziging van Beschikking nr. 573/2007/EG van de Raad) ***I - Migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (wijziging van Verordening (EG) nr. 1104/2008) - Migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (wijziging van Besluit 2008/839/JBZ) - Vaststelling van een gemeenschappelijk hervestigingsprogramma van de EU (debat)
 7.Specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie (wijziging van Verordening (EG) nr. 247/2006) ***I (debat)
 8.Stemmingen
  8.1.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 124 van het Reglement) (stemming)- Naar een Europese ruimte voor veilig wegvervoer: strategische richtsnoeren voor de verkeersveiligheid tot 2020
  8.2.Oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken ***II (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.3.Energieprestaties van gebouwen (herschikking) ***II (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.4.Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 (wijziging van Beschikking nr. 573/2007/EG van de Raad) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.5.Migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (wijziging van Verordening (EG) nr. 1104/2008) * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.6.Migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (wijziging van Besluit 2008/839/JBZ) * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.7.Vaststelling van een gemeenschappelijk hervestigingsprogramma van de EU (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.8.Sleutelcompetenties voor een veranderende wereld: uitvoering van het werkprogramma onderwijs en opleiding 2010 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.9.Ethische kwesties en bedrijfsmanagement (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.10.Een EU-strategie voor jongeren – Investeringen en empowerment (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.11.Gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen ***II (stemming)
  8.12.Benaming en etikettering van textielproducten ***I (stemming)
  8.13.Macrofinanciële bijstand aan Oekraïne ***I (stemming)
  8.14.Specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie (wijziging van Verordening (EG) nr. 247/2006) ***I (stemming)
  8.15.Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2011 - Afdeling I - Europees Parlement (stemming)
  8.16.Vereenvoudiging van het GLB (stemming)
  8.17.Nieuwe ontwikkelingen bij overheidsopdrachten (stemming)
  8.18.Samenhang van het EU-ontwikkelingsbeleid en het concept "officiële ontwikkelingshulp plus" (stemming)
  8.19.Sancties voor ernstige inbreuken op de sociale voorschriften voor het wegvervoer (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie ***I - Actieplan inzake orgaandonatie en -transplantatie (2009-2015) (debat)
 13.Institutionele aspecten van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof in Kampala (Uganda) (debat)
 14.Het actieplan van Stockholm (debat)
 15.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 16.Beginsel van subsidiariteitl en het universele karakter van sociale openbare dienstverlening in de EU (debat)
 17.Veiligheids- en preventiemaatregelen op offshore-olieplatforms in de EU (debat)
 18.Crisis als gevolg van aswolk (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - De inspanningen van de Unie ter bestrijding van corruptie (schriftelijke verklaring)
Notulen (191 kb) Presentielijst (61 kb)    Hoofdelijke stemming (618 kb) Bijlage 1 (8 kb) 
 
Notulen (162 kb) Presentielijst (24 kb) Uitslag van de stemming (224 kb) Hoofdelijke stemming (533 kb)    
 
Notulen (259 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (422 kb) Hoofdelijke stemming (574 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid