Rodyklė 
Protokolas
PDF 259kWORD 159k
Antradienis, 2010 m. gegužės 18 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Parlamento sudėtis
 4.Frakcijų sudėtis
 5.Taisomasis biudžetas Nr. 1/2010. I skirsnis. Parlamentas - 2011 m. pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Parlamentas (diskusijos)
 6.Europos pabėgėlių fondas 2008–2013 m. laikotarpiu (Sprendimo Nr. 573/2007/EB dalinis pakeitimas) ***I - Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (Reglamento (EB) Nr. 1104/2008 dalinis pakeitimas) - Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (Sprendimo 2008/839/TVR dalinis pakeitimas) - ES bendrosios pabėgėlių perkėlimo programos sukūrimas (diskusijos)
 7.Specialiosios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams (Reglamento (EB) Nr. 247/2006 dalinis pakeitimas) ***I (diskusijos)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.1.Prašymas dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnis) - Europos saugios kelių eismo erdvės kūrimas. Strateginės kelių eismo saugumo užtikrinimo iki 2020 m. gairės (balsavimas)
  
8.2.Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimas ***II (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.Pastatų energinis naudingumas (nauja redakcija) ***II (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.4.Europos pabėgėlių fondas 2008–2013 m. laikotarpiu (Sprendimo Nr. 573/2007/EB dalinis pakeitimas) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.5.Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (Reglamento (EB) Nr. 1104/2008 dalinis pakeitimas) * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.6.Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (Sprendimo 2008/839/TVR dalinis pakeitimas) * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.7.ES bendrosios pabėgėlių perkėlimo programos sukūrimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.8.Pagrindiniai gebėjimai kintančiame pasaulyje: 2010 m. švietimo ir mokymo darbo programos įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.9.Deontologijos klausimai, susiję su bendrovių valdymu (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.10.ES strategija jaunimui. Investicijos ir galimybių suteikimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.11.Vienodas požiūris į vyrus ir moteris, kurie savarankiškai verčiasi darbine veikla ***II (balsavimas)
  
8.12.Tekstilės pavadinimai ir atitinkamas tekstilės gaminių ženklinimas ***I (balsavimas)
  
8.13.Makrofinansinė pagalba Ukrainai ***I (balsavimas)
  
8.14.Specialiosios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams (Reglamento (EB) Nr. 247/2006 dalinis pakeitimas) ***I (balsavimas)
  
8.15.2011 m. pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Parlamentas (balsavimas)
  
8.16.BŽŪP supaprastinimas (balsavimas)
  
8.17.Nauji pokyčiai viešųjų pirkimų srityje (balsavimas)
  
8.18.ES politikos suderinamumas vystymosi labui ir „Oficialios paramos vystymuisi plius" koncepcija (balsavimas)
  
8.19.Sankcijos už sunkius socialinių taisyklių kelių transporte pažeidimus (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės ir saugos standartai ***I - Organų donorystės ir transplantacijos 2009–2015 m. veiksmų planas (diskusijos)
 13.Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos instituciniai aspektai - Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto peržiūros konferencija Kampaloje (Uganda) (diskusijos)
 14.Stokholmo veiksmų planas (diskusijos)
 15.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 16.Socialinių viešųjų paslaugų subsidiarumo ir universalumo principas ES (diskusijos)
 17.Saugos ir prevencijos priemonės ES atviroje jūroje esančiose naftos platformose (diskusijos)
 18.Vulkano pelenų sukelta krizė (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 Priedas 1 - Europos Sąjungos pastangos kovoti su korupcija (rašytinis pareiškimas)


PROTOKOLAS

2010 M. GEGUŽĖS 18 D., ANTRADIENIS

PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Religijos laisvė Pakistane

- Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland ir Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu – dėl religijos laisvės Pakistane (B7-0271/2010)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana ir Mara Bizzotto EFD frakcijos vardu – dėl religijos laisvės Pakistane (B7-0272/2010)

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba ir Jacek Olgierd Kurski ECR frakcijos vardu – dėl religijos laisvės Pakistane (B7-0273/2010)

- Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska ir László Tőkés PPE frakcijos vardu – dėl religijos laisvės Pakistane (B7-0274/2010)

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Richard Howitt S&D frakcijos vardu – dėl religijos laisvės Pakistane (B7-0275/2010)

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu – dėl religijos laisvės Pakistane (B7-0276/2010)

- Marie-Christine Vergiat ir Eva-Britt Svensson GUE/NGL frakcijos vardu – dėl religijos laisvės Pakistane (B7-0277/2010)

II.   Padėtis Tailande

- Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Tailande (B7-0278/2010)

- Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska ir László Tőkés PPE frakcijos vardu – dėl Tailando (B7-0279/2010)

- Véronique De Keyser ir Marc Tarabella S&D frakcijos vardu – dėl padėties Tailande (B7-0280/2010)

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Frieda Brepoels ir Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Tailando (B7-0281/2010)

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Tailando (B7-0282/2010)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Julie Girling, Ryszard Czarnecki ir Jacek Olgierd Kurski ECR frakcijos vardu – dėl Tailando (B7-0289/2010)

III.   Birma

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu – dėl Birmos (B7-0283/2010)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana ir Juozas Imbrasas EFD frakcijos vardu – dėl Birmos (B7-0284/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska ir László Tőkés PPE frakcijos vardu – dėl Birmos (B7-0285/2010)

- Véronique De Keyser ir Marc Tarabella S&D frakcijos vardu – dėl Birmos (B7-0286/2010)

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen ir Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Birmos (B7-0287/2010)

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Birmos (B7-0288/2010)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Julie Girling, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski ir Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu – dėl padėties Birmoje/Mianmare (B7-0290/2010)

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnį.


3. Parlamento sudėtis

Kompetentingos Jungtinės Karalystės institucijos pranešė, kad Caroline Lucas išrinkta į Britanijos parlamentą.

Parlamentas į tai atsižvelgė ir pagal Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 2 dalį ir Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 4 dalies 2 pastraipą konstatavo, kad nuo 2010 m. gegužės 18 d. jos vieta laisva.


4. Frakcijų sudėtis

Edward McMillan-Scott nuo 2010 m. gegužės 12 d.prisijungė prie ALDE frakcijos.


5. Taisomasis biudžetas Nr. 1/2010. I skirsnis. Parlamentas - 2011 m. pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Parlamentas (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 1/2010 projekto. I skirsnis. Europos Parlamentas [2010/2045(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Vladimír Maňka (A7-0158/2010)

Pranešimai dėl Parlamento 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos [2010/2005(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

Vladimír Maňka ir Helga Trüpel pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: José Manuel Fernandes PPE frakcijos vardu, Derek Vaughan S&D frakcijos vardu, Carl Haglund ALDE frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Lajos Bokros ECR frakcijos vardu, Marta Andreasen EFD frakcijos vardu, Angelika Werthmann , nepriklausoma Parlamento narė, Ivailo Kalfin, Alexander Alvaro, Ryszard Czarnecki, Daniël van der Stoep, Ingeborg Gräßle ir Geoffrey Van Orden.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bart Staes.

Kalbėjo: Vladimír Maňka ir Helga Trüpel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas:

- Pranešimas: Helga Trüpel - A7-0134/2010: punktas 8.15 protokolo 18.5.2010.

- Pranešimas: Vladimír Maňka - A7-0158/2010: punktas 6.5 protokolo 19.5.2010.


6. Europos pabėgėlių fondas 2008–2013 m. laikotarpiu (Sprendimo Nr. 573/2007/EB dalinis pakeitimas) ***I - Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (Reglamento (EB) Nr. 1104/2008 dalinis pakeitimas) - Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (Sprendimo 2008/839/TVR dalinis pakeitimas) - ES bendrosios pabėgėlių perkėlimo programos sukūrimas (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo ir panaikinantį Tarybos sprendimą 2004/904/EB [COM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Rui Tavares (A7-0125/2010)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1104/2008 dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) [COM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

Pranešimas dėl pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/839/TVR dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) [COM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

Pranešimas dėl ES bendrosios pabėgėlių perkėlimo programos sukūrimo [COM(2009)0447 - 2009/2240(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Rui Tavares (A7-0131/2010)

Carlos Coelho pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Alexander Alvaro (BUDG komiteto nuomonės referentas) ir Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Georgios Papanikolaou PPE frakcijos vardu, ir Antonio Masip Hidalgo S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Nadja Hirsch ALDE frakcijos vardu, Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu ir Gerard Batten EFD frakcijos vardu.

Rui Tavares pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Simon Busuttil, Ioan Enciu, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, Salvatore Iacolino, Monika Flašíková Beňová, Indrek Tarand, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume ir Franz Obermayr.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Morten Messerschmidt, Roberta Angelilli, Andreas Mölzer, Jaroslav Paška, Martin Ehrenhauser (ankstesnės diskusijos tema) ir Piotr Borys.

Kalbėjo: Cecilia Malmström, Carlos Coelho ir Rui Tavares.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.4 protokolo 18.5.2010, punktas 8.5 protokolo 18.5.2010, punktas 8.6 protokolo 18.5.2010 ir punktas 8.7 protokolo 18.5.2010.


7. Specialiosios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams (Reglamento (EB) Nr. 247/2006 dalinis pakeitimas) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 247/2006, nustatantį specialias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams [COM(2009)0510 - C7-0255/2009- 2009/0138(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

Luís Paulo Alves pristatė savo pranešimą.

Pirmininkė išreiškė apgailestavimą, kad nedalyvauja už žemės ūkį atsakingas Komisijos narys Dacian Cioloş.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Nuno Teixeira (REGI komiteto nuomonės referentas), Maria do Céu Patrão Neves PPE frakcijos vardu, Vasilica Viorica Dăncilă S&D frakcijos vardu, Riikka Manner ALDE frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Gabriel Mato Adrover, Patrice Tirolien ir Albert Deß.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Giovanni La Via, Elie Hoarau, Andreas Mölzer, Diogo Feio, Diane Dodds ir Seán Kelly.

Kalbėjo: Dacian Cioloş (Komisijos narys) ir Luís Paulo Alves.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.14 protokolo 18.5.2010.

(Posėdis sustabdytas 11.35 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.05 val.)

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. 1.   Prašymas dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnis) - Europos saugios kelių eismo erdvės kūrimas. Strateginės kelių eismo saugumo užtikrinimo iki 2020 m. gairės (balsavimas)

Konsultacijos prašymas dėl Europos saugios kelių eismo erdvės kūrimo. Strateginės kelių eismo saugumo užtikrinimo iki 2020 m. gairės

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

Patvirtinta.


8.2. Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimas ***II (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo [16626/2/2009 - C7-0049/2010- 2009/0027(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Jean Lambert (A7-0118/2010)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TARYBOS POZICIJOS

Paskelbta, kad patvirtinta.


8.3. Pastatų energinis naudingumas (nauja redakcija) ***II (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl pastatų energinio naudingumo (nauja redakcija) [05386/3/2010 - C7-0095/2010- 2008/0223(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS POZICIJOS

Paskelbta, kad patvirtinta.


8.4. Europos pabėgėlių fondas 2008–2013 m. laikotarpiu (Sprendimo Nr. 573/2007/EB dalinis pakeitimas) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo ir panaikinantį Tarybos sprendimą 2004/904/EB [COM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Rui Tavares (A7-0125/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu.


8.5. Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (Reglamento (EB) Nr. 1104/2008 dalinis pakeitimas) * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1104/2008 dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) [COM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu.


8.6. Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (Sprendimo 2008/839/TVR dalinis pakeitimas) * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/839/TVR dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) [COM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu.


8.7. ES bendrosios pabėgėlių perkėlimo programos sukūrimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl ES bendrosios pabėgėlių perkėlimo programos sukūrimo [ 2009/2240(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Rui Tavares (A7-0131/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu.


8.8. Pagrindiniai gebėjimai kintančiame pasaulyje: 2010 m. švietimo ir mokymo darbo programos įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimo projektas dėl Pagrindinių gebėjimų kintančiame pasaulyje: 2010 m. švietimo ir mokymo darbo programos įgyvendinimas - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Maria Badia i Cutchet (A7-0141/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu.


8.9. Deontologijos klausimai, susiję su bendrovių valdymu (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Deontologijos klausimai, susiję su bendrovių valdymu - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A7-0135/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu.

Kalbėjo:

Derek Roland Clark prieš balsavimą, dėl šiam balsavimui taikomos procedūros.


8.10. ES strategija jaunimui. Investicijos ir galimybių suteikimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl ES jaunimo strategijos „Investicijų ir galimybių suteikimas“ [2009/2159(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Georgios Papanikolaou (A7-0113/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu.

Kalbėjo:

Georgios Papanikolaou padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnio 4 dalį.


8.11. Vienodas požiūris į vyrus ir moteris, kurie savarankiškai verčiasi darbine veikla ***II (balsavimas)

Rekomendacijos antrajam svarstymui projektas dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris, kurie savarankiškai verčiasi darbine veikla, principo taikymo ir Direktyvos 86/613/EEB panaikinimo [17279/3/2009 - C7-0075/2010- 2008/0192(COD)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta su pakeitimais.


8.12. Tekstilės pavadinimai ir atitinkamas tekstilės gaminių ženklinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tekstilės pavadinimų ir atitinkamo tekstilės gaminių ženklinimo [COM(2009)0031 - C6-0048/2009- 2009/0006(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Toine Manders (A7-0122/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais.

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta.


8.13. Makrofinansinė pagalba Ukrainai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Ukrainai [COM(2009)0580 - C7-0277/2009- 2009/0162(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0058/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais.

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta.

Kalbėjo:

Vital Moreira (pranešėjas), prieš balsavimą.


8.14. Specialiosios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams (Reglamento (EB) Nr. 247/2006 dalinis pakeitimas) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 247/2006, nustatantį specialias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams [COM(2009)0510 - C7-0255/2009- 2009/0138(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais.

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta.


8.15. 2011 m. pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Parlamentas (balsavimas)


Pranešimai dėl Parlamento 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos [2010/2005(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta.

Kalbėjo:

Jutta Haug prieš balsavimą, ji atkreipė dėmesį į klaidą savo frakcijos balsavimo sąraše.


8.16. BŽŪP supaprastinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl BŽŪP supaprastinimo [ 2009/2155(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta.


8.17. Nauji pokyčiai viešųjų pirkimų srityje (balsavimas)

Pranešimas dėl naujovių viešųjų pirkimų sistemoje [2009/2175(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Heide Rühle (A7-0151/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta.


8.18. ES politikos suderinamumas vystymosi labui ir „Oficialios paramos vystymuisi plius" koncepcija (balsavimas)

Pranešimas dėl ES politikos suderinamumo vystymosi labui ir papildomos oficialios paramos vystymuisi („OPV plius“) koncepcijos [2009/2218(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Franziska Keller (A7-0140/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta.

Kalbėjo:

Filip Kaczmarek, PPE frakcijos vardu, jis pateikė žodinį 34 dalies pakeitimą, kuris buvo atmestas.


8.19. Sankcijos už sunkius socialinių taisyklių kelių transporte pažeidimus (balsavimas)

Pranešimas dėl sankcijų už sunkius socialinių taisyklių kelių transporte pažeidimus [2009/2154(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Hella Ranner (A7-0130/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta.


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Rui Tavares - A7-0125/2010

Philip Claeys ir Zuzana Roithová

Pranešimas: Carlos Coelho - A7-0126/2010

Zuzana Roithová

Pranešimas: Rui Tavares - A7-0131/2010

Clemente Mastella

Rekomendacija antrajam svarstymui: Astrid Lulling - A7-0146/2010

Zuzana Roithová ir Laima Liucija Andrikienė

Pranešimas: Toine Manders - A7-0122/2010

Zuzana Roithová ir Morten Løkkegaard

Pranešimas: Luís Paulo Alves - A7-0054/2010

Marek Józef Gróbarczyk, Laima Liucija Andrikienė ir Mairead McGuinness

Pranešimas: Richard Ashworth - A7-0051/2010

Krisztina Morvai, Alfredo Antoniozzi, Peter Jahr, Diane Dodds, Mairead McGuinness, Hannu Takkula ir Seán Kelly

Pranešimas: Helga Trüpel - A7-0134/2010

Anneli Jäätteenmäki

Rekomendacija antrajam svarstymui Silvia-Adriana Ţicău A7-0124/2010

Sonia Alfano

Pranešimas: Heide Rühle - A7-0151/2010

Sonia Alfano ir Zuzana Roithová

Pranešimas: Franziska Keller - A7-0140/2010

Mairead McGuinness ir Seán Kelly

Pranešimas: Hella Ranner - A7-0130/2010

Peter van Dalen ir Alfredo Antoniozzi


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Izaskun Bilbao Barandica ir Adrian Severin informavo, kad balsuojant dėl Astrid Lulling rekomendacijos antrajam svarstymui (A7-0146/2010) neveikė jų balsavimo įranga.


(Posėdis sustabdytas 13.05 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Silvana KOCH-MEHRIN
Pirmininko pavaduotoja

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Jacek Olgierd Kurski pranešė, kad jis dalyvavo, bet jo pavardė neįrašyta į posėdžių lankomumo sąrašą.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės ir saugos standartai ***I - Organų donorystės ir transplantacijos 2009–2015 m. veiksmų planas (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės ir saugos standartų nustatymo [COM(2008)0818 - C6-0480/2008- 2008/0238(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

Pranešimas dėl Komisijos komunikato „Organų donorystės ir transplantacijos 2009–2015 m. veiksmų planas: glaudesnis valstybių narių bendradarbiavimas“ [COM(2008)0819 - 2009/2104(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

Miroslav Mikolášik ir Andres Perello Rodriguez pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Trinidad Jiménez García-Herrera (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir John Dalli (Komisijos narys).

Kalbėjo: Cecilia Wikström (JURI komiteto nuomonės referentas), Eva Lichtenberger (JURI komiteto nuomonės referentas), Peter Liese PPE frakcijos vardu, Karin Kadenbach S&D frakcijos vardu, Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, Satu Hassi Verts/ALE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Anna Rosbach EFD frakcijos vardu, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Miroslav Ouzký ECR frakcijos vardu, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Kristian Vigenin, Marina Yannakoudakis, Horst Schnellhardt, António Fernando Correia De Campos, James Nicholson, Theodoros Skylakakis, Zbigniew Ziobro ir Françoise Grossetête.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: David Casa, Daciana Octavia Sârbu, Izaskun Bilbao Barandica, Frieda Brepoels, Krisztina Morvai, Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ricardo Cortés Lastra, Salvatore Iacolino ir Karin Kadenbach.

Kalbėjo: Trinidad Jiménez García-Herrera, John Dalli, Miroslav Mikolášik ir Andres Perello Rodriguez.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.7 protokolo 19.5.2010.

(Posėdis sustabdytas 16.25 val. ir atnaujintas 16.30 val.)


PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

13. Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos instituciniai aspektai - Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto peržiūros konferencija Kampaloje (Uganda) (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos institucinių aspektų [2009/2241(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Ramón Jáuregui Atondo (A7-0144/2010)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto peržiūros konferencija Kampaloje (Uganda)

Ramón Jáuregui Atondo pristatė savo pranešimą.

Diego López Garrido (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda (AFET komiteto nuomonės referentas), Kinga Gál (LIBE komiteto nuomonės referentas), Laima Liucija Andrikienė PPE frakcijos vardu, Debora Serracchiani S&D frakcijos vardu, Andrew Duff ALDE frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Ashley Fox ECR frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Morten Messerschmidt EFD frakcijos vardu, Nicole Sinclaire , nepriklausoma Parlamento narė, Íñigo Méndez de Vigo, Juan Fernando López Aguilar, Marietje Schaake, Gerald Häfner, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Andrew Henry William Brons, Marietta Giannakou, Richard Howitt, Charles Goerens, Konrad Szymański, Csanád Szegedi, Carlo Casini, Maria Eleni Koppa, Filip Kaczmarek, Ana Gomes, Monica Luisa Macovei ir Paulo Rangel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Janusz Władysław Zemke, Monika Flašíková Beňová, Krisztina Morvai, Barbara Matera ir Íñigo Méndez de Vigo.

Kalbėjo: Diego López Garrido, Viviane Reding ir Ramón Jáuregui Atondo.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek ir László Tőkés PPE frakcijos vardu, Richard Howitt, Ana Gomes, Véronique De Keyser ir Maria Eleni Koppa S&D frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala ir Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat ir Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto peržiūros konferencijos Kampaloje (Uganda) (B7-0265/2010)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.11 protokolo 19.5.2010.


14. Stokholmo veiksmų planas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Stokholmo veiksmų planas

Diego López Garrido (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu, Kinga Göncz S&D frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Mara Bizzotto EFD frakcijos vardu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Sarah Ludford, Simon Busuttil, Juan Fernando López Aguilar, Nathalie Griesbeck, Stavros Lambrinidis ir Ramón Jáuregui Atondo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Salvatore Iacolino, Gerard Batten, Georgios Papanikolaou ir Monica Luisa Macovei.

Kalbėjo: Diego López Garrido ir Viviane Reding.

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

15. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Parlamentas svarstė klausimus Komisijai (B7-0211/2010).

Klausimas 17 (Zbigniew Ziobro): Komunikatas, pagal kurį nustatomas didesnis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo tikslas.

Connie Hedegaard (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Zbigniew Ziobro, Silvia-Adriana Ţicău ir Chris Davies papildomus klausimus.

Klausimas 18 (Lidia Joanna Geringer de Oedenberg): Komisijos veiksmai autorių teisių srityje.

Michel Barnier (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Silvia-Adriana Ţicău papildomus klausimus.

Klausimas 19 (Alan Kelly): ES valstybės pagalbos žemėlapis.

Cecilia Malmström (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Alan Kelly papildomą klausimą.

Klausimas 20 (Bernd Posselt): ES ir Ukrainos policijos bendradarbiavimas.

Cecilia Malmström atsakė į klausimą ir į Bernd Posselt papildomą klausimą.

Klausimas 21 (Georgios Papanikolaou): Nusikalstamumo protrūkis Europoje.

Cecilia Malmström atsakė į klausimą ir į Gay Mitchell ir Georgios Papanikolaou papildomus klausimus.

Klausimas 22 (Pavel Poc): Bendra ES vizų politika.

Cecilia Malmström atsakė į klausimą ir į Pavel Poc papildomą klausimą.

Klausimas 23 (Nikolaos Chountis): Neišspręsti 2009 m. lapkričio 5 d. bendros Turkijos ir ES deklaracijos klausimai.

Cecilia Malmström atsakė į klausimą ir į Nikolaos Chountis ir Georgios Papanikolaou papildomus klausimus.

Klausimas 24 (Sarah Ludford): ES kovos su terorizmu politika bei CŽV vykdyti perdavimai.

Cecilia Malmström atsakė į klausimą ir į Sarah Ludford ir Janusz Władysław Zemke papildomus klausimus.

Kalbėjo Mairead McGuinness dėl klausimų valandos eigos.

Klausimas 25 (Marian Harkin): Verslininkai ir MVĮ.
Klausimas 26 (Jim Higgins): MVI.
Klausimas 27 (Gay Mitchell): MVĮ ir darbo vietų kūrimas.
Klausimas 28 (Liam Aylward): Europos MVĮ savaitė.
Klausimas 29 (Brian Crowley): Priemonės, skirtos mažinti MVĮ administracines išlaidas.

Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimus ir į Marian Harkin, Jim Higgins, Gay Mitchell ir Liam Aylward papildomus klausimus.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. stenogramos priedą).

Klausimų Komisijai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 20.30 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

16. Socialinių viešųjų paslaugų subsidiarumo ir universalumo principas ES (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0062/2010) kurį uždavė Jan Olbrycht ir Lambert van Nistelrooij PPE frakcijos vardu, Heide Rühle Verts/ALE frakcijos vardu, Oldřich Vlasák ECR frakcijos vardu, Peter Simon, Françoise Castex, Evelyne Gebhardt ir Proinsias De Rossa S&D frakcijos vardu, Ramona Nicole Mănescu ir Olle Schmidt ALDE frakcijos vardu, Komisijai: Subsidiarumo ir universalumo principas teikiant viešąsias socialines paslaugas ES (B7-0218/2010))

Jan Olbrycht, Heide Rühle ir Françoise Castex pateikė žodinį klausimą.

László Andor (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą.

Kalbėjo: Lambert van Nistelrooij PPE frakcijos vardu, Evelyne Gebhardt S&D frakcijos vardu, Isabelle Durant Verts/ALE frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Frank Engel, Proinsias De Rossa, Sophie Auconie, Peter Simon, Joachim Zeller, Evelyn Regner, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, António Fernando Correia De Campos ir Zigmantas Balčytis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Rareş-Lucian Niculescu, Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo, Anna Záborská ir Wojciech Michał Olejniczak.

Kalbėjo László Andor.

Diskusijos baigtos.


17. Saugos ir prevencijos priemonės ES atviroje jūroje esančiose naftos platformose (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Saugos ir prevencijos priemonės ES atviroje jūroje esančiose naftos platformose

Günther Oettinger (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu, Kriton Arsenis S&D frakcijos vardu, Corinne Lepage ALDE frakcijos vardu, Isabelle Durant Verts/ALE frakcijos vardu, Giles Chichester ECR frakcijos vardu, Elie Hoarau GUE/NGL frakcijos vardu, Hans-Peter Martin , nepriklausomas Parlamento narys, Elena Oana Antonescu ir Marek Józef Gróbarczyk

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paul Rübig, Saïd El Khadraoui, Karin Kadenbach, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău ir Zigmantas Balčytis.

Kalbėjo Günther Oettinger.

Diskusijos baigtos.


18. Vulkano pelenų sukelta krizė (diskusijos)

Žodinis klausimas(O-0061/2010), kurį uždavė Silvia-Adriana Ţicău TRAN komiteto vardu Komisijai: Vulkano pelenų sukelta krizė (B7-0217/2010)

Silvia-Adriana Ţicău pateikė žodinį klausimą.

Siim Kallas (Komisijos pirmininko pavaduotojas)atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu, Saïd El Khadraoui S&D frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Roberts Zīle ECR frakcijos vardu, Jacky Hénin GUE/NGL frakcijos vardu, Juozas Imbrasas EFD frakcijos vardu, Luis de Grandes Pascual, Inés Ayala Sender, Marian Harkin, Isabelle Durant, Jacqueline Foster, Jaroslav Paška, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Spyros Danellis, Pat the Cope Gallagher ir Zigmantas Balčytis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo:Gabriel Mato Adrover, Karin Kadenbach, João Ferreira, Angelika Werthmann, Paul Rübig, Seán Kelly ir Inés Ayala Sender.

Kalbėjo Siim Kallas.

Diskusijos baigtos.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 441.628/OJME).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.50 val.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Priedas 1 - Europos Sąjungos pastangos kovoti su korupcija (rašytinis pareiškimas)

Rašytinis pareiškimas Nr. 0002/2010, kurį pateikė Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes ir Bart Staes dėl Europos Sąjungos pastangų kovoti su korupcija (punktas 6 protokolo 6.5.2010 ir P7_TA(2010)0176 18.5.2010), pasirašytas 397 Parlamento narių:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdalena Alvarez, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Rita Borsellino, José Bové, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, William (The Earl of) Dartmouth, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Véronique De Keyser, Luigi de Magistris, Proinsias De Rossa, Tamás Deutsch, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Enikő Győri, Gerald Häfner, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Monika Hohlmeier, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Juan Fernando López Aguilar, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, María Muñiz De Urquiza, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Csaba Őry, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Markus Pieper, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Paulo Rangel, Sylvana Rapti, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Pál Schmitt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Olga Sehnalová, Czesław Adam Siekierski, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Kristian Vigenin, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Paweł Zalewski, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika