Indekss 
Protokols
PDF 257kWORD 158k
Otrdiena, 2010. gada 18. maijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 3.Parlamenta sastāvs
 4.Politisko grupu sastāvs
 5.Budžeta grozījums Nr. 01/2010, I iedaļa — Eiropas Parlaments - 2011. finanšu gada budžeta ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments (debates)
 6.Eiropas Bēgļu fonda izveide laikposmam no 2008. līdz 2013. gadam (grozījumi Padomes Lēmumā Nr. 573/2007/EK) ***I - Migrēšana no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (Regulas (EK) Nr. 1104/2008 grozīšana) - Migrēšana no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (grozījumu izdarīšana Lēmumā 2008/839/TI) - Kopējas ES pārvietošanas programmas izveide (debates)
 7.Attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem paredzētie īpašie pasākumi lauksaimniecības jomā (Regulas (EK) Nr. 247/2006 grozīšana) ***I (debates)
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 124. pants) - Ceļā uz Eiropas ceļu satiksmes drošības telpu — stratēģiskas pamatnostādnes ceļu satiksmes drošībai līdz 2020. gadam (balsošana)
  
8.2.Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izveide ***II (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.3.Ēku energoefektivitāte (pārstrādāta redakcija) ***II (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.4.Eiropas Bēgļu fonda izveide laikposmam no 2008. līdz 2013. gadam (grozījumi Padomes Lēmumā Nr. 573/2007/EK) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.5.Migrēšana no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (Regulas (EK) Nr. 1104/2008 grozīšana) * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.6.Migrēšana no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (grozījumu izdarīšana Lēmumā 2008/839/TI) * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.7. Kopējas ES pārvietošanas programmas izveide (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.8. Pamatprasmes mainīgai pasaulei — darba programmas „Izglītība un apmācība 2010” īstenošana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.9. Uzņēmumu vadības deontoloģiskie aspekti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.10. ES jaunatnes stratēģija — ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.11.Vienlīdzība attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas personas statusā ***II (balsošana)
  
8.12.Tekstilmateriālu nosaukumi un ar tiem saistītā tekstilizstrādājumu marķēšana ***I (balsošana)
  
8.13.Makrofinansiālā palīdzība Ukrainai ***I (balsošana)
  
8.14.Attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem paredzētie īpašie pasākumi lauksaimniecības jomā (Regulas (EK) Nr. 247/2006 grozīšana) ***I (balsošana)
  
8.15. 2011. finanšu gada budžeta ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments (balsošana)
  
8.16. KLP vienkāršošana (balsošana)
  
8.17. Jaunākās norises saistībā ar publisko iepirkumu (balsošana)
  
8.18. ES attīstības politikas saskaņotība un jēdziens „oficiālā attīstības palīdzība plus” (balsošana)
  
8.19. Sodi par nopietniem sociālās jomas noteikumu pārkāpumiem autotransporta nozarē (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Transplantācijai paredzētu cilvēka orgānu kvalitātes un drošības standarti ***I - Rīcības plāns orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā (2009-2015) (debates)
 13.Institucionālie aspekti saistībā ar Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai - Starptautiskās krimināltiesas Romas statūtu pārskatīšanas konference Kampalā (Uganda) (debates)
 14. Stokholmas rīcības plāns (debates)
 15.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 16. Subsidiaritātes un vispārējuma princips sociālo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā ES (debates)
 17. Drošības un preventīvie pasākumi ES ūdeņos esošajās naftas ieguves platformās (debates)
 18. Vulkānisko pelnu radītā krīze (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums - Eiropas Savienības centieni korupcijas apkarošanā (rakstiska deklarācija)


PROTOKOLS

OTRDIENA, 2010. GADA 18. MAIJS

SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglam enta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I.   Reliģijas brīvība Pakistānā

- Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland un Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā - par reliģijas brīvību Pakistānā (B7-0271/2010).

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana un Mara Bizzotto EFD grupas vārdā - par reliģijas brīvību Pakistānā (B7-0272/2010).

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba un Jacek Olgierd Kurski ECR grupas vārdā - par reliģijas brīvību Pakistānā (B7-0273/2010).

- Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska un László Tőkés PPE grupas vārdā - par reliģijas brīvību Pakistānā (B7-0274/2010).

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un Richard Howitt S&D grupas vārdā - par reliģijas brīvību Pakistānā(B7-0275/2010).

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā - par reliģijas brīvību Pakistānā (B7-0276/2010).

- Marie-Christine Vergiat un Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā - par reliģijas brīvību Pakistānā (B7-0277/2010).

II.    Stāvoklis Taizemē

- Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā - par stāvokli Taizemē (B7-0278/2010).

- Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska un László Tőkés PPE grupas vārdā - par Taizemi (B7-0279/2010).

- Véronique De Keyser un Marc Tarabella S&D grupas vārdā - par stāvokli Taizemē (B7-0280/2010).

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Frieda Brepoels un Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā par Taizemi (B7-0281/2010).

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā - par Taizemi (B7-0282/2010).

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Julie Girling, Ryszard Czarnecki un Jacek Olgierd Kurski ECR grupas vārdā - par stāvokli Taizemē (B7-0289/2010).

III.   Birma

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā - par Birmu (B7-0283/2010).

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana un Juozas Imbrasas EFD grupas vārdā - par Birmu (B7-0284/2010).

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska un László Tőkés PPE grupas vārdā - par Birmu (B7-0285/2010).

- Véronique De Keyser un Marc Tarabella S&D grupas vārdā - par stāvokli Birmā (B7-0286/2010).

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā - par Birmu (B7-0287/2010).

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā - par Birmu (B7-0288/2010).

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Julie Girling, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā - par stāvokli Birmā/Mjanmā (B7-0290/2010).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.


3. Parlamenta sastāvs

Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes bija paziņojušas par Caroline Lucas ievēlēšanu Lielbritānijas parlamentā.

Parlaments to pieņēma zināšanai un saskaņā ar 7. panta 2. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās un Reglamenta 4. panta 4. punkta otro daļu paziņoja, ka minētās deputātes vieta ir atbrīvojusies, sākot ar 2010. gada 18. maiju.


4. Politisko grupu sastāvs

Edward McMillan-Scott ir pievienojies ALDE grupai, sākot ar 2010. gada 12. maiju.


5. Budžeta grozījums Nr. 01/2010, I iedaļa — Eiropas Parlaments - 2011. finanšu gada budžeta ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments (debates)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2010 projektu, I iedaļa — Eiropas Parlaments [2010/2045(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Vladimír Maňka (A7-0158/2010).

Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2011. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi [2010/2005(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Helga Trüpel (A7-0134/2010).

Vladimír Maňka un Helga Trüpel iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās José Manuel Fernandes PPE grupas vārdā, Derek Vaughan S&D grupas vārdā, Carl Haglund ALDE grupas vārdā, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā, Lajos Bokros ECR grupas vārdā, Marta Andreasen EFD grupas vārdā, Angelika Werthmann, pie grupām nepiederoša deputāte, Ivailo Kalfin, Alexander Alvaro, Ryszard Czarnecki, Daniël van der Stoep, Ingeborg Gräßle un Geoffrey Van Orden.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bart Staes .

Uzstājās Vladimír Maňka un Helga Trüpel.

Debates tika slēgtas.

Balsojumi:

- Helga Trüpel ziņojums - A7-0134/2010: 2010. gada 18. maija protokola 8.15. punkts.

- Vladimír Maňka ziņojums - A7-0158/2010 : 2010. gada 19. maija protokola 6.5. punkts.


6. Eiropas Bēgļu fonda izveide laikposmam no 2008. līdz 2013. gadam (grozījumi Padomes Lēmumā Nr. 573/2007/EK) ***I - Migrēšana no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (Regulas (EK) Nr. 1104/2008 grozīšana) - Migrēšana no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (grozījumu izdarīšana Lēmumā 2008/839/TI) - Kopējas ES pārvietošanas programmas izveide (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2007/EK, ar ko laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Bēgļu fondu kā daļu no Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 2004/904/EK [COM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Rui Tavares (A7-0125/2010).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1104/2008 par migrēšanu no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) [COM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A7-0126/2010).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Lēmumu 2008/839/TI par migrēšanu no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) [COM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A7-0127/2010).

Ziņojums par kopējas ES pārvietošanas programmas izveidi [COM(2009)0447 - 2009/2240(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Rui Tavares (A7-0131/2010).

Carlos Coelho iepazīstināja ar saviem ziņojumiem.

Uzstājās Alexander Alvaro (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs) un Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Georgios Papanikolaou PPE grupas vārdā un Antonio Masip Hidalgo S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Nadja Hirsch ALDE grupas vārdā, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā un Gerard Batten EFD grupas vārdā.

Rui Tavares iepazīstināja ar saviem ziņojumiem.

Uzstājās Simon Busuttil, Ioan Enciu, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, Salvatore Iacolino, Monika Flašíková Beňová, Indrek Tarand, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume un Franz Obermayr.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Morten Messerschmidt, Roberta Angelilli, Andreas Mölzer, Jaroslav Paška, Martin Ehrenhauser (par iepriekšējām debatēm) un Piotr Borys .

Uzstājās Cecilia Malmström, Carlos Coelho un Rui Tavares.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 18. maija protokola 8.4. punkts, 2010. gada 18. maija protokola 8.5. punkts, 2010. gada 18. maija protokola 8.6. punkts un 2010. gada 18. maija protokola 8.7. punkts.


7. Attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem paredzētie īpašie pasākumi lauksaimniecības jomā (Regulas (EK) Nr. 247/2006 grozīšana) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 247/2006, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem [COM(2009)0510 - C7-0255/2009- 2009/0138(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010).

Luís Paulo Alves iepazīstināja ar ziņojumu.

Sēdes vadītāja pauda nožēlu par to, ka sēdē nepiedalās par lauksaimniecības jautājumiem atbildīgais komisārs Dacian Cioloş .

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Nuno Teixeira (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Maria do Céu Patrão Neves PPE grupas vārdā, Vasilica Viorica Dăncilă S&D grupas vārdā, Riikka Manner ALDE grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Gabriel Mato Adrover, Patrice Tirolien un Albert Deß.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Giovanni La Via, Elie Hoarau, Andreas Mölzer, Diogo Feio, Diane Dodds un Seán Kelly.

Uzstājās Dacian Cioloş (Komisijas loceklis) un Luís Paulo Alves.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 18. maija protokola 8.14. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.35 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.05.)

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 124. pants) - Ceļā uz Eiropas ceļu satiksmes drošības telpu — stratēģiskas pamatnostādnes ceļu satiksmes drošībai līdz 2020. gadam (balsošana)

Pieprasījums apspriesties: Ceļā uz Eiropas ceļu satiksmes drošības telpu — stratēģiskas pamatnostādnes ceļu satiksmes drošībai līdz 2020. gadam.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

Apstiprināts.


8.2. Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izveide ***II (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju [16626/2/2009 - C7-0049/2010- 2009/0027(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Jean Lambert (A7-0118/2010).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu .


8.3. Ēku energoefektivitāte (pārstrādāta redakcija) ***II (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par ēku energoefektivitāti (pārstrādāta redakcija) [05386/3/2010 - C7-0095/2010- 2008/0223(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu .


8.4. Eiropas Bēgļu fonda izveide laikposmam no 2008. līdz 2013. gadam (grozījumi Padomes Lēmumā Nr. 573/2007/EK) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2007/EK, ar ko laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Bēgļu fondu kā daļu no Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 2004/904/EK [COM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Rui Tavares (A7-0125/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu.


8.5. Migrēšana no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (Regulas (EK) Nr. 1104/2008 grozīšana) * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1104/2008 par migrēšanu no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) [COM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A7-0126/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu.


8.6. Migrēšana no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (grozījumu izdarīšana Lēmumā 2008/839/TI) * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Lēmumu 2008/839/TI par migrēšanu no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) [COM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A7-0127/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu.


8.7.  Kopējas ES pārvietošanas programmas izveide (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par kopējas ES pārvietošanas programmas izveidi [2009/2240(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Rui Tavares (A7-0131/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu.


8.8.  Pamatprasmes mainīgai pasaulei — darba programmas „Izglītība un apmācība 2010” īstenošana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par pamatprasmēm mainīgai pasaulei: darba programmas „Izglītība un apmācība 2010” īstenošana - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Maria Badia i Cutchet (A7-0141/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu.


8.9.  Uzņēmumu vadības deontoloģiskie aspekti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par uzņēmumu vadības deontoloģiskajiem aspektiem - Juridiskā komiteja. Referents: Klaus-Heiner Lehne (A7-0135/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu .

Uzstāšanās

Derek Roland Clark pirms balsošanas uzstājās par šim balsojumam paredzēto procedūru.


8.10.  ES jaunatnes stratēģija — ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par ES jaunatnes stratēģiju — ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus [2009/2159(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Georgios Papanikolaou (A7-0113/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu .

Uzstāšanās

Georgios Papanikolaou sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 138. panta 4. punktu.


8.11. Vienlīdzība attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas personas statusā ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par to, kā piemērot vienlīdzīgas attieksmes principu vīriešiem un sievietēm, kas darbojas pašnodarbinātas personas statusā, un ar kuru atceļ Direktīvu 86/613/EEK [17279/3/2009 - C7-0075/2010- 2008/0192(COD)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Astrid Lulling (A7-0146/2010).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem.


8.12. Tekstilmateriālu nosaukumi un ar tiem saistītā tekstilizstrādājumu marķēšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tekstilmateriālu nosaukumiem un ar tiem saistīto tekstilizstrādājumu marķēšanu [COM(2009)0031 - C6-0048/2009- 2009/0006(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Toine Manders (A7-0122/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem.

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts.


8.13. Makrofinansiālā palīdzība Ukrainai ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru paredz makrofinansiālo palīdzību Ukrainai [COM(2009)0580 - C7-0277/2009- 2009/0162(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Vital Moreira (A7-0058/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem.

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts.

Uzstāšanās

Vital Moreira (referents) uzstājās pirms balsošanas.


8.14. Attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem paredzētie īpašie pasākumi lauksaimniecības jomā (Regulas (EK) Nr. 247/2006 grozīšana) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 247/2006, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem [COM(2009)0510 - C7-0255/2009- 2009/0138(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem.

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts.


8.15.  2011. finanšu gada budžeta ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2011. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi [2010/2005(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Helga Trüpel (A7-0134/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts.

Uzstāšanās

Jutta Haug uzstājās pirms balsošanas, lai norādītu uz kļūdu savas grupas balsošanas sarakstā.


8.16.  KLP vienkāršošana (balsošana)

Ziņojums par KLP vienkāršošanu [2009/2155(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Richard Ashworth (A7-0051/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts.


8.17.  Jaunākās norises saistībā ar publisko iepirkumu (balsošana)

Ziņojums par jaunākajām norisēm saistībā ar publisko iepirkumu [2009/2175(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Heide Rühle (A7-0151/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts.


8.18.  ES attīstības politikas saskaņotība un jēdziens „oficiālā attīstības palīdzība plus” (balsošana)

Ziņojums par ES attīstības politikas saskaņotību un jēdzienu „oficiālā attīstības palīdzība plus” [2009/2218(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Franziska Keller (A7-0140/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts.

Uzstāšanās

Filip Kaczmarek PPE grupas vārdā ierosināja mutisku grozījumu 34. punktam, bet to nepieņēma.


8.19.  Sodi par nopietniem sociālās jomas noteikumu pārkāpumiem autotransporta nozarē (balsošana)

Ziņojums par sodiem, kas paredzēti par sociālās jomas noteikumu nopietniem pārkāpumiem autotransporta nozarē [2009/2154(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Hella Ranner (A7-0130/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts.


9. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Rui Tavares ziņojums - A7-0125/2010

Philip Claeys un Zuzana Roithová.

Carlos Coelho ziņojums - A7-0126/2010

Zuzana Roithová .

Rui Tavares ziņojums - A7-0131/2010

Clemente Mastella .

Astrid Lulling ieteikums otrajam lasījumam - A7-0146/2010

Zuzana Roithová un Laima Liucija Andrikienė.

Toine Manders ziņojums - A7-0122/2010

Zuzana Roithová un Morten Løkkegaard.

Luís Paulo Alves ziņojums - A7-0054/2010

Marek Józef Gróbarczyk, Laima Liucija Andrikienė un Mairead McGuinness.

Richard Ashworth ziņojums - A7-0051/2010

Krisztina Morvai, Alfredo Antoniozzi, Peter Jahr, Diane Dodds, Mairead McGuinness, Hannu Takkula un Seán Kelly.

Helga Trüpel ziņojums - A7-0134/2010

Anneli Jäätteenmäki .

Silvia-Adriana Ţicău ieteikums otrajam lasījumam - A7-0124/2010

Sonia Alfano .

Heide Rühle ziņojums - A7-0151/2010

Sonia Alfano un Zuzana Roithová.

Franziska Keller ziņojums - A7-0140/2010

Mairead McGuinness un Seán Kelly.

Hella Ranner ziņojums - A7-0130/2010

Peter van Dalen un Alfredo Antoniozzi.


10. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Izaskun Bilbao Barandica un Adrian Severin norādīja, ka, balsojot par Astrid Lulling ieteikumu otrajam lasījumam (A7-0146/2010), viņu balsošanas iekārtas nedarbojās.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.05 un atsākta plkst. 15.00 .)

SĒDI VADA: Silvana KOCH-MEHRIN
Priekšsēdētāja vietniece

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Jacek Olgierd Kurski ir informējis, ka viņš bija klāt sēdē, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Transplantācijai paredzētu cilvēka orgānu kvalitātes un drošības standarti ***I - Rīcības plāns orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā (2009-2015) (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu kvalitātes un drošības standartiem [COM(2008)0818 - C6-0480/2008- 2008/0238(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010).

Ziņojums par Komisijas paziņojumu „Rīcības plāns orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā (2009-2015). Ciešāka sadarbība starp dalībvalstīm” [COM(2008)0819 - 2009/2104(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010).

Miroslav Mikolášik un Andres Perello Rodriguez iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Trinidad Jiménez García-Herrera (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un John Dalli (Komisijas loceklis).

Uzstājās Cecilia Wikström (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Eva Lichtenberger (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Peter Liese PPE grupas vārdā, Karin Kadenbach S&D grupas vārdā, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā, Satu Hassi Verts/ALE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Anna Rosbach EFD grupas vārdā, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Miroslav Ouzký ECR grupas vārdā, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Kristian Vigenin, Marina Yannakoudakis, Horst Schnellhardt, António Fernando Correia De Campos, James Nicholson, Theodoros Skylakakis, Zbigniew Ziobro un Françoise Grossetête.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās David Casa, Daciana Octavia Sârbu, Izaskun Bilbao Barandica, Frieda Brepoels, Krisztina Morvai, Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ricardo Cortés Lastra, Salvatore Iacolino un Karin Kadenbach.

Uzstājās Trinidad Jiménez García-Herrera, John Dalli, Miroslav Mikolášik un Andres Perello Rodriguez.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 19. maija protokola 6.7. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 16.25 un atsākta plkst. 16.30 .)


SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

13. Institucionālie aspekti saistībā ar Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai - Starptautiskās krimināltiesas Romas statūtu pārskatīšanas konference Kampalā (Uganda) (debates)

Ziņojums par institucionālajiem aspektiem saistībā ar Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai [2009/2241(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Ramón Jáuregui Atondo (A7-0144/2010).

Padomes un Komisijas paziņojumi: Starptautiskās krimināltiesas Romas statūtu pārskatīšanas konference Kampalā (Uganda).

Ramón Jáuregui Atondo iepazīstināja ar ziņojumu.

Diego López Garrido (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Cristian Dan Preda (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Kinga Gál (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Laima Liucija Andrikienė PPE grupas vārdā, Debora Serracchiani S&D grupas vārdā, Andrew Duff ALDE grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Ashley Fox ECR grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Morten Messerschmidt EFD grupas vārdā, Nicole Sinclaire, pie grupām nepiederoša deputāte, Íñigo Méndez de Vigo, Juan Fernando López Aguilar, Marietje Schaake, Gerald Häfner, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Andrew Henry William Brons, Marietta Giannakou, Richard Howitt, Charles Goerens, Konrad Szymański, Csanád Szegedi, Carlo Casini, Maria Eleni Koppa, Filip Kaczmarek, Ana Gomes, Monica Luisa Macovei un Paulo Rangel.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Janusz Władysław Zemke, Monika Flašíková Beňová, Krisztina Morvai, Barbara Matera un Íñigo Méndez de Vigo.

Uzstājās Diego López Garrido, Viviane Reding un Ramón Jáuregui Atondo.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek un László Tőkés PPE grupas vārdā, Richard Howitt, Ana Gomes, Véronique De Keyser un Maria Eleni Koppa S&D grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala un Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat un Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, par Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtu pārskatīšanas konferenci Kampalā, Ugandā (B7-0265/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 19. maija protokola 6.11. punkts.


14.  Stokholmas rīcības plāns (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Stokholmas rīcības plāns.

Diego López Garrido (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā, Kinga Göncz S&D grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Mara Bizzotto EFD grupas vārdā, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Sarah Ludford, Simon Busuttil, Juan Fernando López Aguilar, Nathalie Griesbeck, Stavros Lambrinidis un Ramón Jáuregui Atondo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Salvatore Iacolino, Gerard Batten, Georgios Papanikolaou un Monica Luisa Macovei.

Uzstājās Diego López Garrido un Viviane Reding.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

15. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai ( B7-0211/2010 ).

Jautājums Nr. 17 (Zbigniew Ziobro): Paziņojums par siltumnīcefekta gāzu emisijas augstāku samazinājuma mērķi.

Connie Hedegaard (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Zbigniew Ziobro, Silvia-Adriana Ţicău un Chris Davies .

Jautājums Nr. 18 (Lidia Joanna Geringer de Oedenberg): Komisijas pasākumi autortiesību jomā.

Michel Barnier (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un Silvia-Adriana Ţicău .

Jautājums Nr. 19 (Alan Kelly): ES dalībvalstu reģionālā atbalsta shēmu karte.

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Alan Kelly .

Jautājums Nr. 20 (Bernd Posselt): ES un Ukrainas policijas sadarbība.

Cecilia Malmström atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bernd Posselt .

Jautājums Nr. 21 (Georgios Papanikolaou): Noziedzības pieauguma vilnis Eiropā.

Cecilia Malmström atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Gay Mitchell un Georgios Papanikolaou .

Jautājums Nr. 22 (Pavel Poc): ES kopēja vīzu politika.

Cecilia Malmström atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Pavel Poc .

Jautājums Nr. 23 (Nikolaos Chountis): Turcijas un ES 2009. gada 5. novembra kopējās deklarācijas termiņš.

Cecilia Malmström atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Nikolaos Chountis un Georgios Papanikolaou .

Jautājums Nr. 24 (Sarah Ludford): ES pretterorisma politika un CIP veiktā gūstekņu pārsūtīšana.

Cecilia Malmström atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Sarah Ludford un Janusz Władysław Zemke .

Uzstājās Mairead McGuinness par jautājumu laika norisi.

Jautājums Nr. 25 (Marian Harkin): Uzņēmēji un mazie un vidējie uzņēmumi (MVU).
Jautājums Nr. 26 (Jim Higgins): Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU).
Jautājums Nr. 27 (Gay Mitchell): MVU un darba vietu radīšana.
Jautājums Nr. 28 (Liam Aylward): Eiropas MVU nedēļa.
Jautājums Nr. 29 (Brian Crowley): Pasākumi MVU administratīvo izmaksu samazināšanai.

Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šiem jautājumiem, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marian Harkin, Jim Higgins, Gay Mitchell un Liam Aylward.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.30 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

16.  Subsidiaritātes un vispārējuma princips sociālo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā ES (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski ( O-0062/2010 ) un kuru uzdeva Jan Olbrycht un Lambert van Nistelrooij PPE grupas vārdā, Heide Rühle Verts/ALE grupas vārdā, Oldřich Vlasák ECR grupas vārdā, Peter Simon, Françoise Castex, Evelyne Gebhardt un Proinsias De Rossa S&D grupas vārdā, Ramona Nicole Mănescu un Olle Schmidt ALDE grupas vārdā Komisijai: Subsidiaritātes princips un princips par sociālo sabiedrisko pakalpojumu universālismu Eiropas Savienībā (B7-0218/2010).

Jan Olbrycht, Heide Rühle un Françoise Castex izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

László Andor (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Lambert van Nistelrooij PPE grupas vārdā, Evelyne Gebhardt S&D grupas vārdā, Isabelle Durant Verts/ALE grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Frank Engel, Proinsias De Rossa, Sophie Auconie, Peter Simon, Joachim Zeller, Evelyn Regner, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, António Fernando Correia De Campos un Zigmantas Balčytis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Rareş-Lucian Niculescu, Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo, Anna Záborská un Wojciech Michał Olejniczak.

Uzstājās László Andor

Debates tika slēgtas.


17.  Drošības un preventīvie pasākumi ES ūdeņos esošajās naftas ieguves platformās (debates)

Komisijas paziņojums: Drošības un preventīvie pasākumi ES ūdeņos esošajās naftas ieguves platformās.

Günther Oettinger (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Bogusław Sonik PPE grupas vārdā, Kriton Arsenis S&D grupas vārdā, Corinne Lepage ALDE grupas vārdā, Isabelle Durant Verts/ALE grupas vārdā, Giles Chichester ECR grupas vārdā, Elie Hoarau GUE/NGL grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Elena Oana Antonescu un Marek Józef Gróbarczyk.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Paul Rübig, Saïd El Khadraoui, Karin Kadenbach, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău un Zigmantas Balčytis.

Uzstājās Günther Oettinger .

Debates tika slēgtas.


18.  Vulkānisko pelnu radītā krīze (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski ( O-0061/2010 ) un kuru uzdeva Silvia-Adriana Ţicău TRAN komitejas vārdā Komisijai: Vulkānisko pelnu radītā krīze (B7-0217/2010).

Silvia-Adriana Ţicău izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Marian-Jean Marinescu PPE grupas vārdā, Saïd El Khadraoui S&D grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Roberts Zīle ECR grupas vārdā, Jacky Hénin GUE/NGL grupas vārdā, Juozas Imbrasas EFD grupas vārdā, Luis de Grandes Pascual, Inés Ayala Sender, Marian Harkin, Isabelle Durant, Jacqueline Foster, Jaroslav Paška, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Spyros Danellis, Pat the Cope Gallagher un Zigmantas Balčytis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Gabriel Mato Adrover, Karin Kadenbach, João Ferreira, Angelika Werthmann, Paul Rübig, Seán Kelly un Inés Ayala Sender.

Uzstājās Siim Kallas .

Debates tika slēgtas.


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 441.628/OJME ).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.50.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


1. pielikums - Eiropas Savienības centieni korupcijas apkarošanā (rakstiska deklarācija)

Rakstiska deklarācija Nr. 0002/2010 par Eiropas Savienības centieniem korupcijas apkarošanā (2010. gada 6. maija protokola 6. punkts un 2010. gada 18. maija P7_TA(2010)0176 ), kuru iesnieguši Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes un Bart Staes un kuru parakstījuši 397 deputāti:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdalena Alvarez, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Rita Borsellino, José Bové, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, William (The Earl of) Dartmouth, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Véronique De Keyser, Luigi de Magistris, Proinsias De Rossa, Tamás Deutsch, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Enikő Győri, Gerald Häfner, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Monika Hohlmeier, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Juan Fernando López Aguilar, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, María Muñiz De Urquiza, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Csaba Őry, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Markus Pieper, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Paulo Rangel, Sylvana Rapti, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Pál Schmitt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Olga Sehnalová, Czesław Adam Siekierski, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Kristian Vigenin, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Paweł Zalewski, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika