Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 18 maj 2010 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Parlamentets sammansättning
 4.De politiska gruppernas sammansättning
 5.Ändringsbudget nr 1/2010 - Avsnitt I - Parlamentet - Beräkning av inkomster och utgifter för år 2011 - Avsnitt I - Parlamentet (debatt)
 6.Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 (ändring av rådets beslut nr 573/2007/EG) ***I - Migrering från Schengens informationssystem (SIS 1 +) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av rådets förordning (EG) nr 1104/2008) - Migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av beslut 2008/839/RIF) - Inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU (debatt)
 7.Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden (ändring av förordning (EG) nr 247/2006) ***I (debatt)
 8.Omröstning
  
8.1.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 124 i arbetsordningen) - Mot ett europeiskt område för vägsäkerhet: strategiska riktlinjer för säkerhet på vägar fram till 2020 (omröstning)
  
8.2.Inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor ***II (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Byggnaders energiprestanda (omarbetning) ***II (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 (ändring av rådets beslut nr 573/2007/EG) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Migrering från Schengens informationssystem (SIS 1 +) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av rådets förordning (EG) nr 1104/2008) * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av beslut 2008/839/RIF) * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.7.Inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.8.Kärnkompetenser för en värld i förändring: genomförandet av arbetsprogrammet ”Utbildning 2010” (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.9.Etiska frågor i samband med företagens förvaltning (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.10.En EU-strategi för ungdomar – Satsa på ungdomars egna möjligheter (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.11.Likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare ***II (omröstning)
  
8.12.Benämningar på textilier och märkning av textilprodukter ***I (omröstning)
  
8.13.Makroekonomiskt stöd till Ukraina ***I (omröstning)
  
8.14.Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden (ändring av förordning (EG) nr 247/2006) ***I (omröstning) Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 247/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden [KOM(2009)0510 - C7-0255/2009- 2009/0138(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)
  
8.15.Beräkning av inkomster och utgifter för år 2011 - Avsnitt I - Parlamentet (omröstning) Betänkande om parlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2011 och budgeten för 2011 [2010/2005(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Helga Trüpel (A7-0134/2010)
  
8.16.En förenklad gemensam jordbrukspolitik (omröstning)
  
8.17.Nya utvecklingstendenser inom offentlig upphandling (omröstning)
  
8.18.En konsekvent EU-politik för utveckling och en komplettering av det offentliga utvecklingsbiståndet med icke-offentligt bistånd (ODA+) (omröstning)
  
8.19.Sanktionerna för allvarliga överträdelser av sociallagstiftningen inom vägtransportsektorn (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Kvalitets- och säkerhetsnormer för organ av mänskligt ursprung avsedda för transplantation ***I - Handlingsplan om donation och transplantation av organ (2009–2015) (debatt)
 13.Institutionella aspekter på Europeiska unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna - Konferensen för översyn av Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen i Kampala i Uganda (debatt)
 14.Handlingsplan för genomförande av Stockholmsprogrammet * (debatt)
 15.Frågestund (frågor till kommissionen)
 16.Principen om subsidiaritet och universalitet när det gäller offentlig social service i EU (debatt)
 17.Säkerhetsåtgärder och förebyggande åtgärder på oljeplattformar till havs i EU * (debatt)
 18.Krisen orsakad av vulkanaska (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Unionens insatser när det gäller att bekämpa korruption (skriftlig förklaring)
Protokoll (193 kb) Närvarolista (61 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (618 kb) Bilaga 1 (8 kb) 
 
Protokoll (162 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (256 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (539 kb)    
 
Protokoll (257 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (499 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (647 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy