Zoznam 
Zápisnica
PDF 267kWORD 158k
Utorok, 18. mája 2010 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Zloženie politických skupín
 5.Opravný rozpočet č. 1/2010: Oddiel I – Parlament - Odhad príjmov a výdavkov na rok 2011 – oddiel I – Európsky parlament (rozprava)
 6.Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 (zmena a doplnenie rozhodnutia Rady č. 573/2007/ES) ***I - Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) [zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1104/2008] - Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (zmena a doplnenie rozhodnutia 2008/839/SVV) - Vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie (rozprava)
 7.Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 247/2006) ***I (rozprava)
 8.Hlasovanie
  
8.1.Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom (článok 117 rokovacieho poriadku) (hlasovanie) - Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: strategické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky do roku 2020
  
8.2.Zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl ***II (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Energetická hospodárnosť budov (prepracované znenie) ***II (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 (zmena a doplnenie rozhodnutia Rady č. 573/2007/ES) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) [zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1104/2008] * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.6.Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (zmena a doplnenie rozhodnutia 2008/839/SVV) * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.7.Vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.8.Kľúčové kompetencie pre meniaci sa svet: realizácia pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.9.Deontologické otázky týkajúce sa riadenia spoločností (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.10.Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.11.Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby ***II (hlasovanie)
  
8.12.Názvy textílií a súvisiace označovanie textilných výrobkov etiketami ***I (hlasovanie)
  
8.13.Makrofinančná pomoc Ukrajine ***I (hlasovanie)
  
8.14.Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 247/2006) ***I (hlasovanie)
  
8.15.Odhad príjmov a výdavkov na rok 2011 – oddiel I – Európsky parlament (hlasovanie)
  
8.16.Zjednodušenie SPP (hlasovanie)
  
8.17.Nový vývoj v oblasti verejného obstarávania (hlasovanie)
  
8.18.Súdržnosť politík EÚ v záujme rozvoja a koncepcia Oficiálna rozvojová pomoc plus (hlasovanie)
  
8.19.Sankcie za závažné porušenia pravidiel v sociálnej oblasti týkajúcich sa cestnej dopravy (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Normy kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu ***I - Akčný plán v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov (2009 – 2015) (rozprava)
 13.Inštitucionálne aspekty pristúpenia Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - Konferencia o preskúmaní Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu v Kampale (Uganda) (rozprava)
 14.Štokholmský akčný plán (rozprava)
 15.Hodina otázok (pre Komisiu)
 16.Zásada subsidiarity a všeobecnosti sociálnych služieb vo verejnom záujme v EÚ (rozprava)
 17.Bezpečnostné a preventívne opatrenia na morských ropných plošinách (rozprava)
 18.Kríza vyvolaná sopečným popolom (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Úsilie Európskej únie v boji proti korupcii (písomné vyhlásenie)


ZÁPISNICA

UTOROK 18. MÁJA 2010

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Sloboda náboženstva v Pakistane

- Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland a Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE o slobode náboženstva v Pakistane (B7-0271/2010)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana a Mara Bizzotto v mene skupiny EFD o slobode náboženstva v Pakistane (B7-0272/2010)

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba a Jacek Olgierd Kurski v mene skupiny ECR o slobode náboženstva v Pakistane (B7-0273/2010)

- Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska a László Tőkés v mene skupiny PPE o slobode náboženstva v Pakistane (B7-0274/2010)

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Richard Howitt v mene skupiny S&D o slobode náboženstva v Pakistane (B7-0275/2010)

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE o slobode náboženstva v Pakistane (B7-0276/2010)

- Marie-Christine Vergiat a Eva-Britt Svensson v mene skupiny GUE/NGL o slobode náboženstva v Pakistane (B7-0277/2010)

II.   Situácia v Thajsku

- Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE o situácii v Thajsku (B7-0278/2010)

- Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska a László Tőkés v mene skupiny PPE o situácii v Thajsku (B7-0279/2010)

- Véronique De Keyser a Marc Tarabella v mene skupiny S&D o situácii v Thajsku(B7-0280/2010)

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Frieda Brepoels a Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE o situácii v Thajsku (B7-0281/2010)

- Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL o situácii v Thajsku (B7-0282/2010)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Julie Girling, Ryszard Czarnecki a Jacek Olgierd Kurski v mene skupiny ECR o situácii v Thajsku (B7-0289/2010)

III.   Mjanmarsko

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE o Mjanmarsku (B7-0283/2010)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana a Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD o Mjanmarsku (B7-0284/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska a László Tőkés v mene skupiny PPE o Mjanmarsku (B7-0285/2010)

- Véronique De Keyser a Marc Tarabella v mene skupiny S&D o situácii Mjanmarsku (B7-0286/2010)

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE o Mjanmarsku (B7-0287/2010)

- Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL o Mjanmarsku (B7-0288/2010)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Julie Girling, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski a Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR o situácii Mjanmarsku (B7-0290/2010)

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.


3. Zloženie Parlamentu

Príslušné orgány Spojeného kráľovstva oznámili, že Caroline Lucas bola zvolená za poslankyňu britského parlamentu.

Parlament vzal túto skutočnosť na vedomie a v súlade s článkom 7 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a s článkom 4 ods. 4 druhým pododsekom rokovacieho poriadku konštatoval uvoľnenie jej mandátu s účinnosťou od 18. mája 2010.


4. Zloženie politických skupín

Edward McMillan-Scott vstúpil do skupiny ALDE s účinnosťou od 12. mája 2010.


5. Opravný rozpočet č. 1/2010: Oddiel I – Parlament - Odhad príjmov a výdavkov na rok 2011 – oddiel I – Európsky parlament (rozprava)

Správa o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2010 na rozpočtový rok 2010, oddiel I – Európsky parlament [2010/2045(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Vladimír Maňka (A7-0158/2010)

Správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2011 [2010/2005(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa Helga Trüpel (A7-0134/2010)

Vladimír Maňka a Helga Trüpel uviedli svoje správy

Vystúpili títo poslanci: José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE, Derek Vaughan v mene skupiny S&D, Carl Haglund v mene skupiny ALDE, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Lajos Bokros v mene skupiny ECR, Marta Andreasen v mene skupiny EFD, Angelika Werthmann nezaradená poslankyňa, Ivailo Kalfin, Alexander Alvaro, Ryszard Czarnecki, Daniël van der Stoep, Ingeborg Gräßle a Geoffrey Van Orden.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Bart Staes.

Vystúpili títo poslanci: Vladimír Maňka a Helga Trüpel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie:

- Správa: Helga Trüpel - A7-0134/2010: bod 8.15 zápisnice zo dňa 18.5.2010.

- Správa: Vladimír Maňka - A7-0158/2010: bod 6.5 zápisnice zo dňa 18.5.2010.


6. Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 (zmena a doplnenie rozhodnutia Rady č. 573/2007/ES) ***I - Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) [zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1104/2008] - Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (zmena a doplnenie rozhodnutia 2008/839/SVV) - Vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2004/904/ES [COM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Rui Tavares (A7-0125/2010)

Správa k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1104/2008 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) [COM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Carlos Coelho (A7-0126/2010)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2008/839/SVV o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) [COM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Carlos Coelho (A7-0127/2010)

Správa o vytvorení spoločného programu EÚ pre presídľovanie [COM(2009)0447 - 2009/2240(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Rui Tavares (A7-0131/2010)

Carlos Coelho uviedol správy.

V rozprave vystúpili: Alexander Alvaro (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko) a Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Georgios Papanikolaou v mene skupiny PPE a Antonio Masip Hidalgo v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Nadja Hirsch v mene skupiny ALDE, Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL a Gerard Batten v mene skupiny EFD.

Rui Tavares uviedol správy.

Vystúpili títo poslanci: Simon Busuttil, Ioan Enciu, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, Salvatore Iacolino, Monika Flašíková Beňová, Indrek Tarand, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume a Franz Obermayr.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Morten Messerschmidt, Roberta Angelilli, Andreas Mölzer, Jaroslav Paška, Martin Ehrenhauser (k predchádzajúcej rozprave) a Piotr Borys.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström, Carlos Coelho a Rui Tavares.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 18.5.2010, bod 8.5 zápisnice zo dňa 18.5.2010, bod 8.6 zápisnice zo dňa 18.5.2010 a bod 8.7 zápisnice zo dňa 18.5.2010.


7. Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 247/2006) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 247/2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie [COM(2009)0510 - C7-0255/2009- 2009/0138(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

Luís Paulo Alves uviedol správu.

Predsedníčka vyjadrila poľutovanie nad neprítomnosťou komisára Daciana Cioloşa, ktorý zodpovedá za oblasť poľnohospodárstva.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Nuno Teixeira (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Maria do Céu Patrão Neves v mene skupiny PPE, Vasilica Viorica Dăncilă v mene skupiny S&D, Riikka Manner v mene skupiny ALDE, James Nicholson v mene skupiny ECR, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Gabriel Mato Adrover, Patrice Tirolien a Albert Deß.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Giovanni La Via, Elie Hoarau, Andreas Mölzer, Diogo Feio, Diane Dodds a Seán Kelly.

V rozprave vystúpili: Dacian Cioloş (člen Komisie) a Luís Paulo Alves.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.14 zápisnice zo dňa 18.5.2010.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.35 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom (článok 117 rokovacieho poriadku) (hlasovanie) - Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: strategické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky do roku 2020

Žiadosť o konzultáciu: Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: strategické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky do roku 2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Schválené.


8.2. Zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl ***II (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskeho podporného úradu pre azyl [16626/2/2009 - C7-0049/2010- 2009/0027(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Jean Lambert (A7-0118/2010)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený.


8.3. Energetická hospodárnosť budov (prepracované znenie) ***II (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania o pozícii prijatej Radou v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie) [05386/3/2010 - C7-0095/2010- 2008/0223(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený.


8.4. Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 (zmena a doplnenie rozhodnutia Rady č. 573/2007/ES) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2004/904/ES [COM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Rui Tavares (A7-0125/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní.


8.5. Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) [zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1104/2008] * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1104/2008 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) [COM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Carlos Coelho (A7-0126/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní.


8.6. Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (zmena a doplnenie rozhodnutia 2008/839/SVV) * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2008/839/SVV o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) [COM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Carlos Coelho (A7-0127/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní.


8.7. Vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o vytvorení spoločného programu EÚ pre presídľovanie [2009/2240(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Rui Tavares (A7-0131/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní.


8.8. Kľúčové kompetencie pre meniaci sa svet: realizácia pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o kľúčových kompetenciách pre meniaci sa svet: realizácia pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010 - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa Maria Badia i Cutchet (A7-0141/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní.


8.9. Deontologické otázky týkajúce sa riadenia spoločností (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o deontologických otázkach týkajúcich sa riadenia spoločností - Výbor pre právne veci. Spravodajca Klaus-Heiner Lehne (A7-0135/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní.

Vystúpenia:

Derek Roland Clark pred hlasovaním k postupu uplatnenému na dané hlasovanie.


8.10. Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o stratégii EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže [2009/2159(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca Georgios Papanikolaou (A7-0113/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní.

Vystúpenia:

__[A6286]__ vystúpil s vyhlásením na základe článku 138 ods. 4 rokovacieho poriadku.


8.11. Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania o pozícii prijatej Radou v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice 86/613/EHS [17279/3/2009 - C7-0075/2010- 2008/0192(COD)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa Astrid Lulling (A7-0146/2010)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení.


8.12. Názvy textílií a súvisiace označovanie textilných výrobkov etiketami ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o názvoch textílií a súvisiacom označovaní textilných výrobkov etiketami [COM(2009)0031 - C6-0048/2009- 2009/0006(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca Toine Manders (A7-0122/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení.

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý.


8.13. Makrofinančná pomoc Ukrajine ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine [COM(2009)0580 - C7-0277/2009- 2009/0162(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Vital Moreira (A7-0058/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení.

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý.

Vystúpenia:

Vital Moreira (spravodajca) pred hlasovaním.


8.14. Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 247/2006) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 247/2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie [COM(2009)0510 - C7-0255/2009- 2009/0138(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení.

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý.


8.15. Odhad príjmov a výdavkov na rok 2011 – oddiel I – Európsky parlament (hlasovanie)


Správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2011 [2010/2005(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa Helga Trüpel (A7-0134/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý.

Vystúpenia:

Jutta Haug pred hlasovaním, aby oznámila, že v zozname hlasovania jej skupiny sa nachádza chyba.


8.16. Zjednodušenie SPP (hlasovanie)

Správa o zjednodušovaní SPP [2009/2155(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Richard Ashworth (A7-0051/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý.


8.17. Nový vývoj v oblasti verejného obstarávania (hlasovanie)

Správa o novom vývoji v oblasti verejného obstarávania [2009/2175(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Heide Rühle (A7-0151/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý.


8.18. Súdržnosť politík EÚ v záujme rozvoja a koncepcia Oficiálna rozvojová pomoc plus (hlasovanie)

Správa o súdržnosti politík EÚ v záujme rozvoja a o koncepcii Oficiálna rozvojová pomoc plus [2009/2218(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa Franziska Keller (A7-0140/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý.

Vystúpenia:

Filip Kaczmarek v mene skupiny PPE predniesol ústny PDN k odseku 34, ktorý nebol schválený.


8.19. Sankcie za závažné porušenia pravidiel v sociálnej oblasti týkajúcich sa cestnej dopravy (hlasovanie)

Správa o sankciách za závažné porušenia pravidiel v sociálnej oblasti týkajúcich sa cestnej dopravy [2009/2154(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa Hella Ranner (A7-0130/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý.


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Rui Tavares - A7-0125/2010

Philip Claeys a Zuzana Roithová

Správa: Carlos Coelho - A7-0126/2010

Zuzana Roithová

Správa: Rui Tavares - A7-0131/2010

Clemente Mastella

Odporúčanie do druhého čítania Astrid Lulling A7-0146/2010

Zuzana Roithová a Laima Liucija Andrikienė

Správa: Toine Manders - A7-0122/2010

Zuzana Roithová a Morten Løkkegaard

Správa: Luís Paulo Alves - A7-0054/2010

Marek Józef Gróbarczyk, Laima Liucija Andrikienė a Mairead McGuinness

Správa: Richard Ashworth - A7-0051/2010

Krisztina Morvai, Alfredo Antoniozzi, Peter Jahr, Diane Dodds, Mairead McGuinness, Hannu Takkula a Seán Kelly

Správa: Helga Trüpel - A7-0134/2010

Anneli Jäätteenmäki

Odporúčanie do druhého čítania Silvia-Adriana Ţicău A7-0124/2010

Sonia Alfano

Správa: Heide Rühle - A7-0151/2010

Sonia Alfano a Zuzana Roithová

Správa: Franziska Keller - A7-0140/2010

Mairead McGuinness a Seán Kelly

Správa: Hella Ranner - A7-0130/2010

Peter van Dalen a Alfredo Antoniozzi


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Izaskun Bilbao Barandica a Adrian Severin oznámili, že ich hlasovacie zariadenie nefungovalo počas hlasovania o odporúčaní do druhého čítania: Astrid Lulling (A7-0146/2010).


(Rokovanie bolo prerušené o 13.05 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Silvana KOCH-MEHRIN
podpredsedníčka

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Jacek Olgierd Kurski informoval predsedníctvo, že bol prítomný, ale že jeho meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Normy kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu ***I - Akčný plán v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov (2009 – 2015) (rozprava)

Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu [COM(2008)0818 - C6-0480/2008- 2008/0238(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

Správa o oznámení Komisie: Akčný plán v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov (2009 – 2015): posilnená spolupráca medzi členskými štátmi [COM(2008)0819 - 2009/2104(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

Miroslav Mikolášik a Andres Perello Rodriguez uviedli svoje správy

V rozprave vystúpili: Trinidad Jiménez García-Herrera (úradujúca predsedníčka Rady) a John Dalli (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cecilia Wikström (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Eva Lichtenberger (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Peter Liese v mene skupiny PPE, Karin Kadenbach v mene skupiny S&D, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, Satu Hassi v mene skupiny Verts/ALE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Anna Rosbach v mene skupiny EFD, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Miroslav Ouzký v mene skupiny ECR, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Kristian Vigenin, Marina Yannakoudakis, Horst Schnellhardt, António Fernando Correia De Campos, James Nicholson, Theodoros Skylakakis, Zbigniew Ziobro a Françoise Grossetête.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili David Casa, Daciana Octavia Sârbu, Izaskun Bilbao Barandica, Frieda Brepoels, Krisztina Morvai, Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ricardo Cortés Lastra, Salvatore Iacolino a Karin Kadenbach.

V rozprave vystúpili: Trinidad Jiménez García-Herrera, John Dalli, Miroslav Mikolášik a Andres Perello Rodriguez.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 19.5.2010.

(Rokovanie bolo prerušené o 16.25 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 16.30 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

13. Inštitucionálne aspekty pristúpenia Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - Konferencia o preskúmaní Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu v Kampale (Uganda) (rozprava)

Správa o inštitucionálnych aspektoch pristúpenia Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd [2009/2241(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Ramón Jáuregui Atondo (A7-0144/2010)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Konferencia o preskúmaní Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu v Kampale (Uganda)

Ramón Jáuregui Atondo uviedol správu.

Diego López Garrido (úradujúci predseda Rady) a Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Kinga Gál (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Laima Liucija Andrikienė v mene skupiny PPE, Debora Serracchiani v mene skupiny S&D, Andrew Duff v mene skupiny ALDE, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Ashley Fox v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Morten Messerschmidt v mene skupiny EFD, Nicole Sinclaire nezaradená poslankyňa, Íñigo Méndez de Vigo, Juan Fernando López Aguilar, Marietje Schaake, Gerald Häfner, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Andrew Henry William Brons, Marietta Giannakou, Richard Howitt, Charles Goerens, Konrad Szymański, Csanád Szegedi, Carlo Casini, Maria Eleni Koppa, Filip Kaczmarek, Ana Gomes, Monica Luisa Macovei a Paulo Rangel.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Milan Zver, Janusz Władysław Zemke, Monika Flašíková Beňová, Krisztina Morvai, Barbara Matera a Íñigo Méndez de Vigo.

V rozprave vystúpili: Diego López Garrido, Viviane Reding a Ramón Jáuregui Atondo.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 110 odsek 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek a László Tőkés v mene skupiny PPE, Richard Howitt, Ana Gomes, Véronique De Keyser a Maria Eleni Koppa v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala a Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat a Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL o konferencii o preskúmaní Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu v Kampale v Ugande (B7-0265/2010)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.11 zápisnice zo dňa 19.5.2010.


14. Štokholmský akčný plán (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Štokholmský akčný plán

Diego López Garrido (úradujúci predseda Rady) a Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Kinga Göncz v mene skupiny S&D, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Mara Bizzotto v mene skupiny EFD, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Sarah Ludford, Simon Busuttil, Juan Fernando López Aguilar, Nathalie Griesbeck, Stavros Lambrinidis a Ramón Jáuregui Atondo.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Salvatore Iacolino, Gerard Batten, Georgios Papanikolaou a Monica Luisa Macovei.

V rozprave vystúpili: Diego López Garrido a Viviane Reding.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

15. Hodina otázok (pre Komisiu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B7-0211/2010).

Otázka č. 17 (Zbigniew Ziobro): Oznámenie o stanovení vyššieho cieľa zníženia emisií skleníkových plynov.

Connie Hedegaard (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Zbigniew Ziobro, Silvia-Adriana Ţicău a Chris Davies.

Otázka č. 18 (Lidia Joanna Geringer de Oedenberg): Činnosť Komisie v oblasti autorských práv.

Michel Barnier (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Silvia-Adriana Ţicău.

Otázka č. 19 (Alan Kelly): Mapa štátnej pomoci EÚ.

Cecilia Malmström (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Alan Kelly.

Otázka č. 20 (Bernd Posselt): Policajná spolupráca medzi EÚ a Ukrajinou.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Bernd Posselt.

Otázka č. 21 (Georgios Papanikolaou): Prudký nárast kriminality v Európe.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Gay Mitchell a Georgios Papanikolaou.

Otázka č. 22 (Pavel Poc): Spoločná vízová politika EÚ.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Pavel Poc.

Otázka č. 23 (Nikolaos Chountis): Termíny týkajúce sa spoločného vyhlásenia Turecka a EÚ z 5. novembra 2009.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Nikolaos Chountis a Georgios Papanikolaou.

Otázka č. 24 (Sarah Ludford): Politiky EÚ na boj proti terorizmu a vydávanie podozrivých CIA.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Sarah Ludford a Janusz Władysław Zemke.

V rozprave vystúpil Mairead McGuinness k priebehu hodiny otázok.

Otázka č. 25 (Marian Harkin): Podnikatelia a malé a stredné podniky.
Otázka č. 26 (Jim Higgins): Malé a stredné podniky.
Otázka č. 27 (Gay Mitchell): Malé a stredné podniky a vytváranie pracovných miest.
Otázka č. 28 (Liam Aylward): Európsky týždeň malých a stredných podnikov (MSP).
Otázka č. 29 (Brian Crowley): Opatrenia na zníženie administratívnych nákladov pre MSP.

Antonio Tajani (podpredseda Komisie) odpovedal na otázky, ako aj na doplňujúce otázky, ktoré položili Marian Harkin, Jim Higgins, Gay Mitchell a Liam Aylward.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 20.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

16. Zásada subsidiarity a všeobecnosti sociálnych služieb vo verejnom záujme v EÚ (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0062/2010) , ktorú položili Jan Olbrycht a Lambert van Nistelrooij v mene skupiny PPE, Heide Rühle v mene skupiny Verts/ALE, Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR, Peter Simon, Françoise Castex, Evelyne Gebhardt a Proinsias De Rossa v mene skupiny S&D, Ramona Nicole Mănescu a Olle Schmidt v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Zásada subsidiarity a všeobecnosti sociálnych služieb vo verejnom záujme v EÚ (B7-0218/2010)

Jan Olbrycht, Heide Rühle a Françoise Castex rozvinuli otázku na ústne zodpovedanie.

László Andor (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Lambert van Nistelrooij v mene skupiny PPE, Evelyne Gebhardt v mene skupiny S&D, Isabelle Durant v mene skupiny Verts/ALE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Frank Engel, Proinsias De Rossa, Sophie Auconie, Peter Simon, Joachim Zeller, Evelyn Regner, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, António Fernando Correia De Campos a Zigmantas Balčytis.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Rareş-Lucian Niculescu, Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo, Anna Záborská a Wojciech Michał Olejniczak.

V rozprave vystúpil László Andor.

Rozprava sa skončila.


17. Bezpečnostné a preventívne opatrenia na morských ropných plošinách (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Bezpečnostné a preventívne opatrenia na morských ropných plošinách

Günther Oettinger (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Bogusław Sonik v mene skupiny PPE, Kriton Arsenis v mene skupiny S&D, Corinne Lepage v mene skupiny ALDE, Isabelle Durant v mene skupiny Verts/ALE, Giles Chichester v mene skupiny ECR, Elie Hoarau v mene skupiny GUE/NGL, Hans-Peter Martin nezaradený poslanec, Elena Oana Antonescu a Marek Józef Gróbarczyk.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Paul Rübig, Saïd El Khadraoui, Karin Kadenbach, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău a Zigmantas Balčytis.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger.

Rozprava sa skončila.


18. Kríza vyvolaná sopečným popolom (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0061/2010), ktorú položila Silvia-Adriana Ţicău, v mene výboru TRAN, pre Komisiu: Kríza vyvolaná sopečným popolom (B7-0217/2010)

Silvia-Adriana Ţicău rozvinula otázku na ústne zodpovedanie.

Siim Kallas (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPE, Saïd El Khadraoui v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL, Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD, Luis de Grandes Pascual, Inés Ayala Sender, Marian Harkin, Isabelle Durant, Jacqueline Foster, Jaroslav Paška, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Spyros Danellis, Pat the Cope Gallagher a Zigmantas Balčytis.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Gabriel Mato Adrover, Karin Kadenbach, João Ferreira, Angelika Werthmann, Paul Rübig, Seán Kelly a Inés Ayala Sender.

V rozprave vystúpil Siim Kallas.

Rozprava sa skončila.


19. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 441.628/OJME).


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.50 h.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Príloha 1 - Úsilie Európskej únie v boji proti korupcii (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 0002/2010, ktoré predložili Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes a Bart Staes o úsilí Európskej únie v boji proti korupcii (bod 6 zápisnice zo dňa 6.5.2010 a P7_TA(2010)0176 z 18. 5. 2010), podpísalo 397 poslancov:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdalena Alvarez, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Rita Borsellino, José Bové, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, William (The Earl of) Dartmouth, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Véronique De Keyser, Luigi de Magistris, Proinsias De Rossa, Tamás Deutsch, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Enikő Győri, Gerald Häfner, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Monika Hohlmeier, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Juan Fernando López Aguilar, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, María Muñiz De Urquiza, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Csaba Őry, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Markus Pieper, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Paulo Rangel, Sylvana Rapti, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Pál Schmitt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Olga Sehnalová, Czesław Adam Siekierski, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Kristian Vigenin, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Paweł Zalewski, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia