Показалец 
Протокол
PDF 284kWORD 166k
Вторник, 18 май 2010 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Състав на Парламента
 4.Състав на политическите групи
 5.Коригиращ бюджет № 01/2010 : Раздел I - Парламент - Бюджетна прогноза за приходите и разходите за 2011 г. - Раздел I - Парламент (разискване)
 6.Европейски фонд за бежанци за периода 2008-2013 г. (изменение на Решение №573/2007/ЕО на Съвета) ***I - Миграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (изменение на Регламент (ЕО) № 1104/2008) - Миграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (изменение на Решение 2008/839/ПВР) - Изготвяне на съвместна програма на EC за презаселване (разискване)
 7.Специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (изменение на Регламент (ЕО) № 247/2006) ***I (разискване)
 8.Време за гласуване
  
8.1.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно (член 117 от Правилника за дейността) (гласуване)- Към европейско пространство на пътна безопасност: стратегически насоки за пътна безопасност до 2020 г.
  
8.2.Създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището ***II (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Енергийни характеристики на сградите (преработен текст) ***II (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Европейски фонд за бежанци за периода 2008-2013 г. (изменение на Решение №573/2007/ЕО на Съвета) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Миграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (изменение на Регламент (ЕО) № 1104/2008) * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.6.Миграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (изменение на Решение 2008/839/ПВР) * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.7.Изготвяне на съвместна програма на EC за презаселване (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.8.Ключови умения в един променящ се свят: изпълнение на работната програма за образование и обучение за 2010 г. (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.9.Деонтологични въпроси, свързани с управлението на предприятия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.10.Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния потенциал (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.11.Равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица ***II (гласуване)
  
8.12.Наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране на текстилните продукти ***I (гласуване)
  
8.13.Макрофинансова помощ за Украйна ***I (гласуване)
  
8.14.Специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (изменение на Регламент (ЕО) № 247/2006) ***I (гласуване)
  
8.15.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за 2011 г. - Раздел I - Парламент (гласуване)
  
8.16.Опростяване на ОСП (гласуване)
  
8.17.Развитие в областта на обществените поръчки (гласуване)
  
8.18.Съгласуваност на политиките на ЕС за развитие и понятието „официална помощ за развитие плюс“ (гласуване)
  
8.19.Наказания за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Норми за качество и безопасност на човешките органи за трансплантация ***I - План за действие относно донорството и трансплантацията на органи (2009-2015 г.) (разискване)
 13.Институционални аспекти на присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи - Конференция за преразглеждане на Римския статут на Международния наказателен съд - Кампала, Уганда (разискване)
 14.План за действие от Стокхолм (разискване)
 15.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 16.Принцип на субсидиарност и общовалидност на социалните обществени услуги в ЕС (разискване)
 17.Мерки за сигурност и превенция относно офшорните нефтени платформи в ЕС (разискване)
 18.Кризата с вулканичната пепел (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Усилията на Европейския съюз в борбата срещу корупцията (писмена декларация)


ПРОТОКОЛ

ВТОРНИК, 18 МАЙ 2010 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Свобода на религията в Пакистан

- Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland и Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, относно свободата на религията в Пакистан (B7-0271/2010)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana и Mara Bizzotto, от името на групата EFD, относно свободата на религията в Пакистан (B7-0272/2010)

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba и Jacek Olgierd Kurski, от името на групата ECR, относно свободата на религията в Пакистан (B7-0273/2010)

- Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska и László Tőkés, от името на групата PPE, относно свободата на религията в Пакистан (B7-0274/2010)

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Richard Howitt, от името на групата S&D, относно свободата на религията в Пакистан (B7-0275/2010)

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, относно свободата на религията в Пакистан (B7-0276/2010)

- Marie-Christine Vergiat и Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, относно свободата на религията в Пакистан (B7-0277/2010)

II.   Положението в Тайланд

- Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, относно положението в Тайланд (B7-0278/2010)

- Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska и László Tőkés, от името на групата PPE, относно Тайланд (B7-0279/2010)

- Véronique De Keyser и Marc Tarabella, от името на групата S&D, относно положението в Тайланд (B7-0280/2010)

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Frieda Brepoels и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, относно Тайланд (B7-0281/2010)

- Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно Тайланд (B7-0282/2010)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Julie Girling, Ryszard Czarnecki и Jacek Olgierd Kurski, от името на групата ECR, относно положението в Тайланд (B7-0289/2010)

III.   Бирма

- Marietje Schaake, Метин Казак, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, относно Бирма (B7-0283/2010)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana и Juozas Imbrasas, от името на групата EFD относно Бирма (B7-0284/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska и László Tőkés, от името на групата PPE, относно Бирма (B7-0285/2010)

- Véronique De Keyser и Marc Tarabella, от името на групата S&D, относно положението в Бирма (B7-0286/2010)

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, относно Бирма (B7-0287/2010)

- Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно Бирма (B7-0288/2010)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Julie Girling, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski и Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, относно положението в Бирма/Мианмар(B7-0290/2010)

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.


3. Състав на Парламента

Компетентните органи на Обединеното кралство уведомиха за избирането на Caroline Lucas в Британския парламент.

Парламентът приема това за сведение и в съответствие с член 7, параграф 2 от Акта относно избора на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори и член 4, параграф 4, втора алинея от правилника, установява освобождаването на нейното място, считано от18 май 2010 г.


4. Състав на политическите групи

Edward McMillan-Scott е член на групата ALDE, считано от 12 май 2010.


5. Коригиращ бюджет № 01/2010 : Раздел I - Парламент - Бюджетна прогноза за приходите и разходите за 2011 г. - Раздел I - Парламент (разискване)

Доклад относно проекта на коригиращ бюджет № 01/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел I - Европейски парламент [2010/2045(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Vladimír Maňka (A7-0158/2010)

Доклади относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2011 година. [2010/2005(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

Vladimír Maňka и Helga Trüpel представиха докладите.

Изказаха се: José Manuel Fernandes, от името на групата PPE, Derek Vaughan, от името на групата S&D, Carl Haglund, от името на групата ALDE, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Lajos Bokros, от името на групата ECR, Marta Andreasen, от името на групата EFD, Angelika Werthmann, независим член на ЕП, Ивайло Калфин, Alexander Alvaro, Ryszard Czarnecki, Daniël van der Stoep, Ingeborg Gräßle и Geoffrey Van Orden.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Bart Staes.

Изказаха се: Vladimír Maňka и Helga Trüpel.

Разискването приключи.

Гласувания:

- Доклад Helga Trüpel - A7-0134/2010: точка 8.15 от протокола от 18.5.2010.

- Доклад Vladimír Maňka - A7-0158/2010: точка 6.5 от протокола от 19.5.2010.


6. Европейски фонд за бежанци за периода 2008-2013 г. (изменение на Решение №573/2007/ЕО на Съвета) ***I - Миграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (изменение на Регламент (ЕО) № 1104/2008) - Миграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (изменение на Решение 2008/839/ПВР) - Изготвяне на съвместна програма на EC за презаселване (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ и за отмяна на Решение 2004/904/ЕО на Съвета [COM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Rui Tavares (A7-0125/2010)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1104/2008 относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) [COM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

Доклад относно предложението за Регламент на Съвета за изменение на Решение 2008/839/ПВР относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) [COM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

Доклад относно изготвянето на съвместна програма на ЕС за презаселване [COM(2009)0447 - 2009/2240(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Rui Tavares (A7-0131/2010)

Carlos Coelho представи своите доклади.

Изказаха се: Alexander Alvaro (докладчик по становището на комисията BUDG) и Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Georgios Papanikolaou, от името на групата PPE, и Antonio Masip Hidalgo, от името на групата S&D.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Заместник-председател

Изказаха се: Nadja Hirsch, от името на групата ALDE, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, и Gerard Batten, от името на групата EFD.

Rui Tavares представи своите доклади.

Изказаха се: Simon Busuttil, Ioan Enciu, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, Salvatore Iacolino, Monika Flašíková Beňová, Indrek Tarand, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume и Franz Obermayr.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Morten Messerschmidt, Roberta Angelilli, Andreas Mölzer, Jaroslav Paška, Martin Ehrenhauser (по повод предходното разискване) et Piotr Borys.

Изказаха се: Cecilia Malmström, Carlos Coelho и Rui Tavares.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 18.5.2010, точка 8.5 от протокола от 18.5.2010, точка 8.6 от протокола от 18.5.2010 и точка 8.7 от протокола от 18.5.2010.


7. Специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (изменение на Регламент (ЕО) № 247/2006) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 247/2006 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза [COM(2009)0510 - C7-0255/2009- 2009/0138(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

Luís Paulo Alves представи доклада.

Председателят изразява съжалението си, предизвикано от отсъствието на члена на Комисията Dacian Cioloş, отговарящ по въпросите на селското стопанство.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Nuno Teixeira (докладчик по становището на комисията REGI), Maria do Céu Patrão Neves, от името на групата PPE, Vasilica Viorica Dăncilă, от името на групата S&D, Riikka Manner, от името на групата ALDE, James Nicholson, от името на групата ECR, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Gabriel Mato Adrover, Patrice Tirolien и Albert Deß.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Giovanni La Via, Elie Hoarau, Andreas Mölzer, Diogo Feio, Diane Dodds и Seán Kelly.

Изказаха се: Dacian Cioloş (член на Комисията) и Luís Paulo Alves.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.14 от протокола от 18.5.2010.

(Заседанието, прекъснато в 11.35 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.05 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО: Diana WALLIS
Заместник-председател


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно (член 117 от Правилника за дейността) (гласуване)- Към европейско пространство на пътна безопасност: стратегически насоки за пътна безопасност до 2020 г.

Искане за консултиране относно: Към европейско пространство на пътна безопасност: стратегически насоки за пътна безопасност до 2020 г.

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

одобрява се.


8.2. Създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището ***II (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището [16626/2/2009 - C7-0049/2010- 2009/0027(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jean Lambert (A7-0118/2010)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено.


8.3. Енергийни характеристики на сградите (преработен текст) ***II (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите (преработен текст) [05386/3/2010 - C7-0095/2010- 2008/0223(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено.


8.4. Европейски фонд за бежанци за периода 2008-2013 г. (изменение на Решение №573/2007/ЕО на Съвета) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ и за отмяна на Решение 2004/904/ЕО на Съвета [COM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Rui Tavares (A7-0125/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване.


8.5. Миграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (изменение на Регламент (ЕО) № 1104/2008) * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1104/2008 относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) [COM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване.


8.6. Миграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (изменение на Решение 2008/839/ПВР) * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за Регламент на Съвета за изменение на Решение 2008/839/ПВР относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) [COM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване.


8.7. Изготвяне на съвместна програма на EC за презаселване (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно изготвянето на съвместна програма на ЕС за презаселване [COM(2009)0447 - 2009/2240(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Rui Tavares (A7-0131/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване.


8.8. Ключови умения в един променящ се свят: изпълнение на работната програма за образование и обучение за 2010 г. (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Проектодоклад относно ключовите умения в един променящ се свят: изпълнение на работната програма за образование и обучение за 2010 г. - Комисия по култура и образование. Докладчик: Maria Badia i Cutchet (A7-0141/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване.


8.9. Деонтологични въпроси, свързани с управлението на предприятия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно деонтологичните въпроси, свързани с управлението на предприятия - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A7-0135/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване.

Изказвания

Derek Roland Clark, преди гласуването, относно следваната за това гласуване процедура.


8.10. Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния потенциал (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно стратегията на ЕС за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния потенциал [2009/2159(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Georgios Papanikolaou (A7-0113/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване.

Изказвания

Georgios Papanikolaou (докладчик), се изказва съгласно член 138, параграф 4, от правилника.


8.11. Равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО [17279/3/2009 - C7-0075/2010- 2008/0192(COD)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено.


8.12. Наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране на текстилните продукти ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране на текстилните продукти [COM(2009)0031 - C6-0048/2009- 2009/0006(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Toine Manders (A7-0122/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено.

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се.


8.13. Макрофинансова помощ за Украйна ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Украйна [COM(2009)0580 - C7-0277/2009- 2009/0162(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Vital Moreira (A7-0058/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено.

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се.

Изказвания

Vital Moreira (докладчик), преди гласуването.


8.14. Специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (изменение на Регламент (ЕО) № 247/2006) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 247/2006 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза [COM(2009)0510 - C7-0255/2009- 2009/0138(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено.

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се.


8.15. Бюджетна прогноза за приходите и разходите за 2011 г. - Раздел I - Парламент (гласуване)

Доклади относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2011 година. [2010/2005(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се.

Изказвания

Jutta Haug, преди гласуването, за да отбележи грешка в списъка за гласуванията на неговата група.


8.16. Опростяване на ОСП (гласуване)

Доклад относно Съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета: Опростената Обща селскостопанска политика (ОСП) за Европа — успех за всички [2009/2155(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се.


8.17. Развитие в областта на обществените поръчки (гласуване)

Доклад относно развитието в областта на обществените поръчки [2009/2175(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Heide Rühle (A7-0151/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се.


8.18. Съгласуваност на политиките на ЕС за развитие и понятието „официална помощ за развитие плюс“ (гласуване)

Доклад относно съгласуваността на политиките на ЕС за развитие и концепцията „официална помощ за развитие плюс”(ОПР+) [2009/2218(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Franziska Keller (A7-0140/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се.

Изказвания

Filip Kaczmarek, от името на групата PPE с устно предложение за изменение на параграф 34, което не бе прието.


8.19. Наказания за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт (гласуване)

Доклад относно наказанията за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт [2009/2154(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Hella Ranner (A7-0130/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се.


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Rui Tavares - A7-0125/2010

Philip Claeys и Zuzana Roithová

Доклад Carlos Coelho - A7-0126/2010

Zuzana Roithová

Доклад Rui Tavares - A7-0131/2010

Clemente Mastella

Препоръка за второ четене Astrid Lulling A7-0146/2010

Zuzana Roithová и Laima Liucija Andrikienė

Доклад Toine Manders - A7-0122/2010

Zuzana Roithová и Morten Løkkegaard

Доклад Luís Paulo Alves - A7-0054/2010

Marek Józef Gróbarczyk, Laima Liucija Andrikienė и Mairead McGuinness

Доклад Richard Ashworth - A7-0051/2010

Krisztina Morvai, Alfredo Antoniozzi, Peter Jahr, Diane Dodds, Mairead McGuinness, Hannu Takkula и Seán Kelly

Доклад Helga Trüpel - A7-0134/2010

Anneli Jäätteenmäki

Препоръка за второ четене Silvia-Adriana Ţicău A7-0124/2010

Sonia Alfano

Доклад Heide Rühle - A7-0151/2010

Sonia Alfano и Zuzana Roithová

Доклад Franziska Keller - A7-0140/2010

Mairead McGuinness и Seán Kelly

Доклад Hella Ranner - A7-0130/2010

Peter van Dalen и Alfredo Antoniozzi


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Izaskun Bilbao Barandica и Adrian Severin уведомиха, че апаратите им за гласуване не са функционирали по време на гласуването относно препоръката за второто четене на Astrid Lulling - (A7-0146/2010).


(Заседанието, прекъснато в 13.05 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО: Silvana KOCH-MEHRIN
Заместник-председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Jacek Olgierd Kurski уведоми, че е присъствал, но неговото име не е отбелязано в присъствения списък.

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


12. Норми за качество и безопасност на човешките органи за трансплантация ***I - План за действие относно донорството и трансплантацията на органи (2009-2015 г.) (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация [COM(2008)0818 - C6-0480/2008- 2008/0238(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

Доклад относно Съобщението на Комисията „ План за действие относно донорството и трансплантацията на органи (2009-2015 г.): активизирано сътрудничество между държавите-членки“ [COM(2008)0819 - 2009/2104(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

Miroslav Mikolášik и Andres Perello Rodriguez представиха докладите.

Изказаха се: Trinidad Jiménez García-Herrera (действащ председател на Съвета) и John Dalli (член на Комисията).

Изказаха се: Cecilia Wikström (докладчик по становището на комисията JURI), Eva Lichtenberger (докладчик по становището на комисията JURI), Peter Liese, от името на групата PPE, Karin Kadenbach, от името на групата S&D, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Anna Rosbach, от името на групата EFD, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Miroslav Ouzký, от името на групата ECR, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Кристиан Вигенин, Marina Yannakoudakis, Horst Schnellhardt, António Fernando Correia De Campos, James Nicholson, Theodoros Skylakakis, Zbigniew Ziobro и Françoise Grossetête.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): David Casa, Daciana Octavia Sârbu, Izaskun Bilbao Barandica, Frieda Brepoels, Krisztina Morvai, Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ricardo Cortés Lastra, Salvatore Iacolino и Karin Kadenbach.

Изказаха се: Trinidad Jiménez García-Herrera, John Dalli, Miroslav Mikolášik и Andres Perello Rodriguez.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 19.5.2010.

(Заседанието, прекъснато в 16.25 ч., бе възобновено в 16.30 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

13. Институционални аспекти на присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи - Конференция за преразглеждане на Римския статут на Международния наказателен съд - Кампала, Уганда (разискване)

Доклад относно институционалните аспекти на присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи [2009/2241(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Ramón Jáuregui Atondo (A7-0144/2010)

Изявления на Съвета и на Комисията: Конференция за преразглеждане на Римския статут на Международния наказателен съд - Кампала, Уганда

Ramón Jáuregui Atondo представи доклада.

Diego López Garrido (действащ председател на Съвета) и Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Cristian Dan Preda (докладчик по становището на комисията AFET), Kinga Gál (докладчик по становището на комисията LIBE), Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE, Debora Serracchiani, от името на групата S&D, Andrew Duff, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Ashley Fox, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Morten Messerschmidt, от името на групата EFD, Nicole Sinclaire, независим член на ЕП, Íñigo Méndez de Vigo, Juan Fernando López Aguilar, Marietje Schaake, Gerald Häfner, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Andrew Henry William Brons, Marietta Giannakou, Richard Howitt, Charles Goerens, Konrad Szymański, Csanád Szegedi, Carlo Casini, Maria Eleni Koppa, Filip Kaczmarek, Ana Gomes, Monica Luisa Macovei и Paulo Rangel.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Milan Zver, Janusz Władysław Zemke, Monika Flašíková Beňová, Krisztina Morvai, Barbara Matera и Íñigo Méndez de Vigo.

Изказаха се: Diego López Garrido, Viviane Reding и Ramón Jáuregui Atondo.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek и László Tőkés, от името на групата PPE, Richard Howitt, Ana Gomes, Véronique De Keyser и Maria Eleni Koppa, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala и Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, относно Конференцията за преразглеждане на Римския статут на Международния наказателен съд, която ще се проведе в Кампала, Уганда (B7-0265/2010)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.11 от протокола от 19.5.2010.


14. План за действие от Стокхолм (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: План за действие от Стокхолм

Diego López Garrido (действащ председател на Съвета) и Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, Kinga Göncz, от името на групата S&D, Renate Weber, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Mara Bizzotto, от името на групата EFD, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Sarah Ludford, Simon Busuttil, Juan Fernando López Aguilar, Nathalie Griesbeck, Stavros Lambrinidis и Ramón Jáuregui Atondo.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Salvatore Iacolino, Gerard Batten, Georgios Papanikolaou и Monica Luisa Macovei.

Изказаха се: Diego López Garrido и Viviane Reding.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

15. Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B7-0211/2010).

Въпрос 17 (Zbigniew Ziobro): Съобщение относно повишаването на целта за намаляване на емисиите на газове с парников ефект.

Connie Hedegaard (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Zbigniew Ziobro, Silvia-Adriana Ţicău и Chris Davies.

Въпрос 18 (Lidia Joanna Geringer de Oedenberg): Действия на Комисията в областта на авторските права.

Michel Barnier (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Silvia-Adriana Ţicău.

Въпрос 19 (Alan Kelly): Картата на ЕС на държавната помощ.

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Alan Kelly.

Въпрос 20 (Bernd Posselt): Полицейско сътрудничество ЕС-Украйна.

Cecilia Malmström отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Bernd Posselt.

Въпрос 21 (Georgios Papanikolaou): Бум на престъпността в Европа.

Cecilia Malmström отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Gay Mitchell и Georgios Papanikolaou.

Въпрос 22 (Pavel Poc): Обща визова политика на ЕС.

Cecilia Malmström отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Pavel Poc.

Въпрос 23 (Nikolaos Chountis): Неразрешени въпроси във връзка с общата декларация на Турция и ЕС (5.11.2009 г.).

Cecilia Malmström отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Nikolaos Chountis и Georgios Papanikolaou.

Въпрос 24 (Sarah Ludford): Политиката на ЕС за борба срещу тероризма и програмата на ЦРУ за извънредно предаване.

Cecilia Malmström отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Sarah Ludford и Janusz Władysław Zemke.

Изказа се Mairead McGuinness sur le déroulement de l'heure des questions.

Въпрос 25 (Marian Harkin): предприемачите и МСП.
Въпрос 26 (Jim Higgins): МСП.
Въпрос 27 (Gay Mitchell): МСП и създаване на работни места.
Въпрос 28 (Liam Aylward): Eвропейска седмица на МСП.
Въпрос 29 (Brian Crowley): Мерки за намаляване на административните разходи за МСП.

Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпросите, както и на уточняващите въпроси, зададени от Marian Harkin, Jim Higgins, Gay Mitchell и Liam Aylward.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.


(Заседанието, прекъснато в 20.30 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

16. Принцип на субсидиарност и общовалидност на социалните обществени услуги в ЕС (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0062/2010) зададен от Jan Olbrycht и Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE, Heide Rühle, от името на групата Verts/ALE, Oldřich Vlasák, от името на групата ECR, Peter Simon, Françoise Castex, Evelyne Gebhardt и Proinsias De Rossa, от името на групата S&D, Ramona Nicole Mănescu и Olle Schmidt, от името на групата ALDE, към Комисията: Принципа на субсидиарност и общовалидност на социалните обществени услуги в ЕС (B7-0218/2010)

Jan Olbrycht, Heide Rühle и Françoise Castex развиха въпроса, изискващ устен отговор.

László Andor (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Isabelle Durant, от името на групата Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Frank Engel, Proinsias De Rossa, Sophie Auconie, Peter Simon, Joachim Zeller, Evelyn Regner, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, António Fernando Correia De Campos и Zigmantas Balčytis.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Rareş-Lucian Niculescu, Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo, Anna Záborská и Wojciech Michał Olejniczak.

Изказа се László Andor.

Разискването приключи.


17. Мерки за сигурност и превенция относно офшорните нефтени платформи в ЕС (разискване)

Изявление на Комисията: Мерки за сигурност и превенция относно офшорните нефтени платформи в ЕС

Günther Oettinger (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Bogusław Sonik, от името на групата PPE, Kriton Arsenis, от името на групата S&D, Corinne Lepage, от името на групата ALDE, Isabelle Durant, от името на групата Verts/ALE, Giles Chichester, от името на групата ECR, Elie Hoarau, от името на групата GUE/NGL, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Elena Oana Antonescu и Marek Józef Gróbarczyk.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Paul Rübig, Saïd El Khadraoui, Karin Kadenbach, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău и Zigmantas Balčytis.

Изказа се Günther Oettinger.

Разискването приключи.


18. Кризата с вулканичната пепел (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0061/2010),зададен от Silvia-Adriana Ţicău, от името на комисията TRAN, на Комисията: Кризата с вулканичната пепел (B7-0217/2010)

Silvia-Adriana Ţicău разви въпроса, изискващ устен отговор.

Siim Kallas (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE, Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Juozas Imbrasas, от името на групата EFD, Luis de Grandes Pascual, Inés Ayala Sender, Marian Harkin, Isabelle Durant, Jacqueline Foster, Jaroslav Paška, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Spyros Danellis, Pat the Cope Gallagher и Zigmantas Balčytis.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“):

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“)

Разискването приключи.


19. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 441.628/OJME).


20. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.50 ч.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Ковачев, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Strasser, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Приложение 1 - Усилията на Европейския съюз в борбата срещу корупцията (писмена декларация)

Писмена декларация № 0002/2010, внесена от Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes и Bart Staes относно усилията на Европейския съюз в борбата срещу корупцията (точка 6 от протокола от 6.5.2010. и P7_TA(2010)0176 от 18.5.2010 г.), подписана от 397 членове на ЕП:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdalena Alvarez, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Rita Borsellino, José Bové, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, William (The Earl of) Dartmouth, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Véronique De Keyser, Luigi de Magistris, Proinsias De Rossa, Tamás Deutsch, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Enikő Győri, Gerald Häfner, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Monika Hohlmeier, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Juan Fernando López Aguilar, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, María Muñiz De Urquiza, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Csaba Őry, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Markus Pieper, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Paulo Rangel, Sylvana Rapti, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Pál Schmitt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Olga Sehnalová, Czesław Adam Siekierski, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Kristian Vigenin, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Paweł Zalewski, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност