Indeks 
Protokol
PDF 257kWORD 158k
Tirsdag den 18. maj 2010 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Parlamentets sammensætning
 4.De politiske gruppers sammensætning
 5.Ændringsbudget 1/2010: Sektion I, Parlamentet - Overslag over indtægter og udgifter for 2011 - Sektion I - Parlamentet (forhandling)
 6.Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 (ændring af Rådets beslutning nr. 573/2007/EF) ***I - Overgang fra Schengen-informationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (ændring af forordning (EF) nr. 1104/2008) - Overgang fra Schengen-informationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II)(ændring af afgørelse 2008/839/RIA) - Oprettelse af et fælles EU-genbosættelsesprogram (forhandling)
 7.Særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder (ændring af forordning (EF) nr. 247/2006) ***I (forhandling)
 8.Afstemningstid
  
8.1.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 124) - Et europæisk færdselssikkerhedsområde: strategiske retningslinjer for færdselssikkerhed frem til 2020 (afstemning)
  
8.2.Oprettelse af et europæisk asylstøttekontor ***II (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.3.Bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning) ***II (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.4.Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 (ændring af Rådets beslutning nr. 573/2007/EF) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.5.Overgang fra Schengen-informationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (ændring af forordning (EF) nr. 1104/2008) * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.6.Overgang fra Schengen-informationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II)(ændring af afgørelse 2008/839/RIA) * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.7.Oprettelse af et fælles EU-genbosættelsesprogram (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.8.Nøglekompetencer i en verden under forandring: gennemførelse af arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse 2010 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.9.Etiske spørgsmål i forbindelse med virksomhedsledelse (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.10.En EU-strategi for unge – investering og mobilisering (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.11.Ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv ***II (afstemning)
  
8.12.Betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf ***I (afstemning)
  
8.13.Makrofinansiel bistand til Ukraine ***I (afstemning)
  
8.14.Særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder (ændring af forordning (EF) nr. 247/2006) ***I (afstemning)
  
8.15.Overslag over indtægter og udgifter for 2011 - Sektion I - Parlamentet (afstemning)
  
8.16.Forenkling af den fælles landbrugspolitik (afstemning)
  
8.17.Nye udviklingstendenser for offentlige indkøbskontrakter (afstemning)
  
8.18.Sammenhæng i EU's udviklingspolitik og ”offentlig udviklingsbistand plus-konceptet” (afstemning)
  
8.19.Sanktioner for alvorlige overtrædelser af bestemmelserne på det sociale område inden for vejtransport (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation ***I - Handlingsplan for organdonation og -transplantation (2009-2015) (forhandling)
 13.Institutionelle aspekter af Den Europæiske Unions tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder - Konference om revision af Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol i Kampala, Uganda (forhandling)
 14.Stockholm-handlingsplan (forhandling)
 15.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 16.Nærhedsprincip og universalitet i forbindelse med sociale offentlige tjenesteydelser i EU (forhandling)
 17.Sikkerhedsforanstaltninger og forebyggende foranstaltninger på offshore olieboreplatforme i EU (forhandling)
 18.Askekrisen (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Unionens bestræbelser for at bekæmpe korruption (skriftlig erklæring)


PROTOKOL

TIRSDAG DEN 18. MAJ 2010

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Religionsfrihed i Pakistan

- Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland og Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen om religionsfrihed i Pakistan (B7-0271/2010)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana og Mara Bizzotto for EFD-Gruppen om religionsfrihed i Pakistan (B7-0272/2010)

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba og Jacek Olgierd Kurski for ECR-Gruppen om religionsfrihed i Pakistan (B7-0273/2010)

- Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska og László Tőkés for PPE-Gruppen om religionsfrihed i Pakistan (B7-0274/2010)

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Richard Howitt for S&D-Gruppen om religionsfrihed i Pakistan (B7-0275/2010)

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen om religionsfrihed i Pakistan (B7-0276/2010)

- Marie-Christine Vergiat og Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen om religionsfrihed i Pakistan (B7-0277/2010)

II.   Situationen i Thailand

- Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez og Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen om situationen i Thailand (B7-0278/2010)

- Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska og László Tőkés for PPE-Gruppen om Thailand (B7-0279/2010)

- Véronique De Keyser og Marc Tarabella for S&D-Gruppen om situationen i Thailand (B7-0280/2010)

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Frieda Brepoels og Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen om Thailand (B7-0281/2010)

- Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om Thailand (B7-0282/2010)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Julie Girling, Ryszard Czarnecki og Jacek Olgierd Kurski for ECR-Gruppen om situationen i Thailand (B7-0289/2010)

III.   Burma

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi og Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen om Burma (B7-0283/2010)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana og Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen om Burma (B7-0284/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska og László Tőkés for PPE-Gruppen om Burma (B7-0285/2010)

- Véronique De Keyser og Marc Tarabella for S&D-Gruppen om situationen i Burma (B7-0286/2010)

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen om Burma (B7-0287/2010)

- Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om Burma (B7-0288/2010)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Julie Girling, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski og Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen om situationen i Burma/Myanmar (B7-0290/2010)

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.


3. Parlamentets sammensætning

De kompetente myndigheder i Det Forenede Kongerige havde meddelt, at Caroline Lucas var blevet valgt ind i det britiske parlament.

Parlamentet tog dette til efterretning og fastslog således i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet samt forretningsordenens artikel 4, stk. 4, andet afsnit, at hendes mandat var ledigt med virkning fra den 18. maj 2010.


4. De politiske gruppers sammensætning

Edward McMillan-Scott havde tilsluttet sig ALDE-Gruppen med virkning fra den 12. maj 2010.


5. Ændringsbudget 1/2010: Sektion I, Parlamentet - Overslag over indtægter og udgifter for 2011 - Sektion I - Parlamentet (forhandling)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2010 for regnskabsåret 2010, Sektion I – Europa-Parlamentet [2010/2045(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Vladimír Maňka (A7-0158/2010)

Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2011 [2010/2005(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

Vladimír Maňka og Helga Trüpel forelagde deres betænkninger.

Talere: José Manuel Fernandes for PPE-Gruppen, Derek Vaughan for S&D-Gruppen, Carl Haglund for ALDE-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Lajos Bokros for ECR-Gruppen, Marta Andreasen for EFD-Gruppen, Angelika Werthmann, løsgænger, Ivailo Kalfin, Alexander Alvaro, Ryszard Czarnecki, Daniël van der Stoep, Ingeborg Gräßle og Geoffrey Van Orden.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Bart Staes.

Talere: Vladimír Maňka og Helga Trüpel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemninger:

- Betænkning: Helga Trüpel - A7-0134/2010: punkt 8.15 i protokollen af 18.5.2010.

- Betænkning: Vladimír Maňka - A7-0158/2010: punkt 6.5 i protokollen af 19.5.2010.


6. Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 (ændring af Rådets beslutning nr. 573/2007/EF) ***I - Overgang fra Schengen-informationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (ændring af forordning (EF) nr. 1104/2008) - Overgang fra Schengen-informationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II)(ændring af afgørelse 2008/839/RIA) - Oprettelse af et fælles EU-genbosættelsesprogram (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentet og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme og om ophævelse af Rådets beslutning 2004/904/EF [KOM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Rui Tavares (A7-0125/2010)

Betænkning om Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1104/2008 om overgang fra Schengen-informationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) [KOM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets afgørelse 2008/839/RIA om overgang fra Schengen-informationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) [KOM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

Betænkning om oprettelse af et fælles EU-genbosættelsesprogram [KOM(2009)0447 - 2009/2240(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Rui Tavares (A7-0131/2010)

Carlos Coelho forelagde sine betænkninger.

Talere: Alexander Alvaro (ordfører for udtalelse fra BUDG) og Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Georgios Papanikolaou for PPE-Gruppen, og Antonio Masip Hidalgo for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Næstformand

Talere: Nadja Hirsch for ALDE-Gruppen, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen og Gerard Batten for EFD-Gruppen.

Rui Tavares forelagde sine betænkninger.

Talere: Simon Busuttil, Ioan Enciu, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, Salvatore Iacolino, Monika Flašíková Beňová, Indrek Tarand, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume og Franz Obermayr.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Morten Messerschmidt, Roberta Angelilli, Andreas Mölzer, Jaroslav Paška, Martin Ehrenhauser (om den foregående forhandling) og Piotr Borys.

Talere: Cecilia Malmström, Carlos Coelho og Rui Tavares.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.4 i protokollen af 18.5.2010, punkt 8.5 i protokollen af 18.5.2010, punkt 8.6 i protokollen af 18.5.2010 og punkt 8.7 i protokollen af 18.5.2010.


7. Særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder (ændring af forordning (EF) nr. 247/2006) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 247/2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU's fjernområder [KOM(2009)0510 - C7-0255/2009- 2009/0138(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

Luís Paulo Alves forelagde sin betænkning.

Formanden beklagede, at Dacian Cioloş, medlem af Kommissionen med ansvar for landbrug, ikke var til stede.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Næstformand

Talere: Nuno Teixeira (ordfører for udtalelse fra REGI), Maria do Céu Patrão Neves for PPE-Gruppen, Vasilica Viorica Dăncilă for S&D-Gruppen, Riikka Manner for ALDE-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Gabriel Mato Adrover, Patrice Tirolien og Albert Deß.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Giovanni La Via, Elie Hoarau, Andreas Mölzer, Diogo Feio, Diane Dodds og Seán Kelly.

Talere: Dacian Cioloş (medlem af Kommissionen) og Luís Paulo Alves.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.14 i protokollen af 18.5.2010.

(Mødet udsat kl. 11.35 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.05)

FORSÆDE: Diana WALLIS
Næstformand


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 124) - Et europæisk færdselssikkerhedsområde: strategiske retningslinjer for færdselssikkerhed frem til 2020 (afstemning)

Anmodning om høring: Et europæisk færdselssikkerhedsområde: strategiske retningslinjer for færdselssikkerhed frem til 2020

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Godkendt.


8.2. Oprettelse af et europæisk asylstøttekontor ***II (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor [16626/2/2009 - C7-0049/2010- 2009/0027(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jean Lambert (A7-0118/2010)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt.


8.3. Bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning) ***II (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning) [05386/3/2010 - C7-0095/2010- 2008/0223(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt.


8.4. Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 (ændring af Rådets beslutning nr. 573/2007/EF) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentet og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme og om ophævelse af Rådets beslutning 2004/904/EF [KOM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Rui Tavares (A7-0125/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning.


8.5. Overgang fra Schengen-informationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (ændring af forordning (EF) nr. 1104/2008) * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1104/2008 om overgang fra Schengen-informationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) [KOM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning.


8.6. Overgang fra Schengen-informationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II)(ændring af afgørelse 2008/839/RIA) * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets afgørelse 2008/839/RIA om overgang fra Schengen-informationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) [KOM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning.


8.7. Oprettelse af et fælles EU-genbosættelsesprogram (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om oprettelse af et fælles EU-genbosættelsesprogram [2009/2240(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Rui Tavares (A7-0131/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning.


8.8. Nøglekompetencer i en verden under forandring: gennemførelse af arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse 2010 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om nøglekompetencer i en verden under forandring: gennemførelse af arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse 2010 - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Maria Badia i Cutchet (A7-0141/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning.


8.9. Etiske spørgsmål i forbindelse med virksomhedsledelse (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om etiske spørgsmål i forbindelse med virksomhedsledelse - Retsudvalget. Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A7-0135/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning.

Talere

Derek Roland Clark, inden afstemningen, om proceduren ved denne afstemning.


8.10. En EU-strategi for unge – investering og mobilisering (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om en EU-strategi for unge – investering og mobilisering [2009/2159(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Georgios Papanikolaou (A7-0113/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning.

Talere

Georgios Papanikolaou tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 138, stk. 4.


8.11. Ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af direktiv 86/613/EØF [17279/3/2009 - C7-0075/2010- 2008/0192(COD)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret.


8.12. Betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf [KOM(2009)0031 - C6-0048/2009- 2009/0006(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Toine Manders (A7-0122/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret.

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget.


8.13. Makrofinansiel bistand til Ukraine ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Ukraine [KOM(2009)0580 - C7-0277/2009- 2009/0162(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Vital Moreira (A7-0058/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret.

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget.

Talere

Vital Moreira (ordfører), inden afstemningen.


8.14. Særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder (ændring af forordning (EF) nr. 247/2006) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 247/2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU's fjernområder [KOM(2009)0510 - C7-0255/2009- 2009/0138(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret.

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget.


8.15. Overslag over indtægter og udgifter for 2011 - Sektion I - Parlamentet (afstemning)

Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2011 [2010/2005(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget.

Talere

Jutta Haug, inden afstemningen, for at gøre opmærksom på en fejl i hendes gruppes stemmeliste.


8.16. Forenkling af den fælles landbrugspolitik (afstemning)

Betænkning om forenkling af den fælles landbrugspolitik [2009/2155(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget.


8.17. Nye udviklingstendenser for offentlige indkøbskontrakter (afstemning)

Betænkning om nye udviklingstendenser for offentlige indkøbskontrakter [2009/2175(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Heide Rühle (A7-0151/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget.


8.18. Sammenhæng i EU's udviklingspolitik og ”offentlig udviklingsbistand plus-konceptet” (afstemning)

Betænkning om sammenhæng i EU's udviklingspolitik og ”offentlig udviklingsbistand plus-konceptet” [2009/2218(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Franziska Keller (A7-0140/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget.

Talere

Filip Kaczmarek, for PPE, havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 34, hvilket ikke var blevet godtaget.


8.19. Sanktioner for alvorlige overtrædelser af bestemmelserne på det sociale område inden for vejtransport (afstemning)

Betænkning om analyse af sanktionerne for alvorlige overtrædelser af bestemmelserne på det sociale område inden for vejtransport, der er fastsat i medlemsstaternes lovgivning [2009/2154(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Hella Ranner (A7-0130/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget.


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Rui Tavares - A7-0125/2010

Philip Claeys og Zuzana Roithová

Betænkning: Carlos Coelho - A7-0126/2010

Zuzana Roithová

Betænkning: Rui Tavares - A7-0131/2010

Clemente Mastella

Indstilling ved andenbehandling: Astrid Lulling A7-0146/2010

Zuzana Roithová og Laima Liucija Andrikienė

Betænkning: Toine Manders - A7-0122/2010

Zuzana Roithová og Morten Løkkegaard

Betænkning: Luís Paulo Alves - A7-0054/2010

Marek Józef Gróbarczyk, Laima Liucija Andrikienė og Mairead McGuinness

Betænkning: Richard Ashworth - A7-0051/2010

Krisztina Morvai, Alfredo Antoniozzi, Peter Jahr, Diane Dodds, Mairead McGuinness, Hannu Takkula og Seán Kelly

Betænkning: Helga Trüpel - A7-0134/2010

Anneli Jäätteenmäki

Indstilling ved andenbehandling: Silvia-Adriana Ţicău A7-0124/2010

Sonia Alfano

Betænkning: Heide Rühle - A7-0151/2010

Sonia Alfano og Zuzana Roithová

Betænkning: Franziska Keller - A7-0140/2010

Mairead McGuinness og Seán Kelly

Betænkning: Hella Ranner - A7-0130/2010

Peter van Dalen og Alfredo Antoniozzi


10. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Izaskun Bilbao Barandica og Adrian Severin havde meddelt, at deres afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningen om indstilling ved andenbehandling af Astrid Lulling (A7-0146/2010).


(Mødet udsat kl. 13.05 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Silvana KOCH-MEHRIN
Næstformand

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Jacek Olgierd Kurski havde meddelt, at han havde været til stede, men at hans navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation ***I - Handlingsplan for organdonation og -transplantation (2009-2015) (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation [KOM(2008)0818 - C6-0480/2008- 2008/0238(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

Betænkning om Kommissionens meddelelse: Handlingsplan for organdonation og -transplantation (2009-2015): styrket samarbejde mellem medlemslandene [KOM(2008)0819 - 2009/2104(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

Miroslav Mikolášik og Andres Perello Rodriguez forelagde deres betænkninger.

Talere: Trinidad Jiménez García-Herrera (formand for Rådet) og John Dalli (medlem af Kommissionen).

Talere: Cecilia Wikström (ordfører for udtalelse fra JURI), Eva Lichtenberger (ordfører for udtalelse fra JURI), Peter Liese for PPE-Gruppen, Karin Kadenbach for S&D-Gruppen, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Anna Rosbach for EFD-Gruppen, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Miroslav Ouzký for ECR-Gruppen, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Kristian Vigenin, Marina Yannakoudakis, Horst Schnellhardt, António Fernando Correia De Campos, James Nicholson, Theodoros Skylakakis, Zbigniew Ziobro og Françoise Grossetête.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: David Casa, Daciana Octavia Sârbu, Izaskun Bilbao Barandica, Frieda Brepoels, Krisztina Morvai, Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ricardo Cortés Lastra, Salvatore Iacolino og Karin Kadenbach.

Talere: Trinidad Jiménez García-Herrera, John Dalli, Miroslav Mikolášik og Andres Perello Rodriguez.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 19.5.2010.

(Mødet udsat kl. 16.25 og genoptaget kl. 16.30)


FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

13. Institutionelle aspekter af Den Europæiske Unions tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder - Konference om revision af Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol i Kampala, Uganda (forhandling)

Betænkning om de institutionelle aspekter af Den Europæiske Unions tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder [2009/2241(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Ramón Jáuregui Atondo (A7-0144/2010)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Konference om revision af Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol i Kampala, Uganda

Ramón Jáuregui Atondo forelagde sin betænkning.

Diego López Garrido (formand for Rådet) og Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Cristian Dan Preda (ordfører for udtalelse fra AFET), Kinga Gál (ordfører for udtalelse fra LIBE), Laima Liucija Andrikienė for PPE-Gruppen, Debora Serracchiani for S&D-Gruppen, Andrew Duff for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Ashley Fox for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Morten Messerschmidt for EFD-Gruppen, Nicole Sinclaire, løsgænger, Íñigo Méndez de Vigo, Juan Fernando López Aguilar, Marietje Schaake, Gerald Häfner, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Andrew Henry William Brons, Marietta Giannakou, Richard Howitt, Charles Goerens, Konrad Szymański, Csanád Szegedi, Carlo Casini, Maria Eleni Koppa, Filip Kaczmarek, Ana Gomes, Monica Luisa Macovei og Paulo Rangel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Milan Zver, Janusz Władysław Zemke, Monika Flašíková Beňová, Krisztina Morvai, Barbara Matera og Íñigo Méndez de Vigo.

Talere: Diego López Garrido, Viviane Reding og Ramón Jáuregui Atondo.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek og László Tőkés for PPE-Gruppen, Richard Howitt, Ana Gomes, Véronique De Keyser og Maria Eleni Koppa for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala og Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat og Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, om konferencen i Kampala, Uganda, til revision af Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (B7-0265/2010)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.11 i protokollen af 19.5.2010.


14. Stockholm-handlingsplan (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Stockholm-handlingsplan

Diego López Garrido (formand for Rådet) og Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Anna Maria Corazza Bildt for PPE-Gruppen, Kinga Göncz for S&D-Gruppen, Renate Weber for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Mara Bizzotto for EFD-Gruppen, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Sarah Ludford, Simon Busuttil, Juan Fernando López Aguilar, Nathalie Griesbeck, Stavros Lambrinidis og Ramón Jáuregui Atondo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Salvatore Iacolino, Gerard Batten, Georgios Papanikolaou og Monica Luisa Macovei.

Talere: Diego López Garrido og Viviane Reding.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

15. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B7-0211/2010).

Spørgsmål nr. 17 (Zbigniew Ziobro): Meddelelse om fastsættelse af højere mål for reduktion af udledningen af drivhusgasser.

Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Zbigniew Ziobro, Silvia-Adriana Ţicău og Chris Davies.

Spørgsmål nr. 18 (Lidia Joanna Geringer de Oedenberg): Kommissionens foranstaltninger inden for ophavsret.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Silvia-Adriana Ţicău.

Spørgsmål nr. 19 (Alan Kelly): EU's kort over statsstøtte.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Alan Kelly.

Spørgsmål nr. 20 (Bernd Posselt): Politisamarbejde mellem EU og Ukraine.

Cecilia Malmström besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bernd Posselt.

Spørgsmål nr. 21 (Georgios Papanikolaou): Eksplosivt voksende kriminalitet i Europa.

Cecilia Malmström besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Gay Mitchell og Georgios Papanikolaou.

Spørgsmål nr. 22 (Pavel Poc): EU's fælles visumpolitik.

Cecilia Malmström besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Pavel Poc.

Spørgsmål nr. 23 (Nikolaos Chountis): Uløste spørgsmål vedrørende EU's og Tyrkiets fælles erklæring af 5. november 2009.

Cecilia Malmström besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Nikolaos Chountis og Georgios Papanikolaou.

Spørgsmål nr. 24 (Sarah Ludford): EU's terrorbekæmpelsespolitikker og CIA's overførsler.

Cecilia Malmström besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Sarah Ludford og Janusz Władysław Zemke.

Mairead McGuinness tog ordet om afviklingen af spørgetiden.

Spørgsmål nr. 25 (Marian Harkin): Iværksættere og SMV'er.
Spørgsmål nr. 26 (Jim Higgins): SMV'er.
Spørgsmål nr. 27 (Gay Mitchell): SMV'er og jobskabelse.
Spørgsmål nr. 28 (Liam Aylward): Den europæiske SMV-uge.
Spørgsmål nr. 29 (Brian Crowley): Foranstaltninger til nedbringelse af de administrative omkostninger for SMV'er.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålene samt tillægsspørgsmål af Marian Harkin, Jim Higgins, Gay Mitchell og Liam Aylward.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 20.30 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

16. Nærhedsprincip og universalitet i forbindelse med sociale offentlige tjenesteydelser i EU (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0062/2010) af Jan Olbrycht og Lambert van Nistelrooij for PPE-Gruppen, Heide Rühle for Verts/ALE-Gruppen, Oldřich Vlasák for ECR-Gruppen, Peter Simon, Françoise Castex, Evelyne Gebhardt og Proinsias De Rossa for S&D-Gruppen, Ramona Nicole Mănescu og Olle Schmidt for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Nærhedsprincippet og princippet om universel adgang til offentlige sociale tjenesteydelser i EU (B7-0218/2010)

Jan Olbrycht, Heide Rühle og Françoise Castex begrundede den mundtlige forespørgsel.

László Andor (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Lambert van Nistelrooij for PPE-Gruppen, Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, Isabelle Durant for Verts/ALE-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Frank Engel, Proinsias De Rossa, Sophie Auconie, Peter Simon, Joachim Zeller, Evelyn Regner, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, António Fernando Correia De Campos og Zigmantas Balčytis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Rareş-Lucian Niculescu, Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo, Anna Záborská og Wojciech Michał Olejniczak.

László Andor tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Sikkerhedsforanstaltninger og forebyggende foranstaltninger på offshore olieboreplatforme i EU (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Sikkerhedsforanstaltninger og forebyggende foranstaltninger på offshore olieboreplatforme i EU

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Bogusław Sonik for PPE-Gruppen, Kriton Arsenis for S&D-Gruppen, Corinne Lepage for ALDE-Gruppen, Isabelle Durant for Verts/ALE-Gruppen, Giles Chichester for ECR-Gruppen, Elie Hoarau for GUE/NGL-Gruppen, Hans-Peter Martin, løsgænger, Elena Oana Antonescu og Marek Józef Gróbarczyk

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paul Rübig, Saïd El Khadraoui, Karin Kadenbach, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău og Zigmantas Balčytis.

Günther Oettinger tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Askekrisen (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0061/2010) af Silvia-Adriana Ţicău, for TRAN, til Kommissionen: Krisen som følge af vulkanasken (B7-0217/2010)

Silvia-Adriana Ţicău begrundede den mundtlige forespørgsel.

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Marian-Jean Marinescu for PPE-Gruppen, Saïd El Khadraoui for S&D-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Roberts Zīle for ECR-Gruppen, Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen, Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen, Luis de Grandes Pascual, Inés Ayala Sender, Marian Harkin, Isabelle Durant, Jacqueline Foster, Jaroslav Paška, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Spyros Danellis, Pat the Cope Gallagher og Zigmantas Balčytis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Gabriel Mato Adrover, Karin Kadenbach, João Ferreira, Angelika Werthmann, Paul Rübig, Seán Kelly og Inés Ayala Sender.

Siim Kallas tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 441.628/OJME).


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.50.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Bilag 1 - Unionens bestræbelser for at bekæmpe korruption (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring nr. 0002/2010, stillet af Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes og Bart Staes, om Unionens bestræbelser for at bekæmpe korruption (punkt 6 i protokollen af 6.5.2010 og P7_TA(2010)0176 af 18.5.2010), var blevet underskrevet af 397 medlemmer:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdalena Alvarez, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Rita Borsellino, José Bové, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, William (The Earl of) Dartmouth, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Véronique De Keyser, Luigi de Magistris, Proinsias De Rossa, Tamás Deutsch, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Enikő Győri, Gerald Häfner, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Monika Hohlmeier, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Juan Fernando López Aguilar, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, María Muñiz De Urquiza, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Csaba Őry, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Markus Pieper, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Paulo Rangel, Sylvana Rapti, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Pál Schmitt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Olga Sehnalová, Czesław Adam Siekierski, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Kristian Vigenin, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Paweł Zalewski, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik