Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 247kWORD 155k
Teisipäev, 18. mai 2010 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Parlamendi koosseis
 4.Fraktsioonide koosseis
 5.Paranduseelarve nr 1/2010, I jagu - Euroopa Parlament - 2011. aasta tulude ja kulude eelarvestus, I jagu - Euroopa Parlament (arutelu)
 6.Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013 (otsuse nr 573/2007/EÜ muutmine) ***I - Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (määruse (EÜ) nr 1104/2008 muutmine) - Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (otsuse 2008/839/JSK muutmine) - Euroopa Liidu ühise ümberasustamisprogrammi loomine (arutelu)
 7.Põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks (määruse (EÜ) nr 247/2006 muutmine) ***I (arutelu)
 8.Hääletused
  
8.1.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega: (kodukorra artikkel 124) - Euroopa liiklusohutusala loomine: liiklusohutuse strateegilised suunised aastani 2020 (hääletus)
  
8.2.Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomine ***II (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.Hoonete energiatõhusus (uuesti sõnastatud) ***II (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.4.Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013 (otsuse nr 573/2007/EÜ muutmine) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.5.Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (määruse (EÜ) nr 1104/2008 muutmine) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.6.Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (otsuse 2008/839/JSK muutmine) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.7.Euroopa Liidu ühise ümberasustamisprogrammi loomine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.8.Muutuva maailma võtmepädevused ning töökava „Haridus ja koolitus 2010” rakendamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.9.Äriühingute juhtimisega seotud deontoloogilised küsimused (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.10.ELi noorsoostrateegia: investeerimine ja mobiliseerimine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.11.Füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdne kohtlemine ***II (hääletus)
  
8.12.Tekstiilinimetused ja tekstiiltoodete märgistamine ***I (hääletus)
  
8.13.Makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale ***I (hääletus)
  
8.14.Põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks (määruse (EÜ) nr 247/2006 muutmine) ***I (hääletus)
  
8.15.2011. aasta tulude ja kulude eelarvestus, I jagu - Euroopa Parlament (hääletus)
  
8.16.Ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamine (hääletus)
  
8.17.Uued arengud riigihangetes (hääletus)
  
8.18.ELi poliitikavaldkondade arengusidusus ja laiendatud ametliku arenguabi kontseptsioon (hääletus)
  
8.19.Karistused autovedudega seotud sotsiaalõigusnormide tõsiste rikkumiste eest (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Siirdamiseks ettenähtud inimelundite kvaliteedi- ja ohutusstandardid ***I - Elundidoonorluse ja elundite siirdamise tegevuskava (2009-2015) (arutelu)
 13.Euroopa Liidu Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ühinemise institutsioonilised aspektid - Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi läbivaatamise konverents Kampalas (Uganda) (arutelu)
 14.Stockholmi tegevuskava (arutelu)
 15.Infotund (küsimused komisjonile)
 16.Subsidiaarsuse põhimõte ja avalike sotsiaalteenuste universaalsus ELis (arutelu)
 17.Meres asuvate naftaplatvormide julgeoleku- ja ennetusmeetmed ELis (arutelu)
 18.Vulkaanilisest tuhast põhjustatud kriis (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - ELi jõupingutused korruptsiooni vastu võitlemisel (kirjalik deklaratsioon)


PROTOKOLL

TEISIPÄEV, 18. MAI 2010

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.05.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Usuvabadus Pakistanis

- Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland ja Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel usuvabaduse kohta Pakistanis (B7-0271/2010)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana ja Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel usuvabaduse kohta Pakistanis (B7-0272/2010)

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba ja Jacek Olgierd Kurski fraktsiooni ECR nimel usuvabaduse kohta Pakistanis (B7-0273/2010)

- Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska ja László Tőkés fraktsiooni PPE nimel usuvabaduse kohta Pakistanis (B7-0274/2010)

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel usuvabaduse kohta Pakistanis (B7-0275/2010)

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel usuvabaduse kohta Pakistanis (B7-0276/2010)

- Marie-Christine Vergiat ja Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel usuvabaduse kohta Pakistanis (B7-0277/2010)

II.   Olukord Tais

- Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Tais (B7-0278/2010)

- Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska ja László Tőkés fraktsiooni PPE nimel Tai kohta (B7-0279/2010)

- Véronique De Keyser ja Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Tais (B7-0280/2010)

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Frieda Brepoels ja Nicole Kiil-Nielsen fraktsiooni Verts/ALE nimel Tai kohta (B7-0281/2010)

- Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel Tai kohta (B7-0282/2010)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Julie Girling, Ryszard Czarnecki ja Jacek Olgierd Kurski fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Tais (B7-0289/2010)

III.   Birma

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel Birma kohta (B7-0283/2010)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana ja Juozas Imbrasas fraktsiooni EFD nimel Birma kohta (B7-0284/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska ja László Tőkés fraktsiooni PPE nimel Birma kohta (B7-0285/2010)

- Véronique De Keyser ja Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Birmas (B7-0286/2010)

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen ja Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel Birma kohta (B7-0287/2010)

- Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel Birma kohta (B7-0288/2010)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Julie Girling, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel, olukorra kohta Birmas/Myanmaris (B7-0290/2010)

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.


3. Parlamendi koosseis

Ühendkuningriigi pädevad ametiasutused teatasid Caroline Lucase valimisest Suurbritannia parlamenti.

Euroopa Parlament võttis selle teadmiseks ja loeb vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel üldistel valimistel käsitleva akti artikli 7 lõikele 2 ja kodukorra artikli 4 lõike 4 teisele lõigule tema ametikoha alates 18. maist 2010 vabaks.


4. Fraktsioonide koosseis

Edward McMillan-Scott ühines fraktsiooniga ALDE alates 12. maist 2010.


5. Paranduseelarve nr 1/2010, I jagu - Euroopa Parlament - 2011. aasta tulude ja kulude eelarvestus, I jagu - Euroopa Parlament (arutelu)

Raport Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 1/2010 projekti kohta, I jagu - Euroopa Parlament [2010/2045(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Vladimír Maňka (A7-0158/2010)

Raport Euroopa Parlamendi 2011. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta [2010/2005(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

Vladimír Maňka ja Helga Trüpel tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid José Manuel Fernandes fraktsiooni PPE nimel, Derek Vaughan fraktsiooni S&D nimel, Carl Haglund fraktsiooni ALDE nimel, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lajos Bokros fraktsiooni ECR nimel, Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel, Angelika Werthmann (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ivailo Kalfin, Alexander Alvaro, Ryszard Czarnecki, Daniël van der Stoep, Ingeborg Gräßle ja Geoffrey Van Orden.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Bart Staes.

Sõna võtsid Vladimír Maňka ja Helga Trüpel.

Arutelu lõpetati.

Hääletused:

- Raport: Helga Trüpel - A7-0134/2010: 18.5.2010 protokolli punkt 8.15.

- Raport: Vladimír Maňka - A7-0158/2010: 19.5.2010 protokolli punkt 6.5.


6. Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013 (otsuse nr 573/2007/EÜ muutmine) ***I - Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (määruse (EÜ) nr 1104/2008 muutmine) - Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (otsuse 2008/839/JSK muutmine) - Euroopa Liidu ühise ümberasustamisprogrammi loomine (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 573/2007/EÜ, millega luuakse üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2004/904/EÜ [KOM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Rui Tavares (A7-0125/2010)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1104/2008, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) [KOM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse otsust 2008/839/JSK, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) [KOM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

Raport Euroopa Liidu ühise ümberasustamisprogrammi loomise kohta [KOM(2009)0447 - 2009/2240(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Rui Tavares (A7-0131/2010)

Carlos Coelho tutvustas raporteid.

Sõna võtsid Alexander Alvaro (BUDG komisjoni arvamuse koostaja) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Georgios Papanikolaou fraktsiooni PPE nimel ja Antonio Masip Hidalgo fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
asepresident

Sõna võtsid Nadja Hirsch fraktsiooni ALDE nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Gerard Batten fraktsiooni EFD nimel.

Rui Tavares tutvustas raporteid.

Sõna võtsid Simon Busuttil, Ioan Enciu, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, Salvatore Iacolino, Monika Flašíková Beňová, Indrek Tarand, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume ja Franz Obermayr.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Morten Messerschmidt, Roberta Angelilli, Andreas Mölzer, Jaroslav Paška, Martin Ehrenhauser (eelnenud arutelu kohta) ja Piotr Borys.

Sõna võtsid Cecilia Malmström, Carlos Coelho ja Rui Tavares.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.5.2010 protokolli punkt 8.4, 18.5.2010 protokolli punkt 8.5, 18.5.2010 protokolli punkt 8.6 ja 18.5.2010 protokolli punkt 8.7.


7. Põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks (määruse (EÜ) nr 247/2006 muutmine) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 247/2006, millega sätestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks [KOM(2009)0510 - C7-0255/2009- 2009/0138(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

Luís Paulo Alves tutvustas raportit.

Istungi juhataja avaldas kahetsust põllumajanduse eest vastutava voliniku Dacian Cioloşi puudumise pärast.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Nuno Teixeira (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Maria do Céu Patrão Neves fraktsiooni PPE nimel, Vasilica Viorica Dăncilă fraktsiooni S&D nimel, Riikka Manner fraktsiooni ALDE nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gabriel Mato Adrover, Patrice Tirolien ja Albert Deß.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Giovanni La Via, Elie Hoarau, Andreas Mölzer, Diogo Feio, Diane Dodds ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Dacian Cioloş (komisjoni liige) ja Luís Paulo Alves.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.5.2010protokoll punkt 8.14.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.35 ja jätkus kell 12.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega: (kodukorra artikkel 124) - Euroopa liiklusohutusala loomine: liiklusohutuse strateegilised suunised aastani 2020 (hääletus)

Taotlus konsulteerida järgmisel teemal: Euroopa liiklusohutusala loomine: liiklusohutuse strateegilised suunised aastani 2020

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 1)

Vastu võetud.


8.2. Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomine ***II (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet [16626/2/2009 - C7-0049/2010- 2009/0027(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jean Lambert (A7-0118/2010)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 2)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud.


8.3. Hoonete energiatõhusus (uuesti sõnastatud) ***II (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv hoonete energiatõhususe kohta (uuesti sõnastatud) [05386/3/2010 - C7-0095/2010- 2008/0223(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 3)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud.


8.4. Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013 (otsuse nr 573/2007/EÜ muutmine) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 573/2007/EÜ, millega luuakse üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2004/904/EÜ [KOM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Rui Tavares (A7-0125/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel.


8.5. Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (määruse (EÜ) nr 1104/2008 muutmine) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1104/2008, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) [KOM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel.


8.6. Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (otsuse 2008/839/JSK muutmine) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse otsust 2008/839/JSK, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) [KOM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel.


8.7. Euroopa Liidu ühise ümberasustamisprogrammi loomine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu ühise ümberasustamisprogrammi loomise kohta [2009/2240(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Rui Tavares (A7-0131/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel.


8.8. Muutuva maailma võtmepädevused ning töökava „Haridus ja koolitus 2010” rakendamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport muutuva maailma võtmepädevuste ning töökava „Haridus ja koolitus 2010” rakendamise kohta - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Maria Badia i Cutchet (A7-0141/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel.


8.9. Äriühingute juhtimisega seotud deontoloogilised küsimused (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport äriühingute juhtimisega seotud deontoloogiliste küsimuste kohta - Õiguskomisjon. Raportöör: Klaus-Heiner Lehne (A7-0135/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel.

Sõnavõtud

Derek Roland Clark võttis sõna enne hääletust kõnealuse hääletuse korra kohta.


8.10. ELi noorsoostrateegia: investeerimine ja mobiliseerimine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ELi noorsoostrateegia ning investeerimise ja mobiliseerimise kohta [2009/2159(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Georgios Papanikolaou (A7-0113/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel.

Sõnavõtud

Georgios Papanikolaou esines kodukorra artikli 138 lõike 4 alusel avaldusega.


8.11. Füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdne kohtlemine ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta esimesel lugemisel eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 86/613/EMÜ [17279/3/2009 - C7-0075/2010- 2008/0192(COD)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 11)

NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT

Muudetud kujul heaks kiidetud.


8.12. Tekstiilinimetused ja tekstiiltoodete märgistamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tekstiilinimetuste ja tekstiiltoodete märgistamise kohta [KOM(2009)0031 - C6-0048/2009- 2009/0006(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Toine Manders (A7-0122/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega.

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud.


8.13. Makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus makromajandusliku finantsabi andmise kohta Ukrainale [KOM(2009)0580 - C7-0277/2009- 2009/0162(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0058/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega.

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud.

Sõnavõtud

Vital Moreira (raportöör) võttis sõna enne hääletust.


8.14. Põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks (määruse (EÜ) nr 247/2006 muutmine) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 247/2006, millega sätestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks [KOM(2009)0510 - C7-0255/2009- 2009/0138(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 14)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega.

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud.


8.15. 2011. aasta tulude ja kulude eelarvestus, I jagu - Euroopa Parlament (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi 2011. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta [2010/2005(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud.

Sõnavõtud

Jutta Haug võttis sõna enne hääletust, et teatada veast oma fraktsiooni hääletusnimekirjas.


8.16. Ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamine (hääletus)

Raport ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamise kohta [2009/2155(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud.


8.17. Uued arengud riigihangetes (hääletus)

Raport uute arengute kohta riigihangetes [2009/2175(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Heide Rühle (A7-0151/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud.


8.18. ELi poliitikavaldkondade arengusidusus ja laiendatud ametliku arenguabi kontseptsioon (hääletus)

Raport ELi poliitikavaldkondade arengusidususe ja laiendatud ametliku arenguabi kontseptsiooni kohta [2009/2218(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Franziska Keller (A7-0140/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud.

Sõnavõtud

Filip Kaczmarek esitas fraktsiooni PPE nimel lõike 34 kohta suulise muudatusettepaneku, mida ei võetud vastu.


8.19. Karistused autovedudega seotud sotsiaalõigusnormide tõsiste rikkumiste eest (hääletus)

Raport karistuste kohta autovedudega seotud sotsiaalõigusnormide tõsiste rikkumiste eest [2009/2154(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Hella Ranner (A7-0130/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud.


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Rui Tavares - A7-0125/2010

Philip Claeys ja Zuzana Roithová

Raport: Carlos Coelho - A7-0126/2010

Zuzana Roithová

Raport: Rui Tavares - A7-0131/2010

Clemente Mastella

Astrid Lullingi soovitus teisele lugemisele A7-0146/2010

Zuzana Roithová ja Laima Liucija Andrikienė

Raport: Toine Manders - A7-0122/2010

Zuzana Roithová ja Morten Løkkegaard

Raport: Luís Paulo Alves - A7-0054/2010

Marek Józef Gróbarczyk, Laima Liucija Andrikienė ja Mairead McGuinness

Raport: Richard Ashworth - A7-0051/2010

Krisztina Morvai, Alfredo Antoniozzi, Peter Jahr, Diane Dodds, Mairead McGuinness, Hannu Takkula ja Seán Kelly

Raport: Helga Trüpel - A7-0134/2010

Anneli Jäätteenmäki

Silvia-Adriana Ţicău soovitus teisele lugemisele A7-0124/2010

Sonia Alfano

Raport: Heide Rühle - A7-0151/2010

Sonia Alfano ja Zuzana Roithová

Raport: Franziska Keller - A7-0140/2010

Mairead McGuinness ja Seán Kelly

Raport: Hella Ranner - A7-0130/2010

Peter van Dalen ja Alfredo Antoniozzi


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Izaskun Bilbao Barandica ja Adrian Severin teatasid, et nende hääletusseadmed ei töötanud hääletuse ajal, mis puudutas Astrid Lullingi soovitust teisele lugemisele (A7-0146/2010).


(Istung katkestati kell 13.05 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Silvana KOCH-MEHRIN
asepresident

11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Jacek Olgierd Kurski on teatanud, et vaatamata tema kohalolekule, ei ole tema nime kohalolijate nimekirja kantud.

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Siirdamiseks ettenähtud inimelundite kvaliteedi- ja ohutusstandardid ***I - Elundidoonorluse ja elundite siirdamise tegevuskava (2009-2015) (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv siirdamiseks ettenähtud inimelundite kvaliteedi- ja ohutusstandardite kohta [KOM(2008)0818 - C6-0480/2008- 2008/0238(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

Raport komisjoni teatise „Elundidoonorluse ja elundite siirdamise tegevuskava (2009–2015): liikmesriikidevaheline tugevdatud koostöö” kohta [KOM(2008)0819 - 2009/2104(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

Miroslav Mikolášik ja Andres Perello Rodriguez tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Trinidad Jiménez García-Herrera (nõukogu eesistuja) ja John Dalli (komisjoni liige).

Sõna võtsid Cecilia Wikström (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Eva Lichtenberger (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel, Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Anna Rosbach fraktsiooni EFD nimel, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Miroslav Ouzký fraktsiooni ECR nimel, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Kristian Vigenin, Marina Yannakoudakis, Horst Schnellhardt, António Fernando Correia De Campos, James Nicholson, Theodoros Skylakakis, Zbigniew Ziobro ja Françoise Grossetête.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna David Casa, Daciana Octavia Sârbu, Izaskun Bilbao Barandica, Frieda Brepoels, Krisztina Morvai, Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ricardo Cortés Lastra, Salvatore Iacolino ja Karin Kadenbach.

Sõna võtsid Trinidad Jiménez García-Herrera, John Dalli, Miroslav Mikolášik ja Andres Perello Rodriguez.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.5.2010protokoll punkt 6.7.

(Istung katkestati kell 16.25 ja jätkus kell 16.30.)


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

13. Euroopa Liidu Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ühinemise institutsioonilised aspektid - Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi läbivaatamise konverents Kampalas (Uganda) (arutelu)

Raport Euroopa Liidu Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ühinemise institutsiooniliste aspektide kohta [2009/2241(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Ramón Jáuregui Atondo (A7-0144/2010)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi läbivaatamise konverents Kampalas (Uganda)

Ramón Jáuregui Atondo tutvustas raportit.

Diego López Garrido (nõukogu eesistuja) ja Viviane Reding (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Kinga Gál (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE nimel, Debora Serracchiani fraktsiooni S&D nimel, Andrew Duff fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Morten Messerschmidt fraktsiooni EFD nimel, Nicole Sinclaire (fraktsioonilise kuuluvuseta), Íñigo Méndez de Vigo, Juan Fernando López Aguilar, Marietje Schaake, Gerald Häfner, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Andrew Henry William Brons, Marietta Giannakou, Richard Howitt, Charles Goerens, Konrad Szymański, Csanád Szegedi, Carlo Casini, Maria Eleni Koppa, Filip Kaczmarek, Ana Gomes, Monica Luisa Macovei ja Paulo Rangel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Milan Zver, Janusz Władysław Zemke, Monika Flašíková Beňová, Krisztina Morvai, Barbara Matera ja Íñigo Méndez de Vigo.

Sõna võtsid Diego López Garrido, Viviane Reding ja Ramón Jáuregui Atondo.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek ja László Tőkés fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt, Ana Gomes, Véronique De Keyser ja Maria Eleni Koppa fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala ja Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi läbivaatamise konverentsi kohta Ugandas, Kampalas (B7-0265/2010)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.5.2010protokoll punkt 6.11.


14. Stockholmi tegevuskava (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Stockholmi tegevuskava

Diego López Garrido (nõukogu eesistuja) ja Viviane Reding (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Kinga Göncz fraktsiooni S&D nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Sarah Ludford, Simon Busuttil, Juan Fernando López Aguilar, Nathalie Griesbeck, Stavros Lambrinidis ja Ramón Jáuregui Atondo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Salvatore Iacolino, Gerard Batten, Georgios Papanikolaou ja Monica Luisa Macovei.

Sõna võtsid Diego López Garrido ja Viviane Reding.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

15. Infotund (küsimused komisjonile)

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B7-0211/2010).

Küsimus 17 (Zbigniew Ziobro): Teatis kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärgi suurendamise kohta.

Connie Hedegaard (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Zbigniew Ziobro, Silvia-Adriana Ţicău ja Chris Davies.

Küsimus 18 (Lidia Joanna Geringer de Oedenberg): Komisjoni meetmed autoriõiguse valdkonnas.

Michel Barnier (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Silvia-Adriana Ţicău.

Küsimus 19 (Alan Kelly): ELi riigiabi kaart.

Cecilia Malmström (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Alan Kelly.

Küsimus 20 (Bernd Posselt): Euroopa Liidu ja Ukraina politseikoostöö.

Cecilia Malmström vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Bernd Posselt.

Küsimus 21 (Georgios Papanikolaou): Kriminaalsuse plahvatuslik kasv Euroopas.

Cecilia Malmström vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Gay Mitchell ja Georgios Papanikolaou.

Küsimus 22 (Pavel Poc): ELi ühtne viisapoliitika.

Cecilia Malmström vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Pavel Poc.

Küsimus 23 (Nikolaos Chountis): Lahendamata küsimused seoses Türgi-ELi ühisavaldusega (5.11.2009).

Cecilia Malmström vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Nikolaos Chountis ja Georgios Papanikolaou.

Küsimus 24 (Sarah Ludford): ELi terrorismivastane poliitika ja LKA kinnipeetavate üleviimine.

Cecilia Malmström vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Sarah Ludford ja Janusz Władysław Zemke.

Sõna võttis Mairead McGuinness infotunni kulgemise kohta.

Küsimus 25 (Marian Harkin): Ettevõtjad ja VKEd.
Küsimus 26 (Jim Higgins): VKEd.
Küsimus 27 (Gay Mitchell): VKEd ja töökohtade loomine.
Küsimus 28 (Liam Aylward): Euroopa VKEde nädal.
Küsimus 29 (Brian Crowley): VKEde halduskulude vähendamise meetmed.

Antonio Tajani (komisjoni asepresident) vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marian Harkin, Jim Higgins, Gay Mitchell ja Liam Aylward.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.


(Istung katkestati kell 20.30 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

16. Subsidiaarsuse põhimõte ja avalike sotsiaalteenuste universaalsus ELis (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0062/2010), mille esitas(id) Jan Olbrycht ja Lambert van Nistelrooij fraktsiooni PPE nimel, Heide Rühle fraktsiooni Verts/ALE nimel, Oldřich Vlasák fraktsiooni ECR nimel, Peter Simon, Françoise Castex, Evelyne Gebhardt ja Proinsias De Rossa fraktsiooni S&D nimel ning Ramona Nicole Mănescu ja Olle Schmidt fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Subsidiaarsuse põhimõte ja avalike sotsiaalteenuste universaalsus ELis (B7-0218/2010)

Jan Olbrycht, Heide Rühle ja Françoise Castex esitasid suuliselt vastatava küsimuse.

László Andor (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Lambert van Nistelrooij fraktsiooni PPE nimel, Evelyne Gebhardt fraktsiooni S&D nimel, Isabelle Durant fraktsiooni Verts/ALE nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Frank Engel, Proinsias De Rossa, Sophie Auconie, Peter Simon, Joachim Zeller, Evelyn Regner, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, António Fernando Correia De Campos ja Zigmantas Balčytis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Rareş-Lucian Niculescu, Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo, Anna Záborská ja Wojciech Michał Olejniczak.

Sõna võttis László Andor.

Arutelu lõpetati.


17. Meres asuvate naftaplatvormide julgeoleku- ja ennetusmeetmed ELis (arutelu)

Komisjoni avaldus: Meres asuvate naftaplatvormide julgeoleku- ja ennetusmeetmed ELis

Günther Oettinger (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel, Kriton Arsenis fraktsiooni S&D nimel, Corinne Lepage fraktsiooni ALDE nimel, Isabelle Durant fraktsiooni Verts/ALE nimel, Giles Chichester fraktsiooni ECR nimel, Elie Hoarau fraktsiooni GUE/NGL nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elena Oana Antonescu ja Marek Józef Gróbarczyk.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Paul Rübig, Saïd El Khadraoui, Karin Kadenbach, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău ja Zigmantas Balčytis.

Sõna võttis Günther Oettinger.

Arutelu lõpetati.


18. Vulkaanilisest tuhast põhjustatud kriis (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0061/2010), mille esitas(id) Silvia-Adriana Ţicău TRAN komisjoni nimel komisjonile: Vulkaanilisest tuhast põhjustatud kriis (B7-0217/2010)

Silvia-Adriana Ţicău esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Siim Kallas (komisjoni asepresident) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Marian-Jean Marinescu fraktsiooni PPE nimel, Saïd El Khadraoui fraktsiooni S&D nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel, Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel, Juozas Imbrasas fraktsiooni EFD nimel, Luis de Grandes Pascual, Inés Ayala Sender, Marian Harkin, Isabelle Durant, Jacqueline Foster, Jaroslav Paška, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Spyros Danellis, Pat the Cope Gallagher ja Zigmantas Balčytis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Gabriel Mato Adrover, Karin Kadenbach, João Ferreira, Angelika Werthmann, Paul Rübig, Seán Kelly ja Inés Ayala Sender.

Sõna võttis Siim Kallas.

Arutelu lõpetati.


19. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 441.628/OJME).


20. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.50.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Lisa 1 - ELi jõupingutused korruptsiooni vastu võitlemisel (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalik deklaratsioon nr 0002/2010, mille esitasid Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes ja Bart Staes ELi jõupingutuste kohta korruptsiooni vastu võitlemisel (6.5.2010protokoll punkt 6 ja P7_TA-PROV(2010)0176, 18.5.2010) ning millele kirjutasid alla 397 parlamendiliiget:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdalena Alvarez, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Rita Borsellino, José Bové, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, William (The Earl of) Dartmouth, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Véronique De Keyser, Luigi de Magistris, Proinsias De Rossa, Tamás Deutsch, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Enikő Győri, Gerald Häfner, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Monika Hohlmeier, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Juan Fernando López Aguilar, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, María Muñiz De Urquiza, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Csaba Őry, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Markus Pieper, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Paulo Rangel, Sylvana Rapti, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Pál Schmitt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Olga Sehnalová, Czesław Adam Siekierski, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Kristian Vigenin, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Paweł Zalewski, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika