Index 
Proces-verbal
PDF 271kWORD 167k
Marţi, 18 mai 2010 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 3.Componenţa Parlamentului
 4.Componenţa grupurilor politice
 5.Buget rectificativ 1/2010: secţiunea I - Parlamentul - Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 - secţiunea I - Parlamentul (dezbatere)
 6.Fondul european pentru refugiaţi pentru perioada 2008-2013 (modificarea Deciziei nr. 573/2007/CE) ***I - Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (modificarea Regulamentului (CE) nr. 1104/2008) - Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (modificarea Deciziei 2008/839/JAI) - Crearea unui program comun de reinstalare al UE (dezbatere)
 7.Măsuri specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (modificarea Regulamentului (CE) nr. 247/2006) ***I (dezbatere)
 8.Votare
  
8.1.Cerere de consultare a Comitetului Economic şi Social European: (articolul 124 din Regulamentul de procedură) - Către un spaţiu european de siguranţă rutieră: orientări strategice pentru siguranţa rutieră până în 2020 (vot)
  
8.2.Crearea unui Birou European de Sprijin pentru Azil ***II (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Performanța energetică a clădirilor (reformare) ***II (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Fondul european pentru refugiaţi pentru perioada 2008-2013 (modificarea Deciziei nr. 573/2007/CE a Consiliului) ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.5.Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (modificarea Regulamentului (CE) nr. 1104/2008) * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.6.Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (modificarea Deciziei 2008/839/JAI) * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.7.Crearea unui program comun de reinstalare al UE (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.8.Competenţele cheie pentru o lume în curs de schimbare: implementarea programului de lucru Educație și formare profesională 2010 (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.9.Chestiuni deontologice legate de administrarea societăţilor (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.10.O strategie a UE pentru tineret - investiţie și mobilizare (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.11.Egalitatea de tratament între bărbaţii și femeile care desfășoară o activitate independentă ***II (vot)
  
8.12.Denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare a produselor textile ***I (vot)
  
8.13.Acordarea de asistenţă macrofinanciară Ucrainei ***I (vot)
  
8.14.Măsuri specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (modificarea Regulamentului (CE) nr. 247/2006) ***I (vot)
  
8.15.Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2011 - Secţiunea I - Parlamentul (vot)
  
8.16.Simplificarea PAC (vot)
  
8.17.Noi evoluţii în achiziţiile publice (vot)
  
8.18.Coerenţa politicilor UE în favoarea dezvoltării și conceptul de „asistență oficială pentru dezvoltare plus” (vot)
  
8.19.Sancţiunile pentru încălcările grave ale normelor sociale în transportul rutier (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Standardele de calitate și siguranță referitoare la organele umane destinate transplantului ***I - Planul de acțiune privind donarea și transplantul de organe (2009-2015) (dezbatere)
 13.Aspecte instituţionale ale aderării Uniunii Europene la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale - Conferinţa de revizuire a Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale ce a avut loc în Kampala, Uganda (dezbatere)
 14.Planul de acţiune de la Stockholm (dezbatere)
 15.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 16.Principiul subsidiarităţii şi al universalităţii în cadrul serviciilor sociale publice din UE (dezbatere)
 17.Măsuri de securitate şi prevenire pe platformele petroliere offshore din Uniunea Europeană (dezbatere)
 18.Criza cauzată de norul de cenuşă vulcanică (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 20.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1 - Eforturile Uniunii de combatere a corupţiei (declaraţie scrisă)


PROCES-VERBAL

MARŢI, 18 MAI 2010

A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I.   Libertatea religioasă în Pakistan

- Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland şi Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, privind libertatea religioasă în Pakistan (B7-0271/2010)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana şi Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD, privind libertatea religioasă în Pakistan (B7-0272/2010)

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba şi Jacek Olgierd Kurski, în numele Grupului ECR, privind libertatea religioasă în Pakistan (B7-0273/2010)

- Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska şi László Tőkés, în numele Grupului PPE, privind libertatea religioasă în Pakistan (B7-0274/2010)

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi Richard Howitt, în numele Grupului S&D, privind libertatea religioasă în Pakistan (B7-0275/2010)

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen şi Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, privind libertatea religioasă în Pakistan (B7-0276/2010)

- Marie-Christine Vergiat şi Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL, privind libertatea religioasă în Pakistan (B7-0277/2010)

II.   Situaţia din Thailanda

- Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez şi Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, privind situaţia din Thailanda (B7-0278/2010)

- Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska şi László Tőkés, în numele Grupului PPE, privind Thailanda (B7-0279/2010)

- Véronique De Keyser şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, privind situaţia din Thailanda (B7-0280/2010)

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Frieda Brepoels şi Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE, privind Thailanda (B7-0281/2010)

- Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, privind Thailanda (B7-0282/2010)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Julie Girling, Ryszard Czarnecki şi Jacek Olgierd Kurski, în numele Grupului ECR, privind situaţia din Thailanda (B7-0289/2010)

III.   Birmania

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi şi Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, privind Birmania (B7-0283/2010)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana şi Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD privind Birmania (B7-0284/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska şi László Tőkés, în numele Grupului PPE, privind Birmania (B7-0285/2010)

- Véronique De Keyser şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, privind situaţia din Birmania (B7-0286/2010)

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen şi Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, privind Birmania (B7-0287/2010)

- Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, privind Birmania (B7-0288/2010)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Julie Girling, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski şi Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR, privind situaţia din Birmania/Myanmar (B7-0290/2010)

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 149 din Regulamentul de procedură.


3. Componenţa Parlamentului

Autorităţile competente din Regatul Unit au notificat alegerea dnei Caroline Lucas în Parlamentul britanic.

Parlamentul a luat act de acest fapt şi, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct şi articolul 4 alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură, a constatat existenţa locului vacant cu efect din 18 mai 2010.


4. Componenţa grupurilor politice

Edward McMillan-Scott s-a înscris în Grupul ALDE de la 12 mai 2010.


5. Buget rectificativ 1/2010: secţiunea I - Parlamentul - Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 - secţiunea I - Parlamentul (dezbatere)

Raport referitor la bugetul rectificativ nr. 1/2010 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2010, Secţiunea I - Parlamentul European [2010/2045(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Vladimír Maňka (A7-0158/2010)

Rapoarte referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2011 [2010/2005(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

Vladimír Maňka şi Helga Trüpel şi-au prezentat rapoartele.

Au intervenit: José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE, Derek Vaughan, în numele Grupului S&D, Carl Haglund, în numele Grupului ALDE, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Lajos Bokros, în numele Grupului ECR, Marta Andreasen, în numele Grupului EFD, Angelika Werthmann, deputată neafiliată, Ivailo Kalfin, Alexander Alvaro, Ryszard Czarnecki, Daniël van der Stoep, Ingeborg Gräßle şi Geoffrey Van Orden.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Bart Staes.

Au intervenit: Vladimír Maňka şi Helga Trüpel.

Dezbaterea s-a încheiat.

Voturi:

- Raport Helga Trüpel - A7-0134/2010: punctul 8.15 al PV din 18.5.2010.

- Raport Vladimír Maňka - A7-0158/2010: punctul 6.5 al PV din 19.5.2010.


6. Fondul european pentru refugiaţi pentru perioada 2008-2013 (modificarea Deciziei nr. 573/2007/CE) ***I - Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (modificarea Regulamentului (CE) nr. 1104/2008) - Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (modificarea Deciziei 2008/839/JAI) - Crearea unui program comun de reinstalare al UE (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului european pentru refugiați pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”, precum și de abrogare a Deciziei 2004/904/CE a Consiliului [COM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Rui Tavares (A7-0125/2010)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1104/2008 privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) [COM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

Raport referitor la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Deciziei 2008/839/JAI privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație SIS II) [COM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

Raport referitor la crearea unui program comun de reinstalare al UE [COM(2009)0447 - 2009/2240(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Rui Tavares (A7-0131/2010)

Carlos Coelho şi-a prezentat rapoartele.

Au intervenit: Alexander Alvaro (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG) şi Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Georgios Papanikolaou, în numele Grupului PPE, şi Antonio Masip Hidalgo, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Vicepreşedinte

Au intervenit: Nadja Hirsch, în numele Grupului ALDE, Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, şi Gerard Batten, în numele Grupului EFD.

Rui Tavares şi-a prezentat rapoartele.

Au intervenit: Simon Busuttil, Ioan Enciu, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, Salvatore Iacolino, Monika Flašíková Beňová, Indrek Tarand, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume şi Franz Obermayr.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Morten Messerschmidt, Roberta Angelilli, Andreas Mölzer, Jaroslav Paška, Martin Ehrenhauser (cu privire la dezbaterea precedentă) şi Piotr Borys.

Au intervenit: Cecilia Malmström, Carlos Coelho şi Rui Tavares.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.4 al PV din 18.5.2010, punctul 8.5 al PV din 18.5.2010, punctul 8.6 al PV din 18.5.2010 şi punctul 8.7 al PV din 18.5.2010.


7. Măsuri specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (modificarea Regulamentului (CE) nr. 247/2006) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii [COM(2009)0510 - C7-0255/2009- 2009/0138(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

Luís Paulo Alves şi-a prezentat raportul.

Preşedinta şi-a exprimat regretul faţă de absenţa comisarului Dacian Cioloş, responsabil pentru agricultură.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Nuno Teixeira (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Maria do Céu Patrão Neves, în numele Grupului PPE, Vasilica Viorica Dăncilă, în numele Grupului S&D, Riikka Manner, în numele Grupului ALDE, James Nicholson, în numele Grupului ECR, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Gabriel Mato Adrover, Patrice Tirolien şi Albert Deß.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Giovanni La Via, Elie Hoarau, Andreas Mölzer, Diogo Feio, Diane Dodds şi Seán Kelly.

Au intervenit: Dacian Cioloş (membru al Comisiei) şi Luís Paulo Alves.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.14 al PV din 18.5.2010.

(Şedinţa, suspendată la 11.35 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.05)

A PREZIDAT: Diana WALLIS
Vicepreşedintă


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Cerere de consultare a Comitetului Economic şi Social European: (articolul 124 din Regulamentul de procedură) - Către un spaţiu european de siguranţă rutieră: orientări strategice pentru siguranţa rutieră până în 2020 (vot)

Cerere de consultare privind: Către un spaţiu european de siguranţă rutieră: orientări strategice pentru siguranţa rutieră până în 2020

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Aprobat.


8.2. Crearea unui Birou European de Sprijin pentru Azil ***II (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unui Birou European de Sprijin pentru Azil [16626/2/2009 - C7-0049/2010- 2009/0027(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Jean Lambert (A7-0118/2010)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

POZIŢIA CONSILIULUI

Declarat aprobat.


8.3. Performanța energetică a clădirilor (reformare) ***II (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură pentru adoptarea Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor (reformare) [05386/3/2010 - C7-0095/2010- 2008/0223(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

POZIŢIA CONSILIULUI

Declarat aprobat.


8.4. Fondul european pentru refugiaţi pentru perioada 2008-2013 (modificarea Deciziei nr. 573/2007/CE a Consiliului) ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului european pentru refugiați pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”, precum și de abrogare a Deciziei 2004/904/CE a Consiliului [COM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Rui Tavares (A7-0125/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic.


8.5. Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (modificarea Regulamentului (CE) nr. 1104/2008) * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1104/2008 privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) [COM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic.


8.6. Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (modificarea Deciziei 2008/839/JAI) * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Deciziei 2008/839/JAI privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație SIS II) [COM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic.


8.7. Crearea unui program comun de reinstalare al UE (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la crearea unui program comun de reinstalare al UE [2009/2240(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Rui Tavares (A7-0131/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic.


8.8. Competenţele cheie pentru o lume în curs de schimbare: implementarea programului de lucru Educație și formare profesională 2010 (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Proiect de raport referitor la „Competențele cheie pentru o lume în curs de schimbare: implementarea programului de lucru Educație și formare profesională 2010 - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportoare: Maria Badia i Cutchet (A7-0141/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic.


8.9. Chestiuni deontologice legate de administrarea societăţilor (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la o serie de chestiuni deontologice legate de administrarea societăților - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Klaus-Heiner Lehne (A7-0135/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic.

Intervenţii

Derek Roland Clark, înainte de vot, cu privire la procedura urmată pentru acest vot.


8.10. O strategie a UE pentru tineret - investiţie și mobilizare (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la „O strategie a UE pentru tineret – investiţie şi mobilizare” [2009/2159(INI)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportor: Georgios Papanikolaou (A7-0113/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic.

Intervenţii

Georgios Papanikolaou a făcut o declaraţie pe baza articolului 138 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.


8.11. Egalitatea de tratament între bărbaţii și femeile care desfășoară o activitate independentă ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE [17279/3/2009 - C7-0075/2010- 2008/0192(COD)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI

Declarat aprobat astfel cum a fost modificat.


8.12. Denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare a produselor textile ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare a produselor textile [COM(2009)0031 - C6-0048/2009- 2009/0006(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Toine Manders (A7-0122/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat.

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat.


8.13. Acordarea de asistenţă macrofinanciară Ucrainei ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare de asistență macrofinanciară Ucrainei [COM(2009)0580 - C7-0277/2009- 2009/0162(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Vital Moreira (A7-0058/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat.

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat.

Intervenţii

Vital Moreira (raportor), înainte de vot.


8.14. Măsuri specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (modificarea Regulamentului (CE) nr. 247/2006) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii [COM(2009)0510 - C7-0255/2009- 2009/0138(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat.

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat.


8.15. Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2011 - Secţiunea I - Parlamentul (vot)

Rapoarte referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2011 [2010/2005(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat.

Intervenţii

Jutta Haug, înainte de vot, pentru a semnala o eroare în lista de voturi a grupului său.


8.16. Simplificarea PAC (vot)

Raport referitor la simplificarea PAC [2009/2155(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat.


8.17. Noi evoluţii în achiziţiile publice (vot)

Raport referitor la noile evoluții în achizițiile publice [2009/2175(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Heide Rühle (A7-0151/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat.


8.18. Coerenţa politicilor UE în favoarea dezvoltării și conceptul de „asistență oficială pentru dezvoltare plus” (vot)

Raport referitor la coerenţa politicilor UE în favoarea dezvoltării şi conceptul de „asistenţă oficială pentru dezvoltare plus” [2009/2218(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Franziska Keller (A7-0140/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat.

Intervenţii

Filip Kaczmarek, în numele Grupului PPE, a propus un amendament oral la punctul 34, care nu a fost reţinut.


8.19. Sancţiunile pentru încălcările grave ale normelor sociale în transportul rutier (vot)

Raport referitor la sancțiunile pentru încălcările grave ale normelor sociale în domeniul transportului rutier [2009/2154(INI)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportoare: Hella Ranner (A7-0130/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat.


9. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Rui Tavares - A7-0125/2010

Philip Claeys şi Zuzana Roithová

Raport Carlos Coelho - A7-0126/2010

Zuzana Roithová

Raport Rui Tavares - A7-0131/2010

Clemente Mastella

Recomandare pentru a doua lectură Astrid Lulling A7-0146/2010

Zuzana Roithová şi Laima Liucija Andrikienė

Raport Toine Manders - A7-0122/2010

Zuzana Roithová şi Morten Løkkegaard

Raport Luís Paulo Alves - A7-0054/2010

Marek Józef Gróbarczyk, Laima Liucija Andrikienė şi Mairead McGuinness

Raport Richard Ashworth - A7-0051/2010

Krisztina Morvai, Alfredo Antoniozzi, Peter Jahr, Diane Dodds, Mairead McGuinness, Hannu Takkula şi Seán Kelly

Raport Helga Trüpel - A7-0134/2010

Anneli Jäätteenmäki

Recomandare pentru a doua lectură Silvia-Adriana Ţicău A7-0124/2010

Sonia Alfano

Raport Heide Rühle - A7-0151/2010

Sonia Alfano şi Zuzana Roithová

Raport Franziska Keller - A7-0140/2010

Mairead McGuinness şi Seán Kelly

Raport Hella Ranner - A7-0130/2010

Peter van Dalen şi Alfredo Antoniozzi


10. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Izaskun Bilbao Barandica şi Adrian Severin au anunţat că terminalele lor de vot nu au funcţionat în timpul votului privind Recomandarea pentru a doua lectură a doamnei Astrid Lulling (A7-0146/2010).


(Şedinţa, suspendată la 13.05, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Silvana KOCH-MEHRIN
Vicepreşedintă

11. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Jacek Olgierd Kurski a anunţat că a fost prezent, dar numele său nu figurează pe lista de prezenţă.

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


12. Standardele de calitate și siguranță referitoare la organele umane destinate transplantului ***I - Planul de acțiune privind donarea și transplantul de organe (2009-2015) (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele de calitate și siguranță referitoare la organele umane destinate transplantului [COM(2008)0818 - C6-0480/2008- 2008/0238(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

Raport referitor la Comunicarea Comisiei: intitulată „Planul de acţiune privind donarea şi transplantul de organe (2009-2015): consolidarea cooperării dintre statele membre” [COM(2008)0819 - 2009/2104(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

Miroslav Mikolášik şi Andres Perello Rodriguez şi-au prezentat rapoartele.

Au intervenit: Trinidad Jiménez García-Herrera (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi John Dalli (membru al Comisiei).

Au intervenit: Cecilia Wikström (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Eva Lichtenberger (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Peter Liese, în numele Grupului PPE, Karin Kadenbach, în numele Grupului S&D, Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, Satu Hassi, în numele Grupului Verts/ALE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Anna Rosbach, în numele Grupului EFD, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Miroslav Ouzký, în numele Grupului ECR, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Kristian Vigenin, Marina Yannakoudakis, Horst Schnellhardt, António Fernando Correia De Campos, James Nicholson, Theodoros Skylakakis, Zbigniew Ziobro şi Françoise Grossetête.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: David Casa, Daciana Octavia Sârbu, Izaskun Bilbao Barandica, Frieda Brepoels, Krisztina Morvai, Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ricardo Cortés Lastra, Salvatore Iacolino şi Karin Kadenbach.

Au intervenit: Trinidad Jiménez García-Herrera, John Dalli, Miroslav Mikolášik şi Andres Perello Rodriguez.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 19.5.2010.

(Şedinţa, suspendată la 16.25, a fost reluată la 16.30.)


A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

13. Aspecte instituţionale ale aderării Uniunii Europene la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale - Conferinţa de revizuire a Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale ce a avut loc în Kampala, Uganda (dezbatere)

Raport referitor la aspectele instituţionale ale aderării Uniunii Europene la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale [2009/2241(INI)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportor: Ramón Jáuregui Atondo (A7-0144/2010)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Conferinţa de revizuire a Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale ce a avut loc în Kampala, Uganda

Ramón Jáuregui Atondo şi-a prezentat raportul.

Diego López Garrido (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Cristian Dan Preda (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Kinga Gál (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE, Debora Serracchiani, în numele Grupului S&D, Andrew Duff, în numele Grupului ALDE, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Morten Messerschmidt, în numele Grupului EFD, Nicole Sinclaire, neafiliată, Íñigo Méndez de Vigo, Juan Fernando López Aguilar, Marietje Schaake, Gerald Häfner, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Andrew Henry William Brons, Marietta Giannakou, Richard Howitt, Charles Goerens, Konrad Szymański, Csanád Szegedi, Carlo Casini, Maria Eleni Koppa, Filip Kaczmarek, Ana Gomes, Monica Luisa Macovei şi Paulo Rangel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Janusz Władysław Zemke, Monika Flašíková Beňová, Krisztina Morvai, Barbara Matera şi Íñigo Méndez de Vigo.

Au intervenit: Diego López Garrido, Viviane Reding şi Ramón Jáuregui Atondo.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek şi László Tőkés, în numele Grupului PPE, Richard Howitt, Ana Gomes, Véronique De Keyser şi Maria Eleni Koppa, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala şi Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat şi Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, privind Conferința de revizuire a Statutului de la Roma al Tribunalului Penal Internațional, de la Kampala, Uganda (B7-0265/2010)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.11 al PV din 19.5.2010.


14. Planul de acţiune de la Stockholm (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Planul de acţiune de la Stockholm

Diego López Garrido (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, Kinga Göncz, în numele Grupului S&D, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Sarah Ludford, Simon Busuttil, Juan Fernando López Aguilar, Nathalie Griesbeck, Stavros Lambrinidis şi Ramón Jáuregui Atondo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Salvatore Iacolino, Gerard Batten, Georgios Papanikolaou şi Monica Luisa Macovei.

Au intervenit: Diego López Garrido şi Viviane Reding.

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

15. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)

Parlamentul a examinat o serie de întrebări adresate Comisiei (B7-0211/2010).

Întrebarea 17 (Zbigniew Ziobro): Comunicare privind obiective mai ambiţioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Connie Hedegaard (membră a Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Zbigniew Ziobro, Silvia-Adriana Ţicău şi Chris Davies.

Întrebarea 18 (Lidia Joanna Geringer de Oedenberg): Acțiunile Comisiei în domeniul drepturilor de autor.

Michel Barnier (membru al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi Silvia-Adriana Ţicău.

Întrebarea 19 (Alan Kelly): Harta ajutoarelor de stat a UE.

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Alan Kelly.

Întrebarea 20 (Bernd Posselt): Cooperarea poliţienească dintre UE şi Ucraina.

Cecilia Malmström a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Bernd Posselt.

Întrebarea 21 (Georgios Papanikolaou): Creșterea explozivă a criminalității în Europa.

Cecilia Malmström a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Gay Mitchell şi Georgios Papanikolaou.

Întrebarea 22 (Pavel Poc): Politica comună a UE în domeniul vizelor.

Cecilia Malmström a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Pavel Poc.

Întrebarea 23 (Nikolaos Chountis): Aspecte nesoluţionate privind declaraţia comună Turcia-UE din 5 noiembrie 2009.

Cecilia Malmström a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Nikolaos Chountis şi Georgios Papanikolaou.

Întrebarea 24 (Sarah Ludford): Politicile UE de combatere a terorismului și programul de extrădări al CIA.

Cecilia Malmström a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Sarah Ludford şi Janusz Władysław Zemke.

A intervenit Mairead McGuinness privind desfăşurarea timpului afectat întrebărilor.

Întrebarea 25 (Marian Harkin): Intreprinzători şi IMM-uri.
Întrebarea 26 (Jim Higgins): IMM-urile.
Întrebarea 27 (Gay Mitchell): IMM-urile și crearea de locuri de muncă.
Întrebarea 28 (Liam Aylward): Săptămâna europeană a IMM-urilor.
Întrebarea 29 (Brian Crowley): Măsuri de reducere a costurilor administrative ale IMM-urilor.

Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns întrebărilor, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Marian Harkin, Jim Higgins, Gay Mitchell şi Liam Aylward.

Întrebările la care nu s-a răspuns din lipsă de timp vor primi răspunsuri scrise (a se vedea Anexa Stenogramei).

Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 20.30, a fost reluată la 21.00.)

A PREZIDAT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

16. Principiul subsidiarităţii şi al universalităţii în cadrul serviciilor sociale publice din UE (dezbatere)

Întrebare orală (O-0062/2010) adresată de Jan Olbrycht şi Lambert van Nistelrooij, în numele Grupului PPE, Heide Rühle, în numele Grupului Verts/ALE, Oldřich Vlasák, în numele Grupului ECR, Peter Simon, Françoise Castex, Evelyne Gebhardt şi Proinsias De Rossa, în numele Grupului S&D, Ramona Nicole Mănescu şi Olle Schmidt, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Principiul subsidiarităţii şi universalitatea serviciilor sociale publice în UE (B7-0218/2010)

Jan Olbrycht, Heide Rühle şi Françoise Castex au dezvoltat întrebarea orală.

László Andor (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală.

Au intervenit: Lambert van Nistelrooij, în numele Grupului PPE, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D, Isabelle Durant, în numele Grupului Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Frank Engel, Proinsias De Rossa, Sophie Auconie, Peter Simon, Joachim Zeller, Evelyn Regner, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, António Fernando Correia De Campos şi Zigmantas Balčytis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Rareş-Lucian Niculescu, Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo, Anna Záborská şi Wojciech Michał Olejniczak.

A intervenit László Andor.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Măsuri de securitate şi prevenire pe platformele petroliere offshore din Uniunea Europeană (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Măsuri de securitate şi prevenire pe platformele petroliere offshore din Uniunea Europeană

Günther Oettinger (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, Kriton Arsenis, în numele Grupului S&D, Corinne Lepage, în numele Grupului ALDE, Isabelle Durant, în numele Grupului Verts/ALE, Giles Chichester, în numele Grupului ECR, Elie Hoarau, în numele Grupului GUE/NGL, Hans-Peter Martin, neafiliat, Elena Oana Antonescu şi Marek Józef Gróbarczyk.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Paul Rübig, Saïd El Khadraoui, Karin Kadenbach, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău şi Zigmantas Balčytis.

A intervenit Günther Oettinger.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Criza cauzată de norul de cenuşă vulcanică (dezbatere)

Întrebare orală (O-0061/2010) adresată de Silvia-Adriana Ţicău, în numele Comisiei TRAN, Comisiei: Criza cenuşii vulcanice (B7-0217/2010)

Silvia-Adriana Ţicău a dezvoltat întrebarea orală.

Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală.

Au intervenit: Marian-Jean Marinescu, în numele Grupului PPE, Saïd El Khadraoui, în numele Grupului S&D, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD, Luis de Grandes Pascual, Inés Ayala Sender, Marian Harkin, Isabelle Durant, Jacqueline Foster, Jaroslav Paška, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Spyros Danellis, Pat the Cope Gallagher şi Zigmantas Balčytis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Gabriel Mato Adrover, Karin Kadenbach, João Ferreira, Angelika Werthmann, Paul Rübig, Seán Kelly şi Inés Ayala Sender.

A intervenit: Siim Kallas.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 441.628/OJME).


20. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.50.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Anexa 1 - Eforturile Uniunii de combatere a corupţiei (declaraţie scrisă)

Declaraţie scrisă nr. 0002/2010 depusă de Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes şi Bart Staes privind eforturile Uniunii de combatere a corupţiei [punctul 6 al PV din 6.5.2010 şi P7_TA(2010)0176 din 18.5.2010], semnată de 397 de deputaţi:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdalena Alvarez, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Rita Borsellino, José Bové, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, William (The Earl of) Dartmouth, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Véronique De Keyser, Luigi de Magistris, Proinsias De Rossa, Tamás Deutsch, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Enikő Győri, Gerald Häfner, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Monika Hohlmeier, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Juan Fernando López Aguilar, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, María Muñiz De Urquiza, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Csaba Őry, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Markus Pieper, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Paulo Rangel, Sylvana Rapti, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Pál Schmitt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Olga Sehnalová, Czesław Adam Siekierski, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Kristian Vigenin, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Paweł Zalewski, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate