Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 283kWORD 167k
Τρίτη 18 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 5.Διορθωτικός Προϋπολογισμός 01/2010 : Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο - Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του οικονομικού έτους 2011 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (συζήτηση)
 6.Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I - Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008) - Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (τροποποίηση της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ) - Η θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης (συζήτηση)
 7.Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006) ***I (συζήτηση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 117 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)- Προς ένα Ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας: στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την οδική ασφάλεια μέχρι το 2020
  
8.2.Ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο ***II (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ***II (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (τροποποίηση της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.7.Η θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.8.Βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει: εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.9.Ζητήματα δεοντολογίας σχετικά με τη διοίκηση των επιχειρήσεων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.10.Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία – Επένδυση και ενδυνάμωση (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.11.Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα ***II (ψηφοφορία)
  
8.12.Ονομασίες και συναφής επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ***I (ψηφοφορία)
  
8.13.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία ***I (ψηφοφορία)
  
8.14.Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006) ***I (ψηφοφορία)
  
8.15.Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του οικονομικού έτους 2011 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  
8.16.Απλοποίηση της ΚΓΠ (ψηφοφορία)
  
8.17.Νέες εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (ψηφοφορία)
  
8.18.Συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών της EE και “επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια “συν”” (ψηφοφορία)
  
8.19.Κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση ***I - Σχέδιο δράσης σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων (2009-2015) (συζήτηση)
 13.Θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών - Διάσκεψη για την αναθεώρηση του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η οποία θα διεξαχθεί στην Καμπάλα, Ουγκάντα (συζήτηση)
 14.Πρόγραμμα δράσης της Στοκχόλμης (συζήτηση)
 15.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 16.Η αρχή της επικουρικότητας και η καθολικότητα των δημοσίων κοινωνικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 17.Μέτρα ασφάλειας και πρόληψης στις υπεράκτιες πλατφόρμες πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 18.Η κρίση της ηφαιστιακής τέφρας (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Οι προσπάθειες της Ένωσης για πάταξη της διαφθοράς (γραπτή δήλωση)


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.


2. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Θρησκευτική ελευθερία στο Πακιστάν

- Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland και Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την θρησκευτική ελευθερία στο Πακιστάν (B7-0271/2010)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana και Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την θρησκευτική ελευθερία στο Πακιστάν (B7-0272/2010)

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba και Jacek Olgierd Kurski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την θρησκευτική ελευθερία στο Πακιστάν (B7-0273/2010)

- Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska και László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την θρησκευτική ελευθερία στο Πακιστάν (B7-0274/2010)

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την θρησκευτική ελευθερία στο Πακιστάν (B7-0275/2010)

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την θρησκευτική ελευθερία στο Πακιστάν (B7-0276/2010)

- Marie-Christine Vergiat και Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την θρησκευτική ελευθερία στο Πακιστάν (B7-0277/2010)

II.   Κατάσταση στην Ταϊλάνδη

- Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Ταϋλάνδη (B7-0278/2010)

- Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska και László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Ταϋλάνδη (B7-0279/2010)

- Véronique De Keyser και Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Ταϋλάνδη (B7-0280/2010)

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Frieda Brepoels και Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Ταϋλάνδη (B7-0281/2010)

- Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ταϋλάνδη (B7-0282/2010)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Julie Girling, Ryszard Czarnecki και Jacek Olgierd Kurski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Ταϋλάνδη (B7-0289/2010)

III.   Βιρμανία

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Βιρμανία (B7-0283/2010)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana και Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD σχετικά με τη Βιρμανία (B7-0284/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska και László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Βιρμανία (B7-0285/2010)

- Véronique De Keyser και Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Βιρμανία (B7-0286/2010)

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Βιρμανία (B7-0287/2010)

- Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Βιρμανία (B7-0288/2010)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Julie Girling, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Βιρμανία/Μιανμάρ (B7-0290/2010)

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού.


3. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες βρετανικές αρχές γνωστοποίησαν την εκλογή της Caroline Lucas στο βρετανικό κοινοβούλιο.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση των ανωτέρω και, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2 της Πράξεως περί εκλογής των εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, και με το άρθρο 4, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, διαπιστώνει την χηρεία της έδρας των ως άνω βουλευτών με ισχύ από 18 Μαΐου 2010.


4. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Edward McMillan-Scott έχει ενταχθεί στην Ομάδα ALDE από τις 12 Μαΐου 2010.


5. Διορθωτικός Προϋπολογισμός 01/2010 : Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο - Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του οικονομικού έτους 2011 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το Σχέδιο Διορθωτικού Προϋπολογισμού αριθ. 01/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο [2010/2045(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Vladimír Maňka (A7-0158/2010)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2011 [2010/2005(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

Οι Vladimír Maňka και Helga Trüpel παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Derek Vaughan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Carl Haglund, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Lajos Bokros, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Angelika Werthmann, μη εγγεγραμμένη, Ivailo Kalfin, Alexander Alvaro, Ryszard Czarnecki, Daniël van der Stoep, Ingeborg Gräßle και Geoffrey Van Orden.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Bart Staes.

Παρεμβαίνουν οι Vladimír Maňka και Helga Trüpel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορίες:

- Έκθεση Helga Trüpel - A7-0134/2010: σημείο 8.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2010.

- Έκθεση Vladimír Maňka - A7-0158/2010: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.5.2010.


6. Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I - Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008) - Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (τροποποίηση της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ) - Η θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης (συζήτηση)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013 ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» και για την κατάργηση της απόφασης 2004/904/ΕΚ του Συμβουλίου [COM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Rui Tavares (A7-0125/2010)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008 του Συμβουλίου σχετικά με τη μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) [COM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ σχετικά με τη μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) [COM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

Εκθεση σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης [COM(2009)0447 - 2009/2240(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Rui Tavares (A7-0131/2010)

Ο Carlos Coelho παρουσιάζει τις εκθέσεις του.

Παρεμβαίνουν οι Alexander Alvaro (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG) και Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Γεώργιος Παπανικολάου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Antonio Masip Hidalgo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Nadja Hirsch, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Ο Rui Tavares παρουσιάζει τις εκθέσεις του.

Παρεμβαίνουν οι Simon Busuttil, Ioan Enciu, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, Salvatore Iacolino, Monika Flašíková Beňová, Indrek Tarand, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Morten Messerschmidt, Roberta Angelilli, Andreas Mölzer, Jaroslav Paška, Martin Ehrenhauser (σχετικά με την προηγούμενη συζήτηση) και Piotr Borys.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström, Carlos Coelho και Rui Tavares.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2010, σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2010, σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2010 και σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2010.


7. Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006) ***I (συζήτηση)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 περί καθορισμού ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης [COM(2009)0510 - C7-0255/2009- 2009/0138(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

Ο Luís Paulo Alves παρουσιάζει την έκθεσή του.

Η Πρόεδρος εκφράζει τη λύπη της για την απουσία του Επιτρόπου Dacian Cioloş, που είναι αρμόδιος για θέματα γεωργίας.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Nuno Teixeira (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Maria do Céu Patrão Neves, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vasilica Viorica Dăncilă, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Riikka Manner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gabriel Mato Adrover, Patrice Tirolien και Albert Deß.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Giovanni La Via, Elie Hoarau, Andreas Mölzer, Diogo Feio, Diane Dodds και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής) και Luís Paulo Alves.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2010.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.35 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


8.1. Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 117 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)- Προς ένα Ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας: στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την οδική ασφάλεια μέχρι το 2020

Αίτηση διαβούλευσης: “Προς ένα Ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας: στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την οδική ασφάλεια μέχρι το 2020”.

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

Εγκρίνεται.


8.2. Ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο ***II (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο [16626/2/2009 - C7-0049/2010- 2009/0027(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jean Lambert (A7-0118/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα.


8.3. Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ***II (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της εκδόσεως οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) [05386/3/2010 - C7-0095/2010- 2008/0223(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα.


8.4. Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013 ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» και για την κατάργηση της απόφασης 2004/904/ΕΚ του Συμβουλίου [COM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Rui Tavares (A7-0125/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία.


8.5. Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008 του Συμβουλίου σχετικά με τη μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) [COM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία.


8.6. Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (τροποποίηση της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ σχετικά με τη μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) [COM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία.


8.7. Η θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης [2009/2240(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Rui Tavares (A7-0131/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία.


8.8. Βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει: εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει: εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Maria Badia i Cutchet (A7-0141/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία.


8.9. Ζητήματα δεοντολογίας σχετικά με τη διοίκηση των επιχειρήσεων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με ζητήματα δεοντολογίας που συνδέονται με τη διοίκηση των εταιρειών - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A7-0135/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία.

Παρεμβάσεις:

Ο Derek Roland Clark, πριν από την ψηφοφορία, επί της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για αυτήν την ψηφοφορία.


8.10. Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία – Επένδυση και ενδυνάμωση (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με “Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία – Επένδυση και ενδυνάμωση” [2009/2159(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Γεώργιος Παπανικολάου (A7-0113/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία.

Παρεμβάσεις:

Ο Γεώργιος Παπανικολάου προβαίνει σε δήλωση βάσει του άρθρου 138, παράγραφος 4 του Κανονισμού.


8.11. Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα ***II (ψηφοφορία)

Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ [17279/3/2009 - C7-0075/2010- 2008/0192(COD)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε.


8.12. Ονομασίες και συναφής επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ονομασίες και τη συναφή επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων [COM(2009)0031 - C6-0048/2009- 2009/0006(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Toine Manders (A7-0122/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται.


8.13. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία [COM(2009)0580 - C7-0277/2009- 2009/0162(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0058/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται.

Παρεμβάσεις:

Ο Vital Moreira (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία.


8.14. Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006) ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 περί καθορισμού ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης [COM(2009)0510 - C7-0255/2009- 2009/0138(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται.


8.15. Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του οικονομικού έτους 2011 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2011 [2010/2005(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται.

Παρεμβάσεις:

Η Jutta Haug, πριν από την ψηφοφορία, για την επισήμανση λάθους στην κατάσταση ψηφοφορίας της Ομάδας της.


8.16. Απλοποίηση της ΚΓΠ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απλοποίηση της ΚΓΠ [2009/2155(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται.


8.17. Νέες εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με τις νέες εξελίξεις στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων [2009/2175(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Heide Rühle (A7-0151/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται.


8.18. Συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών της EE και “επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια “συν”” (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) της ΕΕ και την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια «συν» (ΕΑΒ +) [2009/2218(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Franziska Keller (A7-0140/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται.

Παρεμβάσεις:

Ο Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 34, η οποία κρατείται.


8.19. Κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με τις κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών [2009/2154(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Hella Ranner (A7-0130/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται.


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Rui Tavares - A7-0125/2010

Philip Claeys και Zuzana Roithová

Έκθεση Carlos Coelho - A7-0126/2010

Zuzana Roithová

Έκθεση Rui Tavares - A7-0131/2010

Clemente Mastella

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση Astrid Lulling A7-0146/2010

Zuzana Roithová και Laima Liucija Andrikienė

Έκθεση Toine Manders - A7-0122/2010

Zuzana Roithová και Morten Løkkegaard

Έκθεση Luís Paulo Alves - A7-0054/2010

Marek Józef Gróbarczyk, Laima Liucija Andrikienė και Mairead McGuinness

Έκθεση Richard Ashworth - A7-0051/2010

Krisztina Morvai, Alfredo Antoniozzi, Peter Jahr, Diane Dodds, Mairead McGuinness, Hannu Takkula και Seán Kelly

Έκθεση Helga Trüpel - A7-0134/2010

Anneli Jäätteenmäki

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση Silvia-Adriana Ţicău A7-0124/2010

Sonia Alfano

Έκθεση Heide Rühle - A7-0151/2010

Sonia Alfano και Zuzana Roithová

Έκθεση Franziska Keller - A7-0140/2010

Mairead McGuinness και Seán Kelly

Έκθεση Hella Ranner - A7-0130/2010

Peter van Dalen και Alfredo Antoniozzi


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Οι Izaskun Bilbao Barandica και Adrian Severin γνωστοποίησαν ότι η συσκευή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στο έδρανό τους δεν λειτούργησε στη διάρκεια της ψηφοφορίας που αφορούσε τη Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της κ. Astrid Lulling (A7-0146/2010).


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.05 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Silvana KOCH-MEHRIN
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Ο Jacek Olgierd Kurski γνωστοποιεί ότι ήταν παρών αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση ***I - Σχέδιο δράσης σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων (2009-2015) (συζήτηση)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση [COM(2008)0818 - C6-0480/2008- 2008/0238(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

Εκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής: Σχέδιο δράσης σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων (2009-2015): ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών [COM(2008)0819 - 2009/2104(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

Οι Miroslav Mikolášik και Andres Perello Rodriguez παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Trinidad Jiménez García-Herrera (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Wikström (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Eva Lichtenberger (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Miroslav Ouzký, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Kristian Vigenin, Marina Yannakoudakis, Horst Schnellhardt, António Fernando Correia De Campos, James Nicholson, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Zbigniew Ziobro και Françoise Grossetête.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι David Casa, Daciana Octavia Sârbu, Izaskun Bilbao Barandica, Frieda Brepoels, Krisztina Morvai, Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ricardo Cortés Lastra, Salvatore Iacolino και Karin Kadenbach.

Παρεμβαίνουν οι Trinidad Jiménez García-Herrera, John Dalli, Miroslav Mikolášik και Andres Perello Rodriguez.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.5.2010.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 4.25 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 4.30 μ.μ.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

13. Θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών - Διάσκεψη για την αναθεώρηση του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η οποία θα διεξαχθεί στην Καμπάλα, Ουγκάντα (συζήτηση)

Εκθεση σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών [2009/2241(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ramón Jáuregui Atondo (A7-0144/2010)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Διάσκεψη για την αναθεώρηση του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η οποία θα διεξαχθεί στην Καμπάλα, Ουγκάντα

Ο Ramón Jáuregui Atondo παρουσιάζει την έκθεσή του.

Ο Diego López Garrido (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Kinga Gál (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Debora Serracchiani, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Morten Messerschmidt, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Nicole Sinclaire, μη εγγεγραμμένη, Íñigo Méndez de Vigo, Juan Fernando López Aguilar, Marietje Schaake, Gerald Häfner, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Andrew Henry William Brons, Μαριεττα Γιαννάκου, Richard Howitt, Charles Goerens, Konrad Szymański, Csanád Szegedi, Carlo Casini, Μαρία-Ελένη Κοππά, Filip Kaczmarek, Ana Gomes, Monica Luisa Macovei και Paulo Rangel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Milan Zver, Janusz Władysław Zemke, Monika Flašíková Beňová, Krisztina Morvai, Barbara Matera και Íñigo Méndez de Vigo.

Παρεμβαίνουν οι Diego López Garrido, Viviane Reding και Ramón Jáuregui Atondo.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek και László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, Ana Gomes, Véronique De Keyser και Μαρία-Ελένη Κοππά, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala και Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη διάσκεψη για την αναθεώρηση του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στην Καμπάλα, Ουγκάντα (B7-0265/2010)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.5.2010.


14. Πρόγραμμα δράσης της Στοκχόλμης (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόγραμμα δράσης της Στοκχόλμης

Οι Diego López Garrido (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kinga Göncz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Sarah Ludford, Simon Busuttil, Juan Fernando López Aguilar, Nathalie Griesbeck, Σταύρος Λαμπρινίδης και Ramón Jáuregui Atondo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Salvatore Iacolino, Gerard Batten, Γεώργιος Παπανικολάου και Monica Luisa Macovei.

Παρεμβαίνουν οι Diego López Garrido και Viviane Reding.

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

15. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B7-0211/2010).

Ερώτηση 17 (Zbigniew Ziobro): Ανακοίνωση σχετικά με την αύξηση του στόχου της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Zbigniew Ziobro, Silvia-Adriana Ţicău και Chris Davies.

Ερώτηση 18 (Lidia Joanna Geringer de Oedenberg): Δράση της Επιτροπής στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Silvia-Adriana Ţicău.

Ερώτηση 19 (Alan Kelly): Ο χάρτης της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Alan Kelly.

Ερώτηση 20 (Bernd Posselt): Αστυνομική συνεργασία ΕΕ - Ουκρανίας.

Η Cecilia Malmström απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Bernd Posselt.

Ερώτηση 21 (Γεωργίου Παπανικολάου): Έκρηξη της εγκληματικότητας στην Ευρώπη.

Η Cecilia Malmström απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Gay Mitchell και Γεωργίου Παπανικολάου.

Ερώτηση 22 (Pavel Poc): Κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των θεωρήσεων (βίζα).

Η Cecilia Malmström απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Pavel Poc.

Ερώτηση 23 (Νικόλαου Χουντή): Εκκρεμότητες σχετικά με κοινή δήλωση Τουρκίας - ΕΕ (5.11.2009).

Η Cecilia Malmström απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Νικολάου Χουντή και Γεωργίου Παπανικολάου.

Ερώτηση 24 (Sarah Ludford): Αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ και παραδόσεις κρατουμένων της CIA.

Η Cecilia Malmström απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Sarah Ludford και Janusz Władysław Zemke.

Παρεμβαίνει η Mairead McGuinness σχετικά με τη διεξαγωγή της ώρας των ερωτήσεων.

Ερώτηση 25 (Marian Harkin): Επιχειρηματίες και ΜΜΕ.
Ερώτηση 26 (Jim Higgins): Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Ερώτηση 27 (Gay Mitchell): Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και δημιουργία θέσεων εργασίας.
Ερώτηση 28 (Liam Aylward): Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΜΜΕ.
Ερώτηση 29 (Brian Crowley): Μέτρα για τη μείωση του διοικητικού κόστους για τις ΜΜΕ.

Ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Marian Harkin, Jim Higgins, Gay Mitchell και Liam Aylward.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8.30 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

16. Η αρχή της επικουρικότητας και η καθολικότητα των δημοσίων κοινωνικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0062/2010) που κατέθεσε Jan Olbrycht και Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Heide Rühle, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Peter Simon, Françoise Castex, Evelyne Gebhardt και Proinsias De Rossa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Nicole Mănescu και Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Η αρχή της επικουρικότητας και η καθολικότητα των κοινωνικών δημόσιων υπηρεσιών στην ΕΕ (B7-0218/2010)

Οι Jan Olbrycht, Heide Rühle και Françoise Castex αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Frank Engel, Proinsias De Rossa, Sophie Auconie, Peter Simon, Joachim Zeller, Evelyn Regner, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, António Fernando Correia De Campos και Zigmantas Balčytis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Rareş-Lucian Niculescu, Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo, Anna Záborská και Wojciech Michał Olejniczak.

Παρεμβαίνει ο László Andor.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Μέτρα ασφάλειας και πρόληψης στις υπεράκτιες πλατφόρμες πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Μέτρα ασφάλειας και πρόληψης στις υπεράκτιες πλατφόρμες πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Κρίτων Αρσένης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Corinne Lepage, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Giles Chichester, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Elie Hoarau, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Elena Oana Antonescu και Marek Józef Gróbarczyk.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Paul Rübig, Saïd El Khadraoui, Karin Kadenbach, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău και Zigmantas Balčytis.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Η κρίση της ηφαιστιακής τέφρας (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0061/2010) που κατέθεσε Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Κρίση από την ηφαιστειακή τέφρα (B7-0217/2010)

Η Silvia-Adriana Ţicău αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Luis de Grandes Pascual, Inés Ayala Sender, Marian Harkin, Isabelle Durant, Jacqueline Foster, Jaroslav Paška, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Σπύρος Δανέλλης, Pat the Cope Gallagher και Zigmantas Balčytis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Gabriel Mato Adrover, Karin Kadenbach, João Ferreira, Angelika Werthmann, Paul Rübig, Seán Kelly και Inés Ayala Sender.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 441.628/OJME).


20. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.50 μ.μ.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Παράρτηµα 1 - Οι προσπάθειες της Ένωσης για πάταξη της διαφθοράς (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση αριθ.° 0002/2010 που κατέθεσαν οι Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes και Bart Staes σχετικά με τις προσπάθειες της Ένωσης για πάταξη της διαφθοράς (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.5.2010) και P7_TA(2010)0176 της 18.5.2010), την οποία υπέγραψαν 397 βουλευτές:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdalena Alvarez, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Rita Borsellino, José Bové, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, William (The Earl of) Dartmouth, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Véronique De Keyser, Luigi de Magistris, Proinsias De Rossa, Tamás Deutsch, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Enikő Győri, Gerald Häfner, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Monika Hohlmeier, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Juan Fernando López Aguilar, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, María Muñiz De Urquiza, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Csaba Őry, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Markus Pieper, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Paulo Rangel, Sylvana Rapti, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Pál Schmitt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Olga Sehnalová, Czesław Adam Siekierski, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Kristian Vigenin, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Paweł Zalewski, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου