Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2235(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0129/2010

Разисквания :

PV 19/05/2010 - 10
CRE 19/05/2010 - 10

Гласувания :

PV 20/05/2010 - 7.6
CRE 20/05/2010 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0191

Протокол
Сряда, 19 май 2010 г. - Страсбург

10. Прилагане на взаимодействието между средствата, предназначени за изследвания и иновации, в Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие и в Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие в градовете и регионите, както и в държавите-членки и в Съюза - Осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите - Дългосрочна устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се икономика - Принос на политиката на сближаване към постигането на целите от Лисабон и на целите на стратегията „ЕС - 2020 г.“ (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно прилагането на взаимодействието между средствата, предназначени за изследвания и иновации, в Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие и в Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие в градовете и регионите, както и в държавите-членки и в Съюза [2009/2243(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

Доклад относно осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите [2010/2011(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Louis Grech (A7-0132/2010)

Доклад относно дългосрочната устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се икономика [2010/2038(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

Доклад относно приноса на политиката на сближаване към постигането на целите от Лисабон - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(O-0048/2010) зададен от Sharon Bowles, от името на комисията ECON, към Комисията: Общите насоки за икономическите политики и засилено икономическо управление (включително управление на еврото) в контекста на стратегията "Европа 2020" (B7-0212/2010)

(O-0054/2010) зададен от Pervenche Berès, от името на комисията EMPL, към Комисията: Заетост и социални измерения на "Европа 2020" (B7-0215/2010)

(O-0055/2010) зададен от Mary Honeyball, от името на групата S&D, към Комисията: Намаляване на средствата в бюджетите за образование - "Европа 2020" (B7-0216/2010)

Lambert van Nistelrooij, Liem Hoang Ngoc, Ricardo Cortés Lastra и Louis Grech представиха докладите.

Pervenche Berès и Mary Honeyball развиха въпросите, изискващи устен отговор.

Michel Barnier (член на Комисията) отговори на въпросите, изискващи устен отговор.

Изказаха се: Ивайло Калфин (докладчик по становището на комисията BUDG), Othmar Karas, от името на групата PPE, който също отговаря на въпрос, зададен с вдигане на синя карта от William (The Earl of) Dartmouth, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, Lena Ek, от името на групата ALDE, Pascal Canfin, от името на групата Verts/ALE, Malcolm Harbour, от името на групата ECR, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Barry Madlener, независим член на ЕП, Gunnar Hökmark, Alejandro Cercas, Michael Theurer, Elisabeth Schroedter, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, William (The Earl of) Dartmouth, Krisztina Morvai, Lena Kolarska-Bobińska и Evelyne Gebhardt.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Robert Rochefort, Emilie Turunen, Oldřich Vlasák, Kyriacos Triantaphyllides, Timo Soini, Franz Obermayr, Jean-Paul Gauzès, Csaba Sándor Tabajdi, Carl Haglund, Bas Eickhout, Kay Swinburne, Jacky Hénin, Mara Bizzotto, Regina Bastos, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, François Alfonsi, Zbigniew Ziobro, Mario Borghezio, Bendt Bendtsen, Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos и Vicky Ford.

Изказаха се: Johannes Hahn (член на Комисията) и László Andor (член на Комисията).

Изказаха се: David Casa, Ole Christensen, Marian Harkin, Janusz Wojciechowski, Georgios Koumoutsakos, който също отговаря на въпрос, зададен с вдигане на синя карта от Marc Tarabella, Edward Scicluna, Elizabeth Lynne, Ryszard Czarnecki, Marc Tarabella и Филиз Хакъева Хюсменова.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Изказаха се: Tamás Deutsch, Francesco De Angelis, Marietje Schaake, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Bogusław Sonik, Silvia Costa, Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jan Olbrycht, Liisa Jaakonsaari, Angelika Niebler, Sylvana Rapti, Arturs Krišjānis Kariņš, Georgios Stavrakakis, Georgios Papanikolaou, Derek Vaughan, Georgios Papanikolaou, който също отговаря на въпрос, зададен с вдигане на синя карта от Sylvana Rapti, Thomas Ulmer, Kerstin Westphal, Raffaele Baldassarre, Damien Abad, Rosa Estaràs Ferragut, Petru Constantin Luhan, Richard Seeber, Sabine Verheyen, Seán Kelly, Sophie Auconie, Antonio Cancian, Diogo Feio, Veronica Lope Fontagné и Joachim Zeller.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Csaba Sógor, Frédéric Daerden, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Vasilica Viorica Dăncilă, Iosif Matula, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann и Anna Záborská.

Изказаха се: László Andor, Lambert van Nistelrooij, Louis Grech, Liem Hoang Ngoc и Ricardo Cortés Lastra.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 20.5.2010, точка 7.1 от протокола от 20.5.2010, точка 7.5 от протокола от 20.5.2010 и точка 7.6 от протокола от 20.5.2010.

Правна информация - Политика за поверителност